Astrální dimenze – myšlenkové projekce

castle-959815_1280ASTRÁLNÍ ZRCADLENÍ – projekce životní, tvořivé energie. Čím silnější jsou myšlenkové projekce, čím silnější jsou projevy emočního těla každého jednoho z nás, čím silnější jsou projevy kolektivní mysli, tím rychlejší je zpětná vazba směrem do hmotného trojrozměrného světa – tak funguje zrcadlení. Jednoduchý příklad: myšlenka SVĚTOVÉHO MÍRU nemá prozatím natolik silnou energetickou základu, aby se do světa hmoty zrcadlila IDEA MÍRU, a projevovala se v plné síle ve fyzické rovině hmotného světa. A naopak myšlenky strachu, například vztahující se k násilí, terorismu a válkám, mají mnohem větší a silnější základnu v astrální dimenzi. Kvantové vědomí vesmíru odzrcadluje takové ideje, které jsou nejvíce posilovány – to je vesmírný zákon. Přesto je toto esoterické vědění dávných mudrců neustále kolektivním vědomím všeobecně podceňováno. Duchovní učitelé mohou donekonečna nabádat k vytváření energie Lásky, avšak zůstávají po staletí nepochopeni. Přejme si všichni energie Lásky projevené v celosvětovém míru, a nedržme tato a podobná  přání pod zámkem uzavřenosti a strachu.

Tentokrát se můžeme podívat na energetické vibrace vládnoucí dnešnímu světu (snad možná světovému chaosu, jenž nabírá na intensitě, a snad se i mocnostem vymyká kontrole) z poněkud jiného pohledu. Tímto netvrdím, že jde o jednoduchý proces, (i když ve své podstatě vlastně jednoduchý je). Postačí vědět, že v MNOHOSTI je nezměrná síla. Síla, která se nesčítá, ale násobí!

ASTRÁLNÍ MYŠLENKOVÉ FORMY

Astrální dimenze - myšlenkové projekceJakákoliv myšlenková forma nabývá na intenzitě, a ve světě hmoty se projevuje v závislosti na tom, kolik je jí dodáváno POZORNOSTI (energie). Například myšlenková předloha války prorůstá do hmotného světa tím rychleji, čím více se na tuto ideu zaměří kolektivní vědomí. Samozřejmě také s ohledem na čas, na dobu trvání, kdy tato a podobné myšlenkové formy dostávají přednost a tím i sílu k expanzi. Energie myšlenek, slov řečených i psaných (média), energie kolektivních i osobních obav, a především mocná energie strachu je pro tuto ideu (stejně jako pro každou jinou) palivem, mocným a silným motorem! Čím více sdílených zpráv v médiích, čím více sdílených příspěvků o násilí, terorismu, strachu z běženců, tím více narůstá energetický potenciál kolektivního vědomí. Čím méně sdílení kolektivní radosti, myšlenek Lásky, porozumění, přátelství, vzájemné spolupráce, tím méně je posilována energetická kolektivní projekce Lásky a míru.

Myšlenková forma strachu nesmí být silnější než myšlenková forma Lásky a míru. Astrální zrcadlení tvoří naše individuální i kolektivní životy – a to, bohužel, s ohledem na ,,sílu zvyku“. S ohledem na projekce stvořené ve hmotě – co vysíláme, vrací se nám zpět. To, co máme naučeno, je dáno, ačkoliv mnohé v zorném poli reality si zaslouží nové vidění a velké změny v kolektivní mysli, o tom, jak skutečně funguje svět v závislosti na mocné energii tvoření. Je nutností v novém světě Vodnáře bezodkladně změnit světové kolektivní vědomí a zaměřit konečně pozornost jiným směrem, než jen k materialismu. Jiné cesty skutečně není.

ASTRÁLNÍ DIMENZE

Astrální dimenze je neviditelná oblast mimo materiální svět, jemnohmotná substance, skrytá dimenze jsoucna – energetická síť vesmírného vědomí, utvářená astrálním Světlem. Astrální svět je zdrojem latentní tvořivé síly a kreativity, zde můžeme čerpat energii a inspiraci pro pozemský svět. Astrál představuje knihovnu pozemského světa – minulého, současného, budoucího – můžeme si pod tímto představit databanku světa s kódovanými informacemi. Astrální svět je domovem pro jemnohmotné entity, jako jsou duše zesnulých, andělé, přírodní božstva, archetypální božské energie apod.

ASTRÁLNÍ SVĚTLO

Astrální Světlo je nehmotná substance, dynamická energie, jemnohmotná vibrace astrálního světa. Astrální Světlo obklopuje vše jsoucí a zároveň je ve všem stvořeném obsaženo. Pracuje s myšlenkovými formami, a vytváří skupinovou mysl pro vše jsoucí ve světě hmotném. Prostupuje hmotný svět v podobě všudypřítomné světelné vibrace. V podstatě je informační obsah astrálního Světla utvářen kolektivní myslí, kolektivním vědomím napříč celou historií hmotného světa. Například jednotlivé skupiny (druhy) zvířat se mezi sebou dorozumívají pomocí astrálního Světla (delfíni jsou nejlepším příkladem). Astrální Světlo je stříbrná síť nadpozemského světa, která spojuje na energetické úrovni vše jsoucí v jeden celek. Ve vesmírné databance eviduje všechny pozemské děje, myšlenky, emoce, fantazie, představy, vědomé sny, vzpomínky. Astrální Světlo je zdroj energie pro astrální jemnohmotný svět a jeho obyvatele. Astrální Světlo představuje zdroj energie také pro pozemský svět, například pro léčitele (léčení přikládáním ruky na postižené místo apod.) Astrální Světlo je zdroj životní síly, stejně tak je zdrojem energie pro magické operace, zasvěcující obřady, pohanské rituály.

ASTRÁLNÍ PROJEKCE

print-template-947873_1280Astrální projekce je mimotělesná zkušenost, představuje cestování duše v nadhmotné dimenzi. Astrální projekce může být plánovaná akce (vědomá), neplánovaná (nevědomá, sen), nebo spontánní (upadnutí do bezvědomí po úrazu apod.)  Plánovaná akce se vyznačuje schopností prožít v astrálním světě děje dle předem připraveného scénáře, vše, co je následně v astrální dimenzi vnímáno, je přímo vnímáno odpoutaným vědomím – jemnohmotnou myslí. Sen je v astrální dimenzi v režii podvědomí, do snů se přenáší denní vědomé události, podvědomí je zpracovává, třídí a vyhodnocuje, ,,komunikuje“ přitom s vědomou myslí. Vědomá astrální projekce je spirituální vytváření obrazů pomocí vizualizace v meditaci, během astrálního putování. Jde o vědomé vytváření obrazů z jemnohmotné astrální látky pomocí vůle, myšlenky nebo představy (imaginace). Záznamy o astrálním putování najdeme napříč všemi duchovními či esoterickými směry (Tibet, Egypt, Čína, Indie, Mexiko, Tichomoří). Dále jde o přirozenou součást spánkového cyklu – snění (nevědomá astrální projekce).

ASTRÁLNÍ OBRAZ

zipper-960995_1280Vidění astrálních obrazů většinou probíhá bez hrubých zvukových vjemů, přesto může být doprovázeno jemnými zvukovými vibracemi, vůněmi, barevností viděného. Jde o živé obrazy s dějovým pohybem, viděné například ve snu, ve změněném stavu vědomí, ve stavech doprovázených extází, během astrálního putování. Jde například o schopnost vidění elementárních, přírodních bytostí, andělů, totemových nebo mytologických zvířat. Astrální obrazy vznikají ,,zhutněním“ myšlenkové formy, čím více na danou věc myslíme, tím trvalejší a energeticky silnější astrální obraz – otisk myšlenkové formy – vytvoříme. (Terorismus, války, bezpráví, moderní otrokářství, strach bránit se proti nespravedlnosti, chudoba, uctívání peněz apod. – vše má svou vlastní prvotní myšlenkovou formu.)

Skutečný hmotný svět po svém rozpadu zůstává v astrálním světě v podobě energetických astrálních obrazů – vše, co kdy existovalo je zde, v astrálním světě, zaznamenáno ve věrné kopii. (S tím souvisí: energie se přeměňuje ve hmotu a hmota v energii.) Duše zesnulých jsou také určitým druhem astrálního obrazu – představují myšlenkovou formu energie, která utvářela pozemské hmotné tělo a jeho životní příběh. Astrální obrazy jsou také energetické pozůstatky, věrné kopie, skutečných hmotných věcí a událostí, včetně celé geologické historie planety Země. Během astrálního putování se můžeme podívat zpět jak v historickém, tak geologickém čase.

ASTRÁLNÍ TĚLO

Astrální tělo je jemnohmotná substance, nehmotný energetický bod v prostoru, energetický shluk astrálního Světla, součást hmotného lidského těla – nefyzické tělo. Astrální tělo je forma energetické vibrace, která se z pozemského těla uvolňuje ve změněném stavu vědomí, například během astrální projekce. K tomu dochází za použití volní síly – silou trénované vůle. Energetická substance astrálního těla umožňuje celostní vidění světa (sférické vidění), celostní vidění bezprostředního okolí (fyzickýma očima vidíme pouze před sebe a periferně). Ve hmotném těle, skrze tělo astrální, pouze ,,vyciťujeme“ například pohled za zády, když nás někdo sleduje – vnímáme energetické vibrace dotyčného. Sférické vidění je realitou pro šamany přírodních národů, nebo léčitele s vytříbenou spirituální vnímavostí. Sférické vidění se vyznačuje vnímáním všeho, co se děje v jeden okamžik, všude kolem nás. Pokud k této schopnosti doplníme vnímání všeho, co se děje uvnitř nás, můžeme mluvit o ,,osvícení“.

ASTRÁLNÍ BYTOSTI

Astrální bytosti představují jemnohmotné formy ve hmotě neviditelné inteligence, božské předobrazy všech živých forem (přírodní bytosti, božské formy, andělské bytosti). Jde o jemnohmotné bytosti astrálního světa, které se vyznačují schopností neomezeného pohybu – pohyb je aktivován pouhou „myšlenkou“. Dokonce myšlenky lidí vytvářejí v astrálním světě bytosti, různě bizarních tvarů, vyznačující se charakteristikou pocitů a emocí svého tvůrce (strach, závist, láska, radost apod.) Přírodní národy se vyznačují schopností přímého vidění a napojení se na astrální svět, především pro šamany nebo například pohanské druidy se jedná o běžnou, každodenní věc. V egyptské mytologii se jedná o otevřené třetí oko, které je vstupní branou do této nadpozemské říše. Astrální bytosti jsou utvářeny astrálním Světlem, nehmotnou myslí, schopnou vzít na sebe libovolný tvar nebo formu. Astrální Světlo (jemnohmotné energetické fluidum) reaguje na myšlenku, a vytváří mnohovrstevný zrcadlový obraz hmotného světa v nehmotné astrální dimenzi.

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

Čím silnější myšlenková forma, například díky uctívání toho či onoho vyznání, té či oné bytosti nebo věci, tím silnější energetický otisk je astrálním Světlem v této nehmotné dimenzi zaznamenán. Jde o energetický otisk různých božských forem, duchovních bytostí, nebo bytostí démonických. Ale jde též o bizarní patvary a tvary elementárních bytostí vzniklých z energie strachu například z mocností vládnoucích světu, z válek a terorismu, z energie nenávisti apod.

BEZPODMÍNEČNÁ všeobjímající LÁSKA

Samozřejmě svůj vlastní energetický tvar a mocný potenciál tvořivé energie má též myšlenková forma všeobjímající LÁSKY. Někdo může mít problém s výrazem ,,láska“, a spojuje si toto spíše s láskou čistě v osobní citové úrovni. Pokud je to váš případ, představte si Lásku – mocnou léčivou sílu – jako bytost. Jemnohmotnou bytost stvořenou ze zářivé energie. Bytost krásného tvaru a zářivých barev. Bytost, kterou z celého srdce milujete. Mocnou bytost, která nám a celému světu námi vyjádřenou lásku vrátí expres zpět v podobě harmonických a léčivých vibrací. Čím silnější myšlenkové formy Lásky, míru, vděčnosti, pokory, odpuštění a harmonie pracují a projevují se v podobě MOCNÝCH energetických vibrací v kvantovém vědomí vesmíru, tím dříve se projeví Láska a Mír jako odzrcadlená skutečnost ve fyzické realitě viditelného trojrozměrného světa.

Astrální dimenze - myšlenkové projekce

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.