Astrální sféry a zbožňování vesmírných bytostí beze jména a bez tváře

Sebepoznání mění představy o nás samých, mění také představy o světě, což nemusí být vždy, především v počátečních fázích různých procesů sebepoznání, tak docela příjemné. Tento rok v nás mohou probíhat intenzivní procesy vnitřního, ryze osobního čištění, manifestace vnitřních nečistot, především usazených v podvědomí, je poslední dobou velmi silné téma, přestože mnoho z nás těmi nejintenzivnějšími procesy vnitřního čištění prošlo již v průběhu minulých let. Textů na téma vnitřního čištění je v „éteru“ hodně, takže není potřeba v tuto chvíli toto téma zde rozebírat. Chtěla bych se věnovat tématu, které s osobním vnitřním čištěním souvisí, a přesto si to vůbec nemusíme uvědomovat. Jedná se o čištění astrálních sfér, o zbavení těchto jemnohmotných sfér negativních magických sil, které nám jako jedinci, ale i jako určité skupině nebo lidstvu mohou spoustu (životní) energie odebírat. Tento náš úkol není možné přehlížet, je nedílnou součástí transformace/evoluce lidského vědomí. V pozemské realitě se nyní projevují záležitosti, které se svým způsobem projevit musí, neboť již mnoho let dřímají na úrovni astrálních sfér. Než se k tomu ale dostanu, začnu trochu oklikou, abych stručně připomněla, že velká část spirituálně smýšlejících lidí jde „správnou“ transformační cestou. To znamená, že si většina zainteresovaných uvědomuje nejzákladnější vesmírné síly a vše, co s jejich tvořivou energií, s vesmírem a lidským životem souvisí, a tedy že určitá část tohoto textu se jen málokoho nepříjemně dotkne na osobní úrovni.

Astrální sféry a zbožňování vesmírných bytostí beze jména a bez tváře

Na počátku existovala pouze základní tvořivá síla Universa – jediná spirální energie – neprojevená

Universum (oceán prázdného nekonečna) se projevilo v okamžiku, kdy došlo ke vzniku dvou protikladných sil (z ničeho vniklo něco). Jedná se o princip ženské a mužské energie, jinak nazývané energie jin a jang. Tyto dvě základní tvořivé síly hýbou vesmírem, tvoří vesmír a jsou základnou pro existenci veškerého života.

Představme si čistě hypoteticky, že by ke vzniku dvou protikladných sil nedošlo a Universum by se přesto snažilo projevit. V tom případě by kopírovalo samo sebe, množilo by se jednoduchým a vskutku nudným dělením. Z Universa by vzešlo další a další zcela identické Universum, ale nedošlo by k žádnému vývoji, k žádnému pokroku, k žádné expanzi, nedošlo by ke vzniku, transformaci a evoluci Života.

Teprve v okamžiku proměny (rozdělení) základní vesmírné energie v energie jin a jang vzniká „pozorovatelný vesmír“. Bez těchto polarit, bez působení kladných a záporných vlivů, bez „křížení pólů“, bez spojování a opětovného rozpojování dvou protikladných sil by nebylo projeveného Universa.

Ve všem jsoucím se projevuje spojení těchto dvou protikladných sil. Často se setkáváme s pojmy Pán a Paní, Bůh a Bohyně (pro danou kulturu posvátné principy božství). Pokud nebudeme tyto pojmy nikterak personifikovat, zůstaneme u základního principu, různými způsoby obrazně pojaté ženské a mužské energie. Zde se dostáváme k pojmu Duch. Přítomnost Ducha, jenž představuje opětovné spojení energie jin a jang v již projeveném vesmíru, naplňuje pomyslnou prázdnotu vesmírného Prostoru tvořivou energetickou vibrací s nesmírnou potencialitou pro existenci Života.

Paní nebo Bohyně představuje prvotní sílu zrozenou z této základní vibrace, sílu, která udržuje přítomnost Ducha ve vesmírném Prostoru. Této čisté síle (podstatě dokonalé Lásky), která započala Velké Dílo, dáváme mystické pojmenování Paní Světla. Tato energie rozsvěcovala Světlo Světa, „tančila vesmírem“ a dala vzniknout prvotnímu rytmu Života. Její pohyb vesmírem dal vzniknout hvězdám a planetám, které „tančí“ v jejím rytmu. Paní nebo Bohyně je energetickou silou, která umožnila zrození hvězd a planet a tím dala vzniknout ročním cyklům. Projevený dech Bohyně, (čisté bílé světlo), přidal vesmíru na barevnosti, Zemi, přírodu, stromy a květiny naplnil čistou vše naplňující energetickou vibrací. Paní nebo Bohyně je projeveným Jsoucnem, z nicoty vzešla jako čistá myšlenka, smích Bohyně se projevuje ve zvucích spojených s vodou, v burácejícím oceánu i ve zvuku horského potůčku. Slzy Bohyně se v přírodě projevují jako vše oživující déšť.

Mocná síla tvořivého Ducha, jenž představuje opětovné spojení energie jin a jang v již existujícím vesmíru, se ve vesmírném prostoru projevila protikladnou silou, kterou nazýváme Pán nebo Bůh. Pokud by prvotní energie Bohyně tančila vesmírem osamocená, nemohl by vzniknout – projevit se – Život. Energie Paní a Bohyně, energie Pána či Boha nevznikla odděleně, (z hlediska lineárního času), vznikla současně. Obě tyto energie zahrnují jak podstatu Země (veškeré hmoty), tak podstatu vesmírného Jsoucna. Paní (voda podvědomí a projevy komunikace všeho živého) a Pán (oheň vášně a instinkt přežití), tedy energie jin a jang, stvořili vše živé na Zemi. Pán a Paní nebo Bůh a Bohyně požehnali lidské bytosti a obdařili člověka svobodnou vůlí. Energie jin a jang, božská pulsující energie, se takto projevuje v každém člověku, a proto je také každý člověk schopen dosáhnout Ducha – sjednocení principu ženské a mužské energie. A proto také každý člověk může sám sobě vědomě sdělit „Já jsem boží přítomnost“, pokud si sám v sobě uvědomí přítomnost principu ženské a mužské energie, síly jin a jang – nejdůležitějších aspektů ohromnou silou pulsujícího a živoucího vesmíru.

Přítomnost energie jin a jang na Zemi vytváří „stínování“, život má mnoho tváří, projevuje se ve světle i stínu. Přítomnost Pána a Paní na Zemi si uvědomujeme nejen v projevech emocí a citů týkajících se lásky a všech mezilidských vztahů. Přítomnost Pána a Paní na Zemi si uvědomujeme také v podobě projevené energie Slunce a Měsíce, během řádění všech živlů, během každé bouře, v každém (energetickém) projevu ohně a vody. Zde se oklikou dostáváme k svobodné vůli. V okamžiku, kdy lidé přestali v projevech přírody vidět tvořivou sílu energie jin a jang, začali se sami sobě ztrácet a počali vytvářet démony a příšery, zapomněli na tvořivé energie Pána a Paní a začali se ztrácet v boji se zlem, které lidé sami zpřítomnili – dodali záporné energii nadpřirozenou, nadhraniční ničivou sílu. Tak se stalo, že božskou sílu Jsoucna začali sami v sobě postrádat a na svou ochranu ji vtiskli například do andělských bytostí, svých nepozemských zástupců a strážců. Těmto a mnoha dalším zástupným bytostem lidé vtiskli zvláštní moc Jsoucna, která bývala lidem vlastní, ale o kterou se sami připravili.

Astrální sféry a zbožňování vesmírných bytostí beze jména a bez tváře

Takto zjednodušeně se oklikou dostáváme k astrálnímu světu, ne k tomu surovému a původnímu, ale k tomu, který si lidé sami vytvořili a postupem času sami definovali

Astrální neboli jemnohmotný svět je velmi široký pojem. Můžeme si jej zjednodušeně představit jako svět andělů, totemových zvířat, svět přírodních i vesmírných duchů obdařených zvláštní mocí (například reaguje na slova, na energii lidských citů a emocí). Postupem času vznikli další a další nehmotné astrální sféry, nejde o počet těchto sfér, ale spíše o jejich kvalitu, energetickou hustotu. Energie astrálních sfér nabývaly na síle, moc každé sféry zesílila, vzrostla nebo zhoustla podle toho, kolik energie (kladné nebo záporné) přijala ze světa lidí. Jedná se o jakousi narůstající neomezenost těchto sfér v rámci energetického potenciálu a schopnost zpětného vyzařování do světa hmoty (světa lidí).

Astrálními (nehmotnými) sférami je možné se pohybovat a naučit se využívat tvořivé síly astrálního světa. Což je velký kosmický paradox, neboť jde o síly, které bývaly lidem vlastní. Postupem věků se lidé vlastním přičiněním museli opakovaně učit, jak tyto síly získat zpět, jak je zkvalitnit a opět zpřítomnit v lidském soužití. Dnes se jen nemnoha zasvěceným daří (bezpečně) nahlížet do vyšších astrálních sfér, spojit se se silou určitého média, porozumět principu živlových energií, čerpat zde životní sílu, nebo sílu pro energetické působení v rámci magických umění a tak podobně.

Astrální sféry nám vydají jen tolik (energie), kolik nám zrovna v ten okamžik náleží. Proto nemáme bez potřebných znalostí energie a síly těchto jemnohmotných sfér toto nadpozemské prostředí nijak pokoušet. Schopnost pronikat do astrálních sfér a možnost získávat z tohoto jemnohmotného prostředí energii není ničím zvláštní, bezděky to určitým způsobem děláme každý den, aniž bychom si to uvědomovali. Jen málokdo ale dokáže tuto energii jemně zpracovat a využívat ji správným způsobem, vědomě, intuitivně a hlavně bezpečně. Nevázaná energie astrálních sfér, dokud ji nenačerpáme, dokud se jí například slovně, emočně nebo jinak energeticky vědomě nedotkneme, je jen zdánlivě neovladatelná. Jenomže ovládnout tyto energie vyžaduje určité (magické) dovednosti. Kvalita astrálních energií má mnoho podob, je nutné dávat pozor, jaká energie je nám právě k dispozici, o jakou energii usilujeme, nebo jaká energie se nám sama nenápadně a s určitým záměrem podbízí. Nevhodná je energie například různých astrálních entit, na které se můžeme kdykoliv nevědomky napojit.

Pokud už se snažíme do astrálních, jemnohmotných sfér nahlížet, a to z jakýchkoliv důvodů, tak je nutné tyto nevhodné a nebezpečné energie rozpoznat, (od těch přínosných a pozitivních), a odfiltrovat. Vhodný okamžik pro vstup do jemnohmotných sfér musíme umět vycítit. Zde existuje přímá souvislost s momentální duševní energetickou úrovní dané osoby a dosažené úrovně astrální energie nebo určité astrální sféry. Čím vyšší astrální sféra, tím je obtížnější energii získat, tím je obtížnější vyhnout se nepříjemné energii různých astrálních entit. Také se může stát, pokud nebude daná osoba dostatečně soustředěná, že její energie naopak do astrální sféry nepozorovaně unikne, což se zpětně projeví na duševní nebo fyzické úrovni. Opatrnost souvisí s tím, že astrální svět obývají také bytosti nejnižších řádů, démon nebo egregor je nejčastějším příkladem. Jedná se o informační pole nečistých a temných sil.

Tolik krátce a zjednodušeně k jemnohmotným astrálním sférám. Tímto se dostáváme k projevům současného dění na esoterické a duchovní pozemské sféře, a to k nepříjemnému jevu, který se poslední dobou velmi rozmáhá. Jedná se o novodobé projevy channelingu, o nejrůznější „zaručené“ zprávy z vyšších sfér. Jedná se o zavádějící výpovědi o stavu světa a o nejrůznější předpovědi světových, transformačních nebo vzestupných událostí. Jde o channeling světelných a jiných bytostí z vesmíru, jedná se především o video texty tlumočené „z tajemných úst“ na nebe vzatých mistrů, andělů, plejáďanů, různých „aštarů“ a dalších záhadných vesmířanů. Jedná se o projevy v určitých esoterických a duchovní oblastech, které nám předvádějí, jak jsme my, lidé, nepoučitelní. Obyčejně se esoteriky, duchovna, spirituality a podobně velmi zastávám, i když jsou tyto oblasti lidského bytí z různých stran různými způsoby napadány, nebo právě proto, že jsou z různých důvodů napadány. Nyní mám ale potřebu se vyjádřit k něčemu, o čem jsem si nemyslela, že v pozemské realitě nedosáhne takových rozměrů.

Někteří lidé se totiž opětovně, (z hlediska času vesmírných věků), ztrácejí v boji se zlem, které si sami zpřítomňují, opět dodávají záporné (astrální) energii nadpřirozenou, nadhraniční (ničivou a lstivou) sílu. Opět svou (osobní) božskou sílu ničí, nesprávně a pod vlivem manipulace ji vtiskují například do neosobních, velmi neosobních andělských bytostí, různých nebeských nebo mimozemských zástupců a vesmírných strážců. Opět těmto a mnoha dalším zástupným bytostem beze jména a bez tváře, kterých je poslední dobou tolik, že až přechází zrak a sluch, vtiskují zvláštní moc Jsoucna a odevzdávají nejrůznějším astrálním entitám svou osobní sílu. A to dokonce v takové míře, jaká tady snad nikdy dříve nebyla (myšleno za období věku Ryb). Opět jsou vytvářeny nové astrální možná až démonické sféry, které to zde na Zemi mohou lidem – někdy v budoucnosti – pěkně zavařit. Dokonce to vypadá, že nenápadně vzniká nové „lživé evangelium“ vesmírných a astrálních bytostí.

Za velmi nebezpečné považuji hlavně překlady (povětšinou z angličtiny) různých textů – channelingů, překlady zdánlivě věrohodných textů, pod kterými není podepsán žádný konkrétní člověk, ale nejčastěji nějaký plejáďan nebo jiná vesmírná bytost. Jedná se o texty, které člověka vezmou tak říkajíc za srdce, protože ve záměrně zvolených slovech obsahují „magické efekty opalizujícího láskyplného světla“. A přitom zároveň obsahují a tím i šíří negativní vize, negativní energie a energie strachu. Tyto texty jsou velmi zavádějící, velmi rozporuplné, protiřečící si a jsou velmi nebezpečné. Nemluvě o tom, že se ve většině případech nejedná o žádné skutečné channelingy, ale o „vymyšlené“ texty, jejichž záměrem je lapit lidskou duši a uvěznit ji v určité (negativní) astrální sféře. Tyto texty slouží k důkladné manipulaci osob, důvěřivých lidí, kteří se do této v určitých aspektech propojené pavoučí sítě nechali zcela zaslepeně, lehce a bez přemlouvání lapit a všem těmto magickým efektům a vskutku náročným mentálním cvičením jejich pochybných tvůrců uvěřili. A navíc, pokud se spoléháme na nejrůznější předpovědi, nemluvě o různých katastrofických vizích, je možné vůbec mluvit o svobodné vůli?

Astrální sféry a zbožňování vesmírných bytostí beze jména a bez tváře

Nehmotné astrální sféry, jak ty surové – původní, tak ty vytvořené lidskými generacemi existují zároveň s fyzickou, hmotnou realitou a je jen na nás, do jakých sfér se necháme nenápadně zavléct

Jaké sféry budeme podporovat, z jakých sfér budeme čerpat energii, nebo svou energii beznadějně ztrácet a vědomě, nebo zcela nevědomky odevzdávat démonickým silám. S velkým znepokojením sleduji, jak si někteří lidé vůbec neuvědomují, na jaké astrální entity se lehkomyslně napojují, už třeba jen poslechem některých textů (namluvených překladů plejádských a dalších velmi pochybných channelingů, pochybných vzestupných vizí, meditačních cvičení a podobně). Během poslechu, nebo během čtení těchto textů (překladů o jejichž kvalitě nic nevědí) prožívají různé emoce, často prožívají emoce strachu, ale i emoce neurčitého nadšení a neurčitého očekávání, a tím zcela dobrovolně odevzdávají svou energii astrálním sférám, o kterých ani netuší – jakým způsobem jsou ze Země, tedy ze sféry hmotné – záměrně organizované. Především textová mluvená videa jsou velmi působivá, nutí člověka pouze poslouchat, není zde možnost zastavit se, jako například u čtení knihy, a nad řečeným se důkladně zamyslet. Mnoho magických efektů je také skrytých v různých mentálních cvičeních, v různých doporučených meditacích s působivě namluveným, doporučeným postupem.

Člověk, který se nechá takto ovlivnit, který se nezajímá o to, kdo tyto texty skutečně DIKTUJE, ztrácí zaostření vlastní vůle, může nevědomky upadnout do stavu lehkého transu, nevědomky tak otevře své podvědomí a snadno je na dálku podprahově ovlivňován. Člověk odevzdává svou energii manipulátorům, především v okamžiku, kdy začne prahnout po dalších a dalších informacích tohoto rozměru, a přitom nedokáže předpovědět, co s ním tato síla (skrytá a mysl ovlivňující energie v textech či mluveném slově) v daném okamžiku anebo během času na energetické nebo fyzické úrovni udělá. V těchto textech je velmi rafinovaně a skrytě kladen důraz na mysl, na sílu mysli, energie je ovládána myslí a skrze mysl. Mysl neznalého člověka tuto manipulační energii nerozpozná, a tedy ji ani nezjemní ani nezneutralizuje, spíše ji vytvaruje do nebezpečných vnitřních obrazů, pocitů, emocí a strachů, které se velmi snadno usadí v podvědomí. A přeneseně se skrze lidské vědomí a podvědomí usadí v nově vznikajících úrovních astrálních sfér. Mysl tvůrce manipulátora tak snadno docílí, že tato energie udělá jak s nadšeným předkladatelem, který text navíc mnohdy zabarvuje svými názory a osobními emocemi, tak i s důvěřivým posluchačem to, co chce a potřebuje skrytý a bezejmenný manipulátor.

Tyto vzájemně provázané pozemské a sférické energie a manipulace, které jsou zaměřené na vytváření fiktivních „vesmírných hologramů“, nevznikly v současné době, nyní se ale velmi silně projevují, protože je velmi snadné získat lidskou důvěru, která se velmi snadno změní na nebezpečnou víru. Tyto energie, odvolávající se na universální zdroj, vznikly již v devadesátých letech minulého století, velkou sílu získaly kolem roku 2012, a v dnešní době se velmi operativně (zpětně) projevují na úrovni pozemské reality. Již v devadesátých letech se objevily texty (hlavně v podobě knih), které počaly tlumočit různé plejádské vize (šepoty odvolávající se na impulzy kosmických sil), v té době se objevili zasvěcení „průvodci lidského ducha světem plejádských a dalších mimozemských entit“. Neboli kosmická síla „individualizovaná“ ve formě tajemných plejáďanů bez tváře a beze jména. Plejáďané, pro pár vyvolených neviditelní přátelé, se v tomto období dostali do vědomí většího počtu lidí právě prostřednictvím několika málo „zasvěcených průvodců“. Následně vzniklo nemálo kultů uctívajících tyto pochybné „světelné vesmírné síly“, a začali se v podobě dominového efektu objevovat další a další „zasvěcení průvodci“. Tyto protichůdné síly, v té podobě, v jaké se projevují dnes, vznikaly v devadesátých letech současně se vzrůstajícím zájmem o různá duchovní učení, vznikaly současně s úspěšně postupující úrovní počáteční fáze (novodobé) transformace lidského vědomí.

Cílem těchto protichůdných sil, které ve skutečnosti ale existují (minimálně) již od dob tolik opěvované, a přitom nechvalně projevené energie Atlantidy, je transformaci/evoluci lidského vědomí (opětovně) potlačit nebo zcela zastavit. Cílem je vyvolat v různých esoterických a duchovních kruzích rozpory, hádky a vzájemná obviňování, což se zhruba od loňského roku velmi dobře daří. Tyto skryté manipulační síly souvisí také s oblastmi, které na první pohled nemají nic společného s esoterickou nebo duchovní oblastí, jedná se o velkou snahu, též zhruba od devadesátých let, vyprovokovat ve světě úpadek veškerých mravů, vyvolat změny v postojích k lidské sexualitě, úpadek mezilidských vztahů, úpadek vzhledem k vytváření partnerských vztahů a vytváření klasických rodin, úpadek vztahu člověka a přírody a tak podobně. Je to velmi obsáhlé téma, které nikoliv okrajově souvisí právě s principem mužské a ženské energie, souvisí se vším, co se v lidském světě projevuje jako znovu-spojení těchto dvou protikladných sil.

ELEKTRONICKÉ KNIHY ke čtení ve vašem počítači, tabletu či mobilu

Mohli jsme si jen myslet, že zbožnost, ve smyslu zbožňovat způsobem, který nám byl zhruba po dva tisíce let nenápadně vnucován, nebo zbožnost v podobě laciného zboží – z boží vůle lidem předkládané v dogmatech je již minulostí

Objevují se dogmata nová a nám nezbývá než doufat, že se těchto starých paradigmat v novém kabátě nezmocní určité astrální sféry. Ale na druhé straně, pokud si budeme myslet, že astrální energie je divoká a nezkrotná, nedokážeme s ní pracovat v náš prospěch. Takže co nám zbývá? Jednoduše: NENECHAT SE VODIT ZA NOS. Nenechat se uchlácholit pocitem suverenity, nepřeceňovat své možnosti, a dál objevovat potenciál své vnitřní síly. Uvědomovat si jakou kvalitu má obsah naší mysli a maximálně se koncentrovat. Pokládat si otázku, zda dobře víme, co vše máme neboli co vše se nalézá v naší psychice a odkud to, co tam objevíme, do naší psychiky nepozorovaně vlezlo, uvědomovat si co vše naši psychiku a naše duševní bytí ovlivňuje. Nezabývat se nesmyslnými bludy a cíleným fantazírováním „nemocných mocných“ tohoto světa, které se k nám přeneseně a zprostředkovaně, takzvaně z druhé ruky dostávají právě v podobě zavádějících a manipulačních informací. Potřeba „nemocných mocných“ manipulovat s lidským vědomím a brát lidem svobodu je velmi silná, dost možná tak silná, že je pro takto nemocný mozek jediným zdrojem uspokojení a rozkoše. Proto je tolik nevhodné a nebezpečné tápat a ztrácet se ve světě zavádějících informací. Každou informaci je nutné procítit, intuitivně vyhodnotit, nebo pouze přijímat, ale neukládat, například v podobě strachu nebo falešného nadšení (z důvodu nevědomosti), do podvědomí. Vybírat si ke zpracování takové informace, které nás posilují, nikoliv takové, které nám energii ubírají. A to hlavně v případě, pokud věříme v nehmotné, neviditelné, spásu přinášející a lidstvo zachraňující „vesmírné bytosti beze jména a bez tváře“.

Související články: Jak přenést nebe na zemi? Skrze srdce člověka, Jme-li šťastní je šťastná také jemnohmotná duše a každá buňka hmotného těla

Astrální sféry a zbožňování vesmírných bytostí beze jména a bez tváře

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?