Čas Blíženců, Adam a Eva ve své nahotě, Anděl s ochrannými křídly a komfortní zóna

Vědomí sebe sama, podvědomí a nad nimi anděl s ochrannými křídly – vyšší Já neboli nadvědomí – utváří celistvou bytost. Vědomí sebe sama se nenachází uprostřed, ale v jedné rovině s podvědomím. V jediném okamžiku tak může hledat odpovědi na otázky u podvědomí a s důvěrou se obracet ke své minulosti, nebo ke své temné stránce, zabývá se návykovými vzorci, uvědomuje si, kdy jedná instinktivně. Pokud se vědomí sebe sama a podvědomí společně obrací k nadvědomí, k vyššímu Já, tak volí přímou cestu k moudrosti a pochopení. Vyšší Já, anděl s ochrannými křídly, opatruje, ochraňuje, uzdravuje a spojuje vědomí sebe sama a podvědomí v ucelenou bytost.

Podstata pohyblivého a vzdušného znamení Blíženců koresponduje s tarotovou kartou Milenci, zrcadlí se v její mystické symbolice. Nenechme se však mýlit domněnkou, že je tato symbolika platná pouze pro zrozence v Blížencích. Je platná pro každého člověka, neboť v každém z nás se nachází něco ze všech dvanácti znamení zvěrokruhu. Neboť dvanáct znamení zvěrokruhu – dvanáct holografických obrazů základních typů lidského vědomí, (na kartě Milenci vyobrazené jako strom s dvanácti listy), jako celek vystihuje podstatu lidské bytosti v jednotě a neoddělenosti od celku.

Čas Blíženců, Adam a Eva ve své nahotě, Anděl s ochrannými křídly a komfortní zóna

Podstatou karty Milenci je meč – symbol vědění, moci a odpovědnosti. Karta Milenci představuje Adama a Evu (dvojí ostří meče). Představuje Adama a Evu ve své nahotě, jako dva od sebe neoddělitelné aspekty lidské bytosti. Adam = symbol vědomí sebe sama (symbol vědomí všech znamení zvěrokruhu). Eva = podvědomí (fyzické tělo, osobnost). Z tohoto pohledu stojí vědomí sebe sama a podvědomí vedle sebe a drží se za pomyslné ruce. Není to tak, že by se podvědomí nacházelo někde mimo vědomí sebe sama, nebo dokonce někde hluboko pod ním, naopak, jedná se o rovnocenné partnerství pomyslných milenců, dvou bytostí v jedné osobě.

Učiníme obrovský krok dopředu, pokud se osvobodíme od příběhu biblického pádu člověka. Pokud Adama a Evu osvobodíme od jejich příběhu, osvobodíme sami sebe od temných věků lidské bytosti jako takové. Je to velká výzva. Je to výzva „vysekat se z pout temné minulosti“, (proměnit představy a tvořivé myšlenky v činy). Je to Volba. Volba zbavit se nerozhodnosti a pohnout se Dopředu. Volba rozhodovat se sami za sebe a nenechat za nás rozhodovat druhé. A není to něco, co by se nedělo. Ono se to děje. A nemůžeme se vrátit zpátky. Milence spojuje jedno krásné slovo. Tím slovem je LÁSKA. Proč tedy nemilovat všechny aspekty sebe sama, svou nahotu, své ryzí člověčenství. Tak jako nás bezpodmínečně miluje naše vyšší Já, náš vnitřní Anděl, jenž vkládá své pomyslné ruce na naše (pod tíhou života svěšená) ramena a pomáhá nám sundat z nich závaží životních bouří. Anděl porozumění, jenž svá křídla zvedá k požehnání a náš zrak k vodopádům zářivých paprsků Tvořivého Světla.

Podvědomí, tedy aspekt Evy, má k vyššímu Já blíže než vědomí sebe sama, tady aspekt Adama. Proto je úkolem vědomí sebe sama bez obav a strachu se dívat do svého podvědomí, nalézat tam odpovědi na otázky, nezatracovat „temnou stránku své duše“, osvobodit své podvědomí od všeho, co se skrývá na jeho pomyslném dně. Teprve poté může vědomí sebe sama společně s podvědomím soustředit svou pozornost na ochrannou andělskou energii. Na vyšší Já neboli nadvědomí, jehož síla, která Adamovi a Evě napomáhá k sebe proměně (být sám sebou), je skrytá v srdci člověka (zahrada Eden, stav mysli). Podvědomí je s vyšším Já v neustálém spojení, více vnímá jemnohmotné energie, pro vědomí sebe sama (aspekt Adama) je zrcadlem. Podvědomí (aspekt Evy) spojujeme spíše s temnotou, jenže jeho úkolem je zrcadlit nám spíše to, co je nahoře než to, co je dole – pokud to dovolíme.

Čas Blíženců, Adam a Eva ve své nahotě, Anděl s ochrannými křídly a komfortní zóna

Symbolika Blíženců a Milenců, symbolika a vnitřní dynamika Adama a Evy se nevztahuje pouze k lidské bytosti jako takové, vztahuje se k jednotě/nejednotě celého lidského společenství. Pokud budu sama sebe pasovat do role nadčlověka, začnu se řídit heslem: „Rozděluj a panuj“ a symbol meče pasuji za nástroj ničení a dobývání. První věc, kterou udělám, je, že od sebe oddělím (bez milosti odseknu) Adama a Evu, ženskou a mužskou energii, levou a pravou mozkovou hemisféru, rozum od intuice. Oddělím vědomí sama sebe od podvědomí a od vyššího Já. Jakmile dynamiku této ucelené trojnosti naruším, způsobím, že se Adam a Eva budou za svou ryzí nahotu stydět, způsobím, že se v lásce bude zrcadlit nenávist a v nenávisti láska, že touha (po poznání) bude považována za hřích. Tím způsobím zmatek (chaos a bolest) v lidském nitru. Tím vezmu lidské bytosti schopnost dívat se v zrcadle sám sobě do očí. Tím vezmu lidské bytosti velkou část vnitřní síly, velkou část životní energie. Tímto svým počinem člověku zatajím, že jablko je symbolem zkušenosti, symbolem sebenaplnění, vzestupu životní energie (hadí síly), a vzestupu lidského vědomí. Jablko je symbolem touhy poznat kdo Jsem, (co opravdu chci a kam směřuji), nikoliv symbolem pádu vědomí sebe sama do temnot nevědomí.

Zobrazit článek: Blíženci vzdušné znamení, Blíženec dítě – zvídavost

Hlavní charakteristika znamení Blíženců spočívá ve třech slovech: Vidím, myslím, vím. Využijme tedy čas, kdy Slunce vstoupilo do znamení Blíženců ke vzájemné komunikaci, k proměně výřečnosti v naslouchání, k proměně neklidu v hluboký vnitřní klid. K proměně zvědavosti a bystrosti ve vynalézavost, k proměně znuděnosti v touhu něco tvořit. Pokud něco začneme, snažme se to dovést do konce, s vědomím, že je důležitější cesta nežli cíl. Rozvíjejme svou vůli a buďme stabilní ve svých rozhodnutích. Roztáhněme svá ochranná křídla doširoka a do daleka a buďme soucitnými prostředníky tam, kde panuje neharmonické prostředí.

V čase Blíženců, což je druhá stránka vzdušné charakteristiky tohoto znamení, můžeme postrádat uzemnění. Můžeme se ocitnout v situaci, kdy nebudeme vědět, na jakou stranu se (s čistým svědomím) přiklonit. Všeobecně se nacházíme v čase, kdy můžeme svá přesvědčení měnit podle toho, z jaké strany vítr fouká. Obzvlášť v bouřlivém období, kdy s námi cloumá nepřetržitý příliv a odliv mohutných vln informací všeho druhu. Informací, které velmi ztrácejí na kvalitě, a to ve všech směrech, včetně alternativních zdrojů. Jako by se nyní vše rozdělovalo na dvě neslučitelné poloviny. A v čase Blíženců budou tyto tendence, oddělování a vzájemného a snad jen dočasného odcizení, stoupat a vrcholit kolem blížícího se super úplňku ve Střelci. Současně bude vrcholit snaha spojovat, mírnit a transformovat. Je na nás, na jakou stranu se přikloníme. Nacházíme se v období, kdy je na lidskou společnost vyvíjen neskutečný tlak ze všech možných směrů, kdy není snadné vyrovnávat propojení mezi „dobrem a zlem“. Potřebujeme se dostatečně uzemnit, abychom nezapomínali, že člověk sám má mít možnost svobodně se rozhodnout, zda svůj osud naplní a jak jej naplní.

Čas Blíženců, Adam a Eva ve své nahotě, Anděl s ochrannými křídly a komfortní zóna

Milence (vědomí sebe sama a podvědomí) spojuje číslo šest. Jiný název pro kartu Milenci je Inteligence. Šestka je pokrok. Krok za krokem můžeme navázat spojení se zemskou a kosmickou energií. Skončit s rozdělováním na „vědomé bytosti“ a „nevědomé lidi“, potažmo na „nevědomé ovce“ – pokud tak činíme, vykonáváme jeden krok dopředu a dva kroky zpět. Symbolem šestky je lidské srdce, sebeuvědomění, spolehlivost, milosrdenství, prozřetelnost, spravedlnost, šestý smysl, prozíravost, obrazotvornost. Šestka představuje hluboký vnitřní smír, splněné tužby a zvládnuté emoce. Je spojena se srdcem, láskou a romantikou, je číslem sexuality. A to vše, pokud žijeme v harmonii sami se sebou a se svým okolím. Pokud však pro osobní pohodlí, nebo pro ochotu získat odměnu, se na nějaký čas rozhodneme opustit svou komfortní zónu a ponořit se do nevědomosti, potom se nedivme případným následkům. S tím souvisí hledání, otázky a odpovědi, vzájemnost, sjednocení, silná vůle. Ale také dvojité myšlení a jednání, zaměňování pravdy za lež a naopak, soud nebo odměna, cukr nebo bič.

Zobrazit elektronické a tištěné knihy Psychologie chaosu

Možná jsem vás trochu zmátla, protože býváme vyzývání a přesvědčováni, abychom naopak ze své komfortní zóny, z jakési falešné bubliny vnímání vystoupili. Zde si ale musí udělat jasno každý sám za sebe, a rozmyslet se, co komfortní zóna vlastně z našeho pohledu představuje. Pokud si za tímto pojmem představíme psychický stav vnitřní harmonie, pocit klidu a pohody, důvěry v sebe, stav vyrovnanosti, stav mentální kontroly nad sebou samým i nad svým okolím, psychický stav bez úzkosti, strachu a stresu, potom tuto svou komfortní zónu, pokud je nám v ní dobře, neopouštíme. Rozhodně ne za úplatky, nebo pro víru v nesplnitelné sliby. Komfortní zónu můžeme považovat za nebezpečnou, proč ne, je to o úhlu pohledu. Ale z pohledu vyššího vědomí pro nás může naopak představovat bezpečí. Bezpečí pod ochrannými křídly vnitřního Anděla.

Jsme-li ve spojení s vnitřním Andělem uvědomujeme si vnitřní i vnější svět, uvědomujeme si svou podstatu. A že máme tento svět ohraničený svými zvyky a rituály, které mohou vytvářet pocit falešného bezpečí komfortní zóny? Ale my přece o svých zvycích už všechno víme, poté, co jsme prošli nelehkým, ale pečlivým vnitřním úklidem (zlozvyky, traumata a podobně). Uvědomujeme si své závislosti. Své rituály si také plně uvědomujeme, přizpůsobili jsme je našemu vnitřnímu i vnějšímu pohodlí a pečlivě si je střežíme. Nevytváříme si komfortní zónu proto, abychom se v ní schovávali před nebezpečím vnějšího světa, ani netvrdíme, že nám ve vnějším světě nebezpečí nehrozí, proto jsme ostražití, umíme být nad věcí. Neobáváme se změn a nečekaných výzev. Netvrdíme, že všechno víme, že máme úplně všechno pod kontrolou, víme, že ne vše je pro nás dosažitelné, ale uvědomujeme si své přednosti a vědomě rozvíjíme kreativitu. Máme harmonický vztah k jednotlivým částem sebe sama. Pracujeme s psychickou dualitou vnitřního muže a vnitřní ženy. Naše vnitřní komfortní zóna nemá nic společného s namyšleností, pýchou nebo „narcismem“. Nehroutíme se z vlastních chyb, chyby považujeme za součást životních lekcí. Nespíme na vavřínech a vyhledáváme nové podněty k seberealizaci, tím svou komfortní zónu rozšiřujeme. A co se týče „komfortní zóny hmotného prostředí a hmotného pohodlí“, tak v případě potřeby umíme být skromní. Jinými slovy spoléháme na svého vnitřního Anděla a víme, že je o nás postaráno.

Související články: Změníme-li zažité a vštípené představy o světě, svět se následně změní sám, Mysterium srdce a krystalizace kosmických sil

Čas Blíženců, Adam a Eva ve své nahotě, Anděl s ochrannými křídly a komfortní zóna

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.