Energetické rezonance probíhajících transformačních procesů – Tarot

V moudrosti skryté v Tarotu a v jeho mystickém poselství platí, že u všech jedna dvaceti trumfových karet je význam karty předešlé vždy z části obsažen ve významu karty následující a všechny triumfy se vzájemně doplňují. Z hlubšího pohledu všechny triumfy symbolizují životní zrání a životní procesy nejen člověka jako jednotlivce, ale i společnosti jako celku.

Od roku 2017 do roku 2025 si můžeme na stůl podle numerologického výpočtu rozložit níže uvedené karty, a právě v tomto transformačním období, vzácně tak, jak jdou za sebou od jedničky po devítku. Přičemž je nutné podotknout, že rok 2017 je všeobecně považován za rok takzvaného „zlomu nadkritických hodnot“ (kolektivního vědomí). Tarot poukazuje na Strom Života, ztotožnění se s moudrostí, kterou v sobě Tarot obsahuje, zdárně vede transformaci lidstva pozitivním směrem.

Energetické rezonance probíhajících transformačních procesů - Tarot

1 – Mág. (2017 = 2+0+1+7 = 10 = 1+0 = 1)
2 – Velekněžka. (2018 = 2+0+1+8 = 11 = 1+1 = 2)
3 – Císařovna. (2019 = 2+0+1+9 = 12 = 1+2 = 3)
4 – Císař. (2020 = 2+2 = 4)
5 – Velekněz. (2021 = 2+2+1 = 5)
6 – Milenci. 2022 = 2+2+2 = 6)
7 – Vůz. (2023 = 2+2+3 = 7)
8 – Síla. (2024 = 2+2+4 = 8)
9 – Poustevník. (2025 = 2+2+5 = 9)

Pohledem na tento zajímavý sled jednotlivých karet, od Mága až po Poustevníka, se nám před očima objevuje symbolika právě probíhajícího devítiletého období výrazných změn, které silně vnímáme a prožíváme. Zde si můžeme uvědomit, že transformační proces je proces cyklický, a že každý nový cyklus duchovního zrání posouvá lidské vědomí na vyšší úroveň. Při hlubším pohledu zjistíme, že toto devítileté období významově výrazně souvisí právě s mystickou a duchovní symbolikou skrytou v Tarotu, a v jasné návaznosti zde vytušíme či vycítíme energetické rezonance významných, právě probíhajících transformačních změn. Z důvodu kapacity jednoho článku pominu předešlé dva roky a zaměřím se na symbolické poslání karet Císařovna, Císař.

Císařovna – ženský princip, Inteligence vody, motivace láskou

2019 = 2+0+1+9 = 12 = 1+2 = 3

Hlas Císařovny, korunované ženské postavy, nás vede k myšlenkám a činnosti motivované láskou. Motivace láskou je motivací bez podmínek. Hlas Císařovny je hlasem „nesmrtelné stvořitelky“. Je hlasem síly přírody, připomíná nám „věčné stávání se“ všeho, co jest. Poukazuje na sílu moře – plodové vody země, a na sílu vody ve všech tvořivých a život podporujících aspektech. Císařovna poukazuje na ženský princip, na plodnost, na přírodu a úrodnou půdu. Poukazuje na vnitřní touhu dávat, tak jako příroda nám dává vše, co potřebujeme. Příroda dává život a sama o sobě je nekonečným proudem vědomí. Srdce Císařovny je naplněno citem, protéká jím proud vědomí přírody, mysl Císařovny přetéká tvořivou imaginací – základní fluidickou substancí všech forem. Tato karta nám nepředstavuje „divoký aspekt bohyně – lovkyně“, poukazuje na zralost, vnitřní moudrost a mateřský princip. Klidný pohled Císařovny nám říká: „Rozpomeňte se, kým doopravdy jste“. Rozpomeňte se na neosobní, vším prostupující tvořivou vesmírnou sílu. Hlas či slovo Císařovny je velmi silné, poukazuje na všechny aspekty krční čakry, na kvalitu vzájemné komunikace na všech úrovních lidské existence. Dalším aspektem uvědomění je cit, s citem je spojen hmat (pohlazení, objetí, doteky – neverbální komunikace), doteky jsou nedílnou součástí nejen běžného života, ale také nadsmyslového vnímání, jasnozřivosti, schopnosti vcítit se, a také schopnosti poskytnout útěchu, schopnosti otevřít svou náruč bez kladení si podmínek. Jedná se o vnímání energie, která vším prostupuje a z každého předmětu vyzařuje. Jedná se o poznání a přijetí „nových“ forem lásky a vášně, neboť láska a vášně nemusejí být zdrojem bolesti, mohou být potravou či výživou pro vše, co toužíme zdokonalit, vytvořit či oživit.

Energetické rezonance probíhajících transformačních procesů - Tarot

Císařovna je strážkyní nadpozemské brány „mezi světy“ a vědomí Císařovny je neviditelným portálem, jímž (opakovaně) procházíme z neprojeveného bytí do bytí projeveného. Vědomí Císařovny (Inteligence Světla) v nás probouzí schopnost s citem vytvářet rovnováhu v sobě a následně i ve vnějším světě, dodává energii tvůrčí činnosti, oživuje nové myšlenky a nové formy myšlení. Nabádá nás nepotlačovat v sobě touhu po lásce, kráse, sounáležitosti a harmonii. Nabádá nás uvědomovat si „emocionální tóny“, které vyvěrají z našeho nitra – jejich kvalitu. Uvědomovat si smysl pro krásno, umění, hudbu a vše, co souvisí s kreativním sebevyjádřením, se vším, co od srdce milujeme. Vědomí Císařovny nás učí podporovat a přijímat vše, co činí lidského ducha moudrým a šťastným, a to nejen v intelektuální rovině. Nabádá nás uvědomovat si pocity, všechny souvislosti vnějšího dění a vnitřních pocitů. Pocity souvisí s představivostí. Někdy k nám nepřichází to, po čem toužíme, protože si na základě pocitů myslíme či představujeme, že si vytoužené nezasloužíme.

Celý život se učíme příkladem, pozorováním a prostřednictvím zkušeností. Některé zkušenosti v nás vytvářejí nesprávné podvědomé podmínění, omezující životní programy, které se máme naučit rozpoznat a propustit. Vědomě si můžeme vybírat modely chování ze svého okolí, které jsou inspirativní, a sami můžeme vědomě vytvářet příklady, které v sobě nesou lásku, něhu a péči. Vždycky máme možnost vzdát se všeho, co je (dlouhodobě) zraňující. Zdroje vědění, jak v sobě i v druhých probouzet lásku, máme všichni ve svém nitru. Základem je respekt k sobě a respekt k životu. Na úrovni vědomí Císařovny již nejsme vydáni na pospas svému okolí, jde o období duchovního zrání a o projevy tvůrčího sebevyjádření, v nichž nechybí soucit, porozumění a tolerování odlišností. Jde o tvůrčí sebevyjádření, kdy do svého každodenního bytí zapojíme uvědomění, že není vhodné na základě domněnek hodnotit způsoby chování druhých, není nutné druhé přísně kárat na základě svých představ o životě, není vhodné ani přínosné odmítat a odsuzovat každého, kdo z našeho pohledu chybuje, každého, kdo podle našeho soudu není „dost dokonalý“.

Císařovna jde příkladem ženského principu. Poukazuje na zkoumání ženské stránky člověka, ať už jde o ženy nebo muže. U žen jde především o zkoumání ztělesnění ženské role v životě i ve společnosti. U mužů jde především o zjemnění mužské role v životě i ve společnosti. Jedná se o citlivé a vnímavé umění pečovat o sebe, o druhé, o přírodu, o Matku Zemi. Pečovat – a přitom nikoho „nedusit“. Nevyčerpávat se nadměrným, nesprávně zaměřeným úsilím a neobírat o energii sebe, druhé ani přírodu. Nejde o přehnané ochranářské role a přecitlivělost, ani o povolnost, jde o kritické, konstruktivní, tvořivé myšlení, které nepostrádá prvky Lásky a uvědomí Světla vyzařujícího z každé bytosti. Císařovna jde příkladem pro přijímání lidí takových, jací jsou, pro léčení karmických omezení. Jde příkladem pro zahojení problematických vztahů, nevyřešených společenských či rodinných vazeb: bolestné partnerské vztahy žena muž, bolestné vztahy matka dcera, vzájemné (soupeřivé) vztahy žen mezi sebou navzájem, nevyřešené soupeřivé vztahy žena muž všeobecně ve společnosti. V současné době se jedná o hojení vztahových rodinných ran a bolestí, hněvu a výčitek, jedná se o hojení emocionálních, mentálních a psychických procesů a nejrůznějších deprivací, často se táhnoucích z pokolení na pokolení. Jedná se také o hojení „pocitových frustrací“ z postavení žen ve společnosti.

V podstatě nás ženský princip, ztělesněný v podobě moudré Císařovny, symbolu lásky, sebelásky a sebeúcty, nabádá otevřít své srdce, uvědomovat si, kdy a proč, z jakých skrytých, zištných nebo sobeckých důvodů, vědomě či nevědomě, ubližujeme druhým, případně kdy a proč je ubližováno nám. Uvědomovat si, kdy jsme vystrašení, kdy a proč trpíme nebo nenávidíme, a že odpor proti čemukoliv nás vyčerpává. Uvědomovat si, kdy druhým nedovolíme, z důvodů vnitřních strachů nebo životních programů, týkajících se minulých zranění, aby nás milovali. Kdy a proč se uzavíráme před světem a straníme se životu. Kdy lpíme na svých závislostech, kdy někoho mechanicky napodobujeme, kdy zapomínáme na sebe a jen plníme to, co se od nás očekává. Kdy a proč se obáváme někoho požádat o laskavost, kdy nás omezuje malé sebevědomí. Jde o potřebná uvědomění, na jejichž základě můžeme stavět nový model sebe sama a přesvědčit se, že si své bolesti nemusíme nosit v podobě „tíživého batohu či balvanu“ na svých bedrech po většinu života. Jde o změnu životních postojů, o přijímání lidských nedostatků, (včetně těch vlastních), nikoliv trpně, ale s vědomím, že nemusíme souhlasit s postoji a názory druhých, a že ne všechny činy a slova, která nás z nějakého osobního důvodu zraňují,  jsou mířeny proti naší osobě. Pokud dokážeme prozkoumat a vnitřně si srovnat vlastní pocity, související s obtížnými situacemi, potom uznáme, že osoba, která nám „ubližuje“, se zřejmě sama snaží zahojit své vlastní vnitřní bolesti, třebaže snahou vše ovládat a manipulovat. Možná jen potřebuje soucitnou pomoc a porozumění, které není sto poskytnout sama sobě a tím pádem ani svému okolí.

Korespondence karty Císařovna: brána Nebes, planeta Venuše, bohyně Isis, ženský princip, krční čakra, spirituální vlastnosti, obilný klas – plodnost, myrtový věnec, růže, lilie a lotos, dvanáct šesticípých hvězd, královská koruna a žezlo, perlový náhrdelník, štít ve tvaru srdce, včely a holubice, zelená barva, umění, hudební tón Fis, alchymický symbol soli, fluidický element vody, srpek Luny, Veliká Matka – příroda.

Energetické rezonance probíhajících transformačních procesů - Tarot

Císař – mužský princip, Inteligence ohně, motivace spravedlností

2020 = 2+0+2+0 = 4

Elementem Císařovny je voda a jako protipól je elementem Císaře oheň. Císařovna ovládá srdce, Císař ovládá hlavu. Oči Císařovny pozorují bezprostřední okolí, vnímají přírodu a okolní svět, oči Císaře navíc ještě vnímají svět dimenzionálně a jeho mysl vše podrobuje rozumové analýze. Koruna Císaře je symbolem (potřebného) řádu a vlády nad světem, avšak v době transformačních změn je navíc symbolem nových ideálů, dobré vůle a hledání řešení osobních i světových konfliktů bez boje. Jedním z nových ideálů je přijetí ženského aspektu Císařovny jako „nesmrtelné stvořitelky“ a vnímání mužského aspektu stvořitele v podobě Císaře nikoliv jako nadřazeného, ale jako rovnocenného a spolupracujícího principu. Spojení mužského a ženského principu odkazuje na spojení člověka s životní silou, na schopnost stát se rovnocennými a navzájem se respektujícími spolutvůrci, na vytváření takových pravidel, která chrání a ochraňují, nikoliv diktují a omezují. Otevírá cestu k překonání potíží souvisejících s bojem o moc, se současným stavem dysfunkčních rodin, a nastoluje cestu: rodina, rodinná sounáležitost a láska člověka k člověku, ve všech věkových kategoriích, je na prvním místě. (Uvědomme si, že ženská energie Císařovna a mužská energie Císař nepředstavuje odděleně pouze ženu a muže, ale v součtu představuje celistvého člověka).

Tak jako Císařovna chrání svět moudrostí, nelineárním intuitivním vnímáním, citlivostí a otevřeným srdcem, tak Císař chrání svět otevřenou racionální myslí bez emocionálního zkreslení, moudrostí a spravedlností. Císařovna ctí univerzální pravdu přírodních zákonů, Císař ctí pravdu univerzálních kosmických zákonů. Oba od sebe neoddělitelné principy a schopnost uplatnění vnitřní síly odkazují k nepodmíněnosti, ke schopnosti milovat nepodmíněně, ke schopnosti být objektivním pozorovatelem, k celistvému holistickému vnímání světa. Podobně jako je Císařovna symbolem nadpozemské brány života a smrti, tak i Císař odkazuje na sestup ducha do hmoty. Císař je spravedlivým soudcem, je zaměřen na materiální svět, vyzařující aspekt stvořitele je respektován, nikoliv bezhlavě a dogmaticky uctíván. Císař ale nelpí na dogmatech, respekt je budován na základě schopnosti objektivně pozorovat, na základě sebe vědomého postoje, na základě jasných, nezkreslených a nehraných gest – moudrého vůdce. Císař neuhýbá pohledem, pokud nám chce něco sdělit, jeho mysl není ovládána mentální nestabilitou a názorovými rozpory. Názorové postoje jsou pevné, přesto je zachován aspekt citlivého srdce ženského aspektu Císařovny, schopnost mluvit a jednat rovnovážně a se zdravým odstupem.

Energetické rezonance probíhajících transformačních procesů - Tarot

Respekt, stabilita, pečlivost a kázeň je dána přísným přístupem a vůlí jednat, ohnisko převládajícího rozumu však není soustředěno v aroganci nebo despotismu, nejedná se o strohý intelekt bez citů, ale o otcovský přístup – aniž by Císař násilně potlačoval lásku ke všemu stvořenému. Mysl a zrak, rozum i srdce Císaře rozpozná například návykové vzorce, různé strachy a závislosti, a jeho moudrost nás poté přísně avšak laskavě vede nikoliv k slepé poslušnosti, ale k sebepoznání, k jasnému myšlení a sebe přijetí. Pevný postoj a logika Císaře nás motivuje a vede k nezávislosti právě z toho důvodu, že jeho pevnost nestaví na podmíněnosti, stejně jako aspekt Císařovny, ač to není na první pohled znát, staví na přísnosti vyvážené citem a láskou a na schopnosti poskytnout druhým dostatek svobody a svobodného sebe vyjádření. Základním aspektem moudrého Císaře je zdatnost, odvaha a jasnozření, poctivost a statečnost, odpoutání od vnitřního navyklého jednání a schopnost řešit konflikty (v přítomném okamžiku) bez boje. Schopnost organizovat a „uspořádat čas“ a vidět vnější skutečnosti očima pozorovatele (vizionářsky), v každodenní realitě vidět to, co skutečně je, nikoliv to, co bychom si vidět přáli (omezeni vnitřními zkostnatělými postoji). Schopnost řešit konflikty a problémy tvůrčím způsobem.

Moudrost Císaře napomáhá řešit konflikty spojené s panovačností a strohostí, s panovačnou mužskou autoritou, léčí bolesti a nedorozumění přenášené generacemi z otce na syna, rozvíjí potlačovanou mužskou stránku jak v mužích, tak v ženách. Agresivita ustupuje a uvolňuje místo asertivitě, kreativita a volnost zastupuje strohost a nadbytečnou duševní a mentální námahu. Dovoluje nám projevovat více spontánnosti, více hravosti, nehledět pouze na plánování materiálních stránek života a najít si čas na hry a zábavu. Moudrost Císaře učí muže i ženy používat nejen analytickou, ale i kreativní hravou mysl, učí používat „jazyk lásky a dotyk lásky“ otevřeně a nestydět se za citlivé a soucitné jednání, za případnou zranitelnost, která je vlastní lidské bytosti. Učí nás, ženy i muže, vnímat pocity v druhých a brát ohled na názory druhých bez zbytečného vyvolávání konfliktů. Císař se vyhýbá strategii: „Budu si tě vážit, budu tě milovat, pokud budeš splňovat mé normy jednání a chování, pokud budeš dělat to, co chci já.“ Takto dochází k vnitřní proměně a k zrušení pocitů viny, k hojení nenávisti a všech vnitřních strachů, obvykle vnímaných v různých podobách (strach z autority otce, všeobecně z mužských autorit politických, náboženských a podobně).

Korespondence karty Císař: planeta Jupiter a Mars, Slunce, bůh Zeus, mužský princip, fluidický element ohně, bojovník a stratég beze zbraně, královská důstojnost, spirituální vlastnosti, egyptský Anch, královská koruna a žezlo, krychle (trůn), štít se symbolem orla, červená barva, hudební tón C, ostré koření (zázvor), vůně borovice, květ lilie, alchymická rtuť a sůl.

Vše, co bylo řečeno u archetypu Císařovny a Císaře nás vede k poznání, že ženské a mužské aspekty stvoření nemají být striktně vymezeny. V okamžiku, kdy se napojíme na vnitřního Učitele a pomineme přísnou dualitu, spojíme se s vědomím Velekněze. Jakmile rozpleteme záludnosti „psychické duality“ spojíme se s vědomím Milenců – s vědomím celistvého člověka.

INSPIRACE KNIHOU – knižní eshop Psychologie chaosu

2021 = 2+0+2+1 = 5
Velekněz – mysterium Světla, odpovědnost za vlastní osud, spojení s vnitřním Učitelem, slyšení hlasu vyššího Já, síla intuice, pravda a upřímnost, zpomalení, naslouchání a jasnoslyšení, syntéza náboženských, filozofických a vědeckých systémů, nelpění na majetku, na vyhraněných duchovních a politických systémech. Otočení směru „proti přírodě“ na „spolupráce s přírodou“. Velekněz neodkazuje pouze k učitelům z vnějšku, jak tomu bylo doposud, ale především na objevení a následování vnitřní moudrosti každého člověka – číslo 5 je číslem člověka.

2022 = 2+0+2+2 = 6
Milenci – léčení skrze vyšší Já, vědomí sebe sama, osvobození od temného podvědomí, vnímání dynamiky mezi mužským a ženským principem přináší celistvost, moudrost a zralost. Uvědomění, že i bolest vede k poznání pravdy. Uvědomění, že touha po návratu zpět do Edenu neznamená návrat v čase, ale vědomé budování Rajské Zahrady v přítomném okamžiku. Uvědomění, že posvátné „jablko“ není symbolem pádu do temnot, ale symbolem vzestupu vědomí, je symbolem uskutečněné touhy – neuskutečněné touhy vytváří posedlosti a brání celistvosti získané zkušenostmi – jakmile získáme osobní vnitřní zkušenost a jakmile projdeme určitým transformačním procesem – nemůžeme se vrátit zpět. Uvědomění, že Adam (vnitřní muž) a Eva (vnitřní žena) a přítomnost osobního anděla představuje vědomí celistvého člověka.

Duše – padající hvězda – od okamžiku vtělení do hmoty získává nevázanost – ke své podstatě. Ve své podstatě je duše nedualitní, až od okamžiku uzavření ve hmotě stává se ženou nebo mužem a ztrácí tak část své „božské“ síly. Proto člověk po celý svůj život hledá „spřízněnou duši“.

♥ ♥ ♥ …Císařovna – Nuit – Isis – Marie… ♥ ♥ ♥

Bohyně nebe Nuit není bohyní v pravém slova smyslu – ona je NEBESKOU KLENBOU, je bránou Nebes. Tělo bohyně Nuit je denní i noční oblohou, její nejvyšší spiritualita je přijímána pouze ve světě, kde i noční obloha je viděná jako modrá. Nahé tělo božské Nuit zdobí zlaté hvězdy. Každý člověk má na obloze svou hvězdu – po mnoho životů formované „osobní“ informační pole. Nuit je symbolem znovuzrození – na svém těle nese tisíc duší…, pokrývá oblohu, ochraňuje své „hvězdy“. ONA je tou silou, která večer pohltí zemi a ráno ji v sluneční záři opět porodí. ONA je milenkou i matkou Slunce. ONA je stvořitelkou „bohů“. ONA s láskou v okamžiku smrti objímá tělo i duši. ONA je bohyní matkou, dračí bohyní – vše, co jest, vytváří spirální energií. ONA je nekonečná, nebeský hrom je její smích, déšť jsou její slzy. Duše člověka pobývá během dne (bdělé vědomí) mimo tělo bohyně Nuit, za noci (spánek, podvědomí, sny) pobývá v těle božské Nuit. ONA je portálem z nevědomí do VĚDOMÍ.

Energetické rezonance probíhajících transformačních procesů - Tarot

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?