Existence pyramid a koster obrů u nás je potvrzena

Ing. Jaroslav Růžička: V červnovém časopise MEDIUM jsem čtenáře seznamoval s krajinou „posetou“ pozůstatky pyramid, pozůstatky stavebních aktivit člověka v období druhohor, ukázkou, jak se člověk spolupodílel v dávné historii na tvorbě krajiny. Touto stavební činností byla rozsáhlá pohřebiště civilizace – rozsáhlá pyramidální velkoměsta na celé Zemi. Tato civilizace obrů o které nelze zjistit jak dlouho existovala, zanikla katastrofickou událostí, himalajsko-alpinským vrásněním, vyvolaným koncem druhohor (před 68 mil lety) srážkou velikého asteroidu se Zemí. Zásah do terénu stavbou pyramid, odtěžením horniny do hloubky až 10 m – materiálu pro jehlanové těleso horní části pyramid oslabilo povrch zemské kůry, který byl při horotvorném procesu příčinou propadnutí terénu, predispozici budoucích hlubokých údolí v oblasti západokarpatské sníženiny řek povodí Moravy, Dyje, Jevišovky, Rokytné, Svratky, Jihlavky, Svitavy. Po této události následovalo období pěti dob ledových, čtyř meziledových, provázeno velkými záplavami s naplavením usazenin. Následné sesuvy půdy a vodní eroze s odplavováním zeminy vedlo k výrazným změnám povrchu území s vytvářením hlubokých údolí řek. Tato vodní eroze odkryla zřícené a poklesem porušené usmyknuté kamenné konstrukce pyramidálních staveb. Na bočních kamenných stěnách údolí jsou jasně vidět uměle vytvářené kamenné prvky, velké bloky kamenného zdiva pyramid. Na dně údolí se nachází uměle opracované kamenné díly vrcholů pyramid.V údolí řeky Jevišovky je na porušených stěnách objektů pyramid zřetelně poznat, že objekty nebyly náhodným dílem přírody, ale výsledkem stavební činnosti moudrých lidí zaniklé civilizace.

MAPA ÚDOLÍ PYRAMID – v pdf ke stažení

Existence pyramid a koster obrů u nás je potvrzena

Pyramidy č. 1, nacházející se mezi dvorem objektu Komenia a stodolou

Pyramida o základně 70 m a původní výšce 50 m, u které je zachována jen část podzemní s kryptou velikosti 20 x 5 x7 m, s přístupovou chodbou ze severní strany, šířky 3 m, se dvěmi uloženými kostrami délky 19,5 m, stejné anatomie, jako současného člověka, jen mnohonásobně většího. Nad pánevní částí je položen hexagram o základně trojúhelníku 40cm, hmotnosti 2 kg.

Průzkum se provedl gravitačně-interakční metodou půdorys krypty a jejího vybavení, jednak měření výškového uspořádání. Půdorys krypty 20 x 5 m, tloušťka stropu krypty 4,35 m, výška krypty 6,96 m, hloubka dna krypty pod terénem 11,31 m.

Na přiložené dokumentaci je zakreslena situace objektu krypty, dále údaje pro prostorové uspořádání objektu:

a) půdorysy spodní části zastropení

b) půdorys dna krypty včetně půdorysu uložených koster vč. hexagramů. Detekce těchto artefaktů nám podává důkaz o reálné jejich existenci (nejedná se o energeticko stopu). Za toto tvrzení ručím, gravitačněinterakční detekce je přesná a neomylná, podložena a zdůvodněna přírodními zákony.

Doposud není známo, zdali je prostor krypty volný, nebo zaplněn zemní naplaveninou. Výsledky nám poskytne průzkumný vrt hloubky cca 5 m profilu 110 mm a pohled do dutiny kamerou.

KRYPTA PŮDORYS – v pdf ke stažení

KRYPTA ŘEZ – v pdf ke stažení

Co nám dokazuje a vysvětluje existence koster obrů s hexagramy:

a) na Zemi byla již ve druhohorách inteligentní civilizace

b) pyramidy se nacházejí na celé pevnině. Po zániku civilizace obrů došlo ke pěti dobám ledovým, čtyř meziledovým, k zaplavení povrchu Země třetihorním mořem, k naplaveninám anorganickým, organickým, růstem vegetace a konečně k zemědělské činnosti, průmyslové a občanské výstavbě včetně komunikací a inženýrských sítí, činnostem, které poškozovaly přirozený ráz krajiny.

c) Existenci bývalých pyramid vnímáme i bez detekčních přístrojů zrakem. Mnohé krásné špičaté kopečky jsou kamennými památníky na zaniklou civilizaci.

d) Sklony řady kopců a vrchů a hor pod úhlem 23,4°, což je úhel zemské osy nám prozradí, že jsou ovlivněny stavbami pyramid, původně orientovaných na sever v době, kdy měla Země osu kolmou k rovině oběhu kolem slunce.

e) Stavby pyramid nebyly jen pohřebištěm vládců, jak se domnívají Egyptologové, ale pohřební objekty osob zaniklé civilizace, týká se pravděpodobně i staveb objektů pyramid v Bosně.

f) Stavby pyramid a vybavení krypt hexagramy jsou zdrojem kladné energie, která působí pravděpodobně zdravě na organická tělesa – těla zemřelých proti rychlému rozpadu tkání.

Gravitačně-interakční detekce:

Gravitačně-interakční detekce pomocí horizontální olovnice je průzkumnou geofyzikální metodou, zdůvodněnou přírodními zákonitostmi, detekční metodou, která není náročná na nákladná přístrojová vybavení a která zajišťuje spolehlivě přesné údaje o bývalé existenci stavebních objektů, dosavadními známými průzkumnými metodami (destruktivními i nedestruktivními) metodami nezjistitelnými. Přímá detekce energetických stop bývalých staveb není zastupitelná žádnou, dosud používanou geofyzikální metodou. Tato detekční metoda pomůže objasnit mnohé, dosud nevyjasněné záhady dějin na našem území.

Hlavní příčinou reakce detektoru na existenci a tvar objektu anomálie je interakční vztah hmotnostní energie vodorovné části horizontální olovnice s hmotnostní energií objektu anomálie. Přímý kontakt aktéra průzkumu s detekčním nástrojem funguje jako zesilovač hmotnostní energie detektoru působením kladné bioenergie těla aktéra průzkumu.

Aktér průzkumu musí znát teoretické základy detekční metody – gravitačně-interakční detekce, důvody, proč a jak detektor reaguje na existenci objektů skrytých pod úrovní terénu, či energetických stop bývalých, odstraněných objektů a konečně musí znát i typologii staveb civilizací zaniklých. Musí počítat s tím, že v některých lokalitách se při detekci promítnou stopy objektů více civilizačních období. Výsledky průzkumu může zaměřit geodetickými metodami – tachymetrií a dokumentovat v mapových podkladech, zvláště výškopisných, které nám současně interpretují širší vztahy nálezů k reliéfu okolního terénu. Dle těchto detekovaných znaků a tvarů, které zakreslí do mapového podkladu dělá závěry průzkumu, které dále použijí specialisté ostatních vědeckých oborů, zejména historikové.

Oproti stávajícím, vědci uznávaným geofyzikálním metodám má tato metoda mnoho výhod:

*1) Horizontální olovnicí lze přesně určit anomálie a objekty, skryté pod zemí, jak např. půdorysy pozemních staveb. Lze určit nejen půdorysy staveb, ale i jejich výškové uspořádání – hloubku pod terénem a výšku objektů.

*2) Lze určit i půdorysy energetických stop po objektech odstraněných či zaniklých.

*3) Průzkum lze provádět nejen ve volném terénu, ale i v zastavěném území či zalesněných lokalitách.

*4) Detekční nástroj, tj. horizontální olovnici si může badatel vyrobit sám, a to z drátu o tloušťce cca 3 mm a délce 25cm.

*5) K detekci navíc není ani potřeba zdroj elektrické energie

*6) Detekci mohou provádět všichni lidé, avšak za předpokladu, že jsou připraveni odložit svou nedůvěru k této metodě

Gravitační interakce je univerzálním silovým působením mezi všemi formami hmoty. Je nejslabší ze základních interakcí, má nekonečný dosah a jedná se vždy o přitažlivost těles. Podle Newtonova gravitačního zákona je gravitační síla silou, kterou se vzájemně hmotná tělesa navzájem přitahují a její velikost ubývá se čtvercem vzdálenosti od tělesa, které ji vyvolalo.

Každé hmotné těleso na povrchu Země, působí svojí hmotností na zem

a) gravitační silou „FG“ působící na povrch Země a směřující do středu Země, přímoúměrnou hmotnosti tělesa „m“ a gravitačnímu zrychlení „ag“. (FG = m . ag) [ kg.m/s2 ].

Gravitační síla je zdrojem potenciální energie. Toto působení síly způsobuje potenciální energii „Ep“ přímoúměrnou velikosti gravitační síly „FG“ a doby „t“ po kterou působila síla na povrch Země .

(Ep = FG . t.) …………. [ kg.m/s ] = [ (kg.m/s2 ).s].

Tato potenciální energie nám zůstává zachována na povrchu země i po odstranění hmotného tělesa stále jako energetická stopa.

b) odstředivou silou „F0“ , směřující kolmo k zemské ose, působící pod úhlem zeměpisné šířky místa nálezu, přímo-úměrnou hmotnosti tělesa „m“ a dostřednému zrychlení „-ad“ (F0= m . (-ad)) ………….. [ kg.m/s2 ].

Hmotná tělesa „m“, nacházející se na zemském povrchu se pohybují společně s povrchem po kruhové dráze kolem zemské osy úhlovou rychlostí „w“= 15°/hod , což je v naší zeměpisné poloze 298 m/sec. (Hmotnost . rychlost) = hybnost [kg.m/s], příčina

kinetická energie (Ek = 1/2 m . v2 ) rozměru [1/2 kg.m2/sec2], způsobuje odstředivou sílu F0= m*0,0337cosj , působící kolmo k zemské ose.

Provádění průzkumu gravitačně-interakční detekcí:

Tělesa na zemském povrchu – stavby, které vytvořili lidé, mají jistý geometrický tvar, rozměry (m), půdorysnou plochu (m2), objem (m3) a hmotnost (kg). Působí na zemský povrch svou hmotností (kg) – gravitační silou, působící do centra Země.

a) Detekování půdorysu objektu:

Při průzkumu drží badatel detekční nástroj – virguli typu L drátu za svislou osu a prochází terénem a sleduje změnu polohy vodorovného ramene (detektoru), který reaguje tak, že se vychýlí směrem k těžišti objektu, nebo do směru obrysové hrany objektu či konstrukce. Jde ve směru, který ukazuje poloha vodorovného ramene virgule a zaznamenává na terénu průběh obrysu objektu, nebo konstrukčních prvků. Takto může vytýčit půdorys objektu ukrytého pod zemí, nebo energetickou stopu objektu, který v území v minulosti existoval a byl odstraněn.

b) Zjišťování svislých rozměrů podzemního objektu

úplně stejným postupem prochází badatel terénem a narazí na další stopu půdorysu objektu, stejných tvarů a rozměrů. Vytýčí tento půdorys a změří vzdálenost od prvního měření – délku „L“ [ m ]

Rozměr „L“ vydělí tangentou úhlu zeměpisné šířky „j“ a získá tím svislý rozměr a hloubkovou úroveň objektu „H“

H = L / tgj

Touto detekcí byl vytýčen a zmapován prostor podzemní krypty v Jevišovicích s kostrami dvou obrů s pohřebním vybavením čtyřiceticentimetrovými hexagramy.

Současně důkaz, že tyto anomálie v prostoru dosud existují. Kdyby byly odstraněny, nedetekovali bychom je při zjišťování svislých rozměrů (ad b)

Výpočty ke stažení v pdf: text výpočty

Autor článku Ing. Jaroslav Růžička, tel. 515 224 431, mob. 725 107 817

e-mail: totin.ruzicka@seznam.cz

Související články: Pohřbená minulost – gravitačně-interakční detekce, Ing. Jaroslav Růžička pyramidy u nás

Medium 03 – oprava – v pdf ke stažení

Existence pyramid a koster obrů u nás je potvrzena

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.