Vesmírná geometrie, gravitace a Láska

universe-782697_1280Co drží vesmír pohromadě? Jakási božská všeobjímající síla? Síla Lásky? Gravitace? A nejsou náhodou tyto tři vesmírné síly jedno a totéž? Co je to Láska? V případě lásky fyzické, pokud se dva lidé milují, vnímají sílu lásky – sílu vzájemné přitažlivosti – sílu gravitace. Co tedy drží vesmír pohromadě? Jedno víme jistě: bez přitažlivé síly Lásky – bez gravitace – by se vše ve vesmíru, v jediném okamžiku, zhroutilo. Bez přitažlivé síly Lásky (gravitace) by nás matka Země neudržela ve své milující náruči. Bez přitažlivé síly Lásky (gravitace) v podobě bohyně Luny (Měsíce) by život na Zemi nebyl možný. Gravitace je sice neviditelná, přesto všudypřítomná vesmírná síla – Láska je také nesmírně mocná, neviditelná, všudypřítomná vesmírná síla. Správně pochopená energie Lásky, nejmocnější síly vesmíru, by vyřešila nejpalčivější problémy světa. (Proto se mocnosti tolik snaží udržet náš lidský svět v chaosu, negacích a strachu, často uměle vytvářeného.)

DOKONALOST vesmíru – ve zdánlivém chaosu skrývá geometrický a matematický řád

Střed mandaly energetického obrázku se symbolem hexagramu představuje počátek

  • Vše se neustále pohybuje v kruhu. Střed energetického kruhu je nehybné centrum spirálového pohybu hadí síly (životadárné energie, prány).
  • Střed kruhu je zdrojem energie a síly. Čím větší je vnitřní síla ve středu kruhu (ať už je to jádro atomu, střed černé díry, oko hurikánu, střed mandaly života), tím vyšších energetických vibrací lze dosáhnout.
  • Ze středu obrázku vyzařuje mocná energie, která se vlnovitě šíří v dalších kruzích (ve spirále) od středu obrázku až po jeho okraj – celý obraz je symbolicky uzavřen opět do kruhu.
  • Kruhy na tomto obrázku představují energii či vibraci Lásky šířící se ve vlnách celým kosmickým prostorem, jsou symbolem mnohovrstevné duchovní spirály vesmíru, jsou symbolem ,,vesmírných hodin“ – kruh nemá počátek ani konec, vše se neustále točí v kruhu.
  • Střed kruhu objímají dva trojúhelníky, dvě základní síly vesmíru – principiálně mužská energie (trojúhelník postavený špicí vzhůru), a principiálně ženská energie (trojúhelník postavený špicí dolů).

GravitaceDva trojúhelníky společně vyjadřují sjednocení živlů, spojení všech protikladů, duše a ducha, nebe a země, vše, co je nahoře a vše, co je dole, mikrokosmos a makrokosmos. Ve vzájemném spojení tyto dvě síly vytváří energetický zářič hexagram, symbol Šalamounovi hvězdy, nekonečnost mnohorozměrného vesmíru. Spojíme-li dva rovnoramenné trojúhelníky a necháme je prostoupit skrze sebe, vznikne šesticípá hvězda – pečeť Šalamounova.

Znamená vnitřní světlo, duševní sílu a od sebe neoddělitelnou ženskou a mužskou energii. Dále je emblémem pro všechny planety, tudíž je symbolem sluneční soustavy, Slunce kraluje v jeho magickém středu. Pro starověkého alchymistu je hexagram hermetickým symbolem mystické svatby (zasvěcení).

V této mandale vidíme před sebou dokonalý obraz harmonie: představuje vyváženost vesmírných, vše-tvořících sil – ANI PATRIARCHÁT, ANI MATRIARCHÁT – ale skutečně dokonalou harmonii. Hexagram, společně se symbolem pentagramu a kříže, představují dokonalou triádu mocných, magických symbolů. Triáda, vyskytující se v mnoha podobách, představuje například: ducha, duši, hmotu. Vědomí, podvědomí, nadvědomí. Moře, země, nebe.

Pentagram je symbolem člověka, provedeme-li průřez šroubovicí DNA: najdeme uvnitř symbol pentagramu

Mezi jednotlivými kruhy na obrázku, najdeme další obrazec, který vznikne spojením šesti vrcholů Šalamounovi hvězdy: magický šestiúhelník (hexagon). Šestiúhelník je dokonalým symbolem hmoty. V nejedné knize pradávných hermetických nauk najdeme, že: hexa-gon znamená rozptýlení, rozprostření, víření a vyzařování síly (představuje POHYB, pohyb je podmínečným faktorem pro vznik ČASU). Hexa-gram znamená vůli a koncentraci, dokonalé soustředění (představuje ,,božský“ klid). Jedno bez druhého nemůže existovat.

Každý vrchol šesticípé hvězdy je ,,ozdoben“ malým kruhem. Tyto kruhy (šest vrcholů hvězdy) představují: symbolických ,,šest dnů“ – období stvoření, střed obrazce představuje symbolický ,,sedmý den“ – období spočinutí.

  • Panna (černý kámen nebo také černá bohyně) je oplodněna Duchem, poté následuje zrození Světla, mužské energie.
  • Černý kámen v hermetice symbolizuje prvotní vesmírnou substanci. Vesmírný třesk (výron božského semene) představuje zažehnutí nukleární energie, zrození světla (Slunce).
  • Prvotní a všeprostupující energie je v hermetismu chápána, pro nezasvěcené zcela jistě překvapivě, jako energie principiálně ženská. Proto lze zrození mužského principu definovat jako: tma, v lůně Bohyně, oplodněná Světlem.
  • Díky této symbolice, v níž je nemálo dvojsmyslů, slovních hříček a skrytých významů, vznikaly posvátné příběhy, včetně těch původních křesťanských.
  • Hermetické učení je složité, a pochopitelné jedině pomocí vhledů do energie symbolů, studováním teorie dávných duchovních učení, a zakoušením praxe. To nejhlubší poznání je nepřenosné, nedá se vyjádřit slovy, je složitější, než jak zde stručně předkládám.

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

Znovu připomínám: náboženství je v moci patriarchátu (jednostranné energie), přitom už v samotném slově náboženství se skrývá jedna z nepochopených pravd: nábo–ŽENSTVÍ. Nejen náboženství, celý dnešní svět je v moci patriarchátu! Dnešní svět postrádá energetický nábo-j-ženství.

LeonardoCo s tím vším ještě ,,okrajově“ souvisí?

Například to, že fyzické tělo je složeno z hmoty. Duše je složena z antihmoty – celá naše bytost se tedy skládá z hmoty i antihmoty zároveň. Čistá božská energie, vesmírné Vědomí, je vše, co existuje – tedy hmota i antihmota. Čistá božská energie je silou odstředivou i dostředivou, je gravitací, je hmotou, je oživující energií, je světlem, je vědomím člověka, je kvantovým Vědomím vesmíru. Hmota je naše fyzické tělo, antihmota je naše vědomí. V lidském těle jsme energií i hmotou zároveň, jsme božské vědomí vyjádřené v lidském těle. Láska (gravitace) je božská energie. Božská energie (gravitace) je Láska. Jedině božská energie, Láska a gravitace mohou být všeobjímající.

Jsme zrozeni z Lásky, z božské energie: BOHA a BOHYNĚ (principiálně mužské a ženské síly, jin a jang.) Jsme zrozeni z dokonalé vesmírné harmonie.


Odkaz na článek: Vědci věří, že naváží kontakt s paralelním světem

Malá ukázka: „Teorie „duha gravitace“ naznačuje, že vesmír nemá začátek a táhne se nekonečně zpět v čase bez Velkého třesku. Jinak řečeno má svůj definitivní začátek, který je ale založen na teoretickém předpokladu, že různé vlny světla vytvářejí rozdílné účinky gravitace.

Teorie pochází z počátku tohoto století a má potenciál překlenout mezeru mezi obecnou relativitou a kvantovou mechanikou. Teorie má svůj název odvozený od definice, že gravitace může oddělit světlo do jednotlivých vlnových délek, které vytvářejí duhu podobnou tomu, když se láme světlo při průchodu hranolem.“

Pochopíme-li přitažlivé a magnetické energie VESMÍRU – potom dokážeme žít v lásce a VE SMÍRU

Myšlenka tvoří realitu

Související: Hexagram – symbol Slunce, Holografický model vesmíru, Magická geometrie vesmíru

Vesmírná geometrie, gravitace a Láska

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.