Ing. Jaroslav Růžička – pyramidy u nás

Ing. Jaroslav Růžička - pyramidy u násPyramidy jsou dnes doslova ovinuty různými ideologiemi, a to tak pomotanými, že v mysli dnešního člověka, dnešním vnímáním, je pyramida pouze něčím nevysvětlitelným a její prapůvod záhadou. Pyramidy jsou nejstaršími stavbami na Zemi. Naše civilizace není na Zemi jako první. Dávno před námi existovaly jiné kultury, které ovládaly astronomii, matematiku a fyziku a kromě jiného znaly i elektřinu, dalekohledy, létající stroje. Vytvářely mapy našeho světa předtím, než jsme ho my sami dokázali objevit. Zbytky těchto civilizací, ušetřené kolizí s meteority, potop, ledových dob, výkyvů zemské osy a dalších katastrof, se nám představují na celém světě v podobě mohutných kamenných monumentů, především pyramid a ať už je nacházíme v Africe, Asii, Egyptě, na americkém kontinentu, v Austrálii nebo v Evropě.

Mnozí badatelé se shodují v tom, že lidská historie je jedno z nejvíce střežených tajemství na této planetě. Existuje velmi mnoho tzv. oficiálních verzí toho, co se v zapomenutých dějinách odehrálo. Na druhé straně však neexistuje žádná jiná oblast lidského bádání, kde je navrstveno tolik bílých míst a nezodpovězených otazníků. Pro poznání účelu těchto staveb, jejich typologie a technologie nemusíme cestovat do Bosny či Egypta, stačí nám navštívit území povodí Dyje, řek Dyje, Jevišovka, Rokytná, Svratka, Svitava a Jihlavka, sledovat jejich boční stráně a provést detekci terénu dna údolí. Zjistíte, že v údolí jsou propadlé celé stavby pyramidálních objektů. Na stráních je znatelná konstrukce staveb pyramid.

Fotodokumentace vrcholu pyramidy JevišoviceIng. Jaroslav Růžička - pyramidy u nás

Ing. Jaroslav Růžička - pyramidy u nás

Objev pyramid na Znojemsku s pochovanými obry výšky 12 až 20 metrů. Řádně jsem prozkoumal zkoumání prostoru Trauznického údolí, Králova Stolce, údolí Dyje, Jevišovky, Gránického údolí a blízkého okolí Znojma. Z detekovaných půdorysů všech staveb byla postupně zakreslena jejich typologie, jež se jeví značně architektonicky unifikovaná. V prostoru pyramid se vždy nachází krypta s ostatky dvou obřích lidí s fyziognomií, podobnou naší.

Ing. Jaroslav Růžička - pyramidy u nás

VÝSKYT PYRAMIDÁLNÍCH STAVEB A ORIENTACE PODLE SVĚTOVÝCH STRAN

Detekcí pyramid na našem území jsme zjistili, že téměř vždy jsou jejich základny odkloněny od sítě rovnoběžek o úhel 23,5°, což je přesně úhel odklonu zemské osy. Lze si to ověřit i na leteckých mapách se zaznamenanou orientací vrchů. Toto odklonění pyramidálních vrchů jsme zaznamenali na mnoha místech v ČR, a to např. v Podyjí na Znojemsku, v povodí Berounky západně od Prahy v okolí Karlštejna, ve Vsetínských vrších, Jizerských horách i v horách pohraničních. Z tohoto poznatku vyplývá, že většina pyramidálních staveb na zkoumaných územích byla vybudována ještě v době, kdy zemská osa nebyla nakloněna a stavby byly orientovány přesně podle světových stran, kdy byl účinek pyramidálních energií nejsilnější.

Zjistili jsme také, že se v řece Dyji od vyústění Gránického potoka západně od Znojma až po ves Tasovice nacházejí malé i větší ostrůvky, kde např. u obce Dyje (Milfron) byl na jednom z ostrůvků detekován vrchol pyramidy. Můžeme tedy předpokládat, že i další ostrovy v Dyji mouhou být pozůstatky zaniklých pyramidálních staveb. Pyramidální vrchy vytvářejí terénní konfiguraci celého povodí Podyjí, údolí řek Dyje, Jevišovka, Rokytná, Svratka, Svitava a Jihlavka.

Jevišovice levý břeh, podzemní prostory

Ing. Jaroslav Růžička - pyramidy u nás        Ing. Jaroslav Růžička - pyramidy u nás

Ing. Jaroslav Růžička - pyramidy u nás         Ing. Jaroslav Růžička - pyramidy u nás

Energetické stopy pyramidálních objektů zakrytých naplaveninami a vegetací jsou detekované na celém území, na zemském povrchu od Bratislavy až na západní hranici Čech.

KONSTRUKCE PYRAMIDY

Tvar stavby je pravidelný čtyřboký jehlan na čtvercové základně se stěnami ve tvaru rovnostranného trojúhelníka. Hrany této pyramidy svírají se základnou úhel 45° (1:1). Protilehlé hrany svírají úhel 90°. Stavba byla původně orientována dle světových stran S – J. V těžišti pyramidy je umístěna krypta rozměru dle délky pochovaného, šířky 4,5 – 5 m, výšky 5 m, umístěna severně od půdorysu vrcholu. Od severní stěny je přístupová chodba šířky 2,5 m, výšky 5 m.

U většiny pyramid je v horní třetině pod vrcholem dutý jehlanový prostor, přístupný schodišťovými stupni z jižní strany. Povrch stěn je pokryt kamennými nebo betonovými deskami. Vzdálenost základen pyramid je 10 m. Pyramidy vytváří rozsáhlou zástavbu – pyramidální velkoměsta, rozmístěná po celé zemské pevnině, přesně budovaná do modulové sítě, orientované dle světových stran.

ENERGIE PYRAMIDY

Tvar pyramidy svou hmotností „tlačí“ na zemský povrch silou přímo úměrnou velikosti své hmotnosti a tíhového zrychlení. Působením takto vzniklé síly vzniká potenciální energie E- (záporný tok energetických částic). Je pozoruhodné, že i když je pyramida z anorganického materiálu, vyzařují její stěny kladnou vnitřní energii E+, a díky tomu je rameno detektoru od stěny pyramidy odpuzováno, zatímco k hranám je rameno detektoru přitahováno (toto platí i pro modely tvořené pouze z tyček).

Na modelu pyramidy bylo také vyzkoušeno, že i po odstranění modelu z podložky zůstává na podložce energetická stopa půdorysu pyramidy, a to i v případě, když byly hrany modelu (žebra pyramidy) vytvořeny pouze z tenkých nití. Vložíme-li jakýkoliv předmět do prostoru pyramidy (i do vytýčené pouze hranami) pod jejím vrcholem, přenese se nám kladná energie E+ na toto těleso a nelze ji z něho „odstranit“.

Kladná energie pyramidy je soustředěna v těžišti pyramidy, v jedné třetině výšky. Právě proto je krypta umístěna na této úrovni, a kladná energie Země působila příznivě na organické tělo pochovaných.

ZÁVĚR – stavebně historické průzkumy pyramid

V povodí řeky Jevišovky, mezi Střelicemi a Záduškou, odkryl propad terénu usmyknutím kamenné stavební konstrukce pyramid. Na rovné ploše mezi pozemkem Komenia a stodolou se nachází 10 až 15 m pod terénem detekovaná stavba pyramidy s kryptou, ve které jsou umístěny dvě kostry  délky 20 m, s uzavřenou přístupovou chodbou ze severní strany (od údolí). Provedením jednoho průzkumného vrtu v hodnotě cca 20 tisíc korun by se dalo snadno prokázat, že v kryptě kosterní ostatky bytostí obří velikosti reálně existují. Souhlas k provedení průzkumného vrtu vydalo vedení města Jevišovic. Archeologický ústav akadamie věd Brno, jehož pracovníky jsem o tomto nálezu informoval, dosud o provedení průzkumu této očividně nejstarší stavební památky nemá zájem, nebo je zaneprázdněn důležitějšími úkoly v jejich důležité, odpovědné a náročné práci.

Doufám, že si najdou konečně trochu času a otevřou cestu poznání dávné historie lidstva pro světovou odbornou veřejnost a dalšími stavebně historickými průzkumy v této lokalitě prohloubí znalosti o dávné historii našich prapředků.

autor článku Ing. Jaroslav Růžička

Kontaktní údaje: Ing. Jaroslav Růžička
Pindorf 77/7, Znojmo-Přímětice (669 04)
tel.  515 224 431,   mob. 725 107 817
totin.ruzicka@seznam.cz 

Text článku v plném znění: časopis MEDIUM, duben 2018


Více podrobností k nahlédnutí (pdf), fotodokumentace, fotografie krajiny, výkresy a topografie, které se nevešly na stránky časopisu. Autor dokumentace Ing. Jaroslav Růžička

JEVIŠOVICE SOUHRN

JEVIŠOVICE

JEVIŠOVICE MAPA

TYPOLOGIE – TECHNOLOGIE 1 

TYPOLOGIE – TECHNOLOGIE 2

KRESBY OBRŮ

NEDESTRUKTIVNÍ PRŮZKUM ZANIKLÝCH PAMÁTEK 

Ing. Jaroslav Růžička, Gravitačně-interakční detekce: „Zasílám kompletní dokumentaci ke gravitačně-interakční detekci. Těší mně, že se čtenáři zajímají o tuto problematiku, že se chtějí s teorií  blíže seznámit a zkusit si to v praxi. Prozradím, že tato detekční metoda, zdůvodněna známými základními přírodními zákony je jedinou geofyzikální metodou, která nám vytyčí v jakémkoliv prostředí (ve volném terénu, v zalesněné krajině, v kopcích, na stráních, i v zastavěných plochách – i v osmém poschodí) půdorysy stavebních objektů, skrytých pod terénem, i objektů dávno odstraněných. Tyto artefakty – anomálie, výsledky minulých stavebních činností nám zanechávají na povrchu Země nesmazatelnou energetickou stopu, na kterou detektor horizontální olovnice, držené za svislou osu badatelem, reaguje změnou polohy. Musíte být v terénu v pohybu.

Tuto detekční činnost lze využít jednak ve stavebnictví, jednak v nedestruktivní archeologii při hledání sídelních útvarů, podzemních chodeb a bývalých staveb.“

Fotodokumentace – Bratislava na soutoku řeky Moravy a Dunaje

Ing. Jaroslav Růžička - pyramidy u nás

Děvín pyramida, polovina propadena do údolí

Ing. Jaroslav Růžička - pyramidy u nás            Ing. Jaroslav Růžička - pyramidy u nás

Na posledním obrázku: Ve žluté košili Valereij Uvarov (Rusko), vlevo s hůlkou Jaroslav Růžička

Ing. Jaroslav Růžička - pyramidy u nás

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.