Transformace a inteligentní vesmír

space-634017_1920Vesmír se formoval trpělivě, z hlediska pozemského času a kosmického prostoru vnímaného lidským vědomím. Zamyslíme-li se nad tím, že se v mnoha esoterických textech píše, že čas v jemnohmotných sférách vlastně neexistuje, a že miliony let, kdy se vesmír formoval (a stále se ještě formuje), existují vlastně jen v našich představách, potom se ztrácíme v tom, co je realita a co realita není. Je čas pouze zhmotnělou projekcí života, je projekcí Matrixu v naší vlastní režii? Projekcí vytvářenou POHYBEM nejen hmoty ale i myšlenek? A na druhé straně, té nadpozemské, je „čas“ nekonečnou, nezničitelnou pamětí vesmíru? Dokážeme někdy pochopit inteligentní vesmír? Transformace vědomí představuje také poněkud jiné vnímání času a prostoru, v množině možností, jak lze čas a prostor vnímat.

Transformace vědomí není ohraničená!

Je více dimenzionální, není možné určit, zda je ve své podstatě konečná nebo nekonečná. Vzhledem k nezměřitelnosti vesmíru a vzhledem k jeho naprosto neznámé skutečné povaze. Umožní nám vhled do nitra hmoty – na úrovni lidského těla pomocí meditace, vhled do souboru prvků spojených vzájemnými vztahy, nalézt onen často diskutovaný pátý rozměr? Přinejmenším nalezneme cestu k duši, která nás povede přímou linkou ještě dál. Do tohoto rozměru za normálních okolností nevidíme. Což ale nevylučuje možnost, že „bytosti“ v tomto rozměru se nacházející mají přístup do námi vnímané trojrozměrné reality. Je pátý rozměr konečnou hranicí? Dozajista ne! Prozatím neznámé cesty vedou dále do šestého, sedmého a kdoví kolikátého rozměru.

Pokud věříte pouze v materiální svět, můžete s neochvějnou jistotou odporovat? Můžete říci jednoznačně a kategoricky: Nesmysl!? Můžete říci, že existuje jediná nám známá realita? Nemůžete, s naprostou jistotou to udělat nemůžete. Ani teorie o vzniku vesmíru, takzvaný Velký třesk, nakonec také není ničím jiným, než vědeckou teorií. Avšak přesto je základním stavebním kamenem, od kterého se prozatím odvíjejí, utvářejí a opravují teorie další.

Všude, dokonce i v prázdném prostoru, existuje určitá forma energie

Fyzikální vakuum je pralátka, prostor zbavený vzduchu i elementárních částic. Jedna z kvantových teorií tvrdí, že ani vakuum není zcela prázdným prostorem, a že vykazuje kladnou, klidovou energii. V celém vesmíru pulsuje nekonečná zásoba projevené i neprojevené energie – tvořivé síly. Energie a hmota jsou ve své podstatě totéž. V prázdném prostoru tedy existuje neprojevená hmota v latentním stavu (v podobě informací). Prázdný prostor obsahuje podivuhodné částice, které v každém okamžiku existují a zároveň neexistují, velmi vysokou rychlostí se objevují a v okamžiku mizí. Nelze je tedy přímo pozorovat. Věda tyto částice nazývá ,,virtuální“.

Podivuhodná jsou také neutrina, procházejí každou hmotou, tedy i lidským tělem, dostanou se i pod zemský povrch, až k zemskému jádru. Tyto částice nejsou pod vlivem elektromagnetické síly a nenesou žádný náboj. Neutrina jsou příkladem dokonalé harmonie: nejsou negativní ani pozitivní. V neutrinu jsou v dokonalé rovnováze obě polarity. Také fotony, částice světla mají pozoruhodné vlastnosti – v jediném okamžiku mohou být na dvou různých místech najednou, odborně bilokují. Paprsek světla dokonce předem ví, kam letí.

Teorie pravděpodobnosti

Částice, (též hmota tvořená částicemi), se tím pádem může nacházet na více místech současně? Jde o pravděpodobnost, odborně se tento stav nazývá: superpozice. Teprve přímým vlivem pozorovatele se částice rozhodne pro jednu z možných poloh! Částice tvoří hmotu, hmota existuje v čase, v čase je možný POHYB. Myšlenkami působíme na hmotu v čase a prostoru, vytváříme holografické projekce. Naše rozhodnutí určí pohyb částic (hmoty). My sami jsme hmotou skládající se z částic. To znamená, že děj, v kterém se odehrává náš život, existuje v holografické podobě současně na více místech najednou? Každé rozhodnutí je volba, která se projeví jako paprsek světla v námi prožívané realitě.

nebula-1055646_1920Volby či rozhodnutí, která jsme v tom daném okamžiku neuskutečnili, přestože nám prošly hlavou v podobě myšlenek (úvah, nápadů, inspirace, představ), se přesto odehrávají v realitě jsoucích paralelních vesmírů. S tím souvisí, že člověk, který se vědomě ale i nevědomě napojí na kvantová pole Jsoucna, dokáže zde čerpat inspiraci a informace pro nápady, které někdo jiný někdy v minulosti, současnosti ale i budoucnosti měl, ale neuskutečnil.

Ptáte se, proč i v budoucnosti? Protože v kvantovém poli kosmického vědomí lineární čas, tak, jak jej definujeme v pozemské realitě, neexistuje. (Čas je vytvářen pohybem, a prvotním pohybem je myšlenka.)

Podobně funguje intuice, předtuchy a ,,prorocké“ vize budoucnosti

Také sny jsou jakési ,,zkratky“, kdy procházíme kvantovými poli různých realit na úrovni podvědomí. V návaznosti na sny se v bdělém stavu podvědomě rozhodujeme pro různé volby, týkající se běžných životních okolností. Stejně tak intuice potom dostává smysl. Varuje nás před nechtěnými událostmi, nebo nám naopak přináší pozitivní informace z těchto vzájemně se prostupujících realit. S těmito úvahami, které staví žitou realitu do pozice záhadné ,,iluze“, se asi jen tak někdo neztotožní. Přesto, zdánlivá pevnost a v určitém smyslu ,,pravdivost“ veškeré viditelné hmoty je tou největší hádankou současnosti.

psy

Nejedna prastará moudrost, například toltéckých kněží, už dávné věky tvrdí, že pozorovatel stává se součástí pozorovaného! Jihoameričtí indiáni nikdy nedisponovali laboratořemi a urychlovači částic, přesto věděli své už v šerém dávnověku. Nezbývá nám něž konstatovat, že časoprostor, tak jak jej známe i neznáme, a vesmír sám je velice záhadnou tvořivou substancí. Vroucí a bublající v magickém kotlíku nad ještě magičtějším a záhadnějším věčným ohněm.

Bilokace je také jev čistě esoterický, (paranormální, metafyzický)

Vraťme se k bilokaci. Víme tedy, z pohledu kvantové fyziky, že jednotlivé elementární částice bilokují. Dokonalý mág obdařen touto schopností, dokáže ve stejný okamžik vyskytovat se na dvou místech najednou. Jedná se o projekci, kdy mág vědomě pracuje s astrálním dvojníkem. Vědomě a cíleně působí na hmotu a tudíž manipuluje s přírodními zákony (člověkem definovanými). Jde o mimosmyslové vnímání, astrální putování, teleportaci. Mág dokáže, maximálním soustředěním se a vůlí, usměrňovat (životní) energii, například prostřednictvím očí, do konkrétního místa. Magie je o přesouvání, užívání, předávání, odebírání, tvarování a respektování (životní) energie.

Jde o ovládání nadpřirozených sil?

Jedná se o síly přírodní a tím také přirozenější, než se může zdát. Ono diskutované nadpřirozeno je výsledkem koncentrovaného soustředění a dodržování pevně daných zásad. Je výsledkem mnohaleté osobní disciplíny, nekonečného učení se a trpělivosti. Je cestou otevřeného vědomí. Právě proto ani po mnoha letech v nás hermetické nauky nepřestávají vzbuzovat vzrušující očekávání. Nesmíme zapomínat, že studium magie a esoteriky nás posouvá k osobnímu duchovnímu rozvoji, k transformaci vědomí.

all-1234380_1920Nadpřirozené je vše, co se vědecky, tedy pomocí striktních hranic, nedaří vysvětlit. Tento výraz se do esoteriky nehodí, zde shledáváme vše jako přirozené. Principy kvantové magie lze aplikovat na různé oblasti každodenního života. Rozvíjením vlastních schopností a pochopením nadčasových symbolů můžeme dosáhnout tiché, avšak plodné komunikace s nadpozemským světem. Ono pomyslné nadpřirozeno můžeme hledat v sobě, v přírodě, a zrovna tak v jiných dimenzích prostoročasu. V dimenzích spirituálních, nefyzických. Ačkoliv jsou tyto dimenze ,,neviditelné“, jisté je, že skrývají energie nám neznámého druhu a ona tajemství, jak některé věci fungují. Například telestezie – vcítění se do předmětů a čerpání informací z jejich paměti. Zákon o příčině a následku, astrální cestování a další.

Universální energie má několik podob: mentální, duchovní, astrální a éterickou. Dále existují tři základní přírodní říše: minerální, rostlinná, živočišná. Jedno bez druhého by pozbylo svého smyslu i existence. Vše jsoucí je tvořeno vzájemnou výměnou energií/informací. Existuje vzájemná výměna energií a informací, v přírodní množině nekonečných možností, jen tak sama od sebe? Je troufalé pomýšlet na jakési záhadné řídící centrum v hyperprostoru? Přírodní bohatství od nás nic nežádá, pouze nám nabízí jedinečnou krásu, hluboký klid a harmonii. Dosáhneme-li souladu s přírodou a následně s vesmírnou harmonií, potom už nemusíme žádat nic jiného. Víra v přírodní síly nám nedovoluje býti pyšnými a malichernými. Vede nás k pokoře před existencí všeho jsoucího.

Světlo je podstata světa

Vše, před čím zavíráme oči, je podezřelé a nevysvětlitelné. Vědecké je vše, co dokážeme racionálně zdůvodnit, k čemu se dopracujeme na základě složitých matematických rovnic. Zavírat oči je pohodlné. Nemusíme nic dělat, jen čekat, až nám akademici zdůvodní nezdůvodnitelné. Vše, co je transcendentní, nadsmyslové, vše skryté před smyslovými vjemy považujeme za nadpozemská mystéria, nepodložené spekulace, fantasmagorické nebo romantické fantazie. Pohrdáme jimi a myslíme si, že pokud zavřeme oči, bude pro nás vše jednodušší. Proč si komplikovat život.

Ale právě tento postoj je útěkem před Světlem, útěkem do stínu polopravd a již nefunkčních dogmat. Hrajeme hru na schovávanou před skutečnou pravdou, před vším, co nemůžeme najít mimo své nejhlubší nitro. Zůstáváme neteční ke všem nadpozemským věcem, k vše tvořící magické esenci a tím i k vlastní duši. Opojení mystikou přináší uvolnění a vnitřní harmonii. Lidé se ale raději opájí vínem nebo klamnými iluzemi.

Zobrazit všechny eKnihy

Výraz mystika by ve starořeckém překladu znělo asi jako ,,zavírat oči“. Ovšem ve smyslu pohroužit se do meditace a v temnotě vlastního nitra shledávat věčné Světlo. Světlo, které je nosičem informací. Kosmická energie se neztrácí, je nezničitelná, nezměřitelná a věčná – nazývána jest nejvyšší Tvůrčí silou vesmírné Mysli.


Článek odjinud, zajímavosti převzaté z časopisu Spirit

„Astronomové získali analýzou shromážděných dat z Planckova teleskopu důkazy o působení jiných vesmírů! Jejich existence se zatím předpokládá jen teoreticky. Prvními důkazy mají být zaznamenané anomálie na mapě kosmického mikrovlnného záření z Velkého třesku před zhruba 14 miliardami let. Hypoteticky by bez přítomnosti jiných vesmírů záření mělo být rozloženo rovnoměrně. Mapa však ukazuje výchylky a odlišnosti, které nelze v rámci současné fyziky vysvětlit. Odborníci soudí, že je vyvolává působení gravitačních sil jiných vesmírů.“

„Obří detektor IceCube, který je umístěn poblíž Amundsen-Scottovy jižní polární stanice v Antarktidě, má za úkol zachytávat prakticky nezachytitelné částice přicházející z vesmíru – neutrina. Nedávno se mu podařilo zaznamenat částice, jejichž energie byla natolik velká, že nejspíš nepocházejí z žádného ze známých vesmírných zdrojů.“

Hurikán ve tvaru HEXAGONU nad planetou Saturn

cassini-92362_1280„Sonda Cassini zachytila před nedávnem unikátní ŠESTIÚHELNÍKOVÝ útvar, který obíhá kolem severního pólu planety Saturn. Přirozenými barvami HEXAGONU jsou odstíny zlaté a modré. Útvar byl poprvé zachycen již před 30 lety sondou Voyager a v roce 2004 i sondou Cassini. Nicméně podrobně byl vyfotografován až nyní, mimo jiné díky tomu, že ho na konci roku 2012 začalo osvětlovat Slunce (nejlepší podmínky pro jeho pozorování se očekávají roku 2017). Podle některých odhadů se jeho průměr pohybuje kolem 30 tisíc km a nejčastěji je charakterizován jako tryskové proudění. O samotném útvaru se toho zatím moc neví. Experti tvrdí, že se v něm pohybuje superhurikán široký asi 2000 km. Podobně jako hurikány na Zemi má ve svém středu charakteristické oko a otáčí se jako hurikány na severní polokouli naší planety – proti směru hodinových ručiček. Zatímco na Zemi ale hurikány trvají obvykle zhruba týden, ten saturnovský přežívá celá desetiletí a možná i staletí.“

VIDEO: Jak velký je vesmír?

planety

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.