Menhiry léčí celou krajinu, umocňují síly člověka

Menhiry léčí celou krajinu, umocňují síly člověkaVztyčit kamenný obelisk nebo vytvořit menhirový kruh či řadu je poněkud obtížnější, než najít skupinu stromů a vytvořit posvátný háj. Ovšem rozhodně to za námahu stojí. Již několik let je mi obyvateli vyšších dimenzí sdělováno, že území České republiky a celá Evropa doslova čeká na to, až skrze speciálně vztyčené kamenné zářiče obnovíme své posvátné a mocné spojení se Zemí a Vesmírem. Pokud obnovíme menhirové řady a kruhy, velmi to posílí jak nás, tak celé území, na kterém se takovéto kamenné zářiče budou nacházet. Naši předkové velmi dobře věděli, že v okolí menhirů je daleko lepší úroda a plodiny jsou zde chráněné před plísněmi a dalšími nepříznivými vlivy.

OBNOVA MENHIROVÝCH ZÁŘIČŮ – Petr Chobot

Menhiry jakoby detoxikují a čistí své okolí – a to i do značné vzdálenosti. Lidé se vždy k menhirům přicházeli léčit, zbavovat tělesných i životních problémů – a účinek působení těchto kamenných zářičů byl obdivuhodný. Menhiry neléčí jen konkrétní lidské jedince, kteří s nimi přijdou do kontaktu – léčí celou krajinu, celé území. Dávají ochranu těm, kteří v jejich blízkosti žijí, nebo pracují. Umocňují síly člověka – ať už tělesné, nebo psychické – takže člověk pod ochranou menhiru podává vždy vyšší výkon. Naši předkové zjistili, že existuje přímá souvislost mezi vztyčenými kameny a plodností – plodností v nejširším slova smyslu. Věděli také, že energie menhirů zvyšuje sexuální výkonnost – a to jak u mužů, tak i u žen. Všude na našem území můžeme ještě dnes – přes všechnu urputnou středověkou snahu vymýtit vše „pohanské“ – najít velké množství menhirů. Mnohé z nich jsou ale vyvrácené a již nesplňují svůj účel.

Menhiry léčí celou krajinu, umocňují síly člověka

V době svého mládí jsem měl možnost seznámit se v ruských laboratořích s vyjímečnými vědci, kteří pokračovali v práci geniálního astrofyzika Kozyreva

Akademik Kozyrev prokázal během tisíců exaktních vědeckých experimentů existenci jemné energie, která prostupuje veškerým prostorem. Zjistil, že tato energie se pohybuje, dokonce zmapoval její většinou spirálovitý pohyb. Dokázal, že tato energie je naprosto skutečná a pohybuje se vesmírem daleko rychleji, než světlo. Kolem objektů na Zemi může vytvářet specifická torsní pole, přičemž její pohyb a konzistence může připomínat vodu. Kozyrev v podstatě pouze znovuobjevil to, co vždy vnímali šamani a jiní jasnovidní lidští jedinci. Je zajímavé, že tento vědec potřeboval k pochopení této energie – dle svých slov – projít velmi náročnou zkušeností na hranici života a smrti – a sice jedenáctiletým pobytem v komunistickém koncentračním táboře na Sibiři. Už v ranném mládí projevoval Kozyrev nespornou genialitu – v 17ti letech prezentoval svou první vědeckou práci, která zcela ohromila tehdejší vědeckou obec. Jako 20ti letý měl již vystudovánu Leningradskou univerzitu a poté se stal významným astrofyzikem, který současně přednášel na několika univerzitách. Poté byl na osobní příkaz diktátora Stalina uvězněn a odeslán do koncentračního tábora. Ovšem právě zde, v mrazivém pekle kde byl v permanentním kontaktu se smrtí, dosáhl díky hlubokým vhledům, během nichž jeho vědomí překonávalo hranici těla, toho poznání, které by bývalo bylo – pokud by jeho práce byly zveřejněny – změnilo absolutně pohled vědy a lidstva na realitu. Kozyrev se v koncentráku vyladil na jakýsi kosmický zdroj informace, který mu vlastně i umožnil přežít díky praktické aplikaci této informace. Kozyrev pochopil, že veškerou hmotou – včetně hmoty lidského těla – prostupuje zvláštní éterická substance. Tato substance reaguje silně i na psychické změny v člověku – může houstnout, rotovat, kmitat… Působením svého vědomí na tuto substanci ji Kozyrev přiměl k rychlejšímu kmitání v prostoru svého těla a kolem něj, takže získal pro své přežití zdroj tepla. V podstatě znovuobjevil prastaré šamanské cvičení, které známe hlavně díky tibetským buddhistickým mnichům, kteří ho přejali z šamanského systému Bon.

Menhiry léčí celou krajinu, umocňují síly člověka

Díky Kozyrevovým experimentům víme, že tato energie je totéž co „čas“ a „gravitace“. Ruští vědci ne příliš šťastně pojmenovali po Kozyrevově smrti v roce 1983 tuto základní energii bytí jako „fyzikální vákuum“. Osobně se domnívám, že přesnější bylo její starší pojmenování „energie základního éteru“, které ale asi znělo příliš archaicky. Kozyrev totiž zjistil, že žádné vákuum neexistuje. Na místo vákua je zde nevyčerpatelný zdroj absolutní energie, který je doslova všudypřítomný. Sám Kozyrev říkal této energii jednoduše „čas“. Tato energie se může chovat jako čas, jako gravitace a také jako vědomí. Dá se říci, že všechna tato tři slova ve skutečnosti označují totéž. Zjistilo se, že z jediného krychlového centimetru toho, co bylo dříve považováno za „vákuum“ lze získat snadno tolik energie, že stačí na okamžité zahřátí všech oceánů na Zemi na bod varu. V případě objevu této základní energie nejde tedy o neprokázanou teorii, ale o fakt, ověřený množstvím přesných vědeckých pokusů. Kvantová fyzika, která se vydala cestou štěpení částic na stále menší jednotky se jeví být v porovnání s objevem tohoto jednotného základního pole bytí, které je současně jak nicota, tak i absolutní energie, pouze nevýznamnou dětskou hrou. Veškeré částice totiž pocházejí z „fyzikálního vákua“, to jich může vyrobit neomezené množství. Tedy všechny vesmíry a vůbec všechny hmotné systémy existence jsou jen nepatrnými „fluktuacemi“ tohoto základního „vákua“ – ve skutečnosti jakési absolutní tvořivé síly, která je nejen energeticky aktivní nicotou, ale také vědomím.

Pokud se soustředíme na téma menhirů a na to, proč je naši předkové všude stavěli, měli bychom si říci, jaká je souvislost mezi pohybem Kozyrevovy základní energie a mezi tvarem a strukturou hmoty. Kozyrev díky svým experimentům zjistil, že struktura hmoty a její tvar přímo ovlivňují pohyb a chování energie, která je rozprostřena všude kolem nás v prostoru a také všemi formami prostupuje. Kozyrev přirovnával pevnou hmotu k jakési „porézní houbě“, která do sebe může nasávat různá množství neviditelného „éteru“, nebo jak také říkal, „času“. Naši předkové si k vytváření menhirů vybírali vždy silně křemičité nerosty. Neváhali dopravovat kameny vhodných vlastností na místo, kde měly být vztyčeny, i ze vzdálenosti desítek a někdy také stovek kilometrů. Křemičitý nerost do sebe vtahuje energii ze širokého okolí – a to energii velmi vysoké kvality. Kozyrev zjistil, že jemná energie „sestupuje“ na zahrocené předměty po pravotočivé spirále a soustřeďuje se v nich. Je zajímavé, že u přírodních národů, jejichž příslušníci stále disponují v daleko větší míře než my schopností intuitivně vnímat jemnou energii, najdeme po celé planetě zvyk umisťovat na stěny příbytků „ochranné hroty“. Kombinace křemičitého materiálu a zahrocení pak vede k možnosti stáhnout veliké množství velmi jemné a kvalitní energie z všeprostupujícího základního energetického pole. Vědci, kteří pokračovali v práci akademika Kozyreva – především Šipov a Akimov – zjistili, že základní energetické pole sestává ve skutečnosti z obrovského množství v něm se vytvářejících energetických polí, z nichž každé je tvořeno jinak strukturovanou základní energií. Tato pole vznikají spontánně kolem jakýchkoliv objektů a nabíjejí se „jejich vlastnostmi“, jsou v podstatě vědomím, které v sobě nese charakteristickou informaci daného objektu. Tedy jiné energetické pole obaluje např. skálu, jiné sklad zbraní a opět jiné rodinný dům nebo svatyni.

Menhiry léčí celou krajinu, umocňují síly člověka

Práce Šipova a Akimova potvrzují opět dávnou moudrost našich předků, kteří dobře věděli, že každé místo má svého „ducha“. Věděli, že „duch“ studánky je čistý, zatímco „duch“ místa poskvrněného vraždou nebo prolitou krví je nebezpečný a pro člověka nepřátelský. Vědecké experimenty potvrdily, že jsme obklopeni množstvím energetických polí, která mají vlastní inteligenci a jsou svým způsobem „živá“, byť jejich život je čistě energetický a neopírá se o organické biochemické pochody. Náš pohled na život a sama definice života se tedy musí nutně změnit.

Naši předkové vztyčovali menhiry vždy v místech, kde sídlili, kde obdělávali půdu, kde vychovávali své děti – a neváhali investovat do umístění křemičitých kamenů do krajiny značné úsilí

Museli si být jisti, že se jim tahání balvanů ze vzdálených lomů opravdu vyplatí – vždyť žili v době, kdy si nemohli dovolit jen tak mrhat svojí silou i časem. V současnosti ke vztyčení i velkých menhirových obelisků kdekoliv v krajině stačí z naší strany daleko menší úsilí – stačí nákladní auto a jeřáb. Tato technika je běžně dostupná a je řada způsobů, jak si s nepříliš velkými náklady přivezení vhodného křemičitého kamene či více kamenů – i jejich instalaci – zajistit. Co se týče získávání samotných kamenů – doporučuji využít nějaký lom a domluvit se zde – hrubě kámen opracovat a odvézt na místo, kde ho vztyčíte je v současné době skutečně menší problém než před dvěma či třema tisíci lety. Používejte ale vždy kameny z křemičité horniny. Jde o to, že dostatečně velký vztyčený křemičitý kámen (z žuly, pískovce atd.) do sebe dokáže „natáhnout“ obrovské množství pro člověka a jeho zdraví příznivé energie z těch „nejvyšších“ levelů strukturovaného energetického prostoru.

Menhiry léčí celou krajinu, umocňují síly člověka

Kamenný obelisk do sebe energii nejen neustále vtahuje – také ji vyzařuje. Naši předkové se do kamenných kruhů přicházeli nabíjet léčivou energií a posilňovat se. Kamenné kruhy vyzařují až kilometry daleko do prostoru – záleží na jejich umístění v krajině. Samozřejmě že nejsilnější jsou menhiry, umístěné přímo v tzv. silových zónách. V prostoru silových zón se kameny nabíjejí velmi rychle a vytváří se kolem nich velmi silné energetické pole. Ale menhiry můžete umisťovat v krajině kamkoliv – ideálně na otevřená prostranství jako jsou louky, návrší atd. Již po několika dnech změní dostatečně velký kamenný obelisk, nebo kamenný kruh uspořádání energie v tomto místě v krajině. Místo je neuvěřitelně efektivně vyčištěno a stává se „posvátným“ místem léčby a obnovy životních sil. Když postavíte kamenný kruh a necháte ho akumulovat energii, je to, jako když zapnete mocný stroj „poháněný“ jemnou energií – stroj, který působí na značné území. Vibrace území je zvyšována a toto místo získává „ochranu“. Pokud máte dům se zahradou, pak je nejjednodušším řešením vztyčit menhiry přímo na své zahradě – budou mocně působit na celý váš příbytek a na každého, kdo se v něm bude nalézat. V podstatě stačí vztyčit jeden jediný vysoký obelisk – ale jeho nadzemní část by měla být vysoká alespoň metr a půl (pokud je z žuly), pokud je z pískovce, měla by být ještě vyšší. Ideální je, aby stéla čněla do výšky alespoň dva metry. Osobně doporučuji tuto stélu obklopit menšími kameny (které nemusejí mít nutně tvar menhirů, mohou být i oblé) a to v kruhu.

Menhiry léčí celou krajinu, umocňují síly člověka

Kameny by měly být nejméně čtyři. Kamenný kruh by měl obklopovat centrální stélu tak, že kameny nebudou dál než 100 metrů a nebudou blíže než 1 metr. Jak centrální stéla, tak kameny v kruhu kolem ní, rozhodně musejí být ze stejného druhu minerálu! Kameny v kruhu kolem stély by měly být přibližně stejně velké. Až budete zapouštět centrální stélu do země, zapusťte ji dostatečně hluboko a zajistěte ji raději pod zemí betonem. Pokud budou mít kameny v kruhu kolem stély tvar menhirů, dodržte tento tvar u každého kamene a menhiry by neměly být menší (jejich nadzemní část) než 1 metr. Kameny v kruhu musejí být od sebe vzdáleny nejméně půl metru. Vždy musíte dodržet mezi všemi kameny přibližně stejnou vzdálenost. Pokud použijete pouze 4 kameny, rozmístěte je kolem centrální stély přesně dle světových stran.

Pokud chcete zesílit tok energie z kruhu (v němž se bude léčivá energie silně akumulovat jako v nějakém bazénu) k vašemu domu a do něj, můžete kruh spojit s vaším domem další kamennou řadou

Pro tuto řadu platí stejná pravidla jako pro kamenný kruh – musí být tvořena nejméně čtyřmi kameny, kameny nesmí být navzájem blíže, než půl metru a musejí být přibližně stejného tvaru a velikosti. Tyto kameny musejí být ze stejného materiálu jako stéla a kamenný kruh. Energie akumulovaná v kruhu a v centrální stéle se svým chováním a „vzhledem“, když ji pozorujete, podobá ze všeho nejvíc nějaké zářící substanci nebo vodě. I bez kamenné řady, sloužící k „navigaci“ pro tuto sílu bude mít energie, naakumulovaná ve „vašem“ kruhu tendenci si vás najít a poteče do vašeho příbytku. Nesmíme zapomínat na to, že tato energie je vědomá síla, která disponuje určitým druhem inteligence. Nicméně kamenná řada tok energie usměrní a zesílí. Můžete vytvořit libovolný počet takovýchto kamenných řad, směřujících z vašeho kamenného kruhu síly do jakýchkoliv míst, do kterých chcete tuto energii vést (např. k budově kde máte hospodářská zvířata, na své pole, k vodní nádrži, kterou chcete nabíjet atd.). Dvě různé řady nemusejí sestávat z kamenů stejné velikosti, ale v jedné řadě vždy musejí být kameny přibližně stejně velké a měly by mít i přibližně stejný tvar. Také vzdálenost mezi jednotlivými kameny v jedné řadě musí být vždy přibližně stejná.

Menhiry léčí celou krajinu, umocňují síly člověka

Naši předkové někdy tyto kamenné řady stáčeli do spirál, čímž vytvářeli jakési „energetické nádrže“. Pokud do takovéto spirály vysázíte zeleninu, nebo květiny, nebudete se stačit divit, jak vám budou tyto rostliny prospívat. Ovšem – jak už bylo řečeno – energie kterou akumuluje centrální stéla a kruh je inteligentní síla, která je silně interaktivní a reaguje na každou naši myšlenku i vyslovené slovo. Na tom není nic magického – patří to k vlastnostem „fyzikálního vákua“, popsaného Kozyrevem a dalšími vědci. Proto stačí vaše přání – samozřejmě nejlépe v duchu jasně formulované a opakované – a nashromážděná energie se bude věnovat právě tomu úkolu, ke kterému ji vaše přání nasměruje.

V kamenném kruhu, nebo v jeho okolí lze velmi dobře nabíjet vodu, která získává léčivé vlastnosti. Lze zde nabíjet libovolné potraviny, křišťály i kovy

Pokud máte ve svém domě křišťály, energie z menhirového kruhu s nimi bude komunikovat a použije je jako kondenzátory a zářiče. V menhirovém kruhu se velmi prohloubí vaše meditace a pokud v něm budete pravidelně pobývat, mohou se u vás rozvinout jasnovidné a léčitelské schopnosti. To platí i pro prostor v okolí kruhu. Postavíte-li si menhirový kruh u svého domu, může to změnit celý váš život – a také život vašich dětí a blízkých. To, co se nemuselo roky dařit, se začne dařit velmi dobře. Mohou z vašeho domu doslova odejít všechny nemoci, ale i jiné problémy – finanční, vztahové a další. Energie menhirů podporuje naši výkonnost, naši inteligenci a schopnost se učit. Velmi zesiluje náš imunitní systém a zpomaluje i proces stárnutí. Energie vyzařovaná menhiry značně zesiluje mužskou potenci a odstraňuje u žen frigiditu, nezájem o sex a vyčerpanost. U dětí odstraňuje roztěkanost, nervozitu, noční strachy a neschopnost se soustředit.

Menhiry léčí celou krajinu, umocňují síly člověka

Samozřejmě ne každý má možnost postavit si menhirový kruh na vlastní zahradě u domu (pokud tuto možnost máte, bylo by skutečně škoda ji nevyužít!). Ovšem sobě a také krajině nesmírně pomůžete také v tom případě, že vztyčíte své menhiry v jakémkoliv vhodném místě mimo své bydliště. Ceny polí a luk jsou velmi nízké – naštěstí – a tedy najděte si v krajině místo, které vás osloví a jednoduše si ho kupte. Nikdo vám nemůže bránit ve vztyčení vaší stély a menhirového kruhu na vámi vlastněné louce, nebo poli. Samozřejmě pokud bude toto místo blízko vašeho bydliště, tím lépe. Ale v současné době by pro nikoho neměl být problém kamkoliv zajet – takže pokud vás intuitivně osloví i vzdálenější místo, neváhejte ho použít. Bytosti z jemných dimenzí mi sdělily, že budou silně podporovat každého, kdo se rozhodne kamenný kruh vytvořit a budou ho navigovat tak, že jakoby „náhodou“ každý objeví to nejvhodnější místo. Osobně velmi doporučuji ty lokality, kde se objevují tzv. kruhy v obilí, okolí všech silových zón a to do vzdálenosti nejméně 40ti km od těchto zón (Blaník, Hostýn, Pálava, Bílé Karpaty, Brdy…), místa v blízkosti vodních nádrží, otevřené plochy na polích, přirozené náhorní plošiny, vrcholky kopců, místa v okolí skal, louky v lesích, lesní mýtiny atd. Zkuste na vámi zvoleném místě chvíli meditovat a vnitřně si představit, že již zde menhiry stojí. Pak se snažte vnímat své pocity – snažte se zjistit, co vám toto místo dá.

Ideální je používat takovéto místo ve skupině – vytvořte si svůj „kmen“, který může sestávat z dvou nebo desítek lidí

Navštěvujte svůj menhirový kruh jednotlivě nebo společně – jak jen budete chtít. Někdy je společná meditace v takovémto místě velmi silná a stimuluje v nás zesíleným způsobem rozvoj našich schopností. Silné je obklopit centrální stélu v kruhu, kdy se chvíli držíte za ruce. Energie, která spirálovitě sestupuje do kamenné stély na vás reaguje a menhirový kruh mocně zvýší svoji aktivitu v reakci na vaši přítomnost. V menhirových kruzích nejen načerpáte obrovské množství životadárné energie, také zde můžete nabíjet předměty a vodu. Vodu ovšem nabíjejte buďto ve skleněných nádobách (nebo hliněných) nebo zde alespoň odzátkujte nádoby z umělé hmoty, v nichž vodu přechováváte. Plastové materiály ztěžují i koncentrované energii „fyzikálního vákua“ pohyb a fungují jako izolanty této energie. Pokud je teplo, doporučuji v menhirovém kruhu – zvláště pokud se léčíte, či chcete přijímat omlazující energii – pobýt občas bez oděvu – přitom se můžete přitisknout k centrální stéle nebo si lehnout těsně k ní. Pokud chcete rozvinout jasnovidné schopnosti, používejte váš menhirový kruh především v době úplňku a ve dnech před ním (tak asi 5 dní před úplňkem a v době úplňku je energie v kruhu velmi silná). Během meditací doporučuji opřít se hlavou o centrální stélu nebo o jakýkoliv z kamenů v kruhu kolem ní, velmi silný účinek má to, když se přitiskneme k některému z kamenů čelem. Kruh se aktivizuje vždy silně také za východu a západu slunce – doporučuji alespoň občas tuto dobu využít k meditacím a čerpání energie v tomto místě.

Menhiry léčí celou krajinu, umocňují síly člověka

Osobně nedoporučuji kameny příliš „opracovávat“ a příliš „zkrášlovat“ nějakými vrypy nebo značkami. Jemná energie je velmi citlivá na tvar a různé symboly a přizpůsobuje se jim. Můj osobní názor je takový, že bychom jí měli nechat co největší volnost, aby proudila do kamenů a nabíjela je tak, jak sama uzná za vhodné. Také když se dívám jasnovidným způsobem do minulosti (používám např. metodu psychometrie, kdy čtu informaci z předmětů, kdysi užívaných Kelty nebo našimi slovanskými předky), vnímám kameny v řadách a kruzích jako spíše hrubě tesané a neopracované. Centrální stéla by pokud možno měla mít „špičku“ – tedy být poněkud zahrocená. Vždy dbejte na to, aby vaše kameny byly z křemičité horniny a aby byly všechny z téže horniny. Naši předkové dobře věděli, proč se kvůli vytvoření kamenných kruhů síly tahají s konkrétním druhem kamene často z velké dálky a nevyužijí přímo se nabízející hromadu např. opukových kamenů, které se nacházejí přímo v daném místě (dobře je to vidět např. u keltského oppida v Kounově u Rakovníka a na mnoha dalších místech). Váš kamenný kruh posilňuje celou krajinu a všechny lidi, kteří v ní žijí. Rozhodně o něj budou mít také velký zájem astrální strážci daného území. Může se stát, že vás tyto jemnohmotné bytosti během vaší meditace v kamenném kruhu osloví a vyjádří vám svoji vděčnost a podporu – ta se může klidně projevit i ve vašem životě, neboť tyto bytosti dokážou člověka chránit a příznivě navigovat. Pokud chcete, můžete tyto územní ochránce sami v duchu ve svém kruhu přivolat.

Území České republiky má velmi silné ochránce a řada z nich jsou duchové keltských druidů, kteří na našem území – Boiohaemu – zanechali velmi silnou energetickou stopu, která je stále překvapivě živá

Čím silnější a spirituálně rozvinutější je bytost, tím silnější stopu v místě svého působení zanechává. V tomto smyslu byli Bójové a jejich druidové jednoznačně zdrojem těch nejsilnějších energetických polí a nejvýznamnějších strukturalizací „fyzikálního vákua“ na našem území. Navíc tito lidé kdysi na celém našem území vytvořili menhirové kruhy a řady, které byly nazývány KROMLECH. Obnova menhirů rozhodně nezůstane ze strany obyvatel jiných dimenzí nepovšimnuta. Tyto bytosti světla, které byly kdysi lidmi jako my, udělají vše pro to, aby Boiohaemum – tedy Čechy, Morava a Slezsko – opět pozvedlo své vibrace a zbavilo se všech nahromaděných energetických zátěží. A právě to mohou opětovně vztyčené menhiry – pokud jich budou stovky a tisíce – umožnit.

Eshop – INSPIRACE PRO VĚDOMOU MYSL

Slovo menhir pochází z keltštiny – MEN znamená kámen a HIR znamená dlouhý. Staňme se opět „lidem dlouhých kamenů“, moudrým a mocným. Planeta Země vstoupila do období velkých změn a my – potomci Bójů, starých Slovanů a Germánů budeme čelit nečekaným výzvám. Musíme být opravdu silní, abychom obdobím změn prošli vítězně. Boiohaemum je duchovním a energetickým srdcem Evropy a Evropa je srdcem i mozkem planety Země. Tak to prostě je – a my musíme svoji odpovědnost nejen za sebe a svůj osud, ale i nezanedbatelnou odpovědnost za osud Evropy a planety unést. Pokud dokážeme po staletích klamu a útlaku, kdy jsme byli záměrně omotáni temnou pavučinou utkanou z nízkých dravčích energií opět nahmatat své skutečné kořeny, tak to dokážeme. A budeme velmi překvapeni silou a živostí těchto kořenů, zapuštěných jako zlaté a démantové energetické proudy hluboko do každého kousku půdy našeho Boiohaema – toho nádherného území, které nám bylo vesmírem svěřeno. Když se na Boiohaemum díváte z vesmíru, pochopíte, že je vlastně celé jedním velkým KAMENNÝM KRUHEM. Každý kámen a každý strom na tomto území by pro nás měl být zcela posvátný. A my – každý z nás – by měl sebe sama vnímat jako STRÁŽCE tohoto neobyčejného území.

Autor článku Petr Chobot

Zdroj textu (se souhlasem šéfredaktorky): časopis MEDIUM, březen 2015

Související články: Cornwall – keltské památky, Romantický výlet – meditace ticha, léčivý pískovec, Kamenný kruh na jihu Čech – Holašovické Stonehenge

Menhiry léčí celou krajinu, umocňují síly člověka

Diskuze

error: Obsah je chráněn autorským zákonem.