Božské fotony – světlo – tekuté zlato

mosaic-315188_1280O světle se říká, že je to tekuté zlato. Cesta, na jejímž konci i začátku nacházíme světlo, vychází z temnoty (mateřského lůna). Ale co je to vlastně světlo? Tajemný elixír života? Jedna z nezbytných ingrediencí alchymického nápoje či Kamene mudrců? Ano, světlo je tekuté zlato. Božské světlo je předobrazem nekonečného času, je alchymickým nápojem k zformování existence všech živých bytostí. Světlo, čirá energie Slunce, je prapodstatou všeho, dynamikou změn, inspirací, básnickou můzou. Je hybnou, tvořivou silou v nás, rezonující energií, jež podněcuje k růstu. Světlo je starobylou podstatou magických rituálů. Je esencí láskyplných slov, ušlechtilých myšlenek i činů. Je nezbytným kořením lásky. Je láskou. Musíme si ale uvědomit, že tam, kde je světlo, je také stín! Proto je nutné zaměřit své vědomí směrem k lásce a tak vytvářet harmonické vibrace světla a šířit je kolem sebe.

Božské fotony – elementární částice

Přehlížíme, že světlo je ta nejúžasnější věc, která nám byla dána. Slunce je zdrojem světla. Božské světlo je složeno z elementárních částic, které jsme nazvali fotony. Fotony se pohybují rychlostí světla. Fotony jsou ale částice projevující se čistou energií, částice bez hmoty. Světlo je tedy proud nadčasové energie, nepodléhá času – pokud bychom se vcítili do fotonu, viděli bychom minulost, přítomnost a budoucnost odehrávající se v jediném okamžiku. Viděli bychom svět okem božského vědomí. Částečky světla dokonce předem vědí, kam letí.

Záření fotonů se někdy chová jako vlnění, jindy jako částice. Fotony tedy mají dualistickou povahu. Energie fotonů se projevuje v podobě elektromagnetického záření, které rozdělujeme podle energie fotonů a jejich měnící se vlnovou délkou na: gama záření, rentgenové, ultrafialové, viditelné, tepelné, mikrovlnné a radiové. S rostoucí energií se fotony chovají spíše jako částice, s klesající energií se chovají spíše jako vlnění. Předpokládá se, že elementární částice světla, tedy fotony, jsou dále nedělitelné.

wheat-391791_1280Částice světla napomáhají každodenním samo očistným procesům v přírodě

Nic za to nežádají, projevují se jako energie čisté Lásky! Světlo je vibrace, jako všechno ostatní, je poselstvím pravdy z neutrálního území vesmíru, je univerzálním hybatelem času. Tichá zahrada pro všechny starobylé duše. Světlo je bohyně Pravdy v průhledné košilce, koketuje bezelstně s podvědomím a v každém přítomném okamžiku nás svádí k neohrabaným krůčkům za novým poznáním. Je požehnáním a osvobozením od bolestí. Světlo, zrozené z prvotního ohně, čisté božské sebe-vědomí, nás neustále směruje k pravdě, neboť svým myšlením prosvětlujeme jsoucno, snažíme se porozumět sobě i světu ve světle našeho bytí. Světlo je záření schopné vzbudit zrakový vjem. Světlo je…

Polaritou světla je tma. Bez osobního prožitku tmy, nikdy bychom nepochopili význam světla, zdroje veškerého života. Polaritou je vyjádřeno, že vše má v sobě dvě protichůdné stránky, které nikdy nejsou od sebe zcela odděleny. Někdy se nám stává, že postřehneme jakýsi mihotající se stín ,,světla zlověstného“. Přesto vězme, že zkušenost světla se získává právě na pozadí zkušenosti tmy. Dokonce některé významné události můžeme odhadnout nebo vytušit, jelikož stíny nastávajících událostí tyto vždy předchází. Říká se, že ani Bůh neuteče svému stínu. Jedno z hesel alchymistů zní: ,,Chceš-li něco skrýt, vystav to všem na oči!“

Symbol stínů

moon-67909_1280Dříve lidé nedělili čas na hodiny a minuty, řídili se pohybem Slunce a hvězd po obloze, a pravidelnými měsíčními fázemi. V přírodě se orientovali například pomocí stínů. Stín symbolizuje samotnou duši. Stín je produktem světla. Podle pohybu Slunce po obloze se stíny orientačních bodů v přírodě, například stromů, hory nebo jiného přírodního útvaru, mění s ohledem na denní dobu. Přírodní hra světel a stínů bývala spolehlivým vodítkem na cestách. Poledne lidé vnímali podle toho, že se v přírodě nevytváří žádné stíny.

Mužský a ženský princip

Symbol stínu je nepochopen, přestože je produktem světla, dostal nálepku čehosi temného. Dnes stínem označujeme temnou část lidské mentality. Označujeme jím vše, co je pro nás osobně nepřijatelné. Temné stíny vidíme na lidech kolem sebe, to či ono na nich považujeme za nepřijatelné. Neuvědomujeme si však, že každý stín, který přiřkneme komukoliv kolem nás, nám jen nastavuje zrcadlo. Jsme konfrontováni s tím, co je i v nás, co si buď neuvědomujeme nebo v sobě potlačujeme! Na druhých lidech nás upoutává především to, co u sebe vnímáme podprahově, co na sobě nemáme rádi. Mimo to se v každé ženě nacházejí stíny (světla) mužského principu, a v každém muži se nacházejí stíny (světla) ženského principu. Pokud jedno nebo druhé v sobě potlačujeme, nevědomky vytváříme stíny negativních myšlenkových vzorců, stíny nenávisti a boje o moc.

Odkaz na související článek: Foton – Čaroskvoucí inteligence

heart-143927_1280V legendách bývá skryto, že stín je naším dvojníkem, že se může od živé bytosti oddělit, osamostatnit, pronásledovat ji nebo páchat zlo. Někdy si můžeme všimnout, že ve skupině lidí bude jeden, komu chybí stín. Dříve se věřilo, uvidíme-li stín bez hlavy, že se takto ohlašuje blížící se smrt.

V některých kulturách věří, že posedlost zlým duchem nebo nemoc je možné odstranit, pokud se kontura stínu dotyčné osoby obkreslí na zeď svěcenou křídou a pronese se patřičné zaříkání. Jinde je zas považováno za nepatřičné překračovat stín druhé osoby. Stín je součástí životní energie, je neustále s námi. Dokonce je často krok před námi!

Ukázka ke stažení, e-kniha PSYCHOLOGIE chaosu

psy

Diskuze

error: Obsah je chráněn autorským zákonem.