Magická geometrie vesmíru

flower-of-life-916476_1280Můžeme to vzít od samého počátku: vznik vesmíru symbolizuje bod. Z (informačního) bodu, z nedefinovatelné nicoty vznikl hmotný vesmír. Bod nemá žádný rozměr, představuje začátek i konec. Bod je středem všeho, symbolizuje nepoznatelný zdroj počátku všech věcí, prvotní prázdnotu. Střed je posvátná zóna, zóna absolutní reality. Nic neexistuje bez středu, kolem kterého se vše otáčí. Kolem jádra atomu rotují částice, kolem Slunce planety, kolem galaktického středu spirálovitě víří galaxie. Bod nula se rozmnožuje nekonečným zrcadlovým odrazem sebe sama. Počátek se tak rozdělí na nekonečně mnoho částí. Každý nový bod pulsuje vlastní energií, a stává se součástí holografického vesmíru. Výchozí bod je symbolem jednoty, věčného Světla. Symbolem jednoty je číslo jedna – jednotka je symbolem prvního dne stvoření. Představuje absolutní princip.

Jednotka rezonuje s bílou barvou, která je syntézou všech barev. Hvězdy ve vesmíru jsou tvořeny hlavně vodíkem, vodík je jeden z nejdůležitějších prvků ve vesmíru. Jádro atomu vodíku tvoří jeden proton, kolem jádra se pohybuje jeden elektron. V periodické tabulce prvků je vodík prezentován číslem jedna. Všechna další čísla prezentují formy zjevení oddělené od nejvyšší božské jednoty.

Magický kruh – symbol nekonečna

wave-545128_1280Magický kruh, nemaje začátek ani konec, představuje kosmickou sílu, nekonečno, dokonalost, světlo, čistotu, ochranu a harmonii. Podporuje získání energie, slouží k regeneraci těla i duše.

Kruh s tečkou uprostřed je symbolem pro magické zlato, představuje Slunce, mužský princip, nesmrtelnost. Kruh vepsaný do čtverce je symbolem božského principu skrytého ve hmotě. Tři propojené kruhy představují triádu v podobě harmonizující energie muže, ženy a ducha.

Kruh představuje především věčnost. Oddělením se od věčnosti vzniká nekonečně mnoho částí. Každý bod oddělený od jednoty, má v paměti zakódován svůj původní zdroj. Tak ve vesmíru vzniká polarita – jedna část se odloučí od druhé ale nikdy nezůstane zcela oddělena. Neustále se vzájemně přitahují, jako Slunce a Měsíc, den a noc, bílá a černá, světlo a stín, dobro a zlo, teplo a zima. Jako muž a žena, duše a tělo, život a smrt, plus a mínus, elektřina a magnetismus. Každý bod se jednou v dokonalé harmonii navrátí ke zdroji a vytvoří opět jednotu a kruh se uzavírá.

Magická geometrie vesmíruTajuplný bod uprostřed kruhu představuje duhovka uprostřed oka. Podle vyprávění lidí, kteří se ocitli na prahu mezi životem a smrtí, ve stavu kómatu viděli světelný bod, který se k nim přibližoval a zvětšoval se. Vnímali světlo vyzařující lásku a harmonii. Bod v kruhu symbolizuje prajednotu uprostřed věčnosti. V astrologii je bod v kruhu symbolem Slunce (nebeského oka).

Spojíme-li dva body, (dva středy dvou kružnic), vznikne přímka. Pokud bychom žili na přímce náš svět by byl jednorozměrný. Pokud bychom žili v rovině (na ploše) náš svět by byl dvourozměrný. Symbolem polarity je číslo dvě a symbolem čísla dvě je přímka. Číslo dvě představuje polarizaci prahmoty, (pól a protipól, viditelno a neviditelno, hmotu a antihmotu), kdy jedno nemůže existovat bez druhého. Dvojka rezonuje s černou barvou, černá na rozdíl od bílé všechny barvy pohlcuje. Dvojka v periodické tabulce představuje prvek helium. Atom helia se skládá ze dvou elektronů, které obíhají kolem atomového jádra se dvěma protony. Helios neznamená nic menšího než Slunce! Slunce je kulovitý útvar žhavých plynů, hmota Slunce je tvořena především vodíkem a heliem. Veškerý život je přeměněná sluneční energie.

Trojúhelník – božská triáda

pyramid-469275_1280My ale nežijeme na přímce, náš svět je trojrozměrný, vnímáme výšku, šířku a hloubku. Symbolem třetí dimenze je trojúhelník, božská triáda, princip tvoření. Postavený špicí nahoru představuje mužskou energii a element ohně, postavený špicí dolu ženskou energii a element vody. Dva trojúhelníky, postavené k sobě hroty, představují princip sjednocení ženské a mužské energie, spojení živlové energie ohně a vody. Triáda představuje mysl, tělo a ducha, toto jest nazýváno trojjediným božstvím. Triáda sjednocuje protiklady a povznáší je na vyšší úroveň. Trojúhelník představuje oko vševidoucího boha, znamená moudrost, jednotu, tvořivý intelekt. V podobě talismanu je magickým ochranným znamením, obzvlášť pokud jej znázorníme modrou barvou. Je také symbolem magického ,,třetího oka“. Symbolem všeho, co se odehrává pod i nad prahem vědomé mysli. Rezonuje s planetou Saturnem.

Trojúhelník koresponduje s číslem tři. Číslo tři představuje princip Akáši, astrálního světa, který existuje paralelně se světem fyzickým. Symbolizuje vše minulé, přítomné i budoucí. Život, smrt, znovuzrození. Duši, tělo, mysl. Rezonuje se základní žlutou barvou. Smícháme-li žlutou barvu (slunce) s barvou modrou (nebe) vznikne zelená (příroda). Zvláštní je, to jen tak na okraj, že Slunce je zhruba 330 tisíckrát hmotnější než Země.

Čtverec (čtyřstěn)

fractal-18947_640Čtverec představuje materiální svět, čtyři živly, čtyři světové strany, uspořádanost a logiku, tím se stává emblémem přírody. Je symbolem bezpečí, znamením řádu a pevné půdy pod nohama, je symbolem prostoru, hmoty a času, nesmrtelnosti vědomí. Zároveň ohraničuje a uzavírá materiální realitu. Jde o uzavřené pole, které představuje pro hmotné tělo nepřekonanou vnitřní dimenzi. Čtvrtým rozměrem je čas, přidáme-li prostor vznikne časoprostor, svět forem. Ale také svět pohybu, čas je definován POHYBEM. Čtverec je spojován s Jupiterem.

Čtyřúhelník v podobě kosočtverce symbolizuje spravedlnost. Kosočtverec představuje symbol narození i smrti, přechod z jednoho do druhého. Při magických rituálech se v antickém Řecku používal jako ochranný štít a symbol spravedlnosti.

Čtverec koresponduje s číslem čtyři. Číslo čtyři rezonuje s barvou zelenou. Čtyřka je symbolem rovnoramenného kříže, křižovatky čtyř cest, tím je zároveň symbolem svobodné vůle. Máme čtyři světové strany, ale pokud chceme někam dojít, musíme se rozhodnout, vydat se můžeme vždy jen jedním směrem. Avšak k horizontu, který vidíme před sebou a který odděluje nebe od země, nikdy nedojdeme, ať už se vydáme kterýmkoliv směrem. Horizont se nám bude stále vzdalovat. K horizontu se můžeme vydat nekonečně mnoho směry, může nám to trvat nekonečně dlouho, a stejně jej nikdy nedostihneme.

Šestistěn symbolizuje prazáklad hmoty

ball-481989_1280Harmonické vyplňování prostoru spatříme například v šestiúhelníkové struktuře řetězení ledových krystalků. Ledové krystalky sněhu mají podobu šestiramenných hvězdiček nebo šestibokých destiček, které se na principu fraktálnosti spojují do pravidelných útvarů. Ve sněhových vločkách se zrcadlí vesmírná harmonie – zvětšené pod mikroskopem podobají se překrásným krajkám. Základním prvkem důležitým k životu je uhlík. Molekuly uhlíku jsou tvořeny šesti atomy, vytvářejí prostorový útvar podobný útvaru, jenž tvoří medový plást – tedy šestiúhelník.

Šesticípá hvězda zvaná hexagram

Šalamounova hvězda je symbolem makrokosmu, božské prozřetelnosti, kvantového vědomí vesmíru. Každý cíp hvězdy samostatně představuje jednu planetu a k ní přiřazený kov: stříbro a Měsíc, železo a Mars, měď a Venuše, cín a Jupiter, olovo a Saturn, Merkur a rtuť. Uprostřed Davidovi hvězdy kraluje zlato a Slunce.

sagrada-familia-552084_1280Šestistěn je dle Platóna symbolem elementu země. Symbolem šestistěnu je krychle, představuje materiální svět. Krychle je prostorový útvar a šestiúhelník je její dvojrozměrná podoba. Symboliku krychle můžeme najít v architektuře středověkých katedrál. Též Svatyně svatých v Šalamounově chrámu měla tvar krychle. Šestiúhelník koresponduje s číslem šest. Šestka je číslem knihy Genesis. Šestého dne stvořen byl člověk. Symbolem šestky je lidské srdce a sebeuvědomění, také sexualita. Číslo šest rezonuje s omamnou vůní kadidla a barvou indigo.

Osmistěn

alhambra-503197_1280Osmistěn je podle Platóna symbolem elementu vzduchu. Vzduch je symbolem dechu a dech nám dává život. Rezonuje s planetou Merkurem. Do magického prostoru osmiúhelníku můžeme vepsat dvojitý rovnoramenný kříž. Osmicípá hvězda se nazývá oktogram, je symbolem překonání času. Osvobodíme-li se od psychologického času, osvobodíme se od strachu ze smrti.

Osmiúhelník koresponduje s číslem osm. Představuje sféru intelektu, rozumu a vědění, sféru vědy jako takové. Číslo osm spojuje energie čtyř živlů se čtyřmi archanděli: oheň – Michael, vzduch – Rafael, voda – Gabriel, země – Uriel. Magická osmička představuje dvojitý kruh, nekonečno, spravedlnost.

Dvanáctistěn

Důležité tajemství skrývá dvanáctiúhelník. Esoterickým symbolem vesmíru je dodekagon – dvanáctistěn. Dejme tomu, že tvar vesmíru jako celku je podoben dvanáctistěnu. Symbolem dvanáctistěnu je granátové jablko. Granátové jablko je symbolem fraktálnosti – dokonalého vyplňování prostoru hmotou. Dvanáctiúhelník koresponduje s číslem dvanáct. (Číslu 12 je věnován samostatný článek.)

Dvacetistěn

splashing-165192_1280Další z řady mnohostěnů symbolizuje podle Platóna element vody – zdroj všeho života. Symbolizuje molekulu vody, životadárné tekutiny. Dvacetistěn si můžeme představit jako balónek ušitý z dvaceti rovnoramenných trojúhelníků. Číslo dvacet je také hermetickým číslem Měsíce, který má velmi úzký vztah k vodě a její životadárné energii. Symbolem čísla dvacet jsou mystické zážitky, například v podobě DejaVu.

Geometrický model vesmíru

Víme, že světlo je nositelem informací, a že světlu trvá určitý čas, než dorazí z bodu A do bodu B, proto můžeme pozorovat ,,minulost“ vesmíru. Záření kosmického pozadí je zkoumáno družicí, která přinesla světu velmi zajímavá data. Na základě těchto dat je zkoumána a vyhodnocována mikrovlnná radiace pocházející z doby těsně po vzniku vesmíru – pár okamžiků po „Velkém třesku“. Model vesmíru, tak jak je zachycen družicí, byl vyhodnocen ve tvaru DVANÁCTISTĚNU. Z těchto dat vychází teorie, že náš vesmír (jeden z mnoha) je konečný. Konečnost vesmíru je prezentována symbolem dodekagonu (dvanáctistěnu). S přihlédnutím k tomu, že i „konečný“ vesmír se může do nekonečna „zvětšovat – rozpínat“, je i teorie konečného vesmíru vcelku zajímavá. A jako dokonalé se zdají být další teorie, které prezentují, že vesmír se zároveň rozpíná i smršťuje, na této teorii skvělým způsobem pracuje například Nassim Haramein – video.

Město ve tvaru devíticípé hvězdy s náměstím ve tvaru hexagramu – Palmanova

Nemůžeme přehlédnout, že řecký filozof Platón prezentoval již v dávných dobách, že vesmír je konečný. Dokonce byl přesvědčen, (aniž by měl spojení s nějakou družicí), že má tvar právě dvanáctistěnu. Navíc není bez zajímavosti, že dvanáctistěn lze zkonstruovat pomocí Zlatého řezu – božského poměru! Představme si uzavřený vesmír jako balón ušitý z dvanácti kousků kůže, každý kousek kůže je navíc ve tvaru pětiúhelníku: zde se opět neomylně dostáváme k pentagramu. Konečnost hmotného vesmíru není konečnost sama. Prostor je nekonečný, na principu fraktálnosti je nekonečný prostor vyplněn nekonečným počtem vesmírů, ,,poskládaných“ vedle sebe jako políčka v medových plástvích…

Ukázka ke stažení, e-kniha Vesmírný internet

DSC_1045

Diskuze

error: Obsah je chráněn autorským zákonem.