Lze vidět svět očima VĚDOMÍ?

Lze vidět svět očima VĚDOMÍ?Lze trvale, každý den a v každém okamžiku vidět a vnímat svět očima čistého VĚDOMÍ? Asi vás zklamu, odpověď zní: prozatím jsme k tomuto bodu nedospěli. Obrazně odpovědět, aby to bylo snadno pochopitelné, by se dalo různě, jednou z možných odpovědí je tajemství polarity, tajemství přírodního PROGRAMU pro ŽIVOT. Mít zcela otevřené vědomí znamená, zakusit nadpozemský stav čistého bytí, kdy si uvědomujeme existenci všeho v JEDNOTĚ. Vesmír je v každém bodě prostoru propojený. Jenomže svět, ve kterém prožíváme naše každodenní životy se všemi starostmi i slastmi, je založen na polaritě. A ještě dlouho bude – dokud neprojdeme celkovou transformací vědomí. Prozatím je stále ještě polarita základem veškerého našeho pozemského bytí. Vnímáme sice svět holisticky, umíme si navodit změněné stavy vědomí, rozšiřujeme si obzory novým poznáním, ale běžný život je stále podmíněn polaritě, hluboce zažitému dualismu.

Polarita je v trojrozměrném světě všude a ve všem

Nechť vás ve čtení neodradí, že bude nyní řeč o Slunci a Měsíci, s formou této odpovědi to souvisí. Podívejme se k obloze a všimněme si souladu a harmonie – vytvářené titěrným hodinářským soukolím. Vše se odehrává v závislosti na přírodních cyklech. Srpek Měsíce se proměňuje, pomalu dorůstá až do okamžiku zářivého úplňku, tehdy se ukáže ve své celistvosti. Poté se opět proměňuje, den za dnem ubývá, a sním každá noc ztrácí na světle. Než se na obloze opět ukáže nový srpek Luny, příroda se ocitne v temné bezměsíční fázi (novoluní).

(V podobných cyklech probíhá veškeré dění na Zemi, v soukromých životech, ve společenských událostech, v ekonomice a tak dále, až k vývoji lidstva v dlouhých časových úsecích.)

Lze vidět svět očima VĚDOMÍ?

Světlo Měsíce je světlo polarizované. Kde se bere světlo Měsíce a kam se ztrácí? Světlo Měsíce je světlem Slunce – Měsíc se od Slunce vzdaluje (ubývá) a zase se přibližuje (narůstá).  Temná fáze Luny – novoluní – je časem, kdy se sluneční svit nedotýká temné planiny Měsíce. Měsíc sám o sobě o novoluní nikam nezmizí, stále je na obloze, pouze není osvětlena žádná jeho část. Skrytá fáze Luny je součástí cyklického vztahu těchto dvou vesmírných těles, které společně se Zemí utváří magickou trojjedinost. Tento lunační cyklus, pouto Slunce a Měsíce, světla a tmy, vidíme pouze pohledem ze Země. Jedná se o propojené mocné síly, tajemné energie, které spoluutváří život na Zemi. Zde vidíme vzájemně propojený magický i mystický vztah Slunce a Měsíce. Na této sounáležitosti je tajemná především ona pravidelnost a přesnost, na které se po tisíciletí nic nemění. Tento (předurčený) PROGRAM, jehož autor je v anonymitě, je dokonalý a splňuje svůj účel, který je platný pro vše živé na Zemi. Magnetické síly Slunce a Měsíce představují jen kousek skládanky obsáhlé vesmírné hry na realitu, která utváří náš pozemský svět. Ať už se v této kosmické hře podíváme na cokoliv, vše se dotýká vědomí, podvědomí a praktické myslící části člověka. Luna je předurčena podílet se na ženských aspektech skrytých v člověku a Slunce obstarává mužské aspekty skryté v člověku. Tak se nám představují dva neodlučitelné, a přesto opačné aspekty dokonalého vesmírného PROGRAMU.

Lze vidět svět očima VĚDOMÍ?

Synchronický tanec protikladných sil

Luna oslovuje nás a naše podvědomí, má vliv na světlou i stinnou stránku našich životů i charakterů. Bezměsíčné noci představují pravidelně přicházející koncept temnoty, který nepředstavuje negativní sílu, ale naopak odhaluje vše, co je skryto a nepoznáno. Novoluní je v podstatě odhalená pravá tvář Měsíce – není-li osvětlen světlem Slunce – JE SÁM SEBOU. Přesto představuje temnější naprogramování lidské mysli. Slunce je dárcem světla, ukazuje tu světlejší část lidské mysli. Přesto Slunce a Měsíc představují dvě strany téže mince. Měsíc není zcela temný, má i své světlé stránky, včetně stříbrné moci úplňku. Stejně tak Slunce není představitelem pouze světla, v noci zůstává jeho tvář skrytá a umožňuje temnotě projevit své síly. Nejde pouze o symbol polarity, vztah těchto dvou vesmírných sil je SKUTEČNÝ. Země tvoří jádro tohoto dění. Proč jádro? O Zemi jde především. K čemu by byl synchronický tanec Slunce a Měsíce naprogramován, pokud by Země nebyla středem pozornosti těchto dvou tajemných, protichůdných sil? Co s tím má společného člověk, jak zapadá do tohoto programu? Slunce a Měsíc představují princip polarity nejen hmotného světa, ale také princip polarity lidské psychologie. A protože víme, že Slunce a Měsíc tu byly dříve než člověk, nemusíme si klást otázku, zda je naše přirozenost taková, jaká je náhodou, anebo zda je utvářena již před námi existující polaritou.

Jedině HARMONIE protikladných sil může vytvořit spokojeného člověka a spokojenou společnost. Protikladné síly jsou v každém z nás – šťastný člověk je udržuje v rovnováze. Protikladné síly jsou v každém jevu, v každém společenství. Jsou všude počínaje atomem: v jádru atomu se pohybují kladně nabité částice a kolem tohoto hutného jádra obíhají záporně nabité elektrony. Jakákoliv hmota je složena z atomů, což znamená, že naprosto ve všem je obsažen princip polarity. A protože víme, že atomy tu byly dříve než vesmírná tělesa (Slunce, Měsíc), nemusíme si klást otázku, zda je princip polarity danou a neměnnou součástí vesmíru. Tma je díky nevědomosti symbolem beztvaré prázdnoty. Ale ani beztvará prázdnota není stranou polarity, pokud ji utváří pro nás stále tajemná temná energie a temná hmota. (Temná hmota a temná energie je pouze název pro neviditelné síly, které neumíme zcela konkrétně charakterizovat, takže nespojovat s temnotou.)

Levá a pravá hemisféra

Polarita v člověku je dána levou hemisférou (racionalita, Slunce), a pravou hemisférou (intuice, Měsíc). Na úrovni fyzického těla pravá hemisféra ovlivňuje levou část těla, levá hemisféra ovlivňuje pravou část těla. Obě vytvoří harmonii, pokud spolupracují v rovnováze. Racionalita a intuice se vzájemně doplňují. Misky vah musí být vyvážené. Svět vnímáme prostřednictvím smyslů, to je základ veškerého vnímání. Zrak je jedním ze smyslů, a svým způsobem je také polarizovaný.

Představte si, že si na delší část roku zavážete pravé oko (pravá strana těla – levá hemisféra). Co se stane? Naruší se vaše vidění/vnímání světa. Pravé oko předává viděné ke zpracování levé polovině mozku – racionalita, svět hmoty. Levé oko předává viděné ke zpracování pravé polovině mozku – intuice, svět nad hmotou. Takže na půl roku zavázané pravé oko způsobí, že zůstane extrémně potlačená racionalita. A naopak: na půl roku zavázané levé oko způsobí nesprávné zpracování informací v mozku, intuice a nadsmyslové schopnosti zůstanou extrémně potlačené. Spolupráce levé a pravé hemisféry je samozřejmě mnohem složitější, toto je jen příklad, abychom si uvědomili, jak funguje vnímání světa, a že harmonie (protikladných sil) je základem všeho. Racionalita v rovnováze s intuicí vyvažuje správné vnímání světa, jedno ani druhé nesmí být potlačeno.

Zobrazit všechny eKnihy

Lze vidět svět očima VĚDOMÍ?

Zrakové vnímání je neobyčejně složité a zajímavé. Skrze oko vstupují do našeho vědomí různé obrazy, nosičem těchto obrazů je světlo

Oči jsou oka do duše. Jasnozřivé vidění je uměním. Dívání není totéž jako zření. Oči jsou prostředníkem mezi mozkem a myslí. Svět vnímáme každý jinak, odraz viděného světa není pro každého stejný. Mozek má určitou představu o významu viděného, tato představa je tak silná, že vidíme tak, jak máme proces vidění spojený s představami, s osobitým vnímáním, především na základě předem daných informací. Zrakem vnímáme mnohem více, než nám mozek přeloží, mozek přeloží jen to, co dokáže pochopit. Co nedokáže pochopit, odsouvá k hranicím neskutečného, nebo k hranicím tmy a temnoty. A většinu toho, co pochopit dokáže, neustále polarizuje. Čisté VĚDOMÍ nerozděluje na špatné a dobré, na dobro a zlo. Čisté VĚDOMÍ je vším – v každém okamžiku.

Pro zajímavost: Staří egypťané dokázali kamenným sochám vnuknout tajemný, znepokojující pohled, kdy máte dojem, že oči sochy jsou jako živé a že vás socha pozoruje. Oči soch vyráběli z magnezitu protkaného červenými žilkami, proto oční bělmo z kamene působí tak dokonale, přesvědčivě a záhadně. Oční rohovku dokázali starověcí mistři sochaři vyrobit z čistého, vyleštěného křemene, zato duhovka, aby působila co nejvíc přirozeně, zůstává matná. Tvar oka sochař doladil měděnými plíšky, které oko z magnezitu a křemene, vsazené do oční jamky kamenné sochy, drží pohromadě, a dodává tváři sochy dojem egyptského stylu líčení. Takto dokonale provedená sochařská práce vytváří přesvědčivou iluzi „živého pohledu“.

Transformace vědomí – zakázaný zázrak

Vrátím se k úvodní otázce. Vnímat svět čistým vědomím je idea, která se vztahuje k transformaci vědomí. Dokonce i transformace vědomí lidstva byla a stále ještě je účelně zpomalována protichůdnými silami, kdy převažuje „zlo“ nad „dobrem“, v mnoha na první pohled viditelných i jemných aspektech života na Zemi, které jsou nám účelně podsouvány. Transformací vědomí lidstvo sice prochází, ale zatím jsme na samém začátku, mocné síly se teprve přeskupují. A díky BOHU za to, že to nevzdáváme!

EXKURZE MIMO TĚLO

Čisté vědomí můžeme zažít (okusit, pochopit, přijmout) v hluboké meditaci, během vymístění astrálního těla z těla hmotného, v okamžiku blízkém smrti, několika denním/týdenním pobytem ve tmě, pod vlivem drog apod. Toto jsou pouze krátkodobé okamžiky, sice skutečné, ale prozatím pouze vzácné (časově omezené). Jakmile se vrátíme k běžnému životu v trojrozměrné dimenzi, v polarizovaném světě, je obtížné udržet si zcela otevřené vědomí. Neříkám, že je to nemožné, ale takto dokáže BÝT (existovat) jen velmi málo „osvícených“ bytostí. Zakusit na okamžik čisté VĚDOMÍ je něco jiného, než jím BÝT. Krátkodobé osvícení je teprve začátek duchovní cesty. Cesty, na které se nevyhneme další práci na sobě a dalším životním zkouškám. A právě toto je věc, která mnoho hledajících mate, nebo dokonce prožívají různé spirituální krize. Proto kladu ve svých příspěvcích důraz na TVOŘENÍ (budoucnosti) pomocí myšlenek, emocí, představivosti a souvisejících činů – s ohledem na stále ještě trvající omezení časem (v našem stávajícím časoprostorovém světě). Zatím skutečně nejsme natolik transformovaní, aby se jedinou meditací na dané téma, nebo občasným sněním, uskutečňovaly v našich životech „zázraky“ okamžitě a bez námahy. Tvoření vyžaduje zaujatost, odhodlání a víru. Celý vesmír pulsuje neprojevenou latentní energií. Kvantový svět je přítomen všude, v pevné hmotě, ve věcech, kterých se dotýkáme, ve všem, co vidíme, i ve věcech neviditelných, které jsou mimo naše běžné vědomé vnímání.

Proto buďme laskaví a vyzařujeme světlo i když se setkáme s něčím, co s námi a námi zvolenou životní cestou zrovna neladí.

Lze vidět svět očima VĚDOMÍ?

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.