Nassim Haramein a poselství Věku Vodnáře

Nassim Haramein a poselství Věku VodnářeNaplňuje se poselství Věku Vodnáře?
Vědci jsou v rozporu v otázce, zda se vesmír smršťuje anebo rozpíná. Nassim Haramein předkládá pomocí matematických výpočtů, propracovaných animací a MYSTICKÝCH ÚVAH, že se vše děje současně. Vesmír se zároveň smršťuje i rozpíná.

„Nassim Haramein strávil podstatnou část svého života zkoumáním elementárních základů geometrie hyperprostoru, studiem různých oblastí teoretické fyziky, kosmologie, kvantové mechaniky, biologie, chemie, antropologie a pradávných civilizací. Kombinováním znalostí a pozorováním souvislostí v přírodě objevil specifické geometrické pole, které chápe jako základní stavební kámen jeho Jednotné teorie polí.“

Viz video: https://www.youtube.com/watch?v=EkzgV511O34

Věk Vodnáře: propojení vědy a mystiky povede k pochopení VESMÍRU. Ves/MÍR. ATOM-H-MOTA.

Můžete shlédnout tato související videa, kde Nassim Haramein formou přednášek prezentuje teorie Nové Fyziky: http://cestyksobe.cz/nassim-haramein-nove-axiomy-fyzi…/16446

A poté si můžete pročíst tento článek, a pokusit se v pradávném mystickém podání teorie vesmíru najít souvislosti: http://www.siddhaika.org/clanky/Jantra3

Nassim Haramein a poselství Věku VodnářeUkázka textu zmíněného článku: „Kos­mická evo­luce se ode­hrává v eta­pách. Vesmír ex­pan­duje z pr­vo­po­čá­teč­ního klidu a roz­víjí se skrze ně­ko­lik stupňů, až se vrátí do pů­vod­ního „celku“. Stav evo­luce před stvo­ře­ním je sta­vem úpl­ného prázdna. Je Šivou, ry­zím prin­ci­pem stvo­ření. Po­čá­tek stvo­ření je vše­mo­hou­cím a vše pro­ni­ka­jí­cím kos­mic­kým prin­ci­pem (Pa­rama Šiva ne­boli sanvit), jenž je se Šakti ve vzá­jem­ném ob­jetí. Toto Bytí-Vě­domí je prázdné (šúnja) a po­strádá ob­jek­tivní ob­sah. Uvě­do­muje si pouze sebe sama. Je sub­jek­tem v kos­mic­kém mě­řítku (uni­ver­zální sub­jekt, v san­skrtu aham), je sa­mo­vzní­ce­ným třpy­tem (prakášiká svabháva). Esence to­hoto uvě­do­mění si sebe sama má do­stře­di­vou ten­denci, což se pro­je­vuje ma­ni­festací ne­ko­neč­ných sil a ab­so­lutní svo­bo­dou (svátantrja). Tato sku­teč­nost je vy­já­d­řena skrze bindu, pr­vo­po­čá­teční sym­bol kosmu. Bindu se na­chází ve středu Šríjantry. „Když se v čis­tém zr­ca­dle vimarši (Šakti) od­razí pa­prsky Šivy, na zdi vě­domí ozá­řené vlast­ními od­ra­že­nými pa­prsky se ob­jeví mahábindu“ (Kámakalávilása, 4. verš). Šiva je v ab­so­lut­ním stavu zva­ném sanvit (před úrovní stvo­ření) čis­tým zr­ca­dlem. Ve své ne­vy­čer­pa­telné svo­bodě od­ráží uni­ver­zum stej­ným způ­so­bem, jako zr­ca­dlo od­ráží světlo. Stejně jako zr­ca­dlo ne­může být od­dě­leno od ob­razu, který od­ráží, právě tak ani Šiva ne­může být od­dě­len od uni­verza. V kon­trastu se Šivou ja­kožto třpy­tem kos­mic­kého vě­domí je Šakti ne­ko­neč­nou si­lou způ­so­bu­jící od­raz (vimarša) uni­verza, zá­ří­cího jako jasný se­menný bod (mahábindu)…“


To, co Nassim Haramein nazývá: klidovým bodem vakua, je v textu článku nazváno prvopočátečním klidem, symbolem bindu – prvopočátečním symbolem kosmu. Bindu je znázorněním počátečního bodu, od kterého je do vesmírného prostoru vyzařována mandala života, v souvislosti s hinduistickými a buddhistickým tradicemi. Tečka mezi obočím – bindu – představuje šestý smysl, intuici, vnitřní bdělost, probuzenou mysl, sídlo skryté moudrosti a koncentrace. Symbolizuje okamžik stvoření světa, posvátnost a tajemství neprojeveného vesmíru. Bindu neutralizuje negativní emoce, symbolizuje také vědomí o nevyhnutelném návratu k Jednotě.


Eshop – INSPIRACE PRO VĚDOMOU MYSL

Souhvězdí Vodnáře, kterému se někdy říká ,,osvoboditel světa“, sousedí ve zvířetníku se souhvězdím Ryb

Právě od Ryb přebírá královské žezlo Vodnář. Vládnutí Ryb úzce souvisí s křesťanstvím, kdy ryba je jeho symbolem. Křesťanství a královské žezlo Ryb ovládalo svět právě uplynulých dva tisíce let. Do tohoto období musíme přičíst všechna další náboženská vyznání. Charakteristika Ryb sice podobně jako Vodnář představuje mystiku, ale poněkud rozpolcenou, nejednotnou, dělicí od sebe malé skupiny i celé národy. Vodnář naopak přináší jednotu, sjednocení různě orientované víry v jednu celospolečenskou, nerozdělující, po všech stránkách lidskou. Přihlédneme-li k analogii vody, potom v moci Vodnáře najdeme: moře inspirace, oceán otevřených emocí, duchovní prozření, bohatství citu, lidskou sounáležitost a sociální cítění. Než si ale Vodnář s Rybami předá vládnoucí žezla bude ještě chvíli trvat.

Indická jantra „Sri Yantra“ představuje „vířící kruh“ – centrum hadí síly ve vesmíru i v těle člověka. Symbolizuje pravdu vyšších světů, dokonalost vesmíru a moudrost přírody.

Nassim Haramein a poselství Věku Vodnáře

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.