Umění polarizace a princip rytmu – Kybalion

Umění polarizace a princip rytmu - KybalionKybalion (studie o hermetické filosofii starého Egypta a Řecka) je stručný hermetický traktát vydaný v prosinci roku 1908 v Chicagu nakladatelstvím The Yogi Publication Society. Anonymní autor použil pseudonym „Tři zasvěcenci“; obvykle je autorství přisuzováno Williamu Walkerovi Atkinsonovi. Spis v duchu hermetické tradice uvádí, že o starobylém učení Herma Trismegista, jinak údajně už tisíce let pečlivě střeženém a před „nezralými“ tajeném, pojednává proto, aby připraveným MODERNÍM ČTENÁŘŮM – „upřímným hledačům pravdy“ poskytlo „univerzální klíč“ k vědění a správným způsobem tak osvětlilo poznatky překotně se vyvíjející vědy. – Tolik charakteristika Kybalionu dle Wikipedie.

Jeden ze sedmi zákonů Kybalionu je PRINCIP RYTMU

PRINCIP RYTMU dle Kybalionu: Vše proudí – ven a dovnitř, všechno má příliv a odliv, všichni se zvedají a padají, kyvadlový princip se projevuje VŠUDE, míra „houpačky“ vpravo je měřítkem „houpačky“ vlevo, totéž platí i v opačném směru.

Tento princip ztělesňuje pravdu, že ve VŠEM se projevuje pohyb dopředu a zpět, tok a přítok, kyvadlové pnutí, příliv a odliv, vzestup a potopení, akce a reakce. Mezi dvěma póly vždy existuje soulad: harmonie v neutralitě a neutralita v harmonii. Tento zákon se projevuje ve stvoření a ničení světů, ve vzestupu a pádu národů, v existenci všech věcí, a nakonec i v duševním stavu člověka. Již dávní učenci hermetických věd pochopili zásadní vesmírný Princip Rytmu, který lze jako univerzální pravidlo uplatnit v životě, například každodenní aplikací psychologického zákona neutralizace – TÍMTO ZPŮSOBEM JE MOŽNÉ „VYHOUPNOUT SE NAD KYVADLO“.

Mistr hermetického učení se polarizuje v okamžiku, kdy chce odpočívat (meditovat, rozjímat, koncentrovat se na vlastní mentální – duševní rozpoložení), a pak neutralizuje rytmické houpání životního kyvadla, tím předejde „houpání“ od pólu k pólu. Všichni jednotlivci, kteří dosáhli určitého stupně eliminování sebestřednosti, to dělají více či méně vědomě/nevědomě, ale mistr to dělá aktivně vědomě a pomocí nezdolné vůle dosáhne dokonalé a vědomé duševní pevnosti.

Ukázka z knihy Božská magie: Když chcete změnit svou náladu nebo mentální stav, změňte své vibrace

Umění polarizace a princip rytmu - KybalionMůžete změnit své mentální vibrace tak, že nasměrujete svou vůli a svou pozornost směrem k žádoucnějšímu stavu. Vůle nasměrovává pozornost a pozornost mění vibrace. Kultivujte Umění pozornosti prostřednictvím vůle a zmocníte se tajemství ovládání nálad a mentálních stavů.

„Abyste zničili nežádoucí frekvenci mentálních vibrací, uveďte v činnost Princip polarity a soustřeďte se na opačný pól k onomu pólu, který si přejete potlačit. Zlikvidujte nežádoucí tak, že změníte jeho polaritu.“

Tohle je jeden z nejdůležitějších hermetických receptů. Vychází ze skutečně vědeckých principů. Ukázali jsme vám, že mentální stav a jeho opak jsou pouze dva póly jednoho a že pomocí Mentální transmutace lze změnit polaritu. Tento princip znají psychologové, kteří jej používají při zbavování se nežádoucích zvyků tak, že vyzývají své studenty, aby se soustředili na opačnou kvalitu.

Jestliže jste bázliví, neztrácejte čas snahou „zbavit se“ strachu. Místo toho pěstujte odvahu a strach zmizí. Je to podobné, jako když se rozsvítí světlo, aby se osvítila místnost, místo aby se bojovalo proti tmě.

Abyste zažehnali negativní kvalitu, soustřeďte se na pozitivní pól téže kvality a vibrace se postupně změní z negativních na pozitivní, až nakonec budou polarizovány na pozitivním pólu, a ne na negativním. Platí rovněž opak, jak mnozí zjistili ke své lítosti, když si dovolili vibrovat příliš trvale na negativním pólu věcí.

Pomocí změny polarity můžete ovládat své nálady, změnit své mentální rozpoložení, přetvořit svou povahu a budovat si charakter. Mnohé z mentálního mistrovství hermetismu pochází z tohoto uplatňování polarity v praxi, což je jeden z důležitých aspektů mentální transmutace. Zapamatujte si tento axiom z Kybalionu: „Mysl (stejně jako kovy a živly) lze transmutovat z jednoho stavu do druhého, z jednoho stupně do druhého, z jednoho pólu v druhý, z jedné vibrace do druhé.“

Zvládnutí polarizace je mistrovstvím mentální transmutace neboli mentální alchymie. Dokud si neosvojíte umění změny své vlastní polarity, nebudete schopni ovlivnit ani své okolí. Porozumění tomuto principu vám umožní změnit svou polaritu stejně jako polaritu druhých, pokud se budete věnovat péči, studiu a praxi, jež jsou nezbytné ke zvládnutí tohoto umění. Princip opravdu platí, ale výsledky závisejí na vaší vytrvalé trpělivosti a praxi.

LIDSKÉ VĚDOMÍ A VESMÍR

Umění polarizace a princip rytmu - Kybalion

Rytmus lze zneutralizovat uplatněním Umění polarizace.

Jak jsme vysvětlili již v předchozích kapitolách, Princip rytmu se projevuje na mentální i fyzické rovině. Zarážející střídání nálad, citů, emocí a dalších mentálních stavů je způsobeno houpáním mentálního kyvadla dopředu a dozadu, což nás přivádí od jednoho extrému k druhému.

Zákon neutralizace vám umožňuje překonat působení rytmu ve vědomí. Jak jsme již vysvětlili, existuje vyšší a nižší rovina vědomí. Když se mentálně pozvednete a udržíte na své vyšší rovině vědomí, vyhnete se zpětnému výkyvu do nižší úrovně vědomí. Prostřednictví volního aktu se polarizujete na Vyšším Já, což zvýší vaše mentální vibrace nad nižší rovinu vědomí.

Pozvednete se nad houpání kyvadla a necháte ho KÝVAT POD VÁMI.

Můžete se polarizovat na pozitivním pólu své bytosti, na pólu „Já jsem“, a nikoli pólu vaší osobnosti. Můžete odmítnout a popřít působení Rytmu. Toto rozhodnutí vás pozvedne nad vyšší rovinu vědomí. Stůjte pevně ve svém Prohlášení bytí, když necháváte kyvadlo, aby se pohybovalo zpět k nižší rovině, aniž by to na vás mělo nějaký dopad. To se podařilo všem, kdo dosáhli jakéhokoli stupně sebeovládání, ať již pochopili zákon, nebo ne. Takoví lidé jednoduše odmítají výkyvy dané kyvadlem nálad a emocí a zůstávají polarizováni u pozitivního pólu.

Umění polarizace a princip rytmu - KybalionTento proces neznamená, že zrušíte Princip rytmu, protože to je nemožné. Jen prostě překonáte jeden zákon tím, že jej vyvážíte protiváhou jiného zákona tak, abyste si udrželi emoční rovnováhu.

Zákony rovnováhy a protiváhy působí na mentální a na fyzické rovině. Když porozumíte těmto principům a budete s nimi pracovat, bude to vypadat, že jste zrušili přírodní zákony. Ale ve skutečnosti pouze praktikujete protiváhu. Stoupáte na vyšší rovinu kauzality, což působí jako protiváha zákonů nižších rovin kauzality.

Nic neunikne Principu příčiny a následku, ale existuje mnoho rovin kauzality a člověk může používat zákony vyšší roviny, aby překonal zákony roviny nižší.

Tím, že se pozvednete nad úroveň běžných příčin, stáváte se sami Příčinou, místo abyste byli pouze „zapříčiňováni“. Když zvládnete své nálady a pocity, a proto zneutralizujete Rytmus, uniknete v běžné rovině Příčině a Následku.

Příliš mnoho lidí se nechá pouze unášet, jsou poslušní svého okolí, druhých se silnější vůlí, následků zděděných sklonů a dalších vnějších příčin, které s nimi posunují na šachovnici života jako s pěšci.

Když se však povznesete nad tyto ovlivňující příčiny, budete se těšit vyšší rovině mentální činnosti. Tím, že ovládáte své nálady, city, impulsy a pocity, projevujete nové kvality a síly, které vám pomohou překonat vaše běžné prostředí a stát se hráči namísto pěšci. Takto hrajete hru života inteligentně a už nejste manipulováni vnějšími vlivy, silami, vůlemi. Používáte Principu příčiny a následku, místo abyste jím byli sami používáni.

Samozřejmě, dokonce i avataři podléhají projevům tohoto Principu na vyšších rovinách. Ale na nižší rovině činnosti jsou pány, nikoli otroky. Jak se praví v Kybalionu: „Moudří slouží na vyšší rovině, ale vládnou na nižší. Jsou poslušní zákonů, které přicházejí shůry. Ale na své vlastní rovině a na rovinách pod nimi vládnou a přikazují. A přesto, takto činíce, se neprotiví Principu, nýbrž tvoří jeho součást.

Moudrý člověk je v souladu se Zákonem a rozumí jeho pohybům, používá ho, místo aby byl jeho slepým otrokem. Zkušený plavec plave tu jedním, tu oním směrem, odplouvá a zase se vrací podle libosti, a není jako kus dřeva, které je zmítáno sem a tam. Ale plavec i kus dřeva podléhají Zákonu. „Ten, kdo tomu rozumí, je na cestě k Mistrovství.'“

A na závěr si zopakujme tento hermetický axiom:

„Pravá hermetická transmutace je mentálním uměním.“

Proces ovlivňování vašeho prostředí se děje prostřednictvím mentální síly. Vzhledem k tomu, že Vesmír je cele mentální, je logické, že mu lze vládnout jedině mentálně.

Tato pravda vysvětluje všechny jevy a projevy různých mentálních sil, které se vyučují a studují. V každém jevu a učení je stále přítomný Princip mentální podstaty Vesmíru. Jestliže je Vesmír mentální, pak z toho vyplývá, že Mentální transmutace musí měnit podmínky a jevy Vesmíru. Jestliže je Vesmír Mentální, musí být Mysl nejvyšší silou ovlivňující jeho jevy. Jestliže pochopíte toto, pochopíte, a budete konat „zázraky“.

Pamatujte: „Všechno je Mysl; Vesmír je Mentální.“

Tolik ukázka z knihy Božská Magie, Doreen Virtue

Umění polarizace a princip rytmu - Kybalion

Diskuze

error: Obsah je chráněn autorským zákonem.