Osmička je síla a síla je řev lva

Divoká vzplanutí, občasná touha řvát jako lev, to vše je součástí lidského bytí. Obzvlášť pokud jste „taková hodná holka“ anebo „takový hodný kluk“. Obzvlášť pokud se okolí těší z vaší ochoty dělat to, co je od vás očekáváno. S láskou a rozumem neobávejte se doširoka otevřít tlamu jako lev, karta Síla vás nabádá nedržet se zpátky a nestát ve stínu sebe sama a dovolit si být divoký a ničím nespoutaný. Objevit v sobě náruživost k životu znamená: nepotlačovat v sobě své city a životní potřeby. Cokoliv v sobě potlačujeme, spotřebuje mnohem více životní síly, než odvaha projevovat se slovy a skutky tak, jak je naší přirozeností. Vyhřívejte se na slunci stejně jako lev, Slunce vám dá sílu. To, co v sobě držíte, kvůli svému okolí pod kontrolou, UVOLNĚTE ze sebe ven. Uvolněte se, slovy i skutky, které nikomu neublíží. Narovnejte hřbet, ale než otevřete tlamu – protáhněte se jako kočkovitá šelma – usměrněte energii – uvědomte si své myšlenky, své emoce a svou vnitřní sílu. Uvolněním otevřete jednu bránu – LVÍ BRÁNU a další budou následovat. Ovládnout vnitřní ohnivou sílu znamená zbavit se psychických potíží. Což ale neznamená, že člověk bude stále jen šťastný a nebude muset řešit různé životní peripetie. Znamená to, že člověk je schopen klidného řešení, je schopen pochopení proměnlivé reality, rozpozná vlastní i cizí přetvářku, nestrachuje se a nepanikaří, ani se neostýchá a jen tak se nenechá zahnat do kouta (jako ustrašená a poslušná ovečka).

Hezký obrázek, co říkáte? Lev Ochránce? No zajisté – ochránce se Lvím Srdcem je přece skrytý v každém z nás…

Osmička je síla a síla je řev lva

Nechat se zahnat do kouta? To klidný lev s ochranářskou povahou, vědom si své síly, zdravého rozumu, statečnosti, citlivosti a vnitřního ohně nikdy nedopustí. Obzvlášť pokud sám v sobě zkrotí své divoké, zvířecí pudy a ovládající vášně, a přesto zůstane vždy motivován láskou. Co je Síla – mocný zdroj energie? Láska, nenásilnost, sebeovládání, odvaha, vnímavost, vytrvalost, rozhodnost, schopnost improvizovat, tvůrčí nápaditost, hravost. Nejde o vládnutí silou, ale o schopnost být se životní Sílou v souladu, ovládat se a nic nelámat přes koleno, jít si svou cestou, ale nikoliv na úkor ostatních – nikoho neomezovat.

Přestat si myslet, že život nás neustále vyzývá na souboj s někým nebo s něčím, je prvním krokem k nalezení zdravé sebedůvěry

Přestat se vším bojovat, laskat a hladit lva v sobě a nechat ho spokojeně příst jako sebevědomou kočku, to je návod, jak být jako kočkovitá šelma v neustálé přítomnosti – tady a teď – v království Tvořivé Přírody. To vše vyžaduje spoustu uvědomění: kdo jsem a jak se ve svém životě projevuji. Projevuji se klidně, ať se děje cokoliv? Být jako lev znamená dokázat občas „znehybnět“, což neznamená uhýbat, ale soustředit se, rozjímat a meditovat. Odpověď je v další otázce: nechávám v sobě a skrze sebe svou životní Sílu zářit? Anebo záření životní energie potlačuji strachem z čehokoliv? Strachem ze sebe sama? Nechávám svým věděním prozářit každý svůj krok, každý čin a každé myšlené a vyřčené slovo?

(Všimněte si šatů, do kterých je oděna žena na kartě Síla. Modré šaty připomínají proud vody – vodní médium nesoucí informace, vodopád citů a citlivosti, odkazují nás k podvědomí…)

Osmička je síla a síla je řev lvaK pochopení vnitřní Síly nevede žádná přísná askeze a potlačování smyslů, ani potlačování smyslnosti a vášně. Jedná se o umění smyslové vnímání a vášně, které nám dovolují prožívat smyslová potěšení a uspokojení, ovládat vnitřní sílou a nedopustit, aby vášně a touhy ovládaly nás. Vnitřní lví sílu, která ovládá srdce, lze uchopit skrze vůli a správný úsudek, skrze božskou vnitřní inteligenci. Opak v podobě nucené kázně a přísnosti vede k otupení těla i mysli, přílišná sebekontrola vede k vnitřní duševní, mentální, psychické i tělesné slabosti. Člověk, který má lví srdce, zná své slabé i silné stránky. Miluje i odpouští. Soutěží a současně soucítí. Riskuje, přesto ovládá svou vůli. Nic si nevynucuje panovačnou silou. Nepoužívá svou velkorysost za účelem manipulace. Vše ovládá nejen slovem a svou řečí ale i řečí svého těla, dokáže své okolí řídit a vést a přitom zároveň pomáhá, je tvůrčím hráčem, který zbaběle neutíká ze složitých situací: neobává se konfrontace především sám se sebou.

To, co z člověka vyzařuje, je silou, která podporuje nebo brzdí vzývané potřeby, zviditelňuje ve vnějším prostředí klady či nedostatky. Vyzařovací síla – emanace – má pouze takovou kvalitu, jaké hodnoty jsou jí v tom kterém okamžiku dány lidskou myslí a emocemi. Tato síla zároveň vytváří sílu přitahující, tak člověk zpětně přijímá to, co sám vysílá. Vše, co vysílá, prochází zemskou hmotnou sférou, éterickou a astrální sférou, a v určitém časovém horizontu vrací se zpět do zemské sféry. Ten, kdo nerozumí vlastní vnitřní ohnivé síle, kdo nedokáže zkrotit svého „vnitřního démona“, jen čeká na chyby druhých. Většinou ani nikoho neprovokuje, jen čeká na vhodný okamžik, zaslepen vlastní nevědomostí, kdy bude moci projevit svou nezkrocenou sílu a moc nad druhými.

Občas se kolem sebe rozhlédněme, obzvlášť v čase otevírání Lví brány. Ne vždy si totiž uvědomujeme svůj stín, ne vždy jej vidíme, obzvlášť pokud se nám schovává za zády…

Osmička je síla a síla je řev lva

Zobrazit všechny eKnihy Psychologie chaosu

Magie života nám každý den nabízí mystické postřehy k zamyšlení, které poukazují k uvědomění si vnitřní Síly a usnadňují transformaci vědomí

♠  Ti, co jsou „vyvrženi“, bývají zasvěceni, a to, co pro druhé nemá význam nebo je nesdělitelné, nikomu nevnucují.
♣  Zasvěcenému je možné uvěřit, ale víra sama o sobě neznamená pochopení, prožívání a osobní zkušenost.
♥  Víra je překonána pochopením, že oko, které se dívá, samo sebe nevidí.
♦  Oko stvořitele, pokud se chtělo na sebe podívat, promítlo do PROSTORU svět, který je nám ZRCADLEM.
♠  Vesmír je jev, který se jeví našim smyslům.
♣  Vesmír nemá začátek ani konec, nelze určit – v prostoru a čase – bod začátku či konce.
♥  Svastika znázorňuje způsob, jakým je dynamický vesmír tvořen ne-mrtvou hmotou, symbolizuje pohyb a plynutí věcí ve vesmíru bez začátku a konce.
♦  Každý člověk je budovatelem VESMÍRU.
♠  JÁ JSEM je zažehnutý plamen, který hoří v srdci muže i ženy, který hoří v tajemném jádru SLUNCE.
♣  Jádro – vnitřní Síla – zářivé denní HVĚZDY představuje kolektivní princip, s tím souvisí, že plamen každého individuálního VĚDOMÍ spolutvoří jádro HVĚZDY.
♥  Klíčem k propojení všeho se vším je procítění, že jsem součástí všeho.
♦  Životním úkolem člověka je spojovat protiklady.
♠  Zkoušky ohněm jsou zkoušky vůle – schopnosti něco překonat.
♣  Padající Věž upozorňuje na nutnost zrovnoprávnění ženského principu s principem mužským.
♥  Láska je vyjádřením vztahu, vztah = POHYB.
♦  Život je o POHYBU principů, klid existuje pouze mimo stvořený svět.
♠  V kosmické sféře je každý bod jeho středem, a přitom každý střed je dynamický, žádný bod není statický. Každý člověk má na obloze svou hvězdu, jedinečný bod v PROSTORU – osobní morfické pole.
♣  Tvořit lze jen v dualitě, kterou nelze chápat výhradně jen jako dobro a zlo.
♥  Někdy nezafunguje, pokud se k problému či překážce postavíme čelem (přímo), občas je lepší trpělivě počkat na vhodnou příležitost, a překážku překonat s důvtipem.
♦  Pokud se na něco soustředíme, tak to definujeme, co si uvědomíme, to stvoříme, každým zaváháním či rozhodováním rozdvojujeme realitu.
♠  Zasvěcený si plně uvědomuje, že není odpovědný žádné vnější (božské) autoritě, ale vždy jen sám sobě.
♥  Naplno prožívá, že nejen vzestupem do nebe, ale i sestupem do nitra země je možné poznat svou duši.
♦  Být tady a teď znamená nemyslet na výsledek, ale v každém okamžiku myslet na to, co právě dělám.
♠  Kdo se nepřiměřeně poutá k hmotným věcem je spoután, svázán a ovládán časem.
♣  Život oproštěný od chtivosti výsledku je každým způsobem dokonalý.

Klíčem k tajemství, jak ovládnout vnitřního lva – sílu lidského ducha, vlastní duševní a psychickou energii, je tarotová karta Síla, která nese číslo osm, (ne náhodou v převrácené poloze osmička symbolizuje nekonečno). Život je definován mystickým významem čísel, číslo osm (sudé) nese ženskou energii.

VNITŘNÍ MOUDROST – PRIMA ŽIVOT

Související: MEDITAČNÍ SLUNEČNÍ LÁZEŇ – mistrovské procitnutí

ÚLOHA ŽENY BOHYNĚ v dnešním světě, (principiální ženské energie), je vrátit andělům bez křídel jejich volnost a křídla LÁSKY. Planeta Země je také anděl, anděl bez křídel, přesto se snaží vyzařovat LÁSKU od obzoru k obzoru. Proč to nevidíme? Na odvrácené straně vesmírného zrcadla byla do nedávna odvrácená tvář ženy Bohyně spalována nedůvěrou v sebe. Avšak energie Vodnáře již zanechala navštívenku na prahu našich dveří. NENÍ CESTY ZPĚT…

Osmička je síla a síla je řev lva

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?