Pohřbená minulost – gravitačně-interakční detekce

Pohřbená minulost - gravitačně-interakční detekceJan Mička: „23 a 24 června 2018 se naše skupina Kruhu rodů Moravy a Slezska setkala s panem Inženýrem Jaroslavem Růžičkou. Pan Růžička se už v podstatě čtyřicet let věnuje metodě gravitačně-interakční detekce, kdy odhaluje půdorysy zaniklých staveb a jiných objektů ukrytých pod povrchem krajiny. Když pomineme poněkud složitější a méně záživné matematicko-fyzikální vyjádření, můžeme zjednodušeně definovat tuto metodu jako způsob, kdy po každém tělese či látce zůstává energetická stopa, kterou člověk jako „zesilovač“ převádí do pohybu detektoru (virgule, kyvadla, proutku atd.).

Tato metoda je stará jako lidstvo samo. Lidé tímto způsobem odedávna hledali mnoho věcí, nejznámější je to jako takzvané proutkaření, kdy se hledá zdroj pitné vody. V podstatě každý člověk má přirozenou schopnost takto detekovat různé anomálie v krajině. Je to jako s jízdou na kole. Každý člověk je víceméně schopen jezdit na kole. Jediný rozdíl je v tom, jezdí-li na kole někdo hodinu ročně (pak samozřejmě nemá vytrénovaný potřebný fyzický fond, má problémy s rovnováhou a kolo může mít v poněkud zanedbaném stavu), anebo jezdí-li někdo kolem hodinu denně (pak logicky je na tom fyzicky i s rovnováhou a zkušenostmi lépe a patrně bude mít i kvalitnější kolo, tudíž zvládne náročnější trasy). Prostě trénink….cvičit a cvičit…zkoušet…experimentovat…..učit se….

Je tedy s podivem, že u tak staletími prověřeného fenoménu, jakým obrazně řečeno „proutkařství“ neboli gravitačně-interakční detekce je, se ještě dnes najde spolek omezenců, kteří, nejenže to nechápou, ale navíc svou hloupost vystavují veřejně na odiv udělováním jakýchsi „bludných balvanů“. Pan Růžička byl za svou mnohaletou činnost, výzkumy a zkušenosti oceněn právě jedním takovým spolkem zaostalých samozvanců, kteří „si patentovali právo na pravdu“ a udělili panu Růžičkovi, za rok 2017 „stříbrný balvan“. Tím se dotyční zařadili po bok takových podivných institucí, jako byla například Katolická inkvizice, která odsuzovala všechny pro ni nepohodlné a nepochopitelné názory. Ovšem pro pana Růžičku je to ve skutečnosti uznání jedinečnosti a kvality, poněvadž spolek pofidérních pseudovědců, známý jako Sisyfos, by se nezabýval nějakým bezvýznamným případem, stejně jako katolická inkvizice pronásledovala jen výjimečné a kvalitní osobnosti ať to byli takzvaní Kathaři (Albigenští), léčitelky bylinkářky, Jan Hus, Jana z Arku, Jan Amos Komenský, Giordano Bruno či Galileo Galilei. Smutné pouze je, že tento spolek pavědců, kteří už asi nedokážou nic rozumného a užitečného vytvořit a tak se pouze zabývají podobnými šaškárnami, je placen z našich peněz. No, ale dívejme se nato pozitivně, už aspoň nemůžou upalovat na hranici, to vidím, jako pozitivní posun oproti středověké blbosti.

Pan Růžička za desetiletí svých pokusů kromě pochopitelných chyb a omylů, (jako každý v životě) nasbíral také spoustu cenných informací a zkušeností. Jednou z nich je i to, že detekoval pod povrchem mnoho Pyramid a v nich pohřbených dvacetimetrových bytostí z pradávné starobylé rasy, která zmizela patrně v období vyhynutí Dinosaurů před asi 68 miliony lety. Jeho poznatky byly klíčové pro sepsání knihy „Pyramidy, obři a zaniklé vyspělé civilizace u nás“. Na internetu http://www.pyramidycr.cz/cs/

V té souvislosti je zajímavé, že takzvaný „Tajný kosmický program“ jenž už přes půl století provozuje USA a o němž poslední roky informuje bývalý člen Marťanského programu „Dvacet a zpět“ Corey Good, s pomocí Davida Wilcocka (údajně reinkarnovaného „spícího proroka“ Cayceho) má rovněž povědomí o bývalé existenci této rasy. Podle zjištění Tajného kosmického programu existovala už zhruba před třičtvrtěmiliardou let na Zemi rasa dvacetimetrových obrů takzvaných „Prastarých stavitelů“ kteří vyvíjeli intenzivní inženýrskou činnost nejen na naší planetě, nýbrž po celé Sluneční soustavě. Například prstenec Saturnu jsou prý trosky jejich kosmické stanice. Postupně z nějakého důvodu zmizeli ze Země stejně jako Dinosauři. V současné době probíhá v Antarktidě intenzivní „výkopová“ činnost, kdy Tajný kosmický program tam pod ledem, mimo řadu jiných artefaktů dalších kultur, objevil i prehistorické zbytky základny těchto Obrů. V prosinci 2016 například pustili do této oblasti bývalého kosmonauta z Měsíce, Buzze Aldrina, který se z toho, co mu tam ukázali, zhroutil, poněvadž poznal, že vše je jinak a veřejně propagovaná pohádka o tom, že civilizace začala možná před deseti tisíci lety někde snad v Sumeru, na světě prý jsme sami a nyní prý jsme údajně „na špici vývoje“ vzala zasvé.

Na našem setkání jak u sochy Moravského knížete Sáma nad Jarcovou, tak na místě u Růžďky, plánovaném pro sochu Svatopluka a nakonec i v lokalitě Štramberka, Národního sadu u jeskyně Šipka detekoval pan Růžička pozůstatky civilizace Starověkých Stavitelů ať ve formě Pyramid či tělesných pozůstatků. To může znamenat dvě věci,….buď byla tato civilizace tak rozšířená, anebo místa jejich působení jsou natolik energeticky zajímavá, že instinktivně přitahují Lidi, aby v jejich blízkosti rovněž prováděli své činnosti, ať je označili za chráněné lokality, nebo tam stavěli sochy a monumenty.

Pan Růžička dokonce zvažuje možnosti případného výkopu a objevení artefaktů této civilizace poblíž Znojma. Pokud by k tomu došlo, byl by to naprosto REVOLUČNÍ POČIN v dějinách. Totiž jednak by došlo k evidentnímu a nepopiratelnému odhalení pozůstatků civilizace jiné, než je naše (což by byl v současnosti druhý případ na světě, ten první se momentálně odehrává na planině Nazca v Peru, kde rovněž v minulém roce začal probíhat průzkum zvláštních mumií, které rozhodně nepatří k naší rase.

Museli bychom tak s okamžitou platností přepsat učebnice historie a archeologie, (což mnoha „darwinovským dinosaurům“ způsobuje bolení hlavy a bezesné noci) a za druhé, každý by si už pamatoval, kde je země Morava, jako první místo na světě, kde byly oficiálně objeveny pozůstatky Prastaré patrně prvotní rasy na Zemi.

Pokud by se pan Růžička rozhodl kopat a hledal dobrovolníky, neváhal bych ani minutu a buď bych si vzal dovolenou anebo rovnou dal výpověď v momentálním zaměstnání, odstěhoval se na jih s krumpáčem a lopatou a dal do toho vše. (jen určité komplikace by byly ohledně vyřízení a zaopatření mých rodinných záležitostí, jinak by mně nebránilo nic). Nezbývá tedy než popřát panu Růžičkovi a nám všem mnoho štěstí k odhalení Pravdy a poznání naší skutečné historie.“ (Autor článku Jan Mička)

Pohřbená minulost - gravitačně-interakční detekce

Ing. Jaroslav Růžička, křest knihy „Pyramidy, obři a zaniklé vyspělé civilizace u nás“, na fotografii společně s RNDr. Mgr. Hanou Blochovou. 

Ing. Jaroslav Růžička: Korespondence s Národním památkovým ústavem Brno

Vážený pane doktore.

V lednu 2015 se konala komisionelní prohlídka kulturní památky „Králův stolec a Vlčí jáma“ r.č.ÚSKP 48989/7-8392, a v zápise dne 26.1.2015.doc byl stanoven další postup pro stabilizaci stavu této kulturní památky (viz příloha), se kterým byli všichni přítomni srozuměni.

„Na základě vyhodnocení stavu konstrukce měl být navržen způsob a postup sanačních prací a před započetím prací měla být opět svolána konzultace všech zainteresovaných na místě.“

Zpracováním technické dokumentace byla pověřena znojemská projektová organizace AC-projekt. Projektová dokumentace, která byla v roce 2018 jediným podkladem k realizaci zajištění stability stavby má vážné vady:

Ačkoli se jedná o nemovitou kulturní památku, která je významným dokladem historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti a která má přímý vztah k historickým událostem, nebylo projektantem a statikem zajištěno

a) podrobné zaměření stávajícího stavu objektu, potřebného k posouzení objektu

b) stavebně geologický posudek, který by určil důvod havarijního stavu stavby

c) stavebně historický posudek, který by určil účel stavby.

d) Stavební dokumentace nebyla řádně projednána a odsouhlasena ve stavebním řízení

A konečně před započetím prací nebyla svolána konzultace všech zainteresovaných účastníků komise (z 26.1.2015) na místě. Podezdění historického zdiva na naplaveninách bez řádných základů na pevném kamenném podkladu.

Pohřbená minulost - gravitačně-interakční detekce

V příloze Vám zasílám dokumenty pravděpodobně nejstarší částečně zachované stavby na Znojemsku, která může vést k poznání historie Podyjí:

Objekt Vlčí jámy je schodišťová šachta přístupu do čtyř podzemních chodeb ( 26 stupňů), kruhová stavba průměru 4,7 m, celkové hloubky 12,41 m, složena ze dvou částí, dolní část kruhová šachta průměru 4,7 m hloubky 3,06 m vyhloubená v hornině, horní část průměru 4,7 m výšky 5,42 m z kamenného zdiva tl. 80 cm (patrně bez malty), obsypané původně zeminou. Stavba byla součástí konstrukce vnitřní hraniční částí sídelního útvaru, vnější hranice na pokraji zalesněné plochy byla tvořena kamennou hradbou z ortogonálních staveb 30×30 m vzdálených 60 m, s 30 m. širokými příkopy s palisádou, příkopy a dřevěným oplocením. Uvnitř areálu Králova stolce jsou detekovány zbytky konstrukcí a stopy objektů bazilik raně křesťanské architektury.

Ve druhé příloze posílám fotografie stavebních poruch konstrukce šachty – důkazy havárie propadnutím stropu podzemních chodeb.

Ing. Jaroslav Růžička, tel. 515 224 431, mob. 725 107 817

Pohřbená minulost - gravitačně-interakční detekce

Kulturní památka Vlčí jáma – přílohy v pdf

Vlčí jáma výkresy šachty: VÝKRESY ŠACHTY

Souhrn: SOUHRN 2015

Statické posouzení: Projekt Čeleda

Vlčí jáma měření výšek: Měření výšek

Vlčí jáma měření hloubek MĚŘENÍ HLOUBEK

Návrh statického zajištění: Vlčí jáma zřícené ostění Statické posouzení 2 a návrh sanačních opatření.

Vlčí jámě se blýská na lepší časy

Znojemský týden: Již v minulém roce jsme naše čtenáře informovali o objektu nazývaném Vlčí jámou, který se nachází nedaleko Hradiště. Na problém sesunutí celého komplexu a historickou hodnotu této stavby upozorňoval Ing. Růžička a jeho přátelé, kteří se snažili vzbudit zájem o Vlčí jámu a podnítit zájem o její záchranu.

V součastné době, jak se zdá, se této stavbě blýská na lepší časy. Koncem minulého roku vykoupila Správa Národního parku Podyjí lesní komplex mezi Hradištěm u Znojma a Mločím údolím, kterého vlastníkem bylo do té doby Město Znojmo. Součástí prodeje je i pozemek s Vlčí jámou. Pozemky jsou nyní ve vlastnictví státu s právem užívání Správy NP Podyjí. Před několika dny byl objekt opatřen dostatečně pevným, ale zatím provizorním zábradlím, aby nemohlo dojít ke zranění při pádu. Není to ale poslední krok, který národní park uskutečnil.

Jak nám sdělil Ing. Škorpík z NP Podyjí chystá se geodetické zaměření objektu a jeho zapsání do katastru nemovitostí, dále vytvoření komice odborníků, která by měla rozhodnout o posloupnosti kroků vedoucích k záchraně objektu. ?Mělo by následovat provizorní statické zajištění, archeologický a stavebně- historický průzkum, který standardními metodami zhodnotí situaci. Tyto kroky by měly přinést odpověď na nejdůležitější otázky o původu, stáří a účelu objekt, takže by již neměly vznikat žádné dohady,“ popisuje Martin Škorpík. Tím ale celá akce neskončí, na základě doporučení archeologů, odborníků na památkovou péči a projektové dokumentace bude přikročeno k zajištění objektu tak, aby nedocházelo k jeho další zkáze. Místo bude také označeno informačním panelem a turisticky vybaveno. Všechny tyto činnosti bude organizovat a zajišťovat Správa NP Podyjí na své náklady, případně z programového financování.

Vzhledem k havarijnímu stavu památky se budeme snažit postup prací zajistit v co nejkratší době,“ dokončuje Ing. Škorpík.

Související článek: Ing. Jaroslav Růžička – pyramidy u nás

Pohřbená minulost - gravitačně-interakční detekce

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.