Proč kvantové vědomí?

Proč kvantové vědomí?Přece už Albert Einstein svého času tvrdil: ,,Bůh nehraje s vesmírem v kostky.“ Co tento Einsteinův výrok znamená? ,,Nic není náhoda!“ Kvantové vědomí je o podstatě a příčinách všech věcí a dějů. Pomáhá pochopit vše, co si dokážeme představit pod pojmem esoterika. Vše o lidském vědomí, přírodních zákonech, přírodních živlech, esoterické psychologii. Odhaluje tajemství lidského bytí, vesmíru a všeho stvoření, včetně vývoje lidského vědomí v souvislosti s existencí Vesmírné Mysli.

Lidské vědomí je v neustálém pohybu, vír myšlenek a pocitových vjemů vibruje PROSTOREM bez ustání. Stejně tak vibruje hmotný svět kolem nás, svět, který je mentální povahy. Svět poznávaný, svět zkušeností, myšlenkový svět. Kdo chce vládnout silám Universa, musí nejprve dokonale vládnout sám sobě, a musí vědět, že svět je nekonečnou projekcí Universa.

Kvantová magie je obklopena lehkou aurou tajemnosti

Přesto je vhodnou cestou pro osobní, a následnou kolektivní transformaci vědomí. Magie není o čarování. Porozumíme-li hermetické filozofii, záhy si uvědomíme, že zastánci hermetismu už v dávných dobách předpokládali (aniž by měli povědomí o urychlovačích částic), že hmota je shlukem „bodů“, v nichž je soustředěna energie/informace. Informace především. A že hmota vytváří svou pevnost díky rychlosti pohybu obsažených (elementárních) částic! A z tohoto poznatku, v kterém se skrývá nejedno albert-einstein-1087041_1280tajemství VĚDOMÉHO VESMÍRU, vychází moderní magie a esoterika.

Nesmíme se nechat mýlit zažitými předsudky a do vědomí nám implantovanými dogmaty. Magie vznikla již na samém počátku vývoje lidstva, za velké znalce přírodního bytí považujeme pohanské národy. Milovali přírodu, hluboce ji respektovali a uctívali. Uplatňovali znalosti skrytých sil vesmíru a vesmírné zákony nebrali na lehkou váhu, řídili se jimi. Dnes žijeme v hermeticky uzavřeném chrámu nevědomosti a hledíme na svět skrze okna pozemského, racionálně uvažujícího vědomí. Původní magické poznatky pocházejí z přírody divoké, nespoutané, panenské a čisté. Jde o svět, v kterém se protiklady vzájemně doplňují, kde se protiklady spojují v Jednotu. Přírodní živly lze uchopit a pracovat s nimi, ale nejdříve je musíme pochopit.

Albert Einstein: „Věda bez náboženství je chromá a náboženství bez vědy je slepé“

Zprostředkovaně, vlivem vlastní představivosti, obrazotvornosti a originálních nápadů, lidstvo bylo a je propojeno s vesmírnými silami. Zprostředkovaně, skrze vesmírné zákony, jsme to my lidé, kdo vytváří a přetváří svět. Právě proto jednou za čas svlékněme hadí kůži! To znamená: neobávejme se změn a nebraňme se jim. Jde o změny na úrovni lidské podstaty – mentální, emoční, duchovní, fyzické. Jakákoliv změna má za následek nové skutečnosti. Důvěřujme vnitřnímu hlasu, jednejme vědomě, potom se aktivuje v informačních paprscích Slunce zpětná vazba tak, jak námi rezonuje či nerezonuje pozitivní/negativní energie TVOŘENÍ. Co nejčastěji pozorujme svítání. Den co den nám znovuzrozené paprsky Slunce napovídají kým jsme, kde jsme, kdy jsme, kam jdeme a proč jsme tady. Vraťme se na počátek všeho, s odvahou kráčejme krajinami čarodějů, napříč paralelními světy. S odhodláním, pokorou a rozvahou čerpejme ze zdrojů, které nám magie života a tvůrčí podstata vesmíru nezištně nabízí. Tvůrčí podstata MATRIXU, která není, jak se mnozí domnívají, pouze negativní.

LIDSKÉ VĚDOMÍ A VESMÍR

Jaký smysl pro nás mají tyto webové stránky? Soustředěnou vůlí odhalíme skrytá spojení mezi vnitřním mikrokosmem člověka a makrokosmem celého světa. Napojíme se na vyšší roviny za pomoci mentálních a psychických prostředků. Dozvíme se, jak a odkud čerpat a usměrňovat životní energii. Zvládnutí magických a duchovních praktik je podmíněno vědomou, dokonalou představivostí. Pochopením principů mystických tajemství, trpělivým ponořením se do vnitřního ticha, a přijetím prastarých duchovních moudrostí, dosáhneme koexistence s energií vyšších sil. Přírodní náboženství v zásadě nikomu nic nenařizuje, jako jiná náboženství. Nejde o přikázání! Nikdo vám nebude říkat, co máte dělat. Nejde o to, poslušně poslouchat, jde o samostatné poznání bez vůdčího prostředníka. Jakým směrem se ubere vaše víra, je vaše věc. Vaše zodpovědnost. Jde pouze o osobní niterné spojení mezi námi a Duchem všeho stvoření, o přímou zkušenost s tvůrčími přírodními silami. Žádný samozvaný guru nám nikdy nepředá to, co je možné vnitřně pojmout pouze osobní zkušeností. Problémem všech duchovních učení je, že osobní zkušenost je nepřenosná.

Takzvané elementární částice, hmotné jednotky v prostoru, které slouží jako nosiče informací, mají vlastní vědomí!

flower-of-life-916476_1280Vesmírná hmota je tvořena elementárními částicemi. Částice nejsou ničím jiným, než neustále se obnovující kmitající energií. Jsou neviditelné. Přesto nepochybujeme o jejich existenci, pokud se formují, tvarují, šíří se prostorem a utvářejí zhuštěná kvantová pole různých podob a forem. Shlukují se v atomy, molekuly, vytvářejí uskupení různých vlastností. Udávají tvary a formy přírodě a všemu živému – potom zříme hmotu, kterou jsme schopni zaznamenat pomocí smyslového vnímání. Vzájemně mezi sebou spolupracují, dokonce reagují na vědomí člověka.

A o tom to je: vlastním vědomím, zaměřením pozornosti, a dostatečným opakováním, tvoříme realitu. Vše souvisí se vším, náhody neexistují – částice reagují v souladu s vědomím pozorovatele! S tím souvisí, že každá naše myšlenka je produktivní energií – jak proudí naše myšlenky prostorem a časem, tak utvářejí realitu. Sám POHYB vlastně vytváří veličinu zvanou čas. Jak učinit vlastní transformaci, v tomto čase a v tomto prostoru, z NEVĚDOMÉ NA VĚDOMOU, se můžete dozvědět soustředěním pozornosti na prastaré vědění ve vzájemné spojitosti (hledáním souvislostí) s novodobými vědeckými poznatky.

Polarita neviditelných přírodních energií

Zrakem vnímáme světlo, prostor, barvy, pohyb… Uvědomujeme si dostatečně například, že světlo je nosičem informací? Ale co je to světlo, prostor, čas, barva? Víme to? Existuje absolutní ticho? Jsou v nás a našich snech skryté ingredience magické tvořivé síly? Chápeme všemocnou sílu slova? Co pro nás znamená život (alespoň občasné ukotvení vědomí) v přítomném okamžiku? Je naše vědomí samostatně schopno nalézat odpovědi na podobné otázky skryté v podvědomí? Proč se neustále snažíme vyjádřit ono nepojmenovatelné pomocí pojmenovatelného? Nezoufejme, možná nás správné odpovědi, na poli vědy, už brzy dovedou k završení spiritualizace hmoty.

Zobrazit všechny eKnihy

Vše jsoucí v sobě obsahuje dvě stránky, které nelze zcela oddělit. Jedná se o polaritu. Nejznámější je dobro a zlo, světlo a tma, mužská a ženská energie. Přece ani atom se nevyhne polaritě, obsahuje-li pozitivně nabitý proton a negativně nabitý elektron! Udržíme-li vše týkající se našeho bytí vyvážené, potom vytvoříme harmonii. Pokud oddělujeme, rozdělujeme, stavíme proti sobě, neudržíme-li základní životní energie v rovnováze, potom vzniká disharmonie. Disharmonie je vážnou chorobou moderního světa! Právě dnes hledáme správný směr, ocitáme se na bludném rozcestí. A nevíme kudy kam. Na čarodějných rozcestích se nachází temná i světlá energie, záleží na každém jedinci, jakým směrem se vydá. Člověk s dostatečně otevřeným vědomím zvolí cestu harmonie. Pozitivní transformace vědomí je možná pouze cestou SVĚTLA – příjmem a praktickým zužitkováním potřebných informací. Základními silami vesmíru jsou ženská a mužská energie. V pohanském duchu uctíváme Měsíc (ženská energie) a Slunce (mužská energie) v pozoruhodné podobnosti po celém světě.

Ženský a mužský princip

V období matriarchátu se uctívala Luna a měsíční bohyně, symboly ženské energie. Později nadvládu převzal patriarchát, nastalo uctívání slunečních bohů, symbolů mužské energie. Vše vyvrcholilo s příchodem křesťanství, kdy bylo ustanoveno, že Bůh (mužského rodu) je jen jeden. A ženská energie byla degradována na ,,čarodějnice“. V období uctívání ženského principu, kdy se vše točilo kolem bohyně Matky, dárkyně života, lidé vnímali její energii jako organizující princip vesmíru. Archeologové nalezli tisíce sošek a amuletů v podobě ženské bohyně – kostěné, kamenné, hliněné nebo slonovinové, objevující se už v dobách mladšího paleolitu, tedy zhruba před čtyřiceti tisíci lety. V jejím uctívání se odráží pohled na ženskou energii jako na prasílu života, smrti a znovuzrození. Stejný princip funguje, bez ohledu na historii a čas, do dnešních dnů v přírodě. Tehdy lidé uctívali přírodní síly, smrt neoddělovali od života. Sexuální sílu chápali jako sílu životní.

sunflower-972115_1280S příchodem patriarchátu převládla tvrdá racionalita, ženský princip, sexuální síla a sex jako takový začal být potlačován. Nahromaděná výbušná energie se projevila ve válečných vřavách. Svět ovládly patriarchální kmeny, uctívající ohnivá sluneční božstva. Moc převzali nájezdníci, kněží a vojáci. Přišlo období násilí, drancování, zotročování a ničení. Duchovní pohled na svět dostal zcela jiný rozměr. Ženám bylo zakazováno projevovat svobodně svou soběstačnost, inteligenci i sexualitu. Příběh je to složitější, než jak zde nastiňuji, ale cílem těchto stránek je abychom pochopili, že nelze svět rozdělovat na matriarchální nebo patriarchální. Tyto dvě základní vesmírné síly je nutné udržovat v dostatečné rovnováze, s co nejmenšími odchylkami jak do plusu, tak do mínusu. S přihlédnutím k faktu, že dokonalá rovnováha protikladných sil by vedla ke stagnaci. Vývoj je možný také skrze „konflikt“ (rozpoznáním a nápravou chyb v systému). Měsíční bohyně si zaslouží stejnou úctu jako sluneční bohové. Slunce (světlo) a Měsíc (polarizované světlo) jsou symboly těchto energií, nikdy spolu nebojují, harmonicky se doplňují ve své cyklické pouti vesmírem. Naučme se vidět svět nově, bez zažitých předsudků, odložme zaujatost a předsudkové myšlení. To, co oči nevidí, může být skutečnější než realita, jakou dnes a denně vytváříme, nevědomě projektujeme skrze kvantová pole vědomí do času budoucího.

Paradox v systému pozemského Matrixu: Náboženství, (rozuměj: NÁBO-ŽENSTVÍ), odstranilo ze světa: NÁBO-J-ŽENSTVÍ

Ženská energie na výsluní

Bruce Lipton: GENIÁLNÍ EINSTEINOVA ROVNICE E = MC2

„Nové poznatky většinou vycházejí z aplikace principů kvantové fyziky do praxe dalších oborů, např. medicíny, biologie, psychologie atd., kde se většina vědců ještě stále opírá o newtonovskou fyziku. Celá pravda se skrývá v geniální rovnici Alberta Einsteina E=mc2. (E= energie, m= hmotnost a c= rychlost světla ve vakuu). Tato rovnice popsaná ve speciální teorii relativity patří mezi nejslavnější rovnice všech dob právem.

Podle ní je totiž jasné, že se energie stává hmotou „jen“ díky kmitání světla v určité rychlosti, avšak i tak hmota stále zůstává „jenom“ energií, kterou nelze nikdy zničit, pouze se mění její forma. Einstein hmotu nazývá klidovou energií.“

Proč kvantové vědomí?

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.