Pozornost k informacím (nejen) v čase Slunovratu

Pozornost k informacím (nejen) v čase SlunovratuDnešní příspěvek je střípkem skládanky vedoucí k poznání, že náhoda neexistuje, odhalení se skrývá v rozboru několika významných SLOV pomocí numerologických pravidel. Blíží se letní slunovrat, v těchto dnech, podobně jako o zimním slunovratu, energetický proud informací opět zesiluje a kohokoliv z nás se může dotknout s větší či menší intenzitou. Příliv informací, souvisejících se sluneční aktivitou, je jako sprcha, pro někoho osvěžující, pro jiného zničující. Éra Vodnáře nás zaplavuje přílivem informací majících vliv na transformaci, osobní i celospolečenskou. Právě v období kolem letního slunovratu je vhodné nastavit v sobě POZORNOST nejvyššího stupně. Pozornost ke všemu, co k nám přichází, ať už mimosmyslově anebo přímo v realitě. Ať už v osobním životě, nebo v jakýchkoliv sférách racionálních či mystických.

Pozornost k informacím (nejen) v čase SlunovratuSVĚT a veškerý ŽIVOT je pod vlivem SVĚT-la Slunce. Světlo Slunce nese (napříč planetární soustavou) informace související s érou Vo-DNA-ře. Člo-věk začíná vnímat „věk“ lidstva a svět kolem sebe v širších souvislostech. Více zřetelnější, pro lidské vnímání, je symbolika převrácenosti – s vývojem civilizace je to poněkud jinak, než nám bylo předkládáno v souvislosti s věkem Ryb. Symbolika protikladů je vyjádřena nejen v mystických symbolech, ale také v číslech, například v číselném spojení: 69. Čísla 6 a 9 v tomto spojení představují jednotu (ženský a mužský princip), a zároveň dvojakost, převrácenost.

Slunovraty (zimní a letní) odkazují na dvojakost: světlo/tma – světlá a temná polovina roku společně tvoří jednotu. K symbolice 69 v souvislosti se slunovraty se dostaneme numerologickým výpočtem:

Zimní slunovrat 21.12 = 2+1+1+2 = 6
Letní slunovrat 21.6 = 2+1+6 = 9
Symbolika protikladů – 69

S věkem Ryb odchází věk informací postavených na hlavu (převrácených naruby). Ryby ve zvířetníku jsou vyobrazeny v páru, „převrácené proti sobě“, ve tvaru 69, odkazují na dvojakost. Věk Ryb souvisí s křesťanstvím, s ustupujícím řádem církevních dogmat, s náboženskou mystikou – rozpolcenou a nejednotnou, dělicí od sebe malé skupiny i celé národy. Vodnář přináší moře inspirace, učí nás propojenosti, jednotě a souznění. Představuje utváření nových společenství, motivuje k smysluplnému (kreativnímu) soužití jednotlivců i navzájem se respektujících skupin. Vědro Vodnáře je bezedné, představuje kolektivní nevědomí lidstva – morfická informační pole. Nebeská vědra jsou plná inspirace, kreativních nápadů, neobvyklých myšlenek a překvapivých informací. Nádoba na vodu také představuje symbol lidského těla, v této souvislosti je zřejmý vliv slunečního záření na lidskou DNA – ve spojení se světlem a s vodou, (lidské tělo je složeno převážně z vody, a světlo vyzařuje každá buňka hmotného těla).

Mystická tradice (nejen) numerologie spočívá v tom, že každé číslo má specifické vibrace. V hmotné sféře máme všechny věci pojmenované, jde o zajímavou hru života, která má tajemná, avšak nikoliv náhodná pravidla. Číselné vibrace ovlivňují lidský život podobně jako světlo a zvuk. Všechno se vším souvisí. Výběr následujících slov byl proveden víceméně „náhodně“, o to napínavější bylo zjištění, jakou číselnou vibraci to které slovo nese, a jak se postupně projevila provázanost některých slov se shodnou vibrací. Vnímejte tento rozbor jako hru slov, písmen a čísel, která lze nekonečně kombinovat, jako hru slov, v kterých je skrytý tvořivý potenciál, větší, než jsme ochotni sami sobě přiznat.

KABALA, DNA, ŽENA, SATAN, EVA, ADAM, HŘÍCH – vibrace čísla 1

KABALA 2+1+2+1+3+1 = 10 = 1
DNA 4+5+1 = 10 = 1
ŽENA 8+5+5+1 = 19 = 10= 1
SATAN 1+1+2+1+5 = 10 = 1
EVA 5+4+1 = 10 = 1
ADAM 1+4+1+4 = 10 = 1
HŘÍCH 8+9+9+3+8 = 37 = 10 = 1

Pozornost k informacím (nejen) v čase SlunovratuKABALA je pro znalce učením, které obsahuje kabalistické (číselné) klíče vedoucí k odhalení pravdy o makro a mikrokosmu. DNA člověka (zvířat i rostlin) v sobě obsahuje základní informace pro život. Jednička (grafické znázornění: tečka) je výchozím bodem a zdrojem síly, vychází z ničeho, tedy z nuly. V kabale je symbolem jedničky koruna, též svastika. Číslo jedna je něco jako „kořen života“ nebo „koření života“, alfou a počátkem, je nadechnutím, skrytým vnitřním světlem, božským zrakem a božskou jiskrou. Jednička je prvním číslem Universa, (totéž platí pro písmeno A), je zasvěcením. Obsahuje všechna esa skrytá v nadhmotné existenci kolektivního vědomí, včetně tajemství přítomného okamžiku. DNA člověka je v této transformační době ovlivňováno energií Slunce (hvězdnými informačními portály). Jednotka je dominantní jako zlato, světlo, oheň, je symbolizována Uroborem – hadem, jenž je zakousnutý do vlastního ocasu, představuje koloběh životních, přírodních a vesmírných cyklů. Jednička je všetvořící nezávislou silou, zvanou též hadí síla, jde o sílu s ženskou podstatou (proto musela být ŽENA ve středověku upálena.

Proto mají představitelé náboženství z této síly strach). Had, potažmo SATAN, vzbuzuje v člověku nepříjemné asociace, přitom symbolizuje životní sílu dřímající uvnitř člověka, a stejně jako světlo disponuje schopností odhalit vše, co je skryto přímo v člověku. Hadí síla – životní energie – je nosnou osou transformace, procesu, jehož součástí jsou jak světlo, tak i stín. SATAN – v podobě hada střežícího ono biblické jablko poznání – je součástí absolutního principu, tvořivosti i sebepoznání. EVA a ADAM symbolicky představují dualitu skrytou v jednotě. V jednotě, z níž vycházejí všechny vývojové formy. Obraz náboženského Boha je více pozemský, než nebeský, proto slovo Bůh disponuje, jak zjistíte níže, vibrační hodnotou čtyřky. Převrácenost božské tváře spočívá v překroucené pravdě, v nesmyslné víře v prvotní HŘÍCH, ve víře v trestajícího Boha s všudepřítomným okem soudce, Boha, který lpí na přísných zákonech a bere lidem svobodu. Stejně jako v jedničce je ve slovech DNA, ŽENA, SATAN, EVA, ADAM, HŘÍCH skrytý nesmírný potenciál. Na člověku záleží, jak tento potenciál využije, zda v sobě vzbudí odvahu, nebo ustrne ve strachu z mocností a sil, jejichž moc a síla – zbavená strachu (z Boha stejně jako ze satana) – se naplno projeví, pokud bude zbavena „převrácenosti“.

SLOVO, SLUNCE, ZLATO, ŽIVOT, DÍTĚ – vibrace čísla 2

SLOVO 1+3+6+4+6 = 20 = 2
SLUNCE 1+3+3+5+3+5 = 20 = 2
ZLATO 8+3+1+2+6 = 20 = 2
ŽIVOT 8+9+4+6+2 = 29 = 11 = 2
DÍTĚ 4+9+2+5 = 20 = 2

Pozornost k informacím (nejen) v čase SlunovratuDvojkou začínají formy všech zjevení, stavy manifestace skryté v čísle jedna – v nejvyšší božské jednotě. Dvojka (grafické znázornění: přímka) je silou, která vychází ze zdroje, v souvislosti s transformací je touto silou SLOVO (informace). Elixír života, zlatý elixír, je skrytý v zaklínadlech, v tajemství zaklínadla skrytého v tom kterém slově. Ne nadarmo se říká: mluviti stříbro, mlčeti ZLATO. Zdrojem života je SLUNCE. Slunce a zlato spojuje stejná vibrace. Dvojka má charakter impulzu, je dynamická, je symbolem moudrosti a božské prozřetelnosti. Dvojka představuje pro ŽIVOT v souvislosti s každou novou informací „druhý krok“, to znamená, nejen informaci postřehnout, ale také přijmout – moudře uplatnit v životě. Dvojka na jedné straně prezentuje dualitu ve všech říších a ve všech sférách, ale na druhé straně nám říká, že pól a protipól jest součástí jednoho, a jeden nemůže existovat bez druhého. Jako elektřina a magnetismus, světlo a stín, noc a den, láska a nenávist, dobro (bůh) a zlo (satan), život a smrt – nic není od sebe odděleno. Splynutí s vůlí a mocí stvořitele brání člověku víra v oddělenost. Každé DÍTĚ do určitého věku prožívá život v přítomném okamžiku.

Prožívá život nikoliv v dualitě, ale ve stavu neoddělenosti od všeho ostatního. V okamžiku narození nemá dítě nic jiného, než čisté, bezbřehé vědomí – SLUNCE. Od chvíle, kdy spočine v náruči matky, zažívá první emoce, pocity a city, rozvíjí instinktivní reakce – Měsíc. Jak dítě roste, uvědomuje si samo sebe, začíná rozlišovat kdo je, vzhledem k osobnímu vnitřnímu prostoru, též ve vztahu k vnějšímu okolí, učí se komunikovat (používat SLOVO). Poznává svět kolem sebe a hodnoty (vnitřní i vnější). Na sklonku života se člověk, jenž své vnitřní dítě nosí stále v sobě, navrací k původnímu, bezbřehému vědomí. Spirituální význam dvojky spočívá ve zkušenosti, kterou lze charakterizovat slovy: setkání s Bohem tváří v tvář. ŽIVOT nekončí smrtí, přichází proměna světa hrubohmotného v jemnohmotný, jedná se o přechod do jiné úrovně bytí.

HVĚZDA, SVĚTLO, INFORMACE, POHYB – vibrace čísla 3

HVĚZDA – 8+4+5+8+4+1 = 30 = 3
SVĚTLO 1+4+5+2+3+6 = 21 = 3
INFORMACE – 9+5+6+6+9+4+1+3+5 = 48 = 12 = 3
POHYB – 7+6+8+7+2 = 30 = 3

Pozornost k informacím (nejen) v čase SlunovratuDvojka (přímka) vede díky podnětu či impulzu k POHYBU, a dále k trojce (grafické znázornění: trojúhelník), což může znamenat: příchozí informace + kvalita + kvantita. Číslo tři, pokud sjednotíme polarity (plusy a mínusy), je číslem tvoření (plození). Nejen život, ale život a smrt, vede k nejvyššímu poznání. SVĚTLO nese INFORMACE kosmickým prostorem. Ne nadarmo se říká, že každému člověku svítí na nebi jeho HVĚZDA – obrazně řečeno se jedná o osobní soubor dat, informační databanku, morfické pole. Je na člověku, jak zvládne tok informací a jejich „korekturu“. Světlo Slunce neboli světlo HVĚZD není odděleno od astrálního světla, od principu Akáši, vše je součástí božského proudu – POHYBU INFORMACÍ. Čas má přímou vazbu na pohyb (akceschopnost), jak jde čas, uvědomujeme si zákon o zpětné vazbě, v podobě zrcadlového odrazu. Zpětně se k nám vrací to, co vysíláme. Některé naše činy postupem času vytvářejí kritické množství vyslaných energií (informací), které se zapisují do „kosmické data-sféry“, a my začínáme sklízet to, co jsme v minulosti, během určitého životního období ať už vědomě či nevědomě zaseli.

Trojka je mystická, symbolizuje svobodu, samostatnost, neohroženost, nové myšlenky, kreativitu, inteligenci a komunikaci. Představuje triády, trojúhelníky tvořivé síly: duše, duch, tělo. Podvědomí, vědomí, nadvědomí. Muž, žena, dítě. Nebe, země, moře. Začátek, střed, konec. Nahoře, uprostřed, dole. Mládí, zralost, stáří. Víra, naděje, láska. Trojka symbolizuje realitu každodenního života, tím pádem také konflikt, vibračně je ve spojení s planetou Jupiterem – velkým učitelem.

BŮH, ATOM, PROSTOR, ZEMĚ, MĚSÍC, DUŠE, INKARNACE – vibrace čísla 4

BŮH – 2+3+8 = 13 = 4
ATOM – 1+2+6+4 = 13 = 4
PROSTOR – 7+9+6+1+2+6+9 = 40 = 4
ZEMĚ – 8+5+4+5 = 22 = 4
MĚSÍC – 4+5+1+9+3 = 22 = 4
DUŠE – 4+3+1+5 + 13 = 4
INKARNACE – 9+5+2+1+9+5+1+3+5 = 40 = 4

Albrecht Dürer: Melancholie I. (24,1 x 19,2 cm, 1514, British Museum Londýn)

Pozornost k informacím (nejen) v čase SlunovratuČíslo čtyři představuje svět forem, svět jemnohmotných substancí „oděných do hmoty“. Není tedy žádného divu, že slovo INKARNACE nese vibraci čtyřky. Vtělená DUŠE, stejně jako duch lidského bytí, je součástí veškerého prostoru. BŮH je vše, Bůh je PROSTOR, a vše, co prostor obsahuje, včetně ZEMĚ a MĚSÍCE a veškeré hrubohmotné materie. Bůh je v každém kousku hmoty, v každém ATOMU. Proč má slovo bůh vibrační hodnotu čtyřky (grafické znázornění: čtverec) a nikoliv všemocné jedničky? Je tomu právě proto, že čtyřka je hmotná, v božském čtverci jsou obsaženy čtyři přírodní živly a čtyři světové strany. Boha lidé často ztělesňují, dávají mu hodnotu základních lidských vlastností, což je ale jen polovina pravdy, neboť Bůh není pouze v každém člověku, je všude v přírodě, nachází se ve všem živém i neživém. Více nám napoví, že čtyřka je číslem pořádku a spravedlnosti. Vysvětlení se nabízí také v náboženských dogmatech, kdy křesťanská víra nepřipouštěla život jinde ve vesmíru, než pouze zde na planetě Zemi, jejímž obyvatelům byl předložen pouze „pozemský Bůh“.

Čtyři základní aspekty vesmírného božství jsou: vše-obsažnost, universální láska, moudrost, nesmrtelnost vědomí. Vlivem informačního vesmírného toku se proměňuje sama ZEMĚ, lidé se více soustředí na život více spjatý se zemí (s půdou) a s přírodou. Lidská DUŠE je také spjata s hmotou, se Zemí, s MĚSÍCEM, a s veškerým prostorem, protože pouze skrze vše hmotné poznává sama sebe, skrze nedokonalost hmoty poznává nehmotnou dokonalost božské představivosti a fantazie.

VESMÍR, GALAXIE, VĚDOMÍ, ČLOVĚK, PENTAGRAM, EMOCE, ČAS, OSUD – vibrace čísla 5

VESMÍR – 4+5+1+4+9+9 = 32 = 5
GALAXIE – 7+1+3+1+6+9+5 = 32 = 5
VĚDOMÍ – 4+5+4+6+4+9 = 32 = 5
ČLOVĚK – 3+3+6+4+5+2 = 23 = 5
PENTAGRAM – 7+5+5+2+1+7+9+1+4 = 41 = 5
EMOCE – 5+4+6+3+5 = 23 = 5
ČAS – 3+1+1 = 5
OSUD – 6+1+3+4 = 14 = 5

Pozornost k informacím (nejen) v čase SlunovratuNení náhoda, že slova VESMÍR, GALAXIE, ČLOVĚK a VĚDOMÍ mají shodnou vibraci čísla pět. Pětka spojuje nebe se zemí, je číslem meditace, hudby, barev, tvůrčího potenciálu, vědy a geniálnosti. Hudba dávných časů byla dimenzovaná na pět tónů, (také vyjadřuje „pět“ – jako zpívat). Pětka rezonuje se stromy, rostlinami, drahými kovy. Dynamické číslo pět je matematickým základem Zlatého řezu. Hvězdná symbolika spojuje lidské VĚDOMÍ s vesmírnou energií odpradávna. Mikrokosmos ČLOVĚKA je zobrazen v mystice PENTAGRAMU. Tento energetický zářič má natolik silnou vibraci, že ve světě plazmatické energie existuje cosi jako „energetická bytost“ (egregor) podílející se na zrcadlení této energie napříč prostorem i ČASEM. V pentagramu vidíme podobu člověka: horní cíp hlava, prostřední ruce a spodní představují rozkročené nohy. Aktivní moc a síla přírodní elementární energie pentagramu souvisí s pětkou – s číslem ČLOVĚKA, s lidskou manifestací ve všech formách bytí. Pokud základní parametry pentagramu uzavřeme do kruhu, a do vzniklého prostoru namalujeme rozkročenou lidskou postavu, přesně podle zásad Zlatého řezu, vyjádříme tak trvalé sjednocení těla, mysli a ducha. VĚDOMÍ, podvědomí a nadvědomí.

Člověk má pět smyslů, které korespondují s pěti živly: čich se zemí, chuť s vodou, zrak s ohněm, hmat se vzduchem, sluch s éterem. Pěticípá hvězda je symbolem psychického světa, včetně EMOCÍ, říká nám, že mysl je nad hmotou, zde shledáváme, že je zároveň symbolem páté dimenze. Pentagram je symbolem dechu a vývoje nejen lidského ducha, ale také lidského OSUDU. Dvě pěticípé hvězdy položené přes sebe symbolizují nejen Slunce o deseti paprscích, ale také makrokosmos obsažený v desítce, a všudepřítomnou dualitu. (Desítka je číslem dokonalosti, dovršení a znovuzrození, představuje celistvost, skutečnost, sféru pozemského bytí, světské zájmy. Je číslem Země, neboli takzvaného pásma zemské zóny – nejblíže ležící duchovní sféry. Znamená sebeuvědomění v hmotném světě. Konec jednoho cyklu a začátek nového. Je vždy složena z několika položek, stejně tak rozložena, kdykoliv se její dovršení může rozpadnout a je nutné ji neustále obnovovat.)

PLAZMA, OHEŇ, VODA, DÉMON, STRACH, MUŽ – vibrace čísla 6

PLAZMA – 7+3+1+8+4+1 = 24 = 6
OHEŇ – 6+8+5+5 = 24 = 6
VODA – 4+6+4+1 = 15 = 6
DÉMON 4+5+4+6+5 = 24 = 6
STRACH – 1+2+9+1+3+8 = 24 = 6
MUŽ – 4+3+8 = 15 = 6

Pozornost k informacím (nejen) v čase SlunovratuŠestka vyjadřuje (nekonečné) spojení člověka se zemskou a kosmickou energií. Od nepaměti je symbolem spolehlivosti, milosrdenství, prozřetelnosti, a je v přímém vztahu se srdeční čakrou člověka. Představuje šestý smysl, intuici, dokonalost, prozíravost, obrazotvornost, hluboký vnitřní smír, splněné tužby a emoce. Je spojena se srdcem, láskou a romantikou, je číslem sexuality. A to vše, pokud žijeme v harmonii. Pokud se však pro ,,pytel zlaťáků“ upíšeme ďáblu (vnitřním DÉMONŮM), nedivme se případným následkům. Člověk sám má možnost svobodně se rozhodnout, zda svůj osud naplní a jak jej naplní. Zda stane se bytostí vědomou, nebo zda víceméně nevědomě podepíše smlouvu s ďáblem. Číslo šest je obrazně vyjádřeno v hexagramu (Davidova hvězda). Šestka vyjadřuje makrokosmos v jeho dokonalosti a úplnosti. Hexagram je složen ze dvou trojúhelníků. Trojúhelník se špicí nahoru je symbolem OHNĚ (aktivní mužský princip). Trojúhelník se špicí dolů je symbolem VODY (pasivní ženský princip). Vibrace ženy je spojena s dokonalostí jedničky, vibrace MUŽE je spojena s dokonalostí šestky. Dokonalost v koncepci stvoření, která dala vzniknout zóně pro život, shledává nejen mystika, ale i věda, v PLAZMATICKÉ jemnohmotné astrální sféře.

Oheň a Voda v sobě nesou jak tvořivou energii spojenou s milosrdenstvím a se životem, tak DÉMONICKOU, respektive lidmi démonizovanou energii spojenou se STRACHEM a se smrtí. Tato symbolika opět odkazuje jednak k dualitě, a jednak ke skutečnosti, že nic od sebe není a nemůže být odděleno.

TRANSFORMACE, SMRT, PROGRAM, STROM ŽIVOTA, UHLÍK, FOTON – vibrace čísla 7

TRANSFORMACE – 2+9+1+5+1+6+6+9+4+1+3+5 = 52 = 7
SMRT – 1+4+9+2 = 16 = 7
PROGRAM – 7+9+6+7+9+1+4 = 43 = 7
STROM ŽIVOTA – 1+2+9+6+4+8+9+4+6+2+1 = 52 = 7
UHLÍK – 3+8+3+9+2 = 25 = 7
FOTON – 6+6+2+6+5 = 25 = 7

Pozornost k informacím (nejen) v čase SlunovratuSedmička je absolutní vesmírné číslo, je dělitelná pouze jedničkou a sama sebou, je dokonalým prvočíslem. Je symbolem harmonie a sedmi božských paprsků, jde o sedm barev duhového spektra, které se váže také k sedmi čakrám lidského těla (jejich symbolem je sedmihlavý drak). Váže se také k sedmi tónům hudební stupnice. Sluneční světlo vytváří sedm barev duhy, vytváří barevnost přírody. Součástí světla jsou FOTONY, elementární částice. Foton je částice zprostředkující elektromagnetickou interakci, patří mezi intermediální částice, můžeme si pod tím představit tajemné medium – jsoucí mezi dvěma jevy – tvořící mezičlánek, propojení, zprostředkování informací. Informací souvisejících se životem, a se vším živým na planetě Zemi. Informací souvisejících s multidimenzionální existencí života v doposud neprobádaných sférách vesmíru. Nejen sedm ctností, ale i sedm neřestí, ovlivňuje průběh TRANSFORMACE lidského vědomí. Sedmička souvisí s tajemstvím nerozluštěných záhad, s  abstraktním sněním a vizualizací. Odkazuje na STROM ŽIVOTA, je klíčem k pochopení věcí a jevů mimo tento svět.

Sedmička je zasvěcení, iniciační proces, spiritualita, mystika, filozofie, moudrost, inspirace, pravda, dynamický vývoj. Vynáší na světlo vzpomínky, včetně vzpomínek na minulé životy, zbavuje člověka strachu ze SMRTI. Někdy může prohlubovat samotu, která je žádoucí v čase niterného přemýšlení, hledání pravdy a duševní odvahy, což nakonec vede k pochopení procesů NAPROGRAMOVÁNÍ lidského vědomí. S transformací vědomí a s programem pro život, se základní vesmírnou matricí života, souvisí chemický prvek UHLÍK – základní stavební kámen všech organických sloučenin a tím i všech živých organismů na planetě Zemi. Vlivem slunečního světla (kódovaných světelných vláken) dochází k aktivaci (spících) programů souvisejících s DNA lidského těla. Solární systém nemá jen pouhou mechanickou funkci, solární systém funguje jako přenosný sytém vesmírných, kódovaných dat, informací souvisejících se STROMEM ŽIVOTA a s databankou Vesmírného Vědomí.

 HOLOGRAM, MAGIE, LÁSKA, ZLO, DIAMANT  – vibrace čísla 8

HOLOGRAM – 8+6+3+6+7+9+1+4 = 44 = 8
MAGIE 4+1+7+9+5 = 26 = 8
LÁSKA – 3+1+1+2+1 = 8
ZLO – 8+3+6 = 17 = 8
DIAMANT – 4+9+1+4+1+5+2 = 26 = 8

Pozornost k informacím (nejen) v čase SlunovratuOsmička je číslem intelektu a vědění, je také číslem magie (tajného učení). DNA  inkarnovaného člověka – s vazbou na osobní holografické pole – je ovlivnitelné slovem, MAGIE slova je tou nejvyšší magií. Vesmírný HOLOGRAM je součástí akceschopnosti (pohybu od plusu k mínusu a naopak) lidského ducha, pohybu myšlenek, představ a snů. Vesmírný HOLOGRAM není vlivem akceschopnosti lidského ducha statický, ve své proměnlivé celistvosti je součástí jak makrokosmu, tak lidského mikrokosmu. LÁSKA (dobro), stejně tak ZLO, ve své energetické podobě je součástí čtyř přírodních živlů. Živly mají vliv na čtyři základní aspekty lidského ducha: vědomí, rozum, vůle a cit, a to od okamžiku kdy duše vstupuje do hmoty. (Den narození člověka má v hermetické symbolice vazbu na drahé kameny, DIAMANT náleží osobě narozené v sobotu.)  V součtu zmíněných aspektů činných ve světě (omezené) hmoty se dostáváme k číslu osm, a k osmiúhelníku, jehož magickou podobu tvoří dva na sebe položené čtverce. Zlato, diamanty a brilianty nemají pouze materiální hodnotu, nejcennější jsou energetické vibrace těchto darů země.

DIAMANT je nejtvrdší přírodní minerál, jedná se o krystalickou formu uhlíku C. Jednotlivé krystaly – srostlice krystalů diamantu –  mají dodekaedrický nebo krychlový vzhled. Nejen zlato, také diamant je symbolem Slunce, někdy bývá zmiňován také jako kámen Saturnův (nejpřísnější učitel). Symbolem zasvěcenců, mistrů hermetiků, je právě diamant – symbol Kamene Mudrců. Také v antickém světě je diamant označován jako adamant: „nezničitelný a věčný“. Diamant je jedním z magických prostředků používaných k dosažení vysoce koncentrovaných stavů (změněné vědomí), podobně jako zlato.  DIAMANT býval nedílnou součástí kabalistických šperků, prstenů a broží. Magické šperky obsahovaly několik drahokamů, záměrně uspořádaných tak, aby počáteční písmena drahokamů vyjadřovala určité Slovo nebo Heslo (akrostichon), viz magický prsten krále Šalamouna. Krystalická struktura nejen drahých kamenů, ale také obyčejné soli – jak je známo z pohádek: „Sůl nad Zlato“ – má odpradávna mystický význam. Hebrejský výraz melach pro sůl či koření lze vyjádřit číselnou hodnotou podle kabalistických pravidel: 40+30+8=78, tato hodnota se rovná trojnásobku nevyslovitelného jména božího: JHVH – 10+5+6+5=26.  Sůl, a symbolika krychle, je manifestací všudepřítomného boha – LÁSKY – v lidském těle.

DUCH, ENERGIE, HADÍ SÍLA, CIVILIZACE, PŘÍRODA – vibrace čísla 9

DUCH – 4+3+3+8 = 18 = 9
ENERGIE – 5+5+5+9+7+9+5 = 45 = 9
HADÍ SÍLA – 8+1+4+9+1+9+3+1 = 36 = 9
CIVILIZACE – 3+9+4+9+3+9+8+1+3+5 = 54 = 9
PŘÍRODA – 7+9+9+9+6+4+1 = 45 = 9

Pozornost k informacím (nejen) v čase SlunovratuDevítka je fascinující svou schopností vracet se sama k sobě, tím vyjadřuje tvořivou sílu. Kouzlo devítky spočívá v tom, že její násobky rozložené na dvě samostatná čísla, vytváří v součtu zase devítku – to jiné číslo nedokáže. Devítka je spojována s měsíční magií. Neboť právě Měsíc je tím, kdo se v pravidelných cyklech neustále vrací sám k sobě – od úplňku k novoluní a od novoluní k úplňku. Číslo devět je dokonalost a dokončení, nejzdárnějším příkladem je devátý měsíc těhotenství, devítka je v magii úzce spjatá s Měsícem, který má vliv na ženský měsíční cyklus a tím i na plodnost. Proces plodnosti je měsíčním vlivem řízen také v PŘÍRODĚ. Další příklad dosažení dokonalosti devítky, v určité životní etapě, najdeme v různých mystických či spirituálních zkušenostech, od daru léčitelství až po schopnost astrálně cestovat. To vše souvisí s uvědomováním si tvořivé životní ENERGIE – hadí síly. Devítka je také symbolem nezávislosti, například na normách a společenských statusech (politických, náboženských) majících vliv na rozvoj či stagnaci jedince a tím i jeho DUCHA, případně Ducha CIVILIZACE. Dokonalost devítky spočívá v sebepoznání, ve schopnosti správného úsudku, v probuzené intuici, ve schopnosti používat kritické myšlení společně s intuicí, ve vypořádání se s případným zrcadlením vlastních stínů, strachů a negativních aspektů osobního charakteru. V ten okamžik člověk ve svém nitru rozpoznává HADÍ SÍLU – životní ENERGII, více či méně úspěšně dokáže vědomě čerpat energii v přírodě, uvědomuje si životadárnou energii slunečního světla a polarizovaného měsíčního světla.

Člověk, v případě opakovaných duchovních a magických úspěchů, projde zasvěcením v podobě alchymické smrti, v hluboké meditaci dokáže projít energetickým portálem do vyšších světů, a dokáže odhalit tajemství bájné zahrady Eden. Pradávné, zaniklé civilizace, a učenci starověku, disponovali věděním a znalostmi, které jsou dnešnímu člověku ve vzdělávacím systému (záměrně) odepřeny. Uvěříme-li v sílu slova a myšlenek, a ve vlastní božskou tvořivou sílu,  může pro nás a skrze nás tato přírodní síla pracovat jako kouzelná Aladinova lampa.

Vesmírný internet – 3D realita

Až se stane pozitivní a kreativní myšlení VĚDOMÉ a holistické nazírání na svět naší přirozeností, naplno pochopíme význam slova TRANSFORMACE.

(ZAJÍMAVÁ SOUVISLOST: Zimní slunovrat má co do činění s energií, kterou představuje bůh Janus. A letní slunovrat má co do činění s energií svatojánské noci, která nastává z 23. 6. na 24. 6 – den svatého Jana Křtitele.)

Pozornost k informacím (nejen) v čase Slunovratu

Diskuze

error: Obsah je chráněn autorským zákonem.