Tajemství ayahuasky a DNA – 2. díl

Tajemství ayahuasky a DNA - 2. dílDNA – zázrak stvoření. Animální bytosti, především ty přírodní, jsou nazývány bytostmi z toho důvodu, že jazyk přírodních národů nemá jiné, a už vůbec ne vědecké, pojmenování pro energie, resonance, životní sílu. Kontakt s duchy je pro šamany totéž, jako pro nás kontakt s energetickými morfickými poli. Pokud si energetické pole představuje šaman jako bytost, setká se s bytostí. Pokud si my představíme morfické pole jako knihovnu, naše odpoutané vědomí může tuto knihovnu navštívit. Jde o tvoření pomocí představ, které je za tisíciletí vžité a na energetické úrovni zcela skutečné. Díky tomuto principu se může silně věřícímu zjevit například Panenka Marie, která již má za staletí uctívání vlastní zcela reálnou podobu v informační energetické síti.

Rostliny jsou živé bytosti

disney-1137179_1920Podle šamanismu je navíc každý strom a každá rostlina živou bytostí. Lidská těla, těla zvířat a rostlin jsou tvořena buňkami. Jádro každé buňky, včetně rostlin, obsahuje DNA. Lidské tělo a těla rostlin obsahují vodu, voda je nosičem informací. DNA vyzařuje světlo – světlo je také nosičem informací. Na tomto základě probíhá vzájemná komunikace například mezi stromem a člověkem. Příroda poskytuje informace v podobě abstraktních symbolů, tyto se zjevují v podobě mentálních obrazů, které můžeme být schopni vnímat.

Božská substance voda a DNA

Na DNA je fascinující, že ji můžeme považovat za nositele informací, dokonce informace svým způsobem vysílá a přijímá. Stejně tak božská látka – voda. Voda je také nositelem informací, jak jsem se již zmiňovala v jiných článcích. V souvislosti s knihou „Kosmický had“, od autora Jeremy Narby, je velice zajímavá tato citace:

„Všechny existující buňky na světě obsahují DNA – ať už jsou živočišné, rostlinné nebo bakteriální – a všechny jsou naplněny slanou vodou, jejíž koncentrace solí odpovídá koncentraci solí ve vodách světových oceánů. Pláčeme a potíme v podstatě mořskou vodu. DNA se koupe ve vodě, která sehrává zásadní roli v utváření dvojšroubovicového tvaru. Protože základní báze DNA jsou ve vodě nerozpustné, shlukují se do středu buňky, kde se sdružují do párů a utvářejí tak příčky žebříku, pak se zakrucují směrem vzhůru do spirálovitých komínků, aby se tak vyhnuly kontaktu s okolními molekulami vody. Spirálovitý žebříkovitý tvar DNA je přímým důsledkem vodního prostředí v buňce. Voda patří k DNA stejně jako k mystickým hadům.“

diagram-41531_1280

Jak přesně funguje rostlinná komunikace, pokud zapojíme racionální a iracionální mysl, se můžeme také dozvědět v této knize. K velice zajímavým poznatkům, které autor hledal a vědecky studoval několik let, došel také pobytem v Amazonii, kde žil nějaký čas ve společnosti indiánů. Ve svých vizích po požití ayahuasky viděl, krom jiného, barevné světélkující hady, stejně jako je vidí šamani během svých „exkurzí“ mimo tělo.

EXKURZE MIMO TĚLO

Jeremy Narby došel k poznání, že symbolika, podobající se hadům, mýtickým bytostem, je skrytá přímo v buňkách všech živých bytostí. Dále se domnívá, že: „…národy, které praktikují to, co nazýváme šamanismem, komunikují s DNA.“ „…paradoxně ta část lidstva, jež se odřízla od hada, dokázala zhruba o tři tisíce let později v laboratoři objevit jeho hmotnou existenci.“

„…Dvojitá šroubovice DNA svým tvarem připomíná dva navzájem propletené hady.“

„…Jestliže je molekula života nesoucí genetickou informaci společná všem druhům, pak se tedy DNA vyskytuje jak uvnitř lidského mozku, tak ve vnějším světě rostlin. Tudíž lze DNA považovat za zdroj informace, který je zároveň vnější i vnitřní…“

„Už v době, kdy jsem pobýval v Quirishari, jsem věděl, že „animistická“ víra, podle níž jsou všechny živé bytosti oživeny na základě stejného principu, byla potvrzena objevem DNA. V hodinách biologie na střední škole jsem se učil, že molekula života je stejná u všech živočišných druhů a že genetická informace v růži, v bakterii, nebo v člověku je zakódována univerzálním jazykem obsahujícím čtyři znaky – A,G,C a T, což jsou čtyři chemické sloučeniny obsažené v dvojšroubovici DNA.“

universal-health-care-1095124_1920Jeremy Narby dále ve své knize odhaluje nejrůznější souvislosti ze světové mytologie, týkající se příběhů, v kterých vystupují božská dvojčata: „…dvojčata = DNA?“

Božská dvojčata: dvě šroubovice DNA? Různé světové mýty popisují (obrazně) nadpozemské „stvořitele“ právě v podobě dvojčat, různých mýtických postav. Každé z dvojčat mytologických příběhů, kam můžeme zařadit také božské Slunce a božskou Lunu, a nakonec i Adama a Evu, představuje dvě strany jedné mince: životní energii rozdělenou na princip mužské a ženské síly.

Jeremy Narby: „Dalším příkladem je aztécký opeřený had Quetzalcoatl, který symbolizuje „posvátnou životní energii“, a jeho dvojče Tezcatlipoca, kteří jsou dětmi kosmického hada Coatlicua.“

„Seděl jsem v hale čítárny obklopen studenty a listoval v poslední knize Léviho-Strause, když tu ve mně doslova hrklo: „V jazyce Aztéků má slovo coatl dvojí význam – had a dvojče. Jméno Quetzalcoatl lze tudíž interpretovat jednak jako Opeřený had, jednak jako Vznešené dvojče. Hadí dvojče kosmického původu symbolizující posvátnou životní energii? U Aztéků?“

DNA – symbol točitého žebříku do nebe?! Symbol komunikace mezi nebem a zemí?!

dna-239263_1280Z dalších souvislostí je zřejmé, že žebřík, nebo točité schodiště, se vyskytuje jako obrazné spojení mezi nebem a zemí nejen v šamanismu, ale i v ostatních světových mytologiích. Podíváme-li se na obraz DNA, skutečně můžeme vidět symbol žebříku nebo schodiště.

Jeremy Narby: „V Austrálii, Tibetu, Nepálu, starověkém Egyptě, Africe, Severní i Jižní Americe symbolika provazu, stejně jako žebříku (nebo také liány, mostu, řetězce šípů atd.) bohové sestupují na zem a lidé vystupují na nebesa.“

Můžeme se jen domýšlet, jak se mohla tato podobnost v symbolech objevit už v tak dávných dobách. Dalších souvislostí je tolik, až se z toho člověku tají dech. (V jiném starším článku můžete najít informace z mytologie původních australských domorodců, které se týkají doby snů, kde je hlavní postavou Duhový had.)

Související článek: Energie hadí síly

Jeremy Narby: „Tentokrát to byli australští Aboriginové, podle nichž bylo stvoření života dílem kosmické postavy spjaté s universální plodností, s Duhovým hadem, jehož moc a sílu symbolizují krystaly křemene. A přece i Desanové z kolumbijské Amazonie spojují kosmickou anakondu, stvořitele života, s krystalem křemene.“

Zde si povšimněte další důležité informace týkající se krystalu křemene. S krystalem křemene souvisí zcela konkrétní mystické informace, které si můžete ověřit jinde. Dále Jeremy Narby poukazuje na určité souvislosti s šamanskou hudbou a zpěvem – ve vztahu k DNA, na trojrozměrné obrazy zjevující se v šamanských vizích. Upozorňuje též na různé původní symbolické šamanské malby, kde lze rozeznat nejen šroubovici DNA, ale dokonce i znázornění jednotlivých chromozomů, trojité šroubovice kolagenu, a další prvky z dnešních poznatků molekulární biologie. A na novodobou teorii, kterou můžeme najít pod názvem: „řízená panspermie“.

Adam a Eva – pozemský spánek

adam-and-eve-60581_1920Původní člověk: Adamah je nikoliv muž ale předchůdce Adama a Evy, tedy muže a ženy („bezpohlavní“ bytost). Jde o bytost s nadpřirozenými schopnostmi, jde o alchymistický symbol dokonalého spojení těla a duše, čili muž i žena současně. Původní člověk je dle legend tvor stvořený z hlíny. Adamah je hebrejský výraz označující červenou hlínu – zde si musíme uvědomit skrytou symboliku: člověk je stvořen ze stejných prvků jako vše ostatní ve vesmíru. Podle starých legend dosahoval původní člověk nesmrtelnosti, případně se dožíval velmi vysokého věku.

Andělé: andělská energie představuje opět dvě spojené nádoby – „bezpohlavní“ bytost. Dvě křídla: levá a pravá mozková hemisféra.

Duše člověka: pokud se duše oddělí od těla (astrální putování, zážitek podobný smrti, smrt) – stává se opět spojitou nádobou a „bezpohlavní“ bytostí – čistou energií.

Strom života a jablko poznání: ústřední postavou (kromě Adama a Evy) je opět had. Ochutnáním jablka (poznání) spáchali Adam a Eva prvotní hřích. A za to museli být potrestáni – energie hadí síly sestoupila do první čakry (had stočený do klubíčka – spirála poznání). Od té doby je člověk udržován – záměrně a cíleně – v nevědomosti. První instituce, které započaly s udržováním lidstva v nevědomosti, jsou církve. Na místo otevřeného vědomí bylo záměrně dosazeno povědomí o prvotním hříchu. Byl stvořen TRESTAJÍCÍ Bůh. S trestajícím a všemocným Bohem byl utvrzen PATRIARCHÁT. Oproti tomu dřívější pohanská náboženství uctívala boha i bohyni – dvě základní síly v člověku – principiálně mužská a ženská energie.

Opět připomínám: nábo – ŽENSTVÍ (nábo-j ženství)

cross-31889_1280Od té doby toužíme napojit se na vesmírný informační servis, který by nám mohl být k dispozici čtyřiadvacet hodin denně, a to bez jakékoliv cenzury. Kdo zůstal napojený, kdo se nenechal ovlivnit církevními dogmaty? Bezesporu šamani, žijící dodnes například v amazonském pralese. Tito vizionáři vědí, že všechny děje, doprovázející život člověka jak na úrovni fyzické, tak na úrovni psychické, řídí a usměrňuje jediná síla – elementární životní energie. Přicházejí k nim vize, projekce, obrazy, náhodně nebo na objednávku, viděné do nejjemnějších detailů. Ve svých vizích komunikují s animálními bytostmi. Některé z těchto bytostí mají podobu hadů, nejčastěji jsou spojovacím článkem mezi vědomím (léčivých) rostlin a otevřeným šamanským vědomím. Vyznávají nekonečnou cykličnost bytí, celoživotní nabývání zkušeností, spirálovité posouvání se stále na vyšší duchovní úroveň. Šamanská stezka je cestou k pochopení jiných světů, vede k poznání o nekonečné Jednotě stvoření.

Během svého neúnavného bádání zavolal Jeremy Narby svému příteli, aby se s nadšením podělil o poznatky svého bádání v souvislosti s DNA, šamanskými vizemi, a s principem životní energie:

„…Nakonec jsem dodal: „Je tu další souvislost, o něco méně zřejmá než ty ostatní. Duchové, které člověk spatřuje v halucinacích, jsou trojrozměrné, zvuk vydávající obrazy, a hovoří jazykem utvořeným z trojrozměrných, zvuk vydávajících obrazů. Jinými slovy jsou tedy tvořeni svým vlastním jazykem, jako DNA.“ Na druhé straně sluchátka nastalo dlouhé ticho. Pak můj přítel řekl: „Ano, stejně jako DNA se replikují, a přenášejí tak svou informaci.“

„…Poslechl jsem ho, a právě když jsem si psal o spojitosti mezi halucinačními duchy utvářenými jazykem a DNA, jsem se rozpomněl na první verš první kapitoly Janova evangelia: „Na počátku byl logos – tedy slovo, jazyk, řeč.“ Tu noc jsem nemohl dlouho usnout.“

Související článek: Tajemství ayahuasky a DNA 1. díl

(Zdroj informací: Kosmický had, autor Jeremy Narby, nakladatelství Rybka Publishers, 2006.)

yucatan-1032971_1920

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?