Transformace kolektivního vědomí není totéž co „vzestup“ neboli hromadná „sklizeň duší“

K nedávno publikovanému článku mi přišel zajímavý dotaz: „Dobrý deň, mám jednu otázku – prečo je odpojenie od kolektívneho vedomia nežiaduce? Ja nie som pripojená a vôbec mi to nechýba.“

V článku „Kolektivní vědomí, představy, vjemy a tvořivé snové obrazy v novém světle“ není tato myšlenka zcela vysvětlena, přikládám tedy dodatečnou odpověď, možná to bude zajímat i další čtenáře 🙂.

Transformace kolektivního vědomí není totéž co "vzestup" neboli hromadná "sklizeň duší"              Transformace kolektivního vědomí není totéž co "vzestup" neboli hromadná "sklizeň duší"

Kolektivní Vědomí je tvořeno každým pohybem, každou emocí, myšlenkou, skutkem, každý člověk je byť jedinou myšlenkou připojený. Jakákoliv projekce mysli je součástí Kolektivního Vědomí. Dejme tomu, že chápu tu otázku či poznámku spíše jako „nejsem připojená k zápornému obsahu energetických vlivů a informací“, neovlivňují mou osobu a můj život, přesto energetický portál kolektivního vědomí obohacuji vším, co dělám, co tvořím, každou myšlenkou, slovem, úsměvem, a třeba i tím, že zasadím strom.

V textu článku je to mířeno spíše k nežádoucí součásti Transformace Lidského Vědomí, která jde poněkud odchylným (skupinovým) směrem či proudem, jedná se o takzvaný „vzestup“ neboli „sklizeň duší“. Nežádoucí je to v určitém „okamžiku“ pro celek, přece v podobném smyslu proběhl zánik jiných civilizací, viz Atlantida. Pokud dojde k hromadnému vzestupu, potom vše začíná téměř od nuly v souvislosti s nežádoucím selháním programu evoluce, všeho, co jsme kdy jako lidstvo i jako Galaktické Bytosti nejen pro planetu, ale současně i v rámci Galaktického Vědomí vybudovali. Přece víme o neobyčejných spirituálních schopnostech dávných civilizací…, a o tom, jak obtížné je pro nás získat tyto schopnosti zpět.

Pro některé bytosti je „vzestup“ či „sklizeň“ totéž co Transformace Lidského (kolektivního) Vědomí, což je velký omyl. Naštěstí jsme jako Celek dokázali nežádoucí „vzestup“ překonat nadkritickým množstvím bytostí, pro které je prioritou i nadále být součástí planety a žít a tvořit také z pozice „uzemnění“, nevzdávat možnost otevřít se netušeným možnostem Bytí a tvořit pro další generace tady na Zemi, tvořit pro Zemi i v čase mezi jednotlivými inkarnacemi a s vědomím, že téměř každá duše je zároveň součástí dalších světů a jiných rovin bytí a na planetu, která je modulem či vzorem pro vývoj celého vesmíru se opět navracet. Ona ta „sklizeň duší“, (formou skrytého ideologického nátlaku), je opakem „Rozvinutí Duší“ a jde setrvačně s proudem odcházejícího věku Ryb, je to přirozené, a pro některé duše není jiného zbytí a je to tak v pořádku.

Důležité je ono nadkritické množství, tento energetický a rozhodující bod, rozhodující pro posun vpřed, jsme překonali v uplynulých letech, a nyní již úspěšně vytváříme silný proud energetického dění (dosažení všech možností skrytých v Genetickém Potenciálu Lidstva), které je podstatné pro nastávající věk Vodnáře. Pokud jednotlivci nebo určité skupiny touží po „vzestupu“, budiž jim to umožněno, jedná se o Celek již neohrožující určité procento bytostí a tento jejich plán či „programový modul instalovaný z pozice hierarchie moci“ by již neměl ohrozit energetický posun lidstva do vyšších sfér Kolektivního Vědomí. Nyní jsme svědky událostí, kdy se rozpadá pyramida moci nad lidstvem, diagram pyramidy moci (členění do společenských vrstev a tříd) se pomalu a jistě proměňuje. Doufejme tedy, že vše již půjde samospádem tou správnou cestou.

Transformace kolektivního vědomí není totéž co "vzestup" neboli hromadná "sklizeň duší"              Transformace kolektivního vědomí není totéž co "vzestup" neboli hromadná "sklizeň duší"

Jinak děkuji za dotaz, tyto záležitosti moc nepojmenovávám, snažím se vyhýbat kritice těchto skupin či jistých duchovních proudů, případně jednotlivců. Jedná se o určité proudy hnutí New Age. Jde o to, že spiritualitu New Age neodsuzuji jako celek, nejedná se o jednotnou organizaci, určité charakteristiky tohoto hnutí jsou smysluplné a pro Transformaci Vědomí jsou v určitých bodech na „časové ose evoluce“ přínosné, určité smysluplné (původní) stěžejní vize. Jedná se o určité proudy tohoto hnutí, které se bohužel dostaly do područí „hierarchie moci“, a o jisté psychosociální kontexty této obsáhlé problematiky. Z mého hlediska není konkrétní kritika těchto skupin či jednotlivců jednoduchá, ač by vydala na spoustu vydatných článků, mým záměrem jsou spíše optimistické vhledy bez potřeby se nad kohokoliv povyšovat. Respektive je těžké vyhnout se tomu, aby jakákoliv kritika nebo kritický pohled nevyzněl jako povyšování se nad jiný názor, jiný pohled na věc.

Inspirace eKnihy a tištěné knihy Psychologie chaosu

New Age – nová alternativní spiritualita, ovlivňuje Kolektivní Vědomí zhruba posledních 60 let, původní smysl obrody tkvěl v obracení se proti tradicím některých náboženství, obracení se proti mocenským doktrínám. Pro představitele moci byl a je vývoj a vliv tohoto hnutí příležitostí k cílenému propagování různých metod kontroly mysli a posilování autoritativních doktrín (např. vliv scientologie). Nechtěně tak vznikla globální síť různých proudů nábožensko-psychoterapeutických hnutí, UFO kulty, hnutí za vzestup lidstva a podobně – toto vše a mnohé další problémy s tím spojené určitě nebylo prvotním plánem nikoho, kdo původně věřil ve skryté arkány nadčasových duchovních, hermetických či původních spirituálních a esoterických moudrostí. Progresivní (pokrokové) pohledy do budoucnosti, založené na diverzitě (rozmanitosti, rozčlení) a rozšířeném duchovním poznání, jsou součástí nového věku Vodnáře, stejně jako původní myšlenkové koncepce hledajících, původní v tom smyslu, že progresivní znamená vzestupné. Vzestupné možnosti lidské evoluce a Transformace Vědomí, nikoli jak bylo mocnostmi přesměrováno právě například do podoby „sklizně duší neboli hromadného vzestupu“.

(Tolik jen stručně, jakmile mi to čas dovolí, pokusím se problematiku New Age popsat trochu obsáhleji v kontextu s minulostí i současností.)

Související článek: Kolektivní vědomí, představy, vjemy a tvořivé snové obrazy v novém světle

Transformace kolektivního vědomí není totéž co "vzestup" neboli hromadná "sklizeň duší"

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?