Úplněk ve Štíru a částečné zatmění Měsíce 16. 5. 2022

Lunární fluidum, ovlivněné zatměním Měsíce, souvisí s vnímáním přerodu od hmotného k nehmotnému, od řádu k nestabilitě a naopak. Můžeme se setkat s energiemi a silami nespoutanými prostorem a nesvázanými časem. Mohou nás přitahovat zvláštní momentky s nádechem tajemné „tekutosti“, kdy pevnost a řád si nedokáže udržet stálý tvar, emoce a pocity se téměř proměňují v živoucí bytosti. Vnitřní setkání pevných a tekutých látek či nemateriálních substancí vede k prozření v případě, že „tekutá látka“ hmotu pouze „obteče“ a zase zmizí jako duch a hmotu zanechá netknutou, jen jemně produchovněnou v kladném slova smyslu. Zvláštní vír energie vtahuje uvolněnou mysl do bezčasého a nepomíjivého prázdna, do stavu úplnosti a hlubokého vnitřního klidu. Silná vnitřní intimita je rozvířena mimo podvědomí, z hlubokého nitra ven do Prostoru. V takovém případě se vše pozvolna navrátí zase od nehmotného k hmotnému. Přírodu, krajinu, stromy a květiny energie všeobjímající půlnoční tmy, prostoupené měsíčním svitem, také jen oblévá, neproniká do vnitřní struktury hmotných objektů.

Úplněk ve Štíru a částečné zatmění Měsíce 16. 5. 2022

V některých případech, (pokud nenalezneme světlo v podsvětí, nezvládneme vyšší kmitočet silového pole životní energie a neudržíme pohotovostní stav bdělosti), vede setkání s probuzenými vnitřními bytostmi k duševní nevyrovnanosti, někdy bohužel k posedlosti. Jedná se o setkání s lunárními skřítky či duchy, vnitřními přízraky projevujícími se ve vnějším světě, iluzemi a stíny probuzenými k životu během úplného zatmění Měsíce. Stává se tak, pokud „tekuté látky“ s negativní energií prosáknou pevností hmoty a v hlubinách nitra se setkají s tokem zpomaleného času, svázaného ve smyčkách existence a neexistence, bytí a nebytí. Setkání s časem plynoucím v protisměru, v projekci lidského vědomí, vzbuzuje vnitřní neklid nebo pomatení smyslů. Měsíc sám ani planeta Země, která na Měsíc vrhá svůj stín za nic nemohou, jsou jen němými svědky hlubokých vnitřních procesů. Někdy se může přihodit spuštění spirituální krize, jejíž příčinou není zatmění Měsíce, tento nebeský úkaz může být spouštěčem něčeho, co se v podvědomí už nějaký čas nepozorovaně formovalo. Leccos se nepozorovaně formovalo také na úrovni kolektivního podvědomí, „všelijaké mořské obludy“.

Neříkám, že neplatí: „Jaký si to uděláš, takový to máš“, ale energie v éteru opravdu dobré nejsou a na těchto energetických vlnách se vezeme všichni, ať chceme nebo ne, každého z nás se současná situace nějak dotýká. O „špatných věcech“ coby optimista psát neumím, nebudu se tedy pouštět do žádných hodnocení současného stavu světa ani do žádných predikcí. Úplněk bude působit ze znamení Štíra a z astrologického pohledu bude v opozici na stálici Algol, která nemá dobrou pověst. Hvězda Algol – hlava Medúzy – nás odkazuje k mytickému příběhu Perseus a Andromeda. Hlava Medúzy byla strašnou zbraní, která protivníky, se kterými Perseus bojoval, proměnila v kámen, například mořskou obludu, jež měla zahubit Andromedu. Nevlastníme lesklý bronzový štít, kouzelnou mošnu, přilbu neviditelnosti, okřídlené sandály ani zakřivený meč z adamantinu, takže nám nezbývá než se spolehnout na svou vnitřní sílu a na sílu kolektivního vědomí. Antický mýtus, který je dobré si připomenout, je o síle zrcadlení, zobrazování a také zdvojení. Perseus představuje hrdinu toužícího zachránit svou zemi – v příběhu personifikovanou v podobě Andromedy.

Úplné zatmění Měsíce nad Evropou 16. 5. 2022

U nás bude pozorovatelná pouze částečná fáze zatmění, těsně před tím, než stihne proběhnout úplné zatmění, Měsíc zapadne za obzor. Tuto nebeskou podívanou můžeme pozorovat v brzkých ranních hodinách od 4. 30. zhruba do 5. 12. Nezbývá než věřit v přívětivé bezoblačné počasí.

Totalitu úplného zatmění Měsíce, nebo jakékoliv mysteriózní fluidum, není nutné zbytečně přehnaně démonizovat, určitě ne více, než si kolikrát démonizujeme reálné věci, jevy, a dokonce i reálné osoby, lidi, které potkáváme nebo známe zprostředkovaně, a o kterých ve skutečnosti nic nevíme. Pronikání fluidní energie Měsíce do lidského podvědomí hraje kladnou roli v sebepoznání a v neopakování stále stejných chyb. Také nám pomáhá staré bolesti vědomě rozmělnit na prach a rituálně zpracované je odevzdat zemi. Meditace prováděné šest hodin před a šest hodin po úplňku jsou velmi silné, je to doba vhodná pro pokládání otázek, například prostřednictvím tarotu, v této době nejsilněji působí magické rituály. Jen v samotném čase zatmění Měsíce neprovádíme žádné rituály, soustředíme se na událost samotnou a uvědomujeme si, že jsme součástí planety Země.

Mysteriózní fluidum je široký pojem, může se jednat například o domnělou neviditelnou látku s předpokládanými metafyzickými a jemně hmotnými fyzikálními vlastnostmi souvisejícími se zákony přírodních jevů. Mysteriózní fluidum souvisí s Absolutnem, nejvyšším jsoucnem nad-prostorovým a nadčasovým prazákladem všech věcí. Lunární fluidum souvisí s nepopsatelným kouzlem Měsíce, s jeho povahou a vlastnostmi, které působí na vše přírodně tekuté, na mořskou hladinu i vodní prostředí lidského těla, na zemskou atmosféru skrze vodní složky v ní obsažené. Měsíční kouzlo spočívá v pomyslném fluidu, které má schopnost přenášet informace mezi podvědomím a prožívanou skutečností (duševními pochody). Za úplňkové noci sluneční oheň proměňuje chladný Měsíc v zářivé noční slunce. Na noční obloze pozorujeme sjednocení dvou bytostí, sjednocení mužské a ženské energie. Svou velikostí je Měsíc za úplňku podoben Slunci.

Lidské vědomí a vesmír, Rebeka Sprinncová

Během zatmění Měsíce v úplňku viditelně vstupuje do hry planeta Země. Totalita zatmění Měsíce, přestože její účinky mohou být paralyzující, je svým způsobem fascinující prožitek. Je to právě Země, respektive stín Země, kdo pohlcuje polarizované světlo úplňku. V okamžiku, kdy začne stín Země pohlcovat světlo Měsíce (odražené světlo Slunce), uvědomme si, že vidíme stín pohybující se Země, na které v tuto vzácnou chvíli stojíme. Uvědomme si, že v tu chvíli nikoliv Měsíc je nejdůležitější, to Země se nám jednou za čas takto připomíná, poukazuje také na stíny uložené v našich nitrech, a na stíny nacházející se v auře Země. Dovolme si celou svou bytostí naslouchat mlčení Země, můžeme naslouchat energetickému příboji principiálně ženské, dynamické a plodivé síle přírody.

Během zatmění Měsíce vše, co energeticky náleží úplňku platí trojnásobně. V čase úplňku se dějí zvláštní věci, mohou k nám přicházet informace z jiných sfér, z budoucnosti nebo minulosti. V tomto čase se propojujeme s podvědomím, pokládáme konkrétní otázky a přijímáme intuitivní odpovědi. Pokud za úplňku „odešleme“ jakékoliv „zlo“, dotčená strana pozná, odkud vítr fouká. Luna – skrze emoční tělo – nám přináší pochopení vnitřního světa v měsíčním světle. Světlo úplňku jde do hloubky, pod povrch, odkrývá vnitřní pravdu. Úplňkové měsíční světlo vyplavuje „vnitřní vodu nezpracovaných emocí“, někdy nás může překvapit jaké množství nevyplakaných slz skrývá maše podvědomí.

Podobným skutečnostem, které jsou prodchnuty zneklidňující nejistotou, nemusíme věřit, můžeme se proti veškerému mystickému poznání postavit do opozice. Avšak pokusme se jakoukoliv mystickou nebo mysteriózní energii či zkoumané fluidum odstranit a ničím jiným jej nenahradit – velmi brzy zjistíme, že prostředníky mezi vědomím a podvědomím prostě a jednoduše potřebujeme.

Přeneseně je to podobné, jako kdybychom z dětského světa odstranili pohádky (a neměli je čím nahradit – něčím smysluplným), pohádkové knihy a všechny pohádkové postavy a tvářili se, že žádná pomyslná hranice mezi skutečným a neskutečným světem neexistuje. Co by se stalo? Dětský svět bychom obrali o dovednost propojit snění se skutečností, o tvořivou fantazii. O nepřímou zkušenost s neobvyklými jevy, se kterými by se vyvíjející se lidské bytosti ve svém životě setkávali zcela nepřipravené. Ale také s obvyklými jevy, které souvisí s lidmi, které potkáváme a jen díky intuici ostražitě vycítíme – s kým máme tu čest.

Díky mysteriózním příběhům poznáváme, kdo jsme my sami. Jsou záležitosti, kdy jsme nuceni jednat okamžitě a racionalita se tak „automaticky“ posouvá až na druhé místo. Pokud bychom děti zbavili světa pohádek a do života bychom je vybavili pouze chladnou racionalitou a nezáživným popisem světa, nedokázaly by nic podvědomě nebo intuitivně očekávat. Jen obtížně by se dokázaly intuitivně bránit nebo vyhnout skrytým životním nástrahám. Možná by se dokonce ničeho nebály, což je samo o sobě děsivě nepředstavitelné, vzhledem k tomu, co víme o životě a světě, ve kterém žijeme. A platilo to ve všech dobách, v dávných časech, kdy se lidé v osadách nebo vesnicích „dobře“ znali, platí to i v dnešní době, kdy žijeme ve velkoměstech a svět lidí, které potkáváme, je zcela anonymní.

Úplňkem ve Štíru vstupujeme do energetických vln rozjitřených emocí a bouřlivých pocitů, čeká nás vlnobití vášní všeho druhu

Vášeň ovlivňuje myšlení, myšlení ovlivňuje jednání, obzvlášť pokud si jedinec nedá pozor na horkou hlavu, nekontrolovatelný zápal pro věc a ukvapené jednání. Vlnobití emocí se bude dotýkat obzvlášť těch záležitostí, kterých máme poslední dobou plnou hlavu. Vášně doprovází výkyvy nálad a vystupňované emoce, které mohou být velmi intenzivní a mohou působit dlouhodobě, obzvlášť pod vlivem astrálně lunární sféry. Vášeň je ale také zdrojem energie, vytrvalosti a vůle, pokud nemáme ze svých vášní strach, uvědomíme si bonusy, které nám vášeň přináší.

Magie života – síla svobodné vůle

V tyto dny si uvědomíme, že není lásky bez vášně. Paradoxně také zjistíme, že vášeň existuje i bez lásky. Uvědomíme si, v jakých okamžicích jsme nejvíce zranitelní. Energie bude kulminovat tam, kde jsou povrchní vztahy, pozor na neshody a hádky. Budeme analyzovat své pocity a uvědomíme si nejrůznější touhy. Popřemýšlíme, zda naše touhy mají perspektivní budoucnost. Pojmenujeme naše strachy ze ztráty jistot. Uvědomíme si, že něco starého končí a něco nového začíná. Otázkou je, zda za tím, co odchází, v poklidu zavřeme dveře, nebo zda v zajetí vášní těmi dveřmi impulsivně práskneme. Dejme si tedy pozor, ať sobě nebo někomu druhému nezpůsobíme duševní otřes, ať si zbytečně nezaděláme na nějaký problém.

Numerologický součet: 1+6+5+2+0+2+2 = 18 = 1+8 = 9
Devítka potvrzuje, že něco končí a něco nového začíná. Na osobní úrovni to může pro každého z nás znamenat něco jiného. Na kolektivní úrovni půjde o záležitosti, které tušíme v pozadí právě probíhajících dějů, o co přesně půjde, se nám bude postupně rozkrývat.

V období Luny ve Štíru, pokud možno, nechte věcem volný průchod, nic neřešte unáhleně. Pokud možno nepodepisujte žádné smlouvy. Cokoliv, co souvisí s „novou kapitolou vašeho života“ a s novými začátky o pár dní odložte, nic neuspěchejte. Očekávejte změny a různé „body obratu“. Nelpěte přitom na zbytečnostech. Nechte vše staré a nepotřebné v poklidu odejít. Pod vlivem Štíra budeme nalézat své vyšší Já, pravdy a důkazy o existenci vyššího světa, přemýšlet o životě a smrti. Budeme poslouchat intuici a nalézat smysl života, nahlížet do vlastní psychiky, a nejen sami sebe motivovat, překvapovat, šokovat, chválit a oceňovat. Překvapivé může být odhalení dlouhodobě maskovaných a skrývaných (osobních) tajemství. Možná přijde čas vyřešit a uzavřít minulost, vyřešit vše usazené v podvědomí, přiznat si různé „pravdy“, které zamlčujeme nejen okolí ale také sami sobě.

Související článek k tématu zatmění Měsíce, spirituální krize, energie Země a rituál uzemnění:

Zatmění Měsíce a vnímání energie Země 

Úplněk ve Štíru a částečné zatmění Měsíce 16. 5. 2022

Zdroj fotografií: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.