Vesmírný prajazyk – tajná řeč písmen a nadsmyslové schopnosti

V souvislosti s posunem lidského vědomí se dozvídáme sporé a neucelené informace o znovu objevené skutečnosti, že ovládání „paranormálních schopností“ je člověku od přírody dané, a že se postupně k těmto schopnostem jako lidský rod navracíme. Odhalení tajemného významu písmen abecedy je zcela jedinečné v tom smyslu, že se současně jedná o nahlédnutí do skrytých sil a neobyčejných schopností člověka. Schopností, které v dávných časech, v různých podobenstvích, ovládali například keltští druidové, starověcí Toltékové, učenci a vládci staroegyptského světa. Každé písmeno v sobě nese skrytý potenciál, není běžné, pro člověka, umět tento potenciál využít, přesto na nás tyto energie stále působí. Neznalost nedovoluje tyto vibrace cíleně ovládat ve svůj prospěch (ve prospěch ducha a těla). Přesto to děláme nevědomě. Už Pythagoras věřil, že vesmír je matematicky uspořádaný a že vše může být vyjádřeno čísly. Hermetická arithomantie je věda čísel, která nám už od dob Babylonu, Mezopotámie či starověkého Egypta říká, že čísla jsou základem Universa.

Vesmírný prajazyk - tajná řeč písmen a nadsmyslové schopnosti

Čísla a písmena v sobě skrývají proudy čisté vesmírné energie

Pythagoras byl mimo jiné také astrologem a zastával názor, že každé číslo (též písmeno) má „svoji vlastní osobnost“, a každé z nich disponuje specifickou silou, skrytým potenciálem. „Energie řídí hmotu“, s tímto vesmírným zákonem souvisí, že energie čísel a písmen, stejně tak symbolů, je součástí procesů lidského vývoje. Pythagoras používal metodu převodu písmen latinky na čísla. Využití energie čísel a písmen je dovedeno v dokonalost kabalistickým systémem, ovšem schopnost mysticky pracovat s energií čísel a písmen vyžaduje znalost nejen například významu Stromu života. Potřebné informace jsou dnes běžně dostupné, nedávná minulost a naše současnost je obohacena rozsáhlým dílem Františka Bardona (pseudonym Frabato, též Mistr Arion), který ve svém díle představuje klíče k pochopení vesmírných zákonů. Jeho dílo je navždy zapsané v kronice Akáša (morfická pole). Dalším velkým mystikem a znalcem jedinečných zákonů Universa je například Rudolf Steiner.

Zasvěcením do posvátné mystiky čísel a písmen, (v souhrnu jde především o hluboké zasvěcení do kabaly), je možné vědomě využívat proudy čisté vesmírné energie ve svůj prospěch či v lidstvu prospěšných činech. Zda byly a jsou nejrůznější praktiky, s tímto věděním propojené, využívány ve prospěch či neprospěch celku, to ponecháme v tomto článku stranou. (Transformace lidského vědomí předpokládá, společně s vesmírnými energiemi, které na vědomí člověka v různých vývojových cyklech působí, že magických praktik již nebude možné zneužívat (v souvislosti s postupující kvalitou věku Vodnáře), respektive každé zneužití bude určitým způsobem „viditelné“, a každé zneužití bude zpětně působit především na „místo svého vzniku“.)

Pro věk Vodnáře je specifické to, že se v člověku postupně probouzí jeho skryté síly, takzvané paranormální schopnosti, mimosmyslové vnímání, schopnost číst informace přímo na úrovni kroniky Akáša

Mnohotvárný význam čísel a písmen je přisouzen různým „nebeským a pozemským sférám“, a tím také sférám, které se dotýkají duševního, mentálního, psychického, duchovního a sociálního vývoje člověka. Mnohotvárnost mystických aspektů čísel, souvisejících s vývojem lidské bytosti, je otisknutá také ve významu písmen abecedy. Písmena abecedy, jejich vibrace a kvalita, představují proudy vesmírné energie, v souvislosti s vyššími principy Universa. Pokud hledáme odpovědi na otázky týkající se sebepoznání, mnohé se dozvíme ve významu Stromu života (22 duchovních cest), nebo ve významu 22 Velkých arkán (tarot). Magická síla a hluboká čistota nepsaných zákonů Universa je těmito systémy daná člověku na vědomí, mnohé je však stále utajeno, aby nedocházelo ke zneužívání mystických vědomostí. Magické úkony, které je možné na základě významu čísel a písmen provádět, nesmí obsahovat žádné negace. Slova se skládají z písmen a slabik, skutečný význam a tvořivá síla slova, na základě „vesmírného prajazyku“, může být pochopena jen na vyšší úrovni vědomí či vědění. S tím vším souvisí zvuk a akustický přednes slov, včetně jmen, jméno je něco jako „mantra“. Ať už se jedná o jméno člověka, mytologických bohů či andělů. Zde si můžeme například uvědomit, že Jeshua není totéž co Kristus.

Notování či broukání určitých slov rozechvívá jejich skryté energie. Zde vzniká pohyb, související nejen s dechem, ale také s barvou a zvukem, jde například o vibrace, které vznikají POHYBEM – rozkmitáním lidského hlasu (rozkmitáním mluvidel). A pohyb, jak již víme, je základní pohnutkou i silou Universa. Dech člověka je řečí transformován v mohutnou sílu, jejíž účinky si ne vždy uvědomujeme. Zrovna tak si ne vždy uvědomujeme, že „vytvoření jazyka“ jako dorozumívacího prostředku je korunováno zázrakem v prožívání života lidí na zcela jiné úrovni, než je život ostatních „němých“ tvorů. Jazyk je nástrojem ducha, na to nesmíme zapomínat, řeč je také nástrojem pro dorozumívání se člověka s Universem. Jak vnímat vyzařování písmen se můžeme dozvědět podle jejich mystické charakteristiky, nejedná se zde ale o běžný numerologický význam čísel a písmen, ale o jejich mnohem hlubší universální mystický význam, na který nelze hledět jen pouhým rozumem, zde již dochází k probuzení šestého smyslu, jenž souvisí se vším, co je v člověku nevědomé. V dnešní době již nemusí být zákony Universa předkládány v hádankách či zastřeně, ale přece jen ještě s určitou dávkou opatrnosti.

Vesmírný prajazyk - tajná řeč písmen a nadsmyslové schopnosti

Podívejme se nyní na universální energii písmen, na jejich skryté vyzařování, skrytý a tvořivý potenciál, zde můžeme nalézt odpověď na otázku: O jaké nadsmyslové schopnosti transformovaného a vědomého člověka se jedná na té nejvyšší úrovni?

Často slýcháme o lidských nadsmyslových, paranormálních schopnostech, ve významu písmen najdeme výčet všech neobyčejných dovedností, kterých může být člověk schopen.

Písmeno A – Akášická rovina: představuje nejvyšší moudrost, plně rozvinutou intuici, čistotu a jasnost všech idejí. Mentální rovina: jde o osvícenost rozumu, o vynikající schopnost úsudku, porozumění hlubším pravdám v jediném okamžiku, probuzení veškeré kapacity všech intelektuálních schopností. Astrální rovina: jde o nadsmyslové čerpání inspirace, hudební nadání, řečnické vlohy, básnické umění, umění jasnozřivosti a telepatie, porozumění řeči mystických symbolů. Hmotná rovina: v propojení s přírodou jde o moc nad vzdušným živlem, nad vzdušnými živlovými bytostmi, (např. ovládání bouří).

Korespondence pro písmeno A – barva světle modrá, hudební tón G, živel vzduch.

Písmeno B – Akášická rovina: představuje pochopení zákonů univerzálního života, poznání polarity všech forem bytí. Mentální rovina: jde o veškerou moc nad elektrickým a magnetickým fluidem, jde o umění stát se pánem nad životem a smrtí, o schopnost měnit každý osud (zákon Universa však praví, že těchto schopností nikdo bez přesvědčivého důvodu neužívá). Astrální rovina: jde o magickou činnost, o vytváření dynamické energie například v podobě takzvaných energetických koulí, vytváření vysoce účinných talismanů, zasvěcení do sexuálně magického působení, jde o nejvyšší intuici, o porozumění  a užívání nejvyšších mysterií. Hmotná rovina: jde o schopnost ovládat elektrické a magnetické fluidum, jde o rozpoznání stínů disharmonie v lidském těle, léčitelské schopnosti a energetické aktivování léčebných prostředků.

Korespondence pro písmeno B – barva světle fialová, hudební tón A, živel země.

Písmeno C – Akášická rovina: představuje přijímání duchovních idejí na hrubohmotné úrovni, zde jde především o zduchovnění a přeměnu, (což souvisí s mystérii eucharismatie). Mentální rovina: jde o mystické (rituální) úkony, které působí na ovlivňování jak vlastního mentálního těla, tak u druhých osob, jde o božskou ideu, ctnost a sílu. Astrální rovina: plné porozumění významu eucharistie, vědomé zkvalitnění a ovládání astrální aury. Hmotná rovina: schopnost oživování hmoty prostřednictvím mentálních a astrálních ctností a sil, jedná se o kabalistickou alchymii, o umění impregnovat a změnit hrubohmotnou formu.

Korespondence pro písmeno C – barva rumělkově červená, hudební tón D, živel ohně.

Vesmírný prajazyk - tajná řeč písmen a nadsmyslové schopnosti

Písmeno D – Akášická rovina: zákony mikrokosmu a makrokosmu, zákony stvoření a nejvyšší moudrost, jde o dokonalé porozumění Já – vědomí. Mentální rovina: jde o ovládání mentální matrice, jak u sebe sama, tak u druhých, s tím souvisí význam tří základních těl člověka: fyzické, astrální (psychické), intelektuální (citové, mentální). Všechna tato energetická těla se vzájemně překrývají a vzájemně na sebe působí. Přičemž astrální matrice spojuje fyzické tělo s tělem astrálním, a mentální matrice spojuje astrální tělo s tělem mentálním. Astrální rovina: ovládání sexuální energie a ovládání magie lásky (teoreticky i prakticky). Hmotná rovina: jde o magickou činnost související s plodností, se všemi akty a procesy souvisejícími s plozením (jde mimo jiné o vědomé vtisknutí charakterových vlastností do spermatu).

Korespondence pro písmeno D – barva tmavomodrá, hudební tón C, živel ohně.

Písmeno E – Akášická rovina: kosmické vědomí, porozumění síle, která sjednocuje normální vědomí s vědomím vesmírným a božskou ideou ve všem, co existuje. Na rovině mentální jde o nejvyšší intuici, božské vědomí se zde projevuje v nejvyšší formě, dále jde o schopnost opuštění prostoru i času (mentální přemísťování vědomí). Astrální rovina: z nadsmyslových schopností jde o jasnoslyšení, o naslouchání jsoucna, a dle vzoru krále Šalamouna jde o porozumění řeči zvířat, akustické vnímání minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Hmotná rovina: schopnost zhmotňování i odhmotňování.

Korespondence pro písmeno E – barva tmavě fialová, hudební tón D, živel akáša (éter).

Písmeno F – Akášická rovina: harmonie na úrovni všech viditelných světů makrokosmu a mikrokosmu, poznání všech analogických zákonitostí. Mentální rovina: sjednocení čtyř základních vlastností: vůle, intelektu, citu a dále vědomí, jedná se o jejich ovládnutí v sobě i druhých. Astrální rovina: odhalení tajemství čtyřpólového magnetu (tetragrammaton), ovládnutí každé z charakterových vlastností v souvislosti s porozuměním dosahu účinku čtyř živlů. Hmotná rovina: odhalení tajemství magické kvadratury kruhu, znalost a použití tetragrammatonu (Jod-He-Vau-He).

Korespondence pro písmeno F – barva světle zelená, hudební tón Fis, živel země.

Písmeno G – Akášická rovina: poznání nejhlubší boží milosti, milosrdenství ve všech aspektech jak u člověka, tak u zvířete. Mentální rovina: dosažení schopnosti sdílet opravdová božská požehnání, schopnost uskutečňovat a naplňovat ctnost božského míru. Astrální rovina: dosažení pocitu blaženosti, dokonalé spokojenosti, úspěchu, štěstí a blahobytu. Hmotná rovina: uskutečnění všech představ o bohatství, u sebe i u druhých, spolu s blahobytem, štěstím, spokojeností a nadbytkem (dotýkajícím se všeho).

Korespondence pro písmeno G – barva trávově zelená, hudební tón F, živel voda.

Písmeno H – Akášická rovina: porozumění kosmickému jazyku i jeho používání, jde o moc slova, o schopnost propůjčit každému písmeni tvořivou moc. Mentální rovina: působení božské prozřetelnosti, jasnozření v Duchu, jinak řečeno jde o mentální vidění (přechody mezi astrálním a mentálním viděním jsou plynulé). Astrální rovina: ovlivnění každého osudu a schopnost porozumění všem kabalistickým soustavám. Hmotná rovina: adept nejvyššího duchovního učení se stává pánem hmoty skrze princip “Staň se!“.

Korespondence pro písmeno H – barva stříbrně fialová, hudební tón A, živel oheň.

Vesmírný prajazyk - tajná řeč písmen a nadsmyslové schopnosti

Písmeno CH – Akášická rovina: ctnost nejvyšší jasnosti a čistoty. Mentální rovina: schopnost porozumět jazyku Universa, všech lidí, zvířat. Jde o umění být současně všemi chápán. Astrální rovina: vláda nad životem a smrtí (například schopnost probudit opětovně k životu odumřelý strom). Vnímání základních rytmů (cyklů) života. Hmotná rovina: umění stát se vládcem nad živlem vody, nad vodními duchy, dovednost živel vody spoutat a zklidnit (schopnost ovládat moře i bouřky).

Korespondence pro písmeno CH – barva fialová, hudební tón A, živel vody.

Písmeno I – Akášická rovina: dokonalé přijetí zákona o příčině a účinku, zákon karmy, božská prozřetelnost. Mentální úroveň: vyšší schopnosti týkající se paměti, vzpomínek a svědomí. Astrální rovina: na této rovině odpovídá kmitání písmene I astrální matrici, respektive ódu těla, spojovacímu článku mezi hrubohmotným a astrálním tělem. (Schopnost zasvěcence dát podnět již zemřelému znovu k dýchání, mezitím co opět napojuje na tělo astrální matrici). Hmotná úroveň: schopnost ovládat hmotu prostřednictvím formy, míry, čísla, váhy, jde o schopnost vykonat velký zázrak.

Korespondence pro písmeno I – barva světlá opálová, hudební tón G, živel země.

Písmeno J – Akášická rovina: pochopení a procítění vesmírné lásky, lásky ničím nepodmíněné a vpravdě všeobjímající. Mentální rovina: vytržení, extáze, přímé cítění existence (jsoucna) a božské lásky. Jedná se o sjednocení ve čtyřech formách extáze, jež odpovídají čtyřem živlům. Astrální rovina: city a empatie, zde se zasvěcený stává vládcem nad láskou u lidských bytostí i zvířat, ovládnutí všech mystérií milostné formy magie. Hmotná rovina: vládnutí nad láskou a ovládání plodivé síly lidí i zvířat, včetně schopnosti určovat pohlaví dítěte před jeho zplozením.

Korespondence pro písmeno J – barva tmavá opálová, hudební tón Gis, živel vody.

Vesmírný prajazyk - tajná řeč písmen a nadsmyslové schopnosti

Písmeno K – Akášická rovina: všemohoucnost projevená jako božská ctnost i síla, jak v makrokosmu, tak i v mikrokosmu, nejvyšší čistá láska, vědomí korespondující s praohněm. Mentální rovina: projevy víry ve smyslu uskutečnění každého přání bez ohledu na to, o jakou rovinu se jedná. Astrální rovina: probuzení mocných schopností u sebe i u druhých: houževnatost, trpělivost, odvaha, vytrvalost, vyrovnání se s obavami a strachem všeho druhu, posílení pudu sebezáchovy a podobně. Hmotná rovina: zde se zasvěcený stává pánem nad všemi pozemskými poklady.

Korespondence pro písmeno K – barva stříbřitě modrá, hudební tón H, živel oheň.

Písmeno L – Akášická rovina: dosažení nejvyšší božské ctnosti. Mentální rovina: pochopení božské morálky, schopnost přijímat dobro i zlo jako rovnoprávné jevy, na této úrovni bytí je dosaženo osvícení. Astrální rovina: dovednost pochopit každý lidský charakter, božská ctnost, schopnost učinit se neviditelným, schopnost dosáhnout nesmrtelnosti. Hmotná rovina: dosažení dokonalého zdraví, krásy, harmonie a věčného mládí (pro sebe a se svolením vesmíru i pro druhé).

Korespondence pro písmeno L – barva tmavě zelená, hudební tón F, živel vzduch.

Písmeno M – Akášická rovina: schopnost pochopit a ovládnout princip živlu vody. Mentální rovina: ovládnutí citů jak u sebe sama, tak i u druhých lidí. Astrální rovina: ovládnutí emocí (pocitů) a všeho, co odpovídá vodnímu živlu, včetně vnímání všeho uloženého v podvědomí. Hmotná úroveň: zasvěcený je vládcem nad všemi (tělesnými) tekutinami.

Korespondence pro písmeno M – barva modrozelená, hudební tón D, živel voda.

Písmeno N – Akášická rovina: zasvěcený zažívá blaženost v její nejvyšší formě. Mentální rovina: schopnost vidění mentální aury (energetického pole), ovládnutí mentální matrice, schopnost odhalení stupně vývoje u každého člověka (zde může být prostřednictvím vnímání tohoto kmitání uplatněna schopnost osvítit bližního svého, schopnost bez námahy vyřešit problémy druhých). Astrální rovina: ovládnutí pudu sebezáchovy v astrálním světě, kdy žádný z živlů již nemá nad člověkem moc, zasvěcený se stává dokonalým vládcem nad všemi bytostmi v zóně zemského pásma. Hmotná rovina: zasvěcený získává schopnost stát se pánem nad lidskou bytostí i zvířetem, moc nad pohybem živočichů, například jde o schopnost toho, aby chromý začal opět chodit. Zde je nutné poznamenat, že písmeno N stojí ve spojitosti se silou zemské přitažlivosti (gravitací) a specifickou tíží tak, jako se silou přilnavosti (adhezí) hmoty.

Korespondence pro písmeno N – barva červená, hudební tón A, živel vody.

Písmeno O – Akášická rovina: spravedlnost, božské (vesmírné) zákony, harmonie zasvěceného s božskou prozřetelností. Mentální rovina: vynikající síla úsudku, harmonie se sebou sama ve všech základních vlastnostech, které jsou spoluurčujícími pro budoucí inkarnace. Astrální rovina: neomylnost, nedotknutelnost, absolutní vyrovnanost a spokojenost v astrálním dosahu. Hmotná rovina: absolutní úspěch a dokonalé štěstí, všeobjímající veselost, porozumění a schopnost ovládání elektromagnetického fluida v lidském těle a hrubohmotném světě ve vztahu k vyšším sférám.

Korespondence pro písmeno O – barva ultramarínová modř, hudební tón C, živel země.

Vesmírný prajazyk - tajná řeč písmen a nadsmyslové schopnosti

Vesmírný internet versus 3D realita

Písmeno P – Akášická rovina: touha po duchovním zdokonalení a vyšší formě zduchovnění, úsilí o sjednocení se čtyřmi základními božskými vlastnostmi. Mentální rovina: nejvyšší uctívání všeho božského, nejhlubší pokora, potřeba oddat se všemu božskému a pomáhat lidem (duchovně i materiálně), stát po boku bližnímu svému. Astrální rovina: touha po zušlechtění osobního charakteru, usilování o magickou rovnováhu, absolutní cítění krásy a harmonie v její čistotě a hloubce. Hmotná úroveň: rozmnožování, láska k dětem, tedy především láska mateřská.

Korespondence pro písmeno P – barva tmavě šedá, hudební tón H, živel země.

Písmeno R – Akášická rovina: zasvěcený se stává strážcem a pánem nad svobodou a nespoutaností, je zde nedotknutelnost. Mentální rovina: inteligence, nejvyšší rozum, svoboda vůle a jednání. Uvědomění, že zasvěcený nikdy „nerozbije zákon“, ale stane se jeho pánem, společně se schopností k nejvyšší pokoře a vděčnosti. Astrální rovina: dosažení geniality vysokého stupně. Hmotná rovina: rozšiřování intelektu podle rozumu, kdy každé vědění bude rychle a lehce pochopeno a slovy používáno k vyjadřování.

Korespondence pro písmeno R – barva zlatá, hudební tón C, živel země.

Písmeno S – Akášická rovina: zasvěcený získává všechnu pronikající sílu a kontakt s božským praohněm. Mentální rovina: dokonalé ovládnutí elektrického fluida a ovládnutí živlu ohně (též ovládnutí síly slova a myšlenek). Astrální rovina: absolutní jasnozření v nejčistší formě, dar proroctví a získání dokonalé moci nad člověkem i zvířetem. Hmotná rovina: dokonalé ovládání vlastního vědomí (též u druhých lidí a bytostí celé sféry).

Korespondence pro písmeno S – barva purpurově červená, hudební tón Gis, živel ohně.

Písmeno T – Akášická rovina: vysoký stupeň inspirace a intuice. Mentální rovina: příznivé ovlivňování paměti, vynalézavost (především v souvislosti s mechanickými procesy). Astrální rovina: uctívání opravdové magie a vláda nad všemi živly. Hmotná rovina: dokonalé porozumění všem zákonům analogie v nerostné, rostlinné i živočišné říši, včetně jejich používání.

Korespondence pro písmeno T – barva hnědočerná, hudební tón F, živel ohně.

Písmeno U – Akášická rovina: pochopení prvopočátku všeho bytí, pochopení na úrovni vlastní karmy, umění jak ji ovládat a měnit. Astrální rovina: schopnost ovládnout přemísťování vědomí, jedná se o stavy transu i astrálního cestování. Hmotná rovina: porozumění tajemství akášického principu i jeho používání s ohledem na hmotu, dosažení účinku čtyřpólového magnetu (tetragrammatonu) v celé hmotě, pochopení a ovládnutí všech mystérií.

Korespondence pro písmeno U – barva černá, hudební tón H, živel akáša (éter).

Písmeno V (W) – Akášická rovina: sjednocení s kosmickým vědomím, vesmírná láska a vesmírná intuice. Mentální úroveň: veškeré mediální schopnosti, zvýšená schopnost koncentrace až k dokonalosti (Samadhi). Astrální rovina: probuzené duchovní cítění, zasvěcený bývá sám v chrámu, vládne absolutním jasnoslyšením a řečí na dálku (telepatie). Hmotná rovina: schopnost rozlišovat všechno pomíjivé od věčného a získání vlády nad vodním živlem.

Korespondence pro písmeno V (W) – barva lila, hudební tón G, živel voda.

Písmeno Y – Akášická rovina: ovládnutí prarytmů a jejich porozumění, porozumění zákonům života a harmonie. Mentální rovina: nejhlubší vesmírná intuice a inspirace, nejhlubší láska a odevzdanost. Astrální rovina: dar věštění a nejvyššího proroctví. Hmotná rovina: ovládnutí akášického principu s ohledem na hmotu, zasvěcený dovede změnit stupeň hustoty hmoty, čím i sám sebe učiní neviditelným, (odhmotní se a na jiném místě se opět může materializovat).

Korespondence pro písmeno Y – barva růžová, hudební tón Cis, živel akáša/země.

Písmeno Z – Akášická rovina: představuje vyšší rozumovou sílu, schopnost poznávání, a to ve shodě s vesmírnými zákony. Mentální rovina: všeobecné zdokonalování intelektuálních schopností a talentu, dokonalá zralost pro ovládání vzpomínek a pro užívání intelektuálních schopností též z předchozího života. Astrální rovina: rozvinuté umělecké schopnosti, schopnost zahalovat abstraktní myšlenky do srozumitelných slov a výrazů. Tato rovina je též o přijímání a vysílání poselství prostřednictvím vzduchu (vzduch je zde užíván k zvukové oscilaci). Hmotná rovina: vytříbený smysl pro radost, užívání si radosti ze života, veselost, dobrá nálada. Zde je také schopnost ovládání bouří, a schopnost zvládání dlouhých pěších poutí (pochodů) bez únavy.

Korespondence pro písmeno Z – barva citronově žlutá, hudební tón G, živel vzduchu.

(U písmen Q, X nebylo žádné pojednání nalezeno.)

Použitá literatura, zdroj informací: Tajemství energie čísel a písmen, Renata Reylachová, Centa 2005.

(Wikipedie: Pojem eucharistie pochází z řeckého εὐχαρίστειν eucharistein děkovat – ústředním bodem celého slavení eucharistie je děkovná modlitba. Historicky se eucharistie vyvíjela, jednotlivé církve mají rity přizpůsobené vlastní tradici. Teologické chápání eucharistie se v jednotlivých církvích různí, avšak existuje také významná shoda o některých, základních otázkách. Pojmem eucharistie se také označuje tento chléb a víno proměněné v tělo a krev Kristovu.)

Eshop – inspirace pro vědomou mysl

V souvislosti se znalostmi významu jednotlivých písmen, a s jejich tajemnou energií, je možné používat k osobnímu sebe-zdokonalení určená meditativně mystická cvičení. Jde o cvičení v souvislosti s hlasovým projevem, jde o soustředění se na silné oscilace, které vznikají například intonací jednotlivých samohlásek, v korespondenci s barvami a živly. Hluboké studium nejen mystiky číslic a písmen vede člověka k odpovědnosti, k poznání vlastní ceny či kvality, též ceny a kvality života jako takového.

Pointou tohoto článku nechť nám je uvědomění, že vyšší úrovně vědomí není snadné dosáhnout bez skutečného osobního zaujetí a aktivního přičinění.

Související články: Tvoření slovem a tónem hlasu, Síla vnitřního hlasu a meditace tónování

Článek „Vesmírný prajazyk“ k poslechu. Pro Psychologii chaosu namluvila Elli Staníková.

Vesmírný prajazyk - tajná řeč písmen a nadsmyslové schopnosti

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.