Co je to patriarchát?

puzzle-693873_1280Co je patriarchát a matriarchát? To jsou další otázky, které nejčastěji pokládáte. S tímto dotazem souvisí ještě jedna důležitá otázka: V čem spočívá princip solární a lunární energie? Pokusím se to vysvětlit na základě východní tradice, která popisuje základní vesmírnou energii jako dvě protikladné síly jin a jang, které se neustále doplňují a působí na všech úrovních bytí. Tyto dvě protikladné síly působí naprosto ve všem a všude, společně s elementární energií přírodních živlů jsou tvůrcem vesmíru, přírody a všeho živého i neživého.

Vesmírná energie JIN a JANG

Energie jin se vztahuje k zemi, jde o sílu zápornou, lunární, pasivní, a její základ spočívá v esenciálním ženském principu. Principiálně ženská energie jin představuje temno, noc, chlad a vlhko. Čistý matriarchát uctívá lunární božství.

Energie jang se vztahuje k nebi, jde o sílu kladnou, solární, aktivní, a její základ spočívá v esenciálním mužském principu. Principiálně mužská energie jang představuje světlo, den, teplo a sucho. Čistý patriarchát uctívá sluneční božství.

Vše, co existuje, je tvořeno vzájemnou kombinací těchto dvou zdánlivě protichůdných sil. Období raného pohanství uctívá lunární i solární božstva v rovnováze.

Z výše uvedeného vyplývá, že člověk neustále prožívá život ve stavu proměnlivé duality. V každé ženě je přítomna energie mužského principu jang. V každém muži je přítomna energie ženského principu jin. V hermetickém učení je princip jin znázorněn trojúhelníkem otočeným špicí směřující dolů. Princip jang je znázorněn trojúhelníkem otočeným špicí nahoru. Harmonie a spojení těchto dvou základních sil je znázorněna trojúhelníky postavenými hroty k sobě. Dále najdeme tuto základní vesmírnou symboliku v božském hexagramu neboli Šalamounově pečeti, která je tvořena dvěma vzájemně provázanými trojúhelníky. A samozřejmě východní symbol monády představuje energii jin a jang ve vzájemné harmonii. VZÁJEMNÁ HARMONIE – pokud není dodržena, potom působí tyto dvě základní síly víceméně destruktivně. Ať už v partnerských vztazích muže a ženy, rodinných vztazích (rodič – dítě), tak i ve všech ostatních vztazích mezilidských a společenských. Tím jsme si zopakovali, co už bylo na těchto stránkách v jiné podobě řečeno vícekrát.

O tom, jak tyto dvě základní životní síly působí ve vesmíru, v přírodě, a v životech lidí by se dala napsat nejedna kniha. Symbolický bůh Slunce a bohyně Luny, ve vzájemné harmonii, ač zastupují rozdílné polarity, vytvářejí pro život na Zemi řád bez konfliktu a ve vzájemné souhře oplodňují veškerý pozemský život. Lidstvo si ale tuto pradávnou mystickou symboliku přestalo postupně uvědomovat. Nastalo nenápadné potlačování ženské energie a začal být upřednostňován mužský princip. Kam tímto rozdělováním na černou a bílou společnost dospěla, vidíme až do dnešních dnů kolem sebe. Pro každého, kdo má pocit, že se kol kolem celkem nic neděje, upřesňuji, že tímto mám na mysli pohled celosvětový. 

S tímto souvisí v dnešní společnosti převažující patriarchát (převažující síla principiální mužské energie).

Probouzející se principiální ženská energie představuje pro v současnosti společensky upevněný patriarchát velkou hrozbu, proto se snaží udržet u moci za každou cenu. Což je pro společnost naprosto špatně, nevyrovnané základní energie podporují zvrácené síly. V případě racionálně zaměřené dnešní společnosti je to síla výbušná, násilná, akční, agresivní a boje chtivá. Přináší strach, obavy a znehodnocení duchovních hodnot. Přináší války, terorismus, vyhnanství, zranitelnost a migrace obyvatel neklidných, bojem zmítaných lokalit. Přináší například také moderní otrokářství lidí živících se v dělnických profesích, a mnoho dalších negativních postřehů by se dalo vyjmenovat.

canvas-397964_1280Společnost již dlouhodobě popírá a tím ale i žalostně postrádá ženský iracionální, intuitivní, léčivý a mateřský princip. Postrádá čistou duchovní moudrost a soucit. Postrádá cyklické a holistické vidění světa. Společnost je zbavena sjednocujícího vidění, že všechno souvisí se vším. Je zbavena čisté, láskyplné duchovní energie. Často podléháme sebedestruktivním silám. Kvantové vesmírné vědomí všechny tyto děje a aspekty odezírá pomocí vesmírných zrcadel. V souladu se zpětnou vazbou se poté tážeme například, proč je lidstvo postiženo čím dál větší a destruktivní silou (nejen) přírodních katastrof.

woman-459673_1280Principiálně mužská síla ovládá v současném světě téměř vše: politiku (vlády, parlamenty), vědecké obory, spravedlnost (soudy), veškeré penězovody (banky), nadnárodní společnosti, zdravotnictví (farmaceutické společnosti), burzu (ziskuchtivé burzovní spekulace), vzdělávání, školství, církve, důležité světové organizace, a všechny společnosti mající na svědomí drancování přírody. A tak podobně, kompletní výčet by byl velmi dlouhý. Jde o všechny mocenské vlivy, zaměřené skutečně jen na moc a zisky, ať už se dotýkají oblastí světského nebo duchovního života. Jemné principiálně ženské energie zůstávají ve stínu výbušných a mocenských sil. Světem vládnou (bezcitná) dogmata patriarchální společnosti, proto vše vypadá tak, jak vypadá. Tím nechci říct, že by měl vládnout matriarchát (převažující ženská energie). Jde o to, že tyto základní životní síly mají být vyrovnané, v souladu a harmonii.

Potom přestaneme živit naše vnitřní démony a vnější démonické síly, potom se příroda i lidé přestanou chovat rozvratně a destruktivně. Otázkou zůstává, jestli máme vůbec nějakou chuť vynaložit alespoň minimální pozitivní úsilí, které by vedlo k pozitivním změnám. Spíše to vypadá tak, že si pěkně v relativním klídku počkáme, až k nám vesmírné síly odzrcadlí vše, co souvisí se zákonem příčiny a následku.

CO JE PATRIARCHÁT?

PATRIARCHÁT: převažující vládnoucí síla mužského principu ve světě, typ společenského uspořádání, převažující mužský princip ve společnosti, vláda mužů v rodových klanech, kmenech, v etnických skupinách, ve většinové společnosti, v „globální“ světové vládě.

Ukázka, e-kniha Jednoduchá pravidla transformace

Diskuze

error: Obsah je chráněn autorským zákonem.