Letní slunovrat 2020 souvisí s otázkou: „Jak dobře známe sami sebe?“

Synchronizace přírodních energií, vzhledem k tomu, že rok 2020 je rokem Luny, to zařídila tak, že v období letního slunovratu budeme mít co do činění s energií novoluní v Raku a navíc ještě s prstencovým zatměním Slunce. Odpověď na úvodní otázku tedy pravděpodobně najdeme ve svém podvědomí, ve svém vnitřním světě, v sebehodnocení v návaznosti na mezilidské vztahy. A dost možná k nám budou přicházet různé situace, které v nás vyprovokují vůli pro hledání odpovědí na podobné otázky, které souvisí mimo jiné také s energií třetí čakry, s oblastí, kudy proudí naše emocionální energie.

Letní slunovrat 2020 souvisí s otázkou: „Jak dobře známe sami sebe?“

Třetí čakra – SOLAR PLEXUS – sídlo osobnosti

Tak jako pupeční šňůra vyživuje dítě v těle matky, stejně tak neviditelná vlákna výživy slunečním světlem, kosmická podstata světla vstupuje do lidského těla v oblasti pupku, kde se nachází centrum třetí čakry – solar plexus – sídlo osobnosti, vnitřní celistvosti, osobní síly, motivace, (včetně touhy po moci anebo přizpůsobování se daným společenským normám). Sluneční (pupeční) čakra vyživuje éterické tělo, které předává vitalitu tělu fyzickému. Je charakterizována žlutou až zlatožlutou barvou, její podstatou je živel ohně (energie, aktivita, očista). Smyslově koresponduje se Zrakem, jejím symbolem je Lotos s deseti okvětními lístky.

Základním principem solar plexu je vědomé utváření bytí (pročišťování a povznášení pudů, „zvířecích“ reakcí), schopnost vytvářet citové vazby. V planetární symbolice je tato čakra, jinak zvaná „zářivá perla“, ve spojení se Sluncem (silovým centrem lidského bytí), Jupiterem, Merkurem a Marsem. Je obrazem psychiky člověka, je ukazatelem směru duševního vývoje (od úrovně prvních tří čaker k vyšším energetickým centrům). Energetická kvalita třetí čakry (tvůrčí energie) souvisí s kvalitou našeho projevu ve světských záležitostech a s kvalitou mezilidských vztahů (včetně vztahů rodič – dítě). Energetické pole třetí čakry působí z našeho nitra ven a zároveň stejnou cestou vnímáme vibrace z vnějšího prostředí (energetické působení druhých lidí).

Ať už jdeme kamkoli, všude přicházíme se sebou

Se svou náladou, se svými myšlenkami a pocity, a ne vždy si uvědomujeme, že nic nezabraňuje jejich harmonickému plynutí, jen my sami. Není to tak, že někam prostě přijde naše fyzická bytost, která by po sobě nezanechala žádnou energetickou stopu. Radost, nadšení, únava nebo naštvání přichází s námi kamkoliv jdeme. Naše vnitřní naladění vždy promítáme do vnějšího světa, a navíc ovlivňuje kvalitu toho, co pozorujeme. Přijít se sebou vědomě a pravdivě znamená, uvědomovat si pocity a emoce, jaké prožíváme, a jak naše energie působí na bezprostřední okolí. Jde o sebeuvědomění, nikoliv o sebe negativní hodnocení, žádný pocit není obyčejný a žádný není trvalý, nezáleží na tom, jaké pocity v daném okamžiku prožíváme. Záleží na naší otevřenosti k vnitřnímu i vnějšímu světu, ke všemu, co se v daném okamžiku objevuje.

Nic nám nezabraňuje abychom své bytí (v přítomnosti) prožívali intenzivně a plně, abychom se my sami nevyhýbali žádným vnitřním prožitkům. Jde o přímočarost, otevřenost, svěžest mysli a přijímací vědomí. Uvědomování si stavu mysli v této úplnosti je jako vnímání svěžího vánku v otevřeném prostoru, v přírodě, která je chrámem nejen pro fyzické tělo, je chrámem pro veškeré projevy Života. To neznamená nemyslet, bez přemýšlení nejsme ničím, jde o občasné, v důležitých okamžicích „vystoupení vně vlastních myšlenek“. (Ačkoliv bývá často uváděno, že přemýšlení náš život ničí. No, možná je pro někoho takováto životní fáze důležitá (snaha o zastavení toku myšlenek), ale je třeba zavčasu tuto životní strategii opustit a začít zase přemýšlet – možná jen jiným způsobem.)

Bytí v přítomnosti znamená být si vědom všech pohnutek, záminek, záměrů a úmyslů. A přitom vědět, že lidské jednání je účelové (vědomé či nevědomé) chování, vůle uvedená v činnost vždy směřuje k různým cílům, rozdíl hledejme v pozitivním (radostném) nebo negativním (pesimistickém) přístupu k životu.

Související článek: Meditační sluneční lázeň – mistrovské procitnutí

Letní slunovrat 2020 souvisí s otázkou: „Jak dobře známe sami sebe?“

Na procházkách přírodou vnímejte teplo a Zlaté světlo Slunce a sledujte Pohyb svého Dechu

Nenuceně sledujte také pohyb očí, vnímejte, co a proč upoutává váš zrak. Vnímejte, jak reaguje vaše mysl na to, co oči vidí. Mysl sama je tokem energie, ať už o něčem aktivně přemýšlíme nebo se v tichosti procházíme, vždy můžeme vědomě přijímat a využívat esence životní energie a veškeré projevy života tak, jak v přítomném okamžiku přicházejí. Aniž bychom se snažili cokoliv si vnitřně navozovat silou. Neusilujeme. Nesnažíme se o žádný nadpozemský prožitek ani stav transu. Pokud necháme volně plynout také úsilí vycházející z ega, po chvíli se pohnutky ega zklidní a prostor pro zvláštní mentální prožitky se více otevře – uvolní. Ego v žádném případě nepopíráme, jen sledujeme stav uvolnění, kdy se „statická energie sebe-důležitosti“ proměňuje v tvořivou vnitřní sílu – rovnováhu. Vše, co přichází jen pozorujeme, zaznamenáme, přijmeme a necháme odejít. Ve vědomí tak zůstane to, co je pro daný okamžik – bytí v přítomnosti – důležité. Na povrch se může vynořit cokoliv, včetně všech vnitřních prožitků, které jindy odmítáme nebo popíráme. Například se nám v plném světle zobrazí záminky, které my sami někdy vytváříme abychom poukázali na svou sebe-důležitost.

Nejen v přírodě, ale v jakémkoliv (rušném) prostředí se můžeme adaptovat na přítomný okamžik

  • V tichosti se dívat, co v plynoucím vědomí déle, než jen okamžik setrvává. Je to pocit klidu, důvěra, soucit, vděčnost, smíření, radost, nadšení? Vnitřní harmonie se sebou samým? Nebo strach, odpor, obava, chmurné myšlenky, pocit ohrožení?
  • Setrvat chvilku se svou vděčností, nebo se strachem, se situací takovou, jaká právě je – tady a teď. Zhluboka se nadechnout a vnímat pohyb energetického těla a bezprostřednost okamžiku. Nádech je zdrojem inspirace. Vědomé dýchání vede ke vnímání energetického těla (aktivní ingredience samotného bytí). Vědomé dýchání vede k probuzení k Životu.
  • Vnímat plynutí pocitové či emoční energie s otevřeným a vstřícným sebe objímajícím přístupem – dovolit, ať se to přihodí, právě teď. Respektovat také osobitost, pocity a emoce druhých lidí.
  • Projít živoucí vnitřní branou do nejvnitřnější části sebe samých, a přitom ani v této oblasti plynoucí energetické substance Živosti nezůstávat připoutaní.
  • Nechat proudit do našeho nitra co nejvíce Světla a vnímat uvědomění, že my sami jsme strážcem vnitřní brány poznání, že život tvořícím a život potvrzujícím aktem je Láska – energie (radosti), která rozjasňuje náš život a vnější svět. Máme-li ve svém nitru silný zdroj světla, skrze čakru solar plexu vyzařujeme tuto energii do vnějšího prostředí, současně toto vnitřní světlo vytváří ochranný obal našeho fyzického a mentálního těla.
  • Sami sobě poskytnout láskyplnou péči. Propojit mysl se srdcem a s vnitřním bohatstvím životních zkušeností a vnímat čas jako proud energie – čistého potenciálu bytí. To znamená zůstávat v přítomnosti, a přitom vědomě vytvářet podmínky pro budoucnost.

Inspirace – tištěné a elektronické knihy Psychologie chaosu

Budeme-li sami k sobě upřímní nic z toho, co máme v daný okamžik vědět, nezůstane bdělému, zkoumavému pohledu skryto. Tak dáme prostor otevřenému nevědění – snadněji dokážeme opustit zažité názory na sebe sama i na druhé. Snadněji budeme činit rozhodnutí, která nebudou záviset na názorech ostatních. Možná dokážeme nahlédnout pod pokličku života mezi životy bez jakéhokoliv prostředníka. Dovolíme své mysli být v přítomnosti, být spontánní, nelpět, neposuzovat naučeným způsobem, soucítit a mít mysl v každém okamžiku otevřenou. Pro sebe i pro druhé učiníme život láskyplnějším a po všech stránkách živějším – prostřednictvím čistých záměrů.

Budeme-li takto sledovat tok vědomí ve sféře svého vnitřního bytí, nikdy už nebudeme sami sobě tvrdit, že jsme se probudili neboli procitli. Procitnutí není jednorázovým aktem. Procitnout můžeme několikrát za den. Nesčetněkrát za život. Procitnutí je následkem, účinkem odvozeným z vnitřního úsilí poznat sebe sama a Probudit se k Životu.

♣    ♣    ♣

Poznámka: „Energetický fičák“ nás čeká kolem období letošního slunovratu, přičemž slovo „fičák“ je třeba vnímat rozvolněně – jednak v návaznosti na situace, v jakých se budeme osobně/kolektivně nacházet, a za druhé jako kosmickou „reality show“ se silným energetickým nábojem. Ve stejný čas letní Slunovrat, novoluní v Raku a prstencové zatmění Slunce představuje jedinečnou kulminaci kosmických energií, které již nyní pociťujeme a které budou doznívat ještě dlouho poté…

Za důležité považuji místo pozorování zatmění Slunce – Indie a Tibet, a to v souvislosti s energetickými, silovými centry Země. Přestože se nebudeme nalézat v epicentru pozorování zatmění Slunce, přesto bude dobré vnímat vše, co se bude odehrávat, nebo se již odehrává na úrovni silových center (čakry) uvnitř nás 🙂.

K propojení a vnímání všech jsoucích energií, které budou kolem slunovratu kulminovat, můžeme navštívit některá z energetických center u nás – tajuplná místa s pozitivní energií na území „Bohemia“…🙂

(Andělská Hora, Hostýn, Říp, Kleť, Panenský Týnec a mnohá další)

Prstencové zatmění Slunce 21. června 2020
„Toto velice pozoruhodné zatmění Slunce bude nejlépe pozorovatelné na hranici Indie a Tibetu, kde se nesmírně vysoko nad obzorem (prakticky v nadhlavníku) odehraje zákryt Slunce Měsícem o úhlové velikosti 99,4 procenta. To tedy znamená, že ačkoliv bude zatmění kategoricky prstencové, bude se velice blížit úplnému a během fáze zákrytu (trvajícího jen přes 20 sekund) bude možné fotograficky zachytit vyšší vrstvy sluneční atmosféry nad oslnivou fotosférou.“ (zdroj: http://astro.sci.muni.cz/zatmeni/)

♠    ♠    ♠

Související články: Rituál novoluní – plánujeme a odpočíváme, Letní slunovrat – pohanský svátek, Čarovné byliny letního slunovratu, Slunovrat, vznešená tajemství včel a mystika, Slunovratový ohňový rituál v přírodě 

Letní slunovrat 2020 souvisí s otázkou: „Jak dobře známe sami sebe?“

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?