Magie versus obyčejný život

Magie versus obyčejný životExistuje názor, že magii by neměl člověk uplatňovat sám pro sebe, pro vlastní štěstí a prosperitu. Zásadně s tím nesouhlasím. Nedokážu-li magickou praxi uplatňovat sama pro sebe, potom ji nemohu využívat pro druhé. To je naprosto logické. Nejsem-li šamanem nebo čarodějkou, která neobyčejné schopnosti dědí po generacích, potom se jim musím nějakým způsobem naučit. Nehledě na to, že rozhodnu-li se pro praktikování magie ve svém životě a pro sebe, nebude nic fungovat na sto procent, dokud nezměním svoje negativní vlastnosti v pozitivní a tak dále. Je to cesta rozhodnutí, celý život je čemu se učit, a za tu námahu je zdařilé uplatnění ,,kouzel“, byť pro vlastní potřebu na místě. Jen tak se můžeme magicky rozvíjet tím správným směrem. Až do chvíle, kdy načerpáme dostatek jistoty, že jsme již schopni zcela samostatně pomáhat svým uměním také ostatním. Bez obav, že napácháme více škody než užitku, pokud bychom si nebyli jisti a zbytečně se dopouštěli chyb. Pozitivní nebo také bílá magie slouží především k vylepšení životů, k vylepšení mezilidských vztahů a vztahu k přírodě, je motivující a posilující. Neustále posilujeme vnitřní sílu, motivujeme naše já být stále lepším. Jedině tehdy se dostaví opravdu pozitivní výsledky.

Magie jako součást života

Budete-li uplatňovat magii sami pro sebe, není na tom nic špatného, avšak za těchto podmínek: Nikoho neomezuji, neobtěžuji, nekonám nic proti ničí vůli a nic, co by vůči ostatním bylo v konečném důsledku sobecké, ponižující nebo nebezpečné. Shrnuto do jediné věty: Dělejte cokoliv, co nikomu jinému ani vám v žádném případě neublíží. Hamižnost či chamtivost je negativní energie a s takovou beztak nikdo v konečném důsledku nepochodí.

Mág vlastní vůlí přivolá, pozmění, zhmotní či odvrátí realitu: zaměřením se na cíl. Uvážlivě pracuje s energií, kterou shromažďuje soustředěním se na přírodní živly, soustředěním se na kosmickou energii, planetární energii, andělskou a na další síly archetypální. Soustředí se pomocí meditace, magie slova, rituálního tance, zpěvu, zapalováním svící nebo ohňů. Energii přivolává, shromažďuje a následně uvolňuje. Spojí-li pozitivní zemskou energii, která v přírodě na určitých místech silně vyzařuje, s energií kosmickou, získá tak potenciál osobní síly potřebné k tvoření. To vše provádí ve správný čas, podle účelu kouzla se řídí měsíčními fázemi, planetárními vlivy, energií dní v týdnu, pracuje v časech mezidobí a podobně. Mág se pohybuje svým ,,mentálním“ tělem napříč paralelními světy, napříč časem a prostorem, směrem do budoucnosti i minulosti.

Magie versus obyčejný život

Budeme-li myslet pouze pozitivně, což si vyžaduje velké sebeovládání, začneme kolem sebe šířit vibrace harmonie a pohody

Podobně člověk, v kterém je skryto zlo, vyzařuje negativní vibrace a jimi ovlivňuje své okolí, ostatní bytosti i předměty. Smích je nakažlivý, radost také, stejně tak zlost, smutek, pláč. Trénujme sebeovládání v každé situaci, v každé minutě života buďme duchapřítomní a k ničemu se nepřipoutávejme. Naučme se spoléhat výlučně sami na sebe. Věřme v sílu nesobeckých rozhodnutí. Stále se pohybujeme kolem energetických vibrací. Jsou natolik důležité? Energetické vibrace jsou naprosto mocné. Ne-li nejmocnější. A není radno si s nimi zahrávat. V podstatě se jedná o neustálý tok informací.

Magie versus obyčejný životMág na vysoké úrovni, dokonalý v sebeovládání, znalý přírodních zákonů a vlastní podstaty, může tyto zákony obejít, může popřít gravitaci, existenci času a prostoru. Může změnit vibraci hmoty a hmotných předmětů, ale též vibraci vlastní – zde je skryta podstata například teleportace. Pokud změní vibraci sebe sama, může se stát ,,neviditelným“, v prostředí kde se pohybuje, nevzbuzuje žádnou pozornost – jako kdyby nebyl.

Případně se přenese v prostoru nebo čase, přenese svou mentální energii na jakékoliv zeměpisné místo, dokonce se může ocitnout na několika místech najednou. Jedná se o dlouhodobě trénovanou schopnost zvýšit osobní vibrace na požadovanou úroveň a tím dosáhnout přímého kontaktu s vyššími energiemi. Za dokonalého ovládání vůle a emocí.

Za každých okolností je nezbytné zachovat klid, případně udržet mysl bez jakékoliv myšlenky. Mág se v těchto okamžicích polarizuje – vyrovná nebo uvede v jednotu klady a zápory, a ukotví se do určitého bodu, v kterém pevně stojí. Myšleno především mentálně. Tím zabrání tomu, aby se jeho vědomí houpalo jako na houpačce. Trvá mnoho času, než se podaří udržet si tento stav sjednocení, jako běžný životní styl. Ne každý to dokáže. A pokud ano, může nadaný jedinec pracovat dokonce například s antigravitací.

Praktikující mág nebo čarodějka si nesmí dovolit být jednou nahoře a jednou dole. Necloumají jím emoce, zná své ego natolik dobře, že se jím nenechá ovládnout. Prožívá život jako každý jiný smrtelník, pouze s tím rozdílem, že se k ničemu mentálně nepřipoutává, jeho každodenní bytí není provázeno přehnanými nebo nezvladatelnými emocemi. Vědomě prožívá neustálý vnitřní klid, a to za každých okolností. Rozhoduje se sám za sebe a ví, že za všechna rozhodnutí nese osobní zodpovědnost. Nevyčkává pasivně, co se bude dít. Nemá ani pocity viny, jeho svědomí je čisté. Jeho bytí je důsledně vyvážené, tím dosáhne maximální harmonie. Potom dokonale ovládá tvoření ve fyzické, mentální i spirituální úrovni.

Některé rituály jsou natolik složité, že je nutné projít obdobím adaptace

To znamená, že se mág na rituál intenzivně připravuje tři, sedm, devět ale také čtyřicet dní, jedná se o vnitřní očistu. Při adaptaci pracuje zcela zaujatě na vytváření ,,magické osobnosti“, to vyžaduje velké sebeovládání. Celou svou bytostí se snaží rezonovat s kosmickou energií, pohrouží se do sebe, soustředí se na imaginaci a posiluje vůli. Někteří mágové se v čase adaptace postí nebo jedí pouze lehkou stravu. Tak snadněji docílí určité energetické lehkosti a nezbytného, intenzivního soustředění. Bavíme se zde o soustředění se na jediný konkrétní cíl či záměr, které je nemožné, nedokážeme-li oprostit mysl od všech nesouvisejících myšlenek a rušivých podnětů. Pracujeme hlavně s pocity a emocemi – například si vědomě navodíme pocit radosti, nadšení či uspokojení při představě konečného výsledku předpokládaného záměru.

Magie versus obyčejný život

Imaginace (představivost) je nezbytná schopnost dokonalého mága

Imaginace neboli představivost může v dokonalém soustředění působit natolik intenzivně, že konkrétní energie, zaměřená na cíl, nabývá na astrální rovině zcela konkrétní formy, která se následně v pozemském světě, s ohledem na čas k tomu nutný, promění ve hmotu (v realitu).  Dokonce může vlastní vůlí tvořit dosud neexistující jevy, předměty či bytosti – materializovat hmotu. Toto je ovšem záležitost velmi mnoha okultních znalostí a dovedností. Někdy se tomuto jevu říká zhmotnění předmětů z nicoty. Za tímto kouzlem ale stojí nemalé vynaložení energie za použití dokonalé vizualizace, podle síly vůle zhmotnělé předměty zůstávají, případně se časem rozplynou.

Logiku ponecháme poněkud stranou. Logicky vzato, pro ucho nezasvěceného působí některé věci nadpozemsky a nevěrohodně. Ve chvíli, kdy provádíme rituál a koncentrujeme se na konkrétní přání, ideu či přesně vymezený cíl, zapomeneme na logiku! Logika by nás při aplikaci záměru, hlavně začátečníky, jen zbytečně rušila a odváděla od soustředění. V momentě, kdy se naladíme na podvědomí a na kosmické energie si můžeme dovolit ponechat logiku, vlastní ego a vnitřní zábrany v pozadí, neboť vesmírnému vedení můžeme důvěřovat. Nebudeme se snažit, za určitých okolností, logicky si zdůvodňovat některé události nebo jevy, nebo se ptát, proč máme učinit právě to či ono. Ani se nebudeme nedůvěřivě ptát, jak je to či ono možné. Spolehneme se pouze na intuici a šestý smysl a vnímání pozemského času pokud možno vyloučíme. Než se budoucí mág nebo čarodějka s odhodláním pustí do složitějších rituálů, zaměří se na práci se sebou samým, na odhalení všech skrytých zákoutí svého nitra a na důvěrné seznámení se s vlastní duší.

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

Bez dokonalé znalosti sebe sama, může energie při rituálech působit jen polovičatě a nesprávným směrem. Potom se můžeme utápět v nežádoucích pochybnostech. Vše závisí na osobních zkušenostech, bez nich je teorie naprosto k ničemu. Během času přestanou některé věci působit nelogicky.

Matthias Mala: „Kdo se chce naučit magii, je blázen. Ale kdo si myslí, že ji může ignorovat, je jenom sluha takového blázna. Magie je zbytek chaosu, který zůstal na světě. Je to kousek tvůrčí síly, která nebyla „spotřebována“. Ten, kdo jí chce vnutit svou vůli a formovat ji, zvadne. Kdo nechá magii, aby se ho chopila, ten rozkvete.“

Magie versus obyčejný život

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.