Jemnohmotný svět, astrální tělo a astrální putování

Blíží se letní slunovrat, čas odhalování mystických tajemství, magických kouzel a zázraků, otevírání mysteriózních bran nebo energetických portálů do jiného světa. Čas, kdy můžeme vyšší vědomí požádat o svolení, aby nám bylo odhaleno nejedno mysteriózní tajemství. Také novoluní je vhodné pro zahájení meditací a různých spirituálních cvičení, pro nové objevování v dávných časech ztracených schopností lidského vědomí.

Astrální putování je fenomenální skutečností, kterou je možné prožít vědomě

A to na základě přijaté skutečnosti, že vše je energie. Bdělé vědomí se může odpoutat od fyzického těla a procestovat tak různé dimenze a světy, které jsou jinak neviditelné či nedostupné běžným způsobem, setkat se s jemnohmotnými bytostmi, a prožít zážitky, které jsou mimo běžnou zkušenost. Většinou se jedná o prožitek, který se odehrává během spánku, ale existují techniky a rituály, které umožňují vědomé astrální putování. Prožitek odpoutání od hmotné skutečnosti bývá velmi intenzivní a může poskytnout nové perspektivy a vhledy do samotné podstaty existence. Astrální odpoutání může přicházet také samovolně, například ve spojení s pocity, že do tohoto světa nepatříme, nadsmyslový prožitek se aktivuje spolu se vzpomínkami, které připomínají bytostné propojení s jiným místem ve vesmíru.

  • Astrální dimenze je jemnohmotná energetická sféra s vyšší vibrační frekvencí, než je frekvence hmotné reality. A s nižší vibrační frekvencí, než je frekvence kauzální sféry, universálního vesmírného Vědomí. Bývá také nazývána sférou duchů, (ale to je  trochu jiný příběh, než ten o astrálním putování).
  • Jinou vibrační frekvenci má hmotné a jinou astrální tělo. Astrální neboli světelné tělo existuje v propojení s fyzickým tělem, v jiné dimenzi, v jiné rovině reality, a zároveň je jeho (nevědomou) součástí. Astrální dvojník se skládá z jemného, energického těla, skrze které prožíváme astrální putování. Jeho existenci si můžeme uvědomovat také během hlubokých meditací.

Podstata živých tvorů a hmotných objektů je dána jejich vlastnostmi. Každý objekt vibruje určitým způsobem, každá živá bytost má svůj vzorec vibrace, který se projevuje jak na hmotné, tak na astrální úrovni. Astrální světlo vibruje, vlní se a pulsuje na frekvenci, kterou běžně nevnímáme. Astrální světlo – jeho vibrace, rytmus a intenzita může být vnímána mimosmyslově také kdykoli během dne. Toto světlo je jiné než světlo pozemské. Astrální světlo, magicky ovlivněno, působí jako astrální zprostředkovatel, podílí se na přenosu informací mezi „nebem a zemí“.

Během přípravy na astrální putování je důležité uvědomit si přítomnost éterického světelného těla – z pozice vědomého pozorovatele. Můžeme jeho energii vnímat také skrze fyzické tělo, kdy vnímáme astrální tělo jako „energetického dvojníka“ těla hmotného. Tak dovedeme splynout s jinou úrovní bytí, kterou budeme zpočátku vnímat jako abstraktní a velmi zvláštní. Tak překročíme bdělý denní stav a prožijeme změněné stavy vědomí. Tento přechod lze uskutečnit na rozhraní bdělosti a spánku.

  • Během spánku se snižuje aktivita mozku, srdce a dechového systému. Spánek běžně poskytuje možnost odpojení od fyzického světa a propojení s jinými rovinami existence, což může být vnímáno jako přechod do jiného stavu bytí.

Astrální putování umožňuje propojit vlastní vědomí s jemnohmotnými frekvencemi přírody a vesmíru. Rozšířené vědomí překračuje oblast konkrétního pozemského vnímání, umožňuje setkání s obrazy zdánlivě abstraktních jemnohmotných světů a zdánlivě neživých energetických polí. Abstraktní myšlení umožňuje zajímavější vidění a jiné vnímání okolního světa, podporuje přechodové iniciace a vědomé iniciování osobních proměn a životních změn.

  • Vnímání je něco, čemu bychom se měli více věnovat. Vnímání všeho, co v daný okamžik působí na naše smysly, v sobě skrývá mnoho prozatím neodhalených tajemství. Běžné vnímání propojené s nadsmyslovým přijímáním informací umožňuje vnímat i to co je skryté, umožňuje postřehnout každý zvláštní vjem i to co je za ním. Kvalita nadsmyslového vnímání záleží na tom, kolik máme vitální energie a jak s ní dovedeme zacházet.

Astrální putování je poměrně snadné, pokud máme dostatek vitální síly, kterou neztrácíme v rámci náročných procesů bytí na hmotné úrovni

Pokud se dostatečně uvolníme, například pomocí dechových cvičení, proniknou k nám nové vjemy jak ze světa hmotného, tak i jemnohmotného. Dostatek vitální síly souvisí se správným dýcháním, s energiemi mentálního a emočního těla, s energií barev obsažených v auře. Je to energie dechu, díky které jsme s jemnohmotným světem v neustálém propojení, aniž bychom si to uvědomovali. V krajině vědomých snů můžeme získat vnitřní sílu, posílit mentální schopnosti, proměnit vnímání sebe sama, které změní pohled na svět hmoty, na připoutanost k hmotným statkům.

Éterické bytí je něco, co nám po příchodu na tento svět zůstává částečně utajeno. Pouze v raném dětství jsme s tímto světem ve spojení. V dospělosti je povědomí o jemnohmotném světě přítomné pouze ve vzácných okamžicích. Pokud toto povědomí nemáme, běžně na své astrální tělo nemyslíme, vše činíme, jako by ani neexistovalo. Ve své každodennosti si uvědomujeme pouze přítomnost fyzického těla a hmotné reality. Protože nemáme své astrální tělo v pozornosti, uniká nám jeho existence. Naše pozornost není zaměřená ani na jemnohmotné energie v přírodě.  Navíc nám v tom brání předsudky a mysl zaměřená na logiku, která se opírá o údajnou nesmyslnost jakéhokoli tvrzení o existenci éterického bytí.

Prostor astrálního světa, v okamžiku, kdy se jím na základě vědomého záměru pohybujete, není skutečný ani imaginární. Tento prostor, v jehož obrazech nic není pevné, reaguje na energii našeho vědomí, na myšlenky a pocity. Tento jemnohmotný svět není vymyšlený, neskutečný ani domnělý. Přitom může být natolik fantaskní, nakolik je naše mysl schopná hrát si s myšlenkami a fantazií. Mysl, vnímání a zaměření pozornosti zde hraje zcela zásadní roli, přesto tento svět není jen tak pomyslný. Ve své jemnohmotné perspektivě je skutečný, stejně jako energie našeho jemnohmotného těla. Přestože někdy musíme reagovat na nepředvídatelné pohyby astrálního prostoru, neděje se tam nic, co by nevycházelo z našeho vědomí a podvědomí. Odpoutané vědomí je zcela při smyslech a je tvořivou součástí veškerých éterických pohybů astrálního světa.

Frekvenční energie galaxie, sluneční soustavy a Země, včetně energetické podstaty lidského vědomí se vlivem probíhající transformace proměňují. V budoucnu bude astrální putování opět součástí nově aktivovaných schopností lidského vědomí.

Jen málokdo ovládá své jemnohmotné tělo za plného vědomí i za bílého dne. Ve velmi dávné době, kdy lidé měli omezené možnosti dorozumět se na dálku, svá astrální těla běžně používali. Dovedli své astrální tělo vyslat do určitého místa, tam se setkat se stejně vědomou osobou, která, také skrze své astrální tělo, mohla s „jemnohmotným návštěvníkem“ komunikovat. Lidé se takto dorozumívali, jako by se skutečně setkali. Za plného vědomí dovedli své astrální tělo vyslat na určitá místa. Dovedli se od svého hmotného těla odpoutat a přenést své vědomí pomocí záměru (rychlostí myšlenky) na jiné místo. Základem této schopnosti je přivést fyzické tělo do naprostého klidu, pozornost soustředit na tělo jemnohmotné a na záměr.

  • To, co se od hmotného těla odpoutá, je astrální tělo – naše éterická část, éterický dvojník těla hmotného. Jakmile dojde k odpoutání, v tu chvíli je energie éterického těla aktivována stejně jako za plného denního vědomí. To znamená, že ve stavu odpoutání si plně uvědomujeme, že mysl není součástí pouze hmotného těla. Mysl je plnohodnotnou součástí také těla astrálního. Astrální tělo souvisí s životní energií. V jeho energetickém poli se soustřeďuje energie (například během vědomého snění), která posiluje mentální činnost fyzického těla, posiluje nadsmyslové vnímání.
  • Astrální tělo přečerpává životní energii do těla hmotného během kvalitního spánku. Pokud je spánek skutečně kvalitní, můžeme z oblasti éterického těla během dne čerpat spoustu energie. Na éterické tělo a astrální světlo můžeme být částečně napojeni také během dne, můžeme si uvědomovat, jak v některých okamžicích ovlivňuje naše každodenní bytí, naši rozhodnost a vůli.
  • Vůle je síla sama o sobě, není dotčená přáními nebo pocity, je to čistá energie – neosobní síla, která se uvnitř nás rozpohybuje silou myšlenek nebo vizualizace. Pokud je naše mysl bez zájmu, vůle zůstává netečná, není to o tom, že by rezignovala, pouze čeká na svou chvíli, na podnět, na elektrizující sílu rozhodné myšlenky a záměru.

Jakmile se fyzické tělo zklidní natolik, že je téměř utlumené jako během spánku, a naše vědomí zůstává přitom stále bdělé, může dojít k odpoutání. Zklidnit tělo znamená uklidnit mysl, omezit jakýkoli pohyb, zklidnit dech a srdeční frekvenci a odvést pozornost od okolního fyzického světa. Například soustředěním se jen na velmi jemný a pomalý dech. Záměr provést astrální putování zůstává v pozadí mysli, zcela potlačíme myšlenky na akt samotný a energie očekávání. Někdy stačí, že na moment zapochybujeme nebo zaváháme ovlivněni pocitem strachu, a odpojení se nepovede.

THOTHŮV TAROT – Osobní výklad karet – Poselství pro Váš osobní rozvoj

Astrální tělo se nachází uvnitř těla fyzického a zároveň jej přesahuje. Pokud zaměříme pozornost na vnější část, která fyzické tělo přesahuje, posílíme tak povědomí o tom, že naše hmotná existence se nachází „uvnitř jemnohmotného astrálního těla“. Koncentrace na vyšší vibrace vědomí nás spojí s jemnohmotnou sférou bytí, (frekvence mozkových vln alfa a theta). Jakmile bdělé denní vědomí spojíme s energií éterického těla, může dojít k odpoutání. Než k němu dojde, můžete na úrovni klidného fyzického těla pocítit chvění, které se podobá sexuální energii. Moment, kdy je aktivován pohyb éterického těla může být těmito pocity doprovázen. Jsou to pocity spojené s pohybem životní energie (hadí síly), uvedeme-li tuto sílu do pohybu, otevřeme tak jednu z tajemných „vysokofrekvenčních bran“, vedoucích bdělé vědomí mimo hmotné tělo.

Proces odpoutání jemnohmotného těla od těla fyzického

Ležte uvolněně a za zavřenými víčky se dívejte jakoby před sebe do prostoru „nedozírné hloubky“, se záměrem napojit se na jemnohmotné vibrační frekvence. V tmavém prostoru za zavřenými víčky se mohou objevit různé obrazce, barevné skvrny, světelné body. Za zavřenými víčky se rozproudí energie, která se promění ve zvláštní bílé světlo. Toto světlo, které proměňuje svou intenzitu a nevrhá stíny, umožnuje vidět i ve tmě. Nechte se vést zvláštním světlem mlhavě zářícím v temném prostoru za zavřenými víčky, vnímejte toto světlo jako vědomé. Vědomé si vaší přítomnosti, vašeho klidu a odhodlání, vědomé si okamžiku, kdy na něj zaostříte pozornost. Ze začátku dodržujte důležitou zásadu – o astrální putování se pokoušejte pouze, pokud máte dobrou náladu a jste ve výborné duševní kondici. Fyzická únava je přípustná, někdy dokonce odpoutání od fyzického těla usnadňuje.

Jakmile dokonale uvolníte své tělo a zklidníte dech, stále mějte zavřené oči, aby vás nic neprozpytovalo. Dívejte se, jako by před vámi za zavřenými víčky byla jakási tajemná úzká brána, kterou se odhodláte projít. Jakmile dosáhnete dokonalého uvolnění a zbavíte se očekávání, brána se více otevře a vy vstoupíte. Nemusíte udělat jediný fyzický pohyb, je to vaše vnitřní éterická energie, která projde touto energetickou bránou.

Odpoutání astrálního těla přichází v okamžiku, kdy pocítíte proud energie, která prochází vnitřkem hlavy, z levé strany čela nebo od levého spánku přes čelo k pravé straně spánku. Můžete pocítit slabé jakoby „elektrické“ brnění, které může být provázené krátkým, ale výrazně „brnivým zvukem“, vnímaným v oblasti čela a spánků. Pokud pohyb této energie pocítíte, můžete být překvapeni a trochu se leknout. V tom případě většinou k odpoutání nedojde. Jakmile si na tento proces zvyknete, dovedete zachovat naprostý klid, kterého je k odpoutání zapotřebí.

V okamžiku odpoutání pocítíte náhlý příval energie. Vaše éterické tělo je lehké, vznášíte se vzhůru „až k vrcholkům vysokých stromů“. Jako by vás nadnášela jakási neosobní síla. Najednou si uvědomujete, že hranice mezi vaším éterickým tělem a věcmi v prostoru se pozvolna vytrácí. Teď už naplno vnímáte, že to není jen éterické tělo, ale také vaše vědomí, které splývá s jemnohmotným prostorem, s jeho odlišnou vibrační frekvencí.

  • Pomocí astrálního putování můžeme na úrovni jemnohmotného světa vystavět své osobní posvátné místo. Nejdříve ale musíme získat jistotu, která má zvláštní iracionální podobu. Jistotu, že se nám prožitky astrálního putování nezdají, že tyto prožitky jsou naprosto skutečné. Podmínkou vnímání astrálního těla je zaměření pozornosti na jemnohmotné energie během dne, například častým pobytem v přírodě. Zároveň dbáme o to, aby během našeho běžného dne zbytečně nedocházelo ke ztrátě naší psychické energie, tak jí získáme dostatek pro magické úkony spojené s astrálním putováním.
  • Během astrálního putování můžeme, kromě naprosto fenomenálního prožitku „létání jemnohmotným prostorem“, provádět všelijaké kousky. Astrální tělo zlehka překonává všechny pomyslné bariéry. Můžeme zkoumat svět v miniaturních detailech i vesmír v jeho nekonečné rozlehlosti. Naše vědomí je absolutně přítomné, vše viděné a prožité se proměňuje spolu s přesně zacílenou myšlenkou. Můžeme proniknout do nitra země i se přiblížit ke Slunci.
  • Na astrální úrovni neexistuje nic jako zemská přitažlivost, odpoutané vědomí nemá žádné zábrany, cokoli se tam může pohybovat všemi směry, nebo měnit podobu, to vše na základě mocné síly jasné myšlenky a záměru. Pomocí astrálního těla můžeme překročit omezující limity fyzikálních zákonů hmotného světa. Na astrální úrovni neexistuje pojem zvaný čas, zde neexistuje dnes ani zítra.

Zobrazit elektronické a tištěné knihy Psychologie chaosu

Vstoupit do prostoru astrálního světa znamená trénovat sebekázeň, přesunout pozornost na jemnohmotnou stránku bytí, překročit hranice běžného vnímání. Jemnohmotný svět, který se obtížně pojmenovává, je někdy nazýván zrcadlovým nebo stínovým světem. Astrální prostor je všude kolem nás, pouze vibruje na jiné frekvenci. Odpoutání je možné jsme-li ve stavu frekvence, na kterou jsme naladěni ve stavu mezi bděním a spánkem. První pokusy se často nepovedou z toho důvodu, že jednoduše usneme. Jakmile se ponoříme do spánku, astrální tělo se odpoutá podobně, jak bylo zamýšleno v souvislosti s vědomým odpoutáním.

Vymístění astrálního těla z těla hmotného a astrální putování, nadpozemský prožitek „nesmrtelného stavu“, je krásný a naplňující, není to s ničím (co doposud znám) srovnatelné, jeden by vydržel jen tak si v odpoutání létat po celé dny. Ale není to jen o „bezstarostném létání v jemnohmotném prostoru“, který je naplněn „živou pralátkou“ a dechem Kosmu. Přeji si ponořit se do mořských vln, ponořím se rychlostí myšlenky, vnímám dotek vody, její chlad i vůni. Vážím svá přání, neboť cokoli si přeji prožít, je zde více než skutečné. Vše je prožíváno, viděno a vnímáno vědomím – jako by mělo tělo, ale je zajímavé, že pokud bych se chtěla podívat na sebe, třeba na svou ruku – nevidím ji. Éterické tělo je energeticky průtočné – cítí a vnímá jako by bylo obdařeno smysly, ale „sebe“ tam nevidím. Tím se astrální putování odlišuje od lucidních snů. V lucidním snění můžeme sami sebe sledovat jako hlavního hrdinu snového příběhu.

Další informace k astrálnímu putování: Astrální putování – mimotělní zkušenost, Astrální putování – vnitřní bariéry, Astrální putování – příprava, Astrální putování – odpoutání

Související články: Mimotělní zkušenost světlonosného éteruTajemné prožitky mimo bdělý stav vědomí přicházejí bezděčně a stále častěji

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografií: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?