Máte slabou, nebo silnou vůli?

ballet-1033163_1920Vůle je vědomé, úmyslné jednání, je hnací silou člověka, pomocí vůle utváří sám sebe. Vůle souvisí s osobním charakterem. Kdo ovládá svou vůli, volní sílu, je pánem sebeovládání, jedná v souladu s citem a rozumem. Vůle – výkonná síla – souvisí s chtěním, ne vždy ale něco chceme v souladu s citem a rozumem. Vůle je osobitý způsob vyjádření existence, způsob sebeřízení. Souvisí s přáním, ale ne vše, co je naším přáním, máme vůli vykonat, případně nemáme sílu, prosadit si svou volbu. Vůle souvisí s důvody, s pohnutkami, proč se pro něco chceme nebo musíme rozhodnout. Myšlenky nejrůznější pohnutky buď schvalují, nebo zamítají, bez použití intuice je vůle podřízena racionálnímu egu. Pokud máme nedostatečnou vůli něco vykonat, mozek automaticky vyprodukuje nejrůznější odůvodnění k nečinnosti. Člověk sice touží splnit si mnohá přání, ale pokud nemá dostatek vůle, snadno si sám pro sebe najde mnoho slov pro ospravedlnění. Tak si vytváří spoustu vnitřních rozporů, ospravedlňuje se, nebo se obviňuje z neschopnosti. V tom horším případě obviňuje druhé. Přání souvisí s představami, slabá vůle zabraňuje tvoření, pouhé pohnutky (výzvy ke chtění) nestačí. Mnohokrát za život řekneme: nemám pevnou vůli. Často říkáme: musel jsem se tak rozhodnout, ale nebylo to z mé vůle.

Vůle představuje zmobilizování vlastní síly, životní energie

yoga-876744_1280Někdy nemáme vůli žádnou, někdy slabou, ale přesto je dobré považovat vůli alespoň částečně za svobodnou. Pokud budeme vůli považovat za nesvobodnou, může to vést až k rezignaci, k odmítání seberealizace. Vůle je čistá síla, je třeba ji oddělit od emocí, od myšlenek, které soudí nebo hodnotí. Vůle nic neřídí, intelekt je tím, kdo rozhoduje, tím, kdo vykonává akt volby. Vůle nerozhoduje o tom, co je dobré nebo špatné, to je záležitostí svědomí. Vůle je dynamická síla VYKONAT rozhodnutí, spojená s původním zdrojem energie. Mnohokrát něco chceme, ale nemáme vůli – sílu – své chtění nebo přání prosadit, ani sami před sebou ne – předsevzetí. Vůle je ale také statická, projevuje se jako zásoba nashromážděné energie, která se následně dynamicky projeví energetickým činem. Činem provázeným inteligencí, která směruje koncentrovanou vůli k vytčenému cíli.

Energie vůle je proměnlivá, může být výbušná, utlumená, v nejlepším případě vytrvalá až neúnavná. Dokonalá a silná vůle nemusí být totéž. Dokonalá vůle představuje dokonalý morální aspekt člověka. Silná vůle souvisí se sebekontrolou, ovládá tělo a duševní schopnosti na základě rozumu, z nejrůznějších pohnutek a přání. Což nemusí znamenat, že je vždy dokonalá, pokud je například směrována proti morálním zákonům (mravní vědomí, svědomí, etika, šlechetnost). Dokonalá není vůle, která je umíněná až fanatická, jako všude jinde i zde musí platit rovnováha.

Vůle souvisí také s VÍROU v SÍLU

yoga-241613_1280Vůle je energetická podstata člověka, je sjednocující silou, je podpisem osobního charakteru, způsob projevu člověka. Zvíře v přírodě uplatňuje svou vůli (volní sílu) prostřednictvím instinktů a pudů k přežití. Člověk disponuje vůlí mnohem rozvinutější, má schopnost vůli kontrolovat a řídit. Každý člověk je jiný, každý uplatňujeme vlastní vůli jiným způsobem. Člověk může svou vůli vědomě propojit se svým vyšším Já. Vůle napojená na oblast vyššího Já je řízena těmi nejhodnotnějšími pohnutkami, v souladu s intuicí a rozumem. Dokonalá sebeovládací vůle je vlastností vyspělé duše a velikosti ducha, souvisí s duchapřítomností. Ducha přítomnost znamená: bytí v přítomném okamžiku. Duchapřítomnost v lidském pozemském těle, s dokonalou sebeovládací vůlí, je magickou silou.

Vůle může být také explozivní, takovou vůlí disponují sportovci, mají schopnost rychlého soustředění síly. Pokud člověk s velkým energetickým potenciálem nesportuje, je ovládán přílišným temperamentem, nedostatkem rovnováhy. Potom dochází k náhlému uvolnění energie, což může vést k nesprávným rozhodnutím, k nesnadnému sebeovládání. Po náhlém uvolnění nastřádané temperamentní energie často dochází k opačnému extrému: k náhlé slabosti, často doprovázené nepříjemnými emocemi.

Zdrženlivá vůle je síla, která dokáže ovládat například nepřiměřené výbuchy emocí

Rozhodná vůle je zase síla, která nedbá na předsudky, nejrůznější pohnutky ega, výmluvy, nebo domněnky, a nenechá se odlákat nebo odradit z vytyčené cesty za svým cílem.  Někdo má schopnost mobilizující vůle, takový člověk je vždy připraven k činu, rychle se rozhoduje, jeho vědomí je bdělé a ostražité. Vůle může být také rozporuplná a nestabilní, s nesoustředěnou pozorností, především pokud člověk není v harmonii, pokud je ovládán jakoby dvěma bytostmi v jednom těle. Pokud má člověk vůli silnou, ale na druhou stranu jakoby roztříštěnou, brzy jej každá záležitost omrzí, dochází k ztrátě zájmu, opakovaně není věc dotažena do cíle. Pokud člověk svou vůli neovládá, často jedná bez rozmyslu, unáhleně, impulzivně nebo zkratkovitě. Nebo jedná pod vlivem nějakého druhu nepotlačitelné vášně, vášnivé žádosti, která ovládá většinu jeho myšlenek, extrémně projevuje své city.

Slabá vůle zabraňuje dosažení úspěšných výsledků

yoga-224643_1920Slabá vůle se projevuje nejvíce v případě neschopnosti pojmenovat svůj cíl. Projevuje se také absencí jakéhokoliv cíle, i malé cíle jsou tedy velmi důležité. Osoba se slabou vůlí nedokáže potlačit nutkání k činu, ani si v daném okamžiku uvědomit následky svého jednání. Nebo úplně naopak: projevuje se nerozhodností, neschopností přinutit se k činu. Slabá vůle se projevuje také přeskakováním z „cíle do cíle“, kdy nevíme, co vlastně chceme.  Nedostatek chtění je nejčastější příčinou neúspěchů, projevuje se neustálým odkládáním akce.

Extrémně slabá vůle může vést, z lékařského pohledu, až k onemocnění: abulie. Abulie se projevuje extrémní neschopností k akci, nehybností, ztrnulostí, přílišným negativismem, bezdůvodnou vzpíravostí, neustálým protestováním. Člověk s extrémně slabou vůlí provádí neúčelné, zbytečné, často opakované pohyby. Často provádí své každodenní rituály automaticky, působí jako stroj, který jen opakuje naučené pohyby, opakuje stále stejné věty, i jemná mimika vypadá jako neměnná, naučená. Takový člověk neovládá své myšlení, cítění a chtění. Může trpět psychickou a duševní vyčerpaností.

Člověk s oslabenou vůlí se někdy pohybuje jako tělo bez duše, absolutně postrádá napojení na vyšší Já. Slabá vůle bývá často zapříčiněna přílišným strachem, sklonem k častému rozčilování, které vede k nesoustředěnosti. Často spojujeme slabou vůli s necitlivostí, s nedostatečnou žádostí, s myšlením, úsudky nebo svědomím, ale příčina je především v nevíře v silnou vůli. Neuvěříme-li v sílu své vůle, nemáme dostatek správného, intenzivní chtění, vědomí je oslabeno nevírou v sílu životní energie. Vědomí je jen minimálně napojeno na vyšší Já, má málo podnětů pro žádostivost, málo inspirace pro rozmýšlení, oslabené rozhodování. Slabá vůle pouze žádá, avšak nerozmýšlí a nejedná. Ve vědomí se projevuje pouze duševní stav žádosti bez vůle, bez potřebné osobní moudrosti, bez rozlišování důležitého od nedůležitého.

man-1069219_1920Pokud máme slabou vůli, je důležité zbavit se liknavosti, roztěkanosti, nepřeskakovat z jedné věci na druhou, naučit se koncentrovat, netříštit pozornost. Naučit se nepropadat vnějším tlakům, vnitřním stavům nejistoty. Naučit se poslouchat intuici a nedělat neuvážené změny. Dostatek životní energie podpoří vytrvalost, jinak se vůle stane vysílenou, vyčerpanou. Nedostatek životní energie zapříčiní únavu, duševní i fyzickou. To může souviset s tím, že jedinec nedokáže své síly rozložit, neumí správně odpočívat. Pokud dojde ke ztrátě vůle, už jen k samotnému náznaku, je zapotřebí soustředit pozornost jinam. Odpočinout si, povznést se duševně, spravit si náladu, jedině tak se dostaví nové podněty, inspirace a nová aktivace vůle – životní energie. Přepracovanost, fyzická i duševní, vede k vyhoření, ke ztrátě vůle.

Kdy ještě míváme slabou vůli, která nám přináší komplikace například ve vztazích?

Pokud nedokážeme být tolerantní, přestože většinou dobře víme, že bychom měli být. Jsme příliš umínění, nemáme dostatek trpělivosti. Pokud se nám nechce zvažovat před důležitým rozhodnutím jasná pro a proti, a odmítáme vnímat nejrůznější výstrahy, v podobě vnitřních upozornění, nebo vnějších synchronizací. Paradoxně také pokud si chceme prosadit svou vůli za každou cenu a přitom už podvědomě tušíme, že nejednáme správně – nemáme vůli poslouchat vnitřní hlas. V takovém případě často nemáme vůli přijmout a zpracovat případnou vlastní ješitnost, pýchu, netoleranci k druhým, vlastní neskromnost, nedostatek pokory. Nedostatek vůle se projevuje také neschopností poučit se z minulých nezdarů.

Příkladem z magické praxe si můžete představit, jak funguje dokonalé ovládání vůle

Pokud dokážeme ovládnout vyzařování vlastní energie, myšlenek, emocí a pohybů těla, můžeme se pro své okolí učinit „neviditelným“. Představte si, že jste v prostředí plném lidí, kolem vás je rušno. Odeberte se někam stranou, zůstaňte nehybně stát nebo sedět. Uklidněte dech, uvolněte veškeré pocity a emoce. Zbavte se nervozity, netrpělivosti, zvědavosti, vnitřních komentářů, posuzování viděného, prostě všeho – zůstaňte prázdní. Utište myšlenky, zastavte je, nechte mysl naprosto prázdnou. Nehýbejte se, dýchejte velmi volně. Energie je ve vás koncentrovaná a vaše osobní resonance se navenek téměř neprojevuje. Téměř nic z vás nevyzařuje (informace), to zapříčiní vaší „neviditelnost“ – lidé vás nebudou vnímat. Nikdo si vás jakoby nevšimne, protože nevyzařujete energii myšlenek a pocitů, tím nepřitahujete energetickou pozornost ostatních lidí, která je svázána s jejich energetickým polem. Jakmile opět uvolníte pohyb, myšlenky a pocity, vaše energetické pole začne vysílat silnější vlny energie, které se dotknou energetického pole ostatních lidí, přestanete být „neviditelní“, umožníte lidem kolem, aby vás zaregistrovali, aby se na vás opět naladili. Aby se naladili na vaší energetickou podstatu.

Vesmírný internet – 3D realita

Tento počin ale vyžaduje nesmírnou vůli, dokonalé sebeovládání. V okamžiku, kdy ukončíte tento pokus, se vrátíte ke svému každodennímu podpisu – k energetickému záznamu vašeho osobního pole. A budete dál přitahovat to, co sami vyzařujete, dokud nezměníte vlastní magnetický kmitočet a nerozhodnete se vysílat jinak, na jiné frekvenci. Emocionální energie, vibrace pocitů a vyzařování myšlenek – to vše je součástí vibrace vašeho fyzického těla.

Sečteno a podtrženo: vyjadřujeme sami sebe, v každém okamžiku, vyjadřujeme svá očekávání, i když mlčíme. Vlastní vůlí se můžeme naučit vyzařovat klid a pro okolí povznášející vibrace.

cloud-934046_1920

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.