Zákon o příčině a následku

Morfická pole: informační pole forem nehmotné neviditelné sféry. Morfická pole organizují veškerou hmotu viditelného světa na základě analogických vzorců, informací v morfických polích uložených. Dělením na jednotlivé energetické články dostaneme nekonečně mnoho menších informačních polí. Přenos informací probíhá na základě rezonance. Síla přitažlivosti závisí na tom, jak silně, jak často a jak aktivně se na to které pole informací dokážeme napojit. Každé morfické pole neustále přijímá nové informace. Uložené informace se následně organizují jak v řád, tak v chaos, (který je chaosem pouze na první dojem), podle toho jakou energií disponují. Všechny události bez výjimky za sebou zanechávají energetickou stopu, podle které se organizují události příští, včetně karmických úkolů, jak osobních, tak celospolečenských. Avšak racionálně zaměřené vědomí může mít problém pavučinu vytvořenou nitkami karmických událostí rozplést.

Zákon o příčině a následku

Budoucnost je čitelná ve stínech přítomnosti!

Vše jsoucí má vlastní energetické pole: galaxie, Mléčná dráha, planety, Země, příroda, rostliny, stromy, člověk… Všechny děje a jevy korespondují s příslušným morfickým polem. Paměť přírody rezonuje s vlastním polem informací, stejně tak historie Země. Lidstvo rezonuje s polem kolektivní paměti. Každý člověk má vlastní informační pole, propojené s Vědomím vesmíru. Jsme-li naladěni na studium třeba architektury, naše mysl rezonuje s morfickým polem této vědy. Šaman je naladěn na morfické pole léčivých rostlin.

Každý obor nebo věc, jakákoliv hmota rezonuje s příslušným morfickým polem. To si uvědomovali všichni věhlasní géniové, využívali změněného stavu vědomí a na morfická pole se dokázali napojit.

Podoba energetických polí závisí na tom, jaké kódy, programy a informace přijímají

Pozitivní informace vytvářejí harmonii, negativní vytvářejí deformace morfických polí a následné destrukce v realitě. Na duchovním vývoji lidstva záleží, zda se formují v pozitivním duchu nebo se odklánějí od původních záměrů a začnou vibrovat na úrovni destruktivních vzorců. Například morfická pole národů jsou oslabována špatnou mocenskou politikou. Každá oblast lidské činnosti má vlastní tvořivé pole informací, tudíž je jejich počet nekonečný. Dnes se slovo krize skloňuje ve všech pádech, to přináší negativní vzorce a zakalení informačních polí různých oborů lidské činnosti. Stále si neuvědomujeme, že vědomí má přímý vliv na všechny děje a okolnosti. Vše kolem nás je ovlivňováno již samotným pozorováním. Čím více ,,pozorovatelů“, tím silnější vliv na hmotu čili na budoucí události. Čím více lidí se utápí v pocitech neřešitelnosti té které krize, tím více se krize prohlubují.

Morfická pole mají vlastní inteligenci a pracují samostatně. Pouze zpracovávají informace, naprosto o ničem ale nerozhodují, pouze přijímají energetické toky myšlenek. Některá pole jsou stabilní, jiná se neustále mění. Rozhoduje člověk nebo společnost na základě jakých energií stvoří vlastní realitu. Je to podobné, jako když hrajete počítačovou hru – vše je předem dáno v několika možných variantách. Hráč sám rozhoduje o příštím dění, paměť počítače pouze zpracovává informace. Kdykoliv se můžeme napojit na pole jednotlivých vědních oborů, nebo na morfická pole starobylá, zachovávající v sobě informace hermetické, esoterické. Také informační pole léčivých bylin nebo drahých kamenů vibrují léčivou energií.

Čím pozitivnější morfické pole, tím vyšší má vibrace

Morfická pole apokalyptických a hororových filmů nebo skutečných válek vibrují na nízké a pomalé frekvenci. Morfická pole andělských bytostí vibrují čistou, zářivou energií soucitu. Dochází-li k transformaci vědomí pomocí čisté energie Lásky, SVĚT ZVYŠUJE VIBRACE, až nakonec vibruje v harmonii s morfickým polem nepodmíněné Lásky. Pokud svět zpomalí vibrace, vibruje-li na velmi nízkých frekvenčních pásmech, potom jsou některé události napojeny na pole temných energií. Člověk sám je nevědomky příčinou toho, že svět rezonuje v souladu s morfickými poli utrpení, agresorů, vládců temnot a uměle vyvolaných sugescích.

Rozhodnutí je vždy jen na nás. Zodpovědnost ani vinu nelze svalovat na žádná pole informací. Ačkoliv jsou to ona energetická centra, odkud se k nám zrcadlí zpětně vše, co vysíláme, podle toho v jakých obrazech a kódech vysíláme a na jakých frekvencích – zda temných či světlých. Negativní energie, je-li silně zahuštěná, narůstá geometrickou řadou a následně stvoří bytost na plazmatické úrovni. Larvu živící se energií negativních myšlenek. Překročí-li záporná energie myšlenek, emocí a následných činů určitou mez, vykrmená larva se otevře a se zpětnou vazbou uvolní všechny negace zrcadlově zpět. Potom lidské dějiny ulpívají v bahně temných energií. Tím se zvyšuje napětí v morfických polích, potom přichází na řadu kritické množství a vzápětí se dostává ke slovu zákon přitažlivosti – akce a reakce. Dějiny lidstva se v mnohém opakují.

Zákon o příčině a následku

Magický ,,zákon schválnosti“, z pohledu esoteriky, funguje na stejném principu

Pokud jde o zákon o příčině a následku, jedná se o zákon zpětného zrcadlení vesmírných rezonancí. Osvojme si zákon zpětného působení dříve, než cokoli jiného. Každý jev a každé dění v přírodě i v osobních životech má vlastní příčinu. V přírodě působí příčiny a následky mechanické, podmíněné přírodními zákony, ale také vědomě nebo nevědomě zapříčiněné člověkem. Stejně tak v životě člověka se jedná o vědomé či nevědomé akty. Téměř všechny děje vytvářejí následky prostřednictvím vůle, prostřednictvím svobodného rozhodnutí, ačkoliv se to někdy může zdát nepravděpodobné.

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

Vysíláme-li zápornou energii, mohou se například porouchávat elektronické přístroje kolem nás častěji, než je běžné. Vaříme-li oběd zahlceni zlobou a nepříjemnými myšlenkami, vzorec negativní energie ovlivní pokrm i strávníky! Jídlo vařené s láskou přináší harmonii. Budeme-li rozhořčeně myslet na tělesnou, fyzickou bolest, dodáváme bolesti sílu a můžeme ji nevědomky prohlubovat. Budeme-li financím přisuzovat energie nedostatku, nikdy jich nebudeme mít dost. Uznáme-li, že takto funguje v kvantovém měřítku přenos myšlenek na hmotu, můžeme si v mnohém životní nepohodlí ulehčit.

Člověk je původcem svých aktů, potom následně zakouší prožitky vlastní vůle. Mezi příčinou a následkem, mezi akcí a reakcí existuje vztah závislosti. Vůle je vždy naplněna a někdy zahlcena rozmanitými motivy. Je důležité vnímat především nenápadné souvislosti všech duševních sil a pochodů. Souvislosti veškerých myšlenek a činů, smyslových a emocionálních procesů, vliv osobních představ na prožívanou realitu.

Sem patří veškerá naše zaběhnutá každodenní činnost a zakořeněné zvyky. Stejně tak jde o vědomé ,,usilování“ ve prospěch dosažení předem daných záměrů. Zkoumání všech vnitřních i vnějších podnětů a motivací vedoucích k různým rozhodnutím. Dále nás podstatně ovlivňují projevy osobních povahových rysů, pozitivní i negativní projevy charakteru. Vše vědomé i nevědomé, vše mezi duší a tělem.

A udělat si v tom pořádek a jasno je docela makačka! Není to jednoduché, protože jak se říká, zvyk je železná košile. Všechno konečné je něčím zapříčiněno. Trpělivým poznáváním sebe sama, stereotypních zvyků, skrytých tužeb, potlačovaných emocí a neuvědomělých povahových rysů, můžeme postupně odhalit příčiny různých následků v každodenních okolnostech. Ovšem aniž bychom svalovali vinu nebo odpovědnost na kohokoliv či cokoliv, co zdánlivě, díky naší nevědomosti, vypadá jako příčina některých životních zkušeností. Svalováním viny na ostatní se dopouštíme sebeklamu. Je nutné uvědomit si, co očekáváme. Předpokládáme-li potíže, ať už se týkají čehokoliv, přivoláme je! Zamyslete se nad tím, jak odpovídáte na otázku: ,,Jak se máš?“

Zákon o příčině a následku

Všimněte si také, že někteří lidé, jejichž životy se nevyvíjejí zrovna růžově, stokrát za den použijí věty typu: ,,To je hrůza!“ ,,To je děs!“ ,,To je strašný!“ A někteří z nich si v tom dokonce velmi libují!

Sobecká lidská touha bývá příčinou neočekávaných následků, vyvolává opak chtěného. Proto si vždy, za každým slovem, myšlenkou a činem musíme představit energetické pozadí, které se dříve nebo později projeví zrcadlením – zpětnou vazbou! Považujme v každém okamžiku zákon zrcadlení za nedílnou součást bytí. Potom se nám některé podivné jevy a události ukáží ve zcela jiném světle. Tichou trpělivostí se nám podaří alespoň o pár kroků přiblížit se pravdě. Vtip je v tom, že nikdo na světě nemá patent na dokonalou pravdu. Ani žádný guru, byť by byl oděn v tom nejsvětějším rouchu a hlásal z neprůstřelné terasy svého paláce moci tu nejsvětější pravdu. Proto je nevyhnutelné naučit se vnímat a používat vlastní intuici a šestý smysl zcela samostatně.

Zákon o příčině a následku

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.