Myšlenka je tvořivá vibrace

Myšlenky jsou pohyblivé a jsou velice akční. To si umí málokdo představit – myšlenka přece není hmotná, nevyslovená myšlenka se odehrává jen v mé hlavě. Tak jednoznačné to ale není. Myšlenka je vibrace energie, okamžitě se zobrazí v energetickém poli Jsoucna. Mozek funguje jako vysílač. Každá myšlenka má určitý energetický potenciál, okamžitě vibruje na jemnohmotné úrovni. Vibrace myšlenek působí na hmotu jednoduše proto, že vše viditelné je v podstatě také vibrující energií. Je-li myšlenka silná, intenzivní a často opakovaná, spoléháme se na ni a věříme jí, potom narůstá její energetický potenciál. Potom má dostatek energie projevit se ve hmotě – uskutečnit se. Proces uskutečnění následuje s ohledem na sílu myšlenky – propojenou s emocemi, (emoce jsou stejně důležité jako myšlenky). Může to být během okamžiku, několika dnů ale i roků, protože žijeme paradoxně omezeni prostorem a časem. Kdo má zkušenost s astrálním putováním, ten ví, že v astrálním světě, který vibruje na jiné frekvenci, se myšlenka uskuteční (zobrazí) okamžitě.

Znamená to, že sobě si podobné myšlenky se k sobě přitahují?

Vibrace radostných myšlenek vytváří energetická (morfická) pole pozitivní. Temné myšlenky vytvářejí pole s vibrací negativní – zjednodušeně řečeno. Jednotlivé myšlenky podobných vibrací se shlukují a navyšují potenciál (osobního) informačního pole. Zdravý proces myšlení ale není o rozdělování na pozitivní a negativní, je o udržování rovnováhy energií jin a jang (viz monáda). Myšlenky vytvářejí na vyšší úrovni geometrické fraktální obrazce. Víme, že energie se přeměňuje ve hmotu a hmota v energii. Přijmeme-li spirituální přístup k životu, potom nemůžeme shledat nic podivného na tom, pokud vyslaná myšlenka rovná se akce a následek projeví se jako reakce. Navíc si musíme uvědomit, že myšlenka vyslovená nahlas, proměněná v energii zvuku, nabývá na síle, jejíž tvořivý potenciál se nesčítá, ale násobí!

Každá vyslaná myšlenka (jejich součet) se v čase vrátí k odesilateli s trojnásobnou silou zpět. Pro vědomého člověka toto platí obzvlášť dramaticky, neboť si je vědom všeho, co dělá. Je obeznámen s vesmírnými (kvantovými) zákony. Nemůže tedy spoléhat na nevědomost. Zákon přitažlivosti působí rychleji, než pro člověka, který je sice za své jednání také zodpovědný, ale jeho činy nemusí být vždy vědomé. Přesto jsme každý za své myšlenky a činy stejně zodpovědný. Pokud si toto uvědomíme, nastartujeme ozdravný transformační proces, jedině potom se můžeme vydat na vědomou magickou cestu, která je především cestou sebepoznání.

Toto platí i na kolektivní úrovni, stejně pro kolektivy, národy i celé lidstvo. Podle toho, na jaké frekvenci vibruje kolektivní myšlení, lze očekávat následky. V podstatě je to velice jednoduché. Bohužel lidstvo jako celek tyto vesmírné zákony stále ignoruje. Realita je zhmotnělá představa, která se uskutečňuje skrze morfická pole kolektivního vědomí. Vše, co se nám zjevuje před očima, je odvislé od vlnové frekvence, kterou jsme schopni vnímat, která se shoduje s vibrací našeho vědomí. Vyšší vibrace umožňuje vejít do jiných frekvenčních pásem. Dokonce do jiných dimenzí existujících paralelně s časoprostorem, který běžně vnímáme.

Myšlenky jsou tvořivé vibrace

Vše je tvořeno vibrujícími atomy, veškerá hmota je tvořena vibracemi. Myšlenky jsou také vibrace! Nejsou však hmotné a nejsou tudíž ovlivňovány zemskou přitažlivostí. Neovlivňuje je čas a v pohybu prostorem je nezastaví žádná hmota. Každé vyřčené i nevyřčené slovo tak bez překážek rezonuje s příslušným tónem. S hudbou kosmických sfér – jak by řekl filozof dávných časů. Tím dochází k následnému zhmotnění očekávaných vizí a toužebných přání. Vyprodukovaných, jak jinak, než svobodnou vůlí, která má tu schopnost naladit se bez předsudků na kreativní síly vesmíru, na kvantovou paměť – vesmírnou Mysl. Ale také ke zhmotnění všeho, co nám život komplikuje. Příčinu hledejme v negativních představách, myšlenkách, v negativních (nezpracovaných) emocích, v pocitech viny, strachu a veškeré zlobě, kterou v sobě nosíme nebo ji přejímáme z okolí. S přihlédnutím k tomu, že „komplikace“ nelze odsuzovat pouze jako negativní, komplikace spouští proces sebepoznání.

Bude-li naše mysl rezonovat v zásadě na frekvenci pozitivních vln (plus mínus), budeme v reálném životě zakoušet spíše pozitivní zkušenosti. To ale neznamená očekávat, že „negativní zkušenosti“ se nám zcela vyhnou, v tom případě bychom stagnovali a přestali se vyvíjet. Rezonance je souznění, ale také odezva nebo ozvěna. Myšlenky, emoce a představy vibrují na určitých frekvencích, kde dochází ke shodě příslušných energií, k souznění pozitivních myšlenek s láskou, případně negativních myšlenek spojených se strachem. Obojí je ale součástí životního procesu, nelze svět striktně rozdělovat na dobro a zlo. Ať už máme jakoukoliv touhu, jde o to uvědomit si, co je pro nás nejlepší. Neprotiřečit si! Nežít ve strachu a obavách! K tomu je vhodné podstoupit proces sebereflexe v meditaci. Vědomé ovládání mysli napomáhá nám tvořit realitu a využívat tak vlastní tvůrčí potenciál. Ten nalezneme, pokud správně pochopíme význam bytí v přítomném okamžiku.

Není obtížné pochopit princip, na jakém svět myšlenek funguje

Obtížné je uvést tento princip v osobním životě do praxe. Všichni známe jedno staré přísloví: ,,Trpělivost růže přináší“. To ano. Ale! Budeme-li trpělivě čekat, aniž bychom směrem k našemu záměru vytvářeli ty správné myšlenky, představy a emoce, bez pochyb a protiřečení si, můžeme trpělivě čekat do nekonečna. A vyladit mysl do harmonie s okolním světem, ještě v kombinaci s přítomným okamžikem, může pro někoho být nadlidský úkol.

Bude-li naše mysl zahlcena energií nepřejícných, pomlouvačných, lživých a jízlivých myšlenkách, dříve nebo později dojde k patřičné odezvě a realita bude vibrovat na stejně neutěšených frekvencích. Pokud dospějeme k zamyšlení, jakou energii dáváme myšlenkám, které vytvářejí realitu, posune nás to k pravdivému zamyšlení se nad vším negativním, usazeným v nás samých. Nad zápornou energií, kterou každý z nás více či méně uvolňuje do prostoru. Ať už tato energie zasahuje přímo či nepřímo nás osobně, naše blízké, přátele, neznámé osoby, ostatní živé bytosti a samozřejmě přírodu a vesmír jako celek.

Zobrazit všechny eKnihy

Materialistická představa hmoty je jednou z největších světových iluzí. Čím je svět chaotičtější, tím více tyto iluze nabývají na síle. Pokud se jakýkoliv předmět, složený z vibrujících atomů, hypoteticky rozvibruje nepředstavitelně rychle – stane se neviditelným. Lidské smysly přestanou tento předmět vnímat, přestaneme jej vidět. Veškerý materiální svět sestává z vibrujících atomů. Záleží pouze na frekvenci – na rychlosti oné vibrace, co pro nás ještě je světem viditelným a kde již přechází v neviditelné paralelní reality nebo morfická pole informací. Čím je rychlost vibrace menší, tím je hmota pevnější, hustší a viditelnější. Myšlenky sice nevidíme, přesto jsou společně s emocemi skrytým tvůrčím potenciálem všeho, co si dokážeme představit.

Zákon o příčině a následku souvisí s energií kritického množství

Motyli-Efekt-ObalkaVšechny myšlenky, emoce, představy a činy vyprodukované lidmi na celém světě se vlní v čase. Myšlenky a emoce disponují ohromnou silou v životě člověka. Každá myšlenka přetrvává v čase jako chvění, vlnění nebo rezonance. Myšlenky každého jednotlivce rozhodují, jako živoucí síly, svým obsahem, zda život člověka povede k harmonii. Vše se odvíjí od síly vůle. Vůle, energie chtění a energie očekávání představují možnosti netušeného. Ušlechtilé myšlenky, správně zpracované emoce, osobní ideály a představy, pokud překročí ono kritické množství, přemění se ve hmotu. To znamená, že budou realizovány, potom snad můžeme mluvit o štěstí a příznivém sledu různých „nenáhod“, které nás dovedou k cíli. Základem veškerého vesmírného dění je – POHYB. Bez pohybu by vesmír ustrnul v nicotě. Jde o pohyb obousměrný – Jin/Jang, jde o vyvažování a udržení rovnováhy.

Během času vznikají kosmická moře myšlenek, představ a vizí, podobné myšlenky vyhledávají sobě rovné. Slučují se a propojují navzájem až do chvíle, kdy vznikne ono kritické množství (informací). A v okamžiku jeho naplnění dojde k rozbouření této kosmické hladiny a k jakési pomyslné, již neovladatelné přílivové vlně, která zasáhne lidstvo (nebo jednotlivce) přesně podle pravidel příčin a následků, v souvislosti s kvantovým vědomím vesmíru.

Slovo je zákon. Nic není náhoda. Energie slova krize, skloňovaného v mnoha podobách od rána do večera, bublá v kotlíku vesmírného vědomí jako sopka před vybuchnutím! Žijeme v době, kdy se následky všemožných příčin zviditelňují a dávají o sobě různou formou vědět. Jen absolutní flegmatik si toho může nevšimnout! Není už možné nevidět, že člověku (lidstvu) je „zrcadlením“ dáno to, co si zaslouží. Duchovní hodnoty života jsou systematicky vymazávány už příliš mnoho let. Společnost je záměrně orientována k bezduché hmotě! Snadná ovlivnitelnost lidstva v zájmu mocných je na pováženou. V tomto směru může kritické množství „negativních aspektů“ vývoje lidstva dosáhnout až na samu hranici snesitelnosti. Ke slovu se potom přihlásí chaos ve všech podobách. Ale chaos je startovacím impulsem k nápravě, impulsem k využití nových příležitostí. Tento stav společnosti si již mnoho lidí uvědomuje a kritické množství „negativních aspektů“ zdá se být úspěšně překonáno. Pomalu a jistě mocné síly tohoto světa ztrácí energii. Probouzející se lidé naopak energii získávají, vědomě se učí s energetickými poli informací pracovat ve svůj osobní i společenský prospěch.

Každý člověk má vlastní Hvězdu – osobní informační pole v Prostoru

             Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?