Iluminanty, ilumináti, iluminace – skryté souvislosti

Významy některých slov jsou různě provázané, jednou z těchto zajímavostí je, že iluminanty jsou takzvaná „smluvní světla“, která stanovuje komise CIE (mezinárodní komise pro osvětlování). Organizace CIE se zabývá světlem, osvětlováním, barvami a kolorimetrickými soustavami, vytváří systémy k definování barev pro různé účely. Na tom není nic zvláštního, ani konspirativního, vše vychází například z faktu, že vlivem (dopadajícího) světla vidíme barvy jinak při chromatickém osvětlení a jinak při achromatickém osvětlení. Podstatná pro tento text je hlavně souvislost, že barvy v přírodě vlastně neexistují, jsou „iluzí“ vytvořenou světlem – kombinací světelných frekvencí. Různé vlnové délky světla vytváří vjem barev, barvy vznikají spektrálním rozložením světla. Barevná příroda je vlastně tajemná a dokonalá malba světlem. Zrak, oči a mozek – to je základní výbava člověka pro život, pro (subjektivní) vnímání světa. Oko a mozek vidí svět hlavně na základě zkušeností, a pro naše (subjektivní) vnímání světa jsou podstatné nejen hmotné prvky ale také nehmotné emoce.

Takže nejen barvy, ale i různé vidění světa je mnohdy iluzorní, a to na základě procesů odehrávajících se ve vnitřní sféře člověka. Mozek zpracovává různé optické klamy také na základě (opakovaných, naučených) zkušeností. Díváme-li se na nějakou (neúplnou) scénu, mozek dokonce dokáže do viděného obrazu doplnit prvky, které v určitém okamžiku na dané scéně fakticky schází. Oko člověka podléhá také různým zájmům – mozek někdy vidí jen to, co vidět chce. Svět nevidíme všichni stejně, rozlišovací schopnost oka (mozku) je u každého člověka jiná.

Nikoliv náhodou je právě vševidoucí oko symbolem Iluminátů, podle konspiračních teorií se jedná o různé skutečné, ale i fiktivní skupiny osvícených (jedná se o různá bratrství či lóže světla). Jde o skupiny (hlavní hráče na šachovnici světových událostí), které po generacích usilují o „podrobení celého světa“.

Pro své dlouhodobé cíle a vize využívají, například pro ovlivňování velkých mas lidí, kontrolu světových médií, ani je to nestojí mnoho sil, protože například sledování televizní obrazovky je vysoce sugestivní, a lidé všemu viděnému snadno uvěří. Oko a mozek velice snadno přijímají to, co na obrazovce vidí. Oko (mozek) člověka se na svět dívá vždy z určitého osobního pohledu, který ale může být zmanipulovaný.

JASNOST je základem pro jemnohmotné a OSVÍCENÉ vnímání reality. Stejně jako fyzické osvícení (množství dopadajícího světla na daný objekt) je určující pro vnímání a rozlišování různých hmotných objektů, a odlišování skutečností od iluzí.

Iluminanty („smluvní světla“) jsou tedy součástí určitých dohod pro mezinárodní systém k definování barev

Také Ilumináti mají mezi sebou různé (také historické) dohody, a výraz „smluvní světlo“ má jistě v těchto sférách zcela jiný význam. Například nový člen uzavírá se skupinou „smluvní vztah“, členové skupiny provádějí různé rituály s přísnými pravidly, například invokace světla. Vědí, že jádro k jakémukoliv mystickému učení je SLOVO, nikoliv pouze rituál, ten je sice důležitým ale nikoliv nezbytně nutným podpůrným prostředkem pro zamýšlený záměr.

A co mají tyto pojmy – iluminanty a ilumináti – společného? Společný základ je v latinském slově illuminatio = osvícení

Ilumináti se vyznačují tím, že se jedná o více méně tajné „osvícené“ společnosti. Mysticismus, hermetismus, spiritualita, magie, esoterika – to jsou pojmy, které jsou stále ještě mnoha lidmi často zatracovány a díky nevědomosti neuznávány. Přesto právě ilumináti, a od jejich řad odvozená různá bratrstva vyšších řádů, jsou odborníky výkladu a používání mnohých mystických učení, gnostických textů s „tajnými“ informacemi, alchymistických mystérií, a právě díky tomuto svému vědění mají určité schopnosti pro masové ovládání (podrobeného) lidstva.

Zobrazit všechny eKnihy

Konspirační teorie o elitních skupinách, které manipulují s lidským vědomím a staví se nad „obyčejného“ člověka, jsou podstatně složitější, což není předmětem tohoto článku. Jen jsem chtěla poukázat na to, že není osvícení jako osvícení, a na význam některých slov, slovních spojení a na zajímavé souvztažnosti, kterých je kolem nás nesmírně mnoho – vidět se je naučíme, pokud se ukotvíme ve vnímavé POZORNOSTI.

Lidská nevědomost jde podobným „světo-tvorným“, ale nikoliv „světlo-tvorným“ skupinám na ruku, různí „ilumináti“ ani nemusejí používat složité metody k ovládání podrobené – většinové společnosti. Na ruku jdou těmto mocným skupinám také někteří novodobě „osvícení“ z nižších řad než jsou tajné i netajné světové řády, lidé, kteří možná ani neznají důležité souvislosti, a možná nevědomky podporují stigma „spasitelského modelu světa“.

Dobrou zprávou však je, že lidé konečně ve velkém měřítku všeobecnou nevědomost, nejen o mocné síle hermetických učení, úspěšně překonávají. Jakmile „nadpoloviční většina“ dosáhne vyššího uvědomění, pro mocenské společnosti skončí zlatý věk autoritářských sil, a lidem se otevře skutečný věk laskavého a Tvůrčího Světla. Věk Vodnáře není jen o otázkách: Odkud se bere existence? Nová lidská epocha je také o tom, že všechny mystické staro-nové vědomosti nebudou lidmi zneužívány, postupem času je dokážeme (přirozeně) využít pro dobro nás všech.

Luminária  – nebeské objekty, které nás osvětlují: Slunce, Měsíc a hvězdy.

K napsání dnešního článku mě vedla inspirace touto fotografií. Nejdříve jsem se na tento obrázek dívala jako na nádherné přírodní „zjevení“. Potom jsem si uvědomila magickou sílu světla a stínů, která z obrázku vyzařuje. Vidím světlo a tmu v rovnováze, magický bod setkání vesmírné duality, sílu protikladů, magický okamžik soumraku – kdy už není světlo a ještě není tma…

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?