Mysteria tajemné Luny aneb „Kam čert nemůže, tam pošle ženskou“

Milé dámy, lichotí vám toto rčení, nebo vás uráží? Archetyp divošky, mysteria Luny, pohanské bohyně, hluboké vody podvědomí, pohanské obřady a kulty, bohyně Matka – pokud se zamyslíme nad skrytými hodnotami posvátného ženství, tak sebe-vědomé ženy (bohyně a čarodějky) toto pořekadlo snad ani urazit nemůže. Stačí uvědomit si, jak by to na světě vypadalo, pokud by ženy na celé Zemi měly omezená práva, podobně jako je tomu v některých arabských zemích. Náboženská víra, kde duchovní autoritu tvoří muži, potlačuje ženství jako takové, jde o nezpracované energie hlubokého, vnitřního ženství. Často obracíme svůj zrak k úplňku a rozjímáme o jeho vesmírné síle, tak si můžeme více říci o tom, proč mají lidé z Měsíce, podměsíční síly a vlastního podvědomí, a muži ze silné ženské energie vědomě i podvědomě strach.

Mysteria tajemné Luny aneb "Kam čert nemůže, tam pošle ženskou"

Žena je, skrze svou vrozenou intuici a schopnost překročit práh vědomé mysli, napojena na transformační sílu Měsíce

Žena dokáže proměnit krev v mléko, a živit tak své děti – život zrozený z jejího těla. Ale to není zdaleka všechno, co dělá ženu ženou, pozitiva ženské energie, v době kdy lidstvo polarizuje svět ženy a svět muže, dodnes zastiňuje obvinění „pramáti Evy“ z prvotního hříchu. Pohanská trojjediná Bohyně (panna, matka, stařena) byla s příchodem jediného absolutního Boha (v křesťanské metodice) nahrazena Otcem, Synem a Duchem svatým.

Stalo se tak z toho důvodu, že nastupující patriarchální kultura, s pokřiveným duševním charakterem, měla v této přelomové době lidských dějin z ideálního obrazu ženství, z ženské intuice, z posvátné Luny – jejích záhad a tajemství – strach jako čert z kříže.

Racionálně uvažující skeptici, a na druhé straně zastánci jediného trestajícího Boha, vlivní představitelé dogmatických náboženských směrů a jejich posluchači, se dodnes vzpírají tomu, že původní božská prasíla, zdroj života je z pohledu archetypů síla ženská. Jejich myšlenkové vzorce jsou budované především ve skryté žárlivosti, namířené proti silné a tvořivé ženské energii. Jejich vnitřní sluch je pod nátlakem skrytých démonů – myšlenkových vzorců – kolektivního nevědomí. Obzvlášť v této nové době, pulsující odvážností probouzejícího se lidu (mužů i žen), ztrácejí poněkud zmatené mocnosti patriarchálního světa své dominantní postavení.

Mystéria sexu, smrti a znovuzrození se od pohanských dob, přes veškerou opačnou snahu církevních hodnostářů, uchovávala v tajnosti. Křesťanská metodika odstranila z posvátných spisů zmínky také o reinkarnaci, a slíbila svým ovečkám království nebeské, za cenu poslušnosti, jako nástroj moci byl používán strach v mnoha podobách implantovaný do duší hříšníků. Dokonce i ženská sexualita byla v té době přijímána pouze z důvodu pokračování rodu. Had byl označen za nebezpečnou a nečistou ženskou sexuální sílu, přitom had je odpradávna do dnešních dnů symbolem životní energie – muže i ženy. V magii má had zásadní význam a v mytologii mystickou moc, téměř ve všech kulturách je považován za symbol moudrosti. Ovšem v křesťanství je tomu, jak jinak, než přesně naopak! Zde má had podobu ďábla.

Určitě všichni známe Medúzu s hadí hlavou, jež je podle mytologie nestvůra – kdo se na ni podíval, zkameněl. V tomto příběhu je ale skrytá analogie k probuzené hadí síle. Jde o vědomou myšlenkovou koncentraci. Jsme-li vyzváni k tomu, abychom se neotáčeli, (jak to ostatně často bývá v pohádkách a bájích), je nám tím kladeno na srdce, abychom neztratili koncentraci, abychom udrželi sebe ve vyšším stavu rozšířeného vědomí! Zkamenět znamená ustrnout – jde o ztrátu koncentrace, sestoupení hadí síly zpět do první kořenové čakry.

Extatické sexuální energie a zasvěcení do rituálů bohyně Matky se obávaly především „svatí muži“, navíc museli čelit sexuálnímu pokušení, a tak byla svůdná a nevázaná ženskost označena za hříšnou. Léčivá sexuální energie Bohyně byla označena za temnou a zlovolnou. Přírodní fáze cyklického procesu Měsíce spojené s ženstvím upadly v nemilost, a od té doby je Měsíc označován za temný, mající vliv na podsvětní síly a temné stránky lidství. Pouze „svatí muži“, moci páni světského i duchovního života, mohli vymyslet nebe a peklo, a že za hříchy je člověk odsouzen k utrpení v pekelných plamenech. Tak vznikla dualita nejtvrdšího kalibru (odměna a trest, dobro a zlo, nebe a očistec), která se odrazila v mučení a utrpení mnoha žen v období nechvalného středověku.

Pokud vám stále něco uniká, dovolím si zde opět dát důraz na jeden zásadní ale společností úmyslně přehlížený detail: NÁBO–ŽENSTVÍ!

Strach z cyklické povahy času, prezentovaný proměnlivostí Luny a trojjediností měsíční bohyně, strach ze smrti a ženské sexuality vedl společnost pojmout démonický aspekt posvátného ženství jako temnotu a zlo. Tak vznikla, a do podvědomí člověka se promítla kolektivní kultura, která odmítala celistvost a část lidské psychiky související s pravou mozkovou hemisférou (především nefyzickými aspekty bytí). Ženy, pod nátlakem patriarchátu, začaly božské aspekty ženství  – nábo-j-ženství – ve svých životech potlačovat a odmítat. Odehnány do vyhnanství mlčenlivosti byly nuceny přijímat společenské znehodnocení a stát se pokornými, což se začalo promítat do kolektivního vědomí lidstva.

(Dodnes je tento aspekt deformovaných forem lidství ženám, a nejen ženám, nenápadně vtloukán do podvědomí poněkud jiným kultem: kultem mládí, kultem módy a „krásných“ modelek prezentujících jen povrchní ženskou krásu, jakoby na vnitřní bytosti člověka vůbec nezáleželo. Ženy se mají zaměstnat módními záležitostmi, aby je náhodou nenapadlo zabývat se svým ženským, tvořivým potenciálem. A jakmile zestárnou, mají v sobě nosit pocit ošklivosti, odcizení a nepotřebnosti.)

Mysteria tajemné Luny aneb "Kam čert nemůže, tam pošle ženskou"

Stejně jako ženská energie, tak ani Měsíc není temný a ničivý

Dorůstající a ubývající Měsíc symbolizuje mysterium smrti a znovuzrození, podobně jako had svlékající se z kůže. Novoluní je období klíčícího semene – tvořivých nápadů. Růst Měsíce poukazuje na růst či zrání „nápadů“ jejich zakořenění a zároveň cestu vzhůru – k realizaci. Úplněk zviditelňuje květy a plody lidského snažení, uskutečnění nápadů a snů. Počátek ubývajícího Měsíce představuje čas sklizně a zhodnocení úrody, co nestihneme sklidit, vrátí se zpět k počátku – energie skrytá v semínku může, ale nemusí, být opět probuzena za novoluní. A tak to jde stále (spirálovitě) dokola. Tři dny před novoluním popisujeme jako skrytou či temnou fázi Měsíce. V této době – ubývající fáze – Měsíc na obloze nenajdeme. Zdá se, že Měsíc je v této době pohlcen tmou (temnotou), ale opak je pravdou. Protože jde o období, kdy neosvětlený Měsíc odkrývá ve tmě svou pravou tvář. Paradoxně je pravá tvář Měsíce po zbývající čas lunárního cyklu „zahalená“ odraženým světlem Slunce.

Tyto a další podstatné souvislosti, především myšlenkové vzorce s tématem související, si již společnost začíná uvědomovat. Opakující se vzorce chování, s vazbou na nesprávné vnímání ženské energie, jsou již na ústupu. Začarovaný kruh (soutěžení mezi mužskou a ženskou energií), vytvořený předsudky a zvyky (někdy i rodovými), se začíná proměňovat ve spirálu vzestupu ženské energie. Navíc jednostranně uplatňovaný mužský princip vytváří (válečné a politické) konflikty, které se také točí v začarovaném kruhu. Ženy se již neobávají navrátit se zpět k sobě samé, nahlížejí do svých vnitřních světů z pozice ženství, a zároveň své ženství prosazují a chrání. Klidná a vnímavá ženská síla má schopnost stabilizovat chaotickou mužskou sílu. Nikoliv naopak, rovnováha, osobními vztahy počínaje, až po uzdravení světa, může vzniknout jedině tímto směrem, v souladu se vzájemným uznáním a spoluprací. Energie ženské síly je spojující, intuitivní, spoléhající na šestý smysl. Energie mužské síly je rozdělující, jednající skrze fyzickou sílu, ego a (často prázdnou) racionalitu – míněno bez holistického vnímání světa. Tyto dvě energie – mužská a ženská síla, pokud je od sebe přestane oddělovat mysterium temnoty, se mají vzájemně doplňovat, sdílet, pochopit, harmonicky ovlivňovat jedna druhou, nikdy ne naopak, jak je to už dlouho v lidské společnosti zakořeněno.

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

Mužský princip, pokud pracuje pouze sám za sebe, uzavírá nejrůznější linie podstatných světových událostí do kleští vzájemného nepochopení různých národností, tato podmíněnost vytváří politické konflikty, které se také už dlouho točí v začarovaném kruhu. A potom kde je pravda ve rčení: „Kam nemůže čert (bytost mdlého rozumu), tam pošle ženskou“? Pokud začnou muži ženám více naslouchat, bez odsuzování a bez skeptických argumentů z pozice silové převahy, začnou vnímat podstatu ženské duše, sílu vnitřní bohyně, ženskou prasílu. Následně v sobě (ve svém těle) objeví více ženské energie i muži, a zcela přirozeně ji začnou podněcovat i ve svých dětech.

Žena má v sobě moudrost božství uchovanou po generacích více než muž, dokud si toto žena neuvědomovala, zůstávala tato síla pasivní, v latentním spícím stavu. Ale z archetypů, prapůvodních organizujících principů lidského vědomí, informace o podstatě ženské síly nikdy nevymizely. Například mýty vypovídající o Amazonkách se sice různí, ale v podstatě jde o kult hadích žen. Amazonky představují nezdolné, hrdé, neúnavné bojovnice za emancipaci a sebeprosazení.

Jde o odvážné ženy konkurující tvrdému mužskému racionálnímu světu. V sebeprosazení oživují tu část ženství, která postrádá ducha dobrodružství, bojovnosti, pevnosti, houževnatosti, síly a dobývání. Rozhodování a plánování Amazonek nepostrádá detaily a podrobnosti, odvahu a přísnost. Nepostrádají odvahu odlišovat se od okolní společnosti. Amazonkám nedělá problém vyvažovat pravou a levou hemisféru, to znamená: udržovat rovnováhu mezi analytickou a kreativní myslí. Využívají jemné rozhraní mezi spánkem a denním bděním, vždy rozpoznají magické okamžiky, v kterých je možné zahlédnout správné možnosti, správné volby a odpovědi. Žena Amazonka věří v ženskou kreativní sílu, přitom její víra nepostrádá základní (komplexní) emoční energii – lásku, kterou dokáže neohroženě projektovat do každého obyčejného snu i vyššího osobního nebo společenského cíle. A jako bych slyšela hlas mocností: „Pane Bože, nedej, aby se nám tento druh ženy na „naší“ Zemi rozmnožil…“

Nyní nastala doba, kdy je ženám, ale i mužům, tato oblast zastíněného kolektivního vědomí opět zpřístupněna. Dnes jsou mysterium podměsíčních sil a vědomosti o ženské a mužské síle opět zahrnovány do běžného života, do psychologie, psychoterapie, bioenergetiky a podobně. Znovunavázání pozitivního vztahu člověka a léčivých sil bohyně Země a bohyně Luny vede k uzdravení. Vede k uzdravení jednotlivců, různých kultur a nakonec i kolektivního vědomí – v zásadních otázkách ženské a mužské principiální energie, která vládne nejen v člověku, ale i v celém vesmíru.

Způsobů, jak se „probuzení“ projevuje, je skutečně mnoho, můžeme zmínit například energetická centra v lidském těle – čakry

Například krční čakru, která je centrem vůle, měla do nedávna velká část lidí zablokovanou. To se projevovalo například přehnanou a předepsanou poslušností (vůči autoritám), zablokovaným sebevyjádřením. Lidé byli nuceni, jak se říká: držet ústa a krok. Krční čakra je o komunikaci. Lidé se na všech mezilidských úrovních, ale především lidské páry muž a žena, učí spolu komunikovat, bez napjatého a uzavřeného postoje jeden k druhému. Krční čakra je o schopnostech uplatňovat svobodnou volbu, následování vlastních, nevnucených ideálů, k pravdivému vyjadřování myšlenek a pocitů, je také o informacích uložených v podvědomí, které se skrze krční čakru filtrují. To vše souvisí s pochopením, jak důležitá je lidská řeč a mluvené slovo, a s tím související mimika, sebevědomí a sebevědomé držení těla, schopnost správně se vciťovat a schopnost druhým naslouchat. Dále si uvědomujeme, jak důležité je vzdělání, které je stále ještě mocnostmi předepsané, a které by se konečně mělo začít ubírat jiným (svobodnějším) směrem.

Budoucnost bude zaměřena, ještě nějaký čas v lidském vývoji, na vše, co se dotýká hlubokých vod lidského podvědomí a kolektivního nevědomí.

POZNÁMKA: Tento článek není feministický a nemá v úmyslu upřednostňovat ani jednu ze dvou základních vesmírných sil: mužskou a ženskou energii. Naopak, úmyslem je poukázat na hledání a nalezení rovnováhy a souladu těchto životních energií.

Mysteria tajemné Luny aneb "Kam čert nemůže, tam pošle ženskou"

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?