Síla vnitřního hlasu a meditace tónování

Myšlenky poskládané z určitých slov mají latentní předpoklady (v kvantovém stavu) seskupit se do určité formy a stát se událostmi – v pozemském čase. Myšlenky disponují metafyzickou energií – silou vědomí a čistého uvědomění, a mají schopnost proměnit se ve hmotu, vytvářejí energetické formace a zhmotňují se. Mysl, pokud není tvořivá, je uzavřena v kleci nevědomosti. Proto je důležité naučit se ovládat svou mysl, myslet konstruktivně a vědomě. Odrazovým můstkem pro vědomé myšlení může být objevení vnitřního ticha. Vnitřní ticho je meditační stav bez myšlenek, je odrazovým můstkem pro tvořivou představivost. Tím ale není myšleno, jak se v některých textech objevuje, abychom mysl nepoužívali, přestali myslet a ono se vše vyřeší samo. Stav vnitřního ticha nás má naučit ovládat mysl tak, aby neovládala ona nás. Pokud je náš vnitřní hlas zdrženlivý a tichý, bude tomu tak jen do té doby, než si dovolíme jej skutečně a plně vnímat, potom se stane jasný, zřetelný, a především tvořivý. Důležité je chtít to sám od sebe. Není to sice jednoduchý proces, ale pokud se na mysl aktivně zaměříme a vyloučíme neplodné myšlení, pozitivní výsledky se časem dostaví. Akce vyžaduje osobní zkušenost, dokud se na mysl nezaměříte, nezjistíte, jak ovlivňuje váš život.

Časem přestanete mít sklon zabřednout do nepříjemností, odhalíte nerozvážné jednání, neosobní rozhodnutí, zbytečné obavy. Přestanete mít potřebu neustále se obhajovat, zjistíte, že ne všechny otázky vyžadují odpověď, pokud je přijmete jako pouhé konstatování. Nenecháte se ovlivňovat sýčkováním druhých, odhalíte neopodstatněné „negativní“ předzvěsti toho, co se nakonec nestane, které jen potvrzují vaše (dočasné) případné obavy o čemkoliv. Uvědomíte si, co zůstalo v důležitých okamžicích nevysloveno, a kdy vás během rozhodování ovlivňují vzpomínky z minulosti. Podstatnou část člověka utváří vzpomínky (uložené v podvědomí), identita je knihou osobních vzpomínek, tato popsaná kniha je váš dosavadní život, který můžete změnit, pokud vám životní okolnosti nevyhovují. Poradíte si se zneklidňujícími myšlenkami, uvědomíte si, které myšlenky se vám vlastně vůbec nelíbí, a jak moc mohou slova klamat a zraňovat.

Meditace tónování samohlásek s tónovou strukturou

Spokojenost a stav vnitřního klidu si můžete vědomě navodit různými meditačními technikami, například tónováním samohlásek – písmen s tónovou strukturou. Charakteristickým rysem samohlásek neboli vokálů je jejich čistota během artikulace, jejich tón. Na rozdíl od souhlásek, kdy při jejich artikulaci vzniká šum. Tónování samohlásek, díky jejich zvukové energii, je uklidňující relaxace, někdy stačí jen pár minut na zbavení se nervozity, nebo pro celkové uklidnění po vypjaté situaci. Než se pustíte do meditace, vnímejte například psané slovo, aniž v duchu vytvoříte zvuk slova, pokud se pokusíte číst pouze očima, zjistíte, že je to obtížné. Jakmile očima čteme text, zároveň slyšíme vnitřní zvuk čteného textu. Stejně tak každé viděné jednotlivé písmeno ihned převádíme na zvuk. Například: A, B, C. Vnímáte, jak se ve vašem nitru automaticky rozeznívá zvuk jednotlivých písmen? Potlačit tento vnitřní zvuk se nám zdá nepřirozené, potřebujeme zvuk písmen a slov vnitřně slyšet a vnímat rytmus čteného textu. Čtením vzniká vnitřní rezonance, tak se napojujeme na to, co čteme – na informace. Slova jsou božské částice, tvořivou božskou jiskrou. Slova, myšlenky a představy určují směr pohybu lidského vývoje.

Stejný vnitřní zvuk vytváří myšlení, vždy pokud vnitřně monitorujeme okolní realitu, a to děláme v podstatě neustále.

Zkuste myslet a přitom nevytvářet vnitřní zvuk. Zkuste myslet „úplně potichu“, a zjistíte, že to nejde. Vnitřní dialog je plný zvuku různé intenzity, je plný automatických procesů, někdy je vnitřní dialog klidný, jindy v nás slova a věty doslova křičí. Číst potichu, jen očima, bez vnitřního zvuku možné je. Myslet tímto způsobem nikoliv. Můžete být v dokonalé tichosti, ale nemůžete v tichosti, bez vnitřního zvuku myslet, tak lze objevit a pochopit stav vnitřního ticha. A ve stavu ticha rozpoznat vnitřní hlas intuice. Myšlenka nebo v duchu myšlená slova vytváří zvuk. Nejlépe si toto uvědomíte, pokud si budete v duchu zpívat, náhle vnitřní zpěv ukončíte a uvědomíte si stav bytí v tichosti – přesunete pozornost od vnitřního zvuku k vnitřnímu tichu.

Zažívají úplně malé děti, pokud ještě neznají žádná slova, a větší děti ještě neovlivněné myšlením dospělých kolem sebe, vnitřní ticho jako stav dokonalého bytí? Tímto uvědoměním je možné kontrolovat a vědomě vnímat vnitřní dialog, pokud se chceme stát pány vlastních myšlenek. A nejen myšlenek samotných, protože myšlenka vyslovená nahlas, proměněná v energii skutečného zvuku, nabývá na síle, jejíž tvořivý potenciál se nesčítá, ale násobí! Proč vlastně věnovat myšlení tolik pozornosti? Co když se vnitřně koncentrujete, aniž si to uvědomujete, převážně na „trápení se“? Ráno po probuzení, během dne, a nejvíce večer před usnutím? Nebo si například uvědomíte situace, kdy někdo přímo či nepřímo ovlivňuje vaše vědomí, rozhodování i myšlení samotné. Případně snadno rozpoznáte impulzy, odkud k vám přicházejí pohnutky vzdát se svých snů, pohnutky ovlivněné někým nebo něčím z venčí.

Pro začátek je dobré uvědomovat si alespoň vnitřní tón vlastního hlasu, jiný tón vnitřního hlasu máme, pokud si s nechutí říkáme: „…ach jo, tohle já přece nechci“, a navíc během formování takové věty krčíme ramena, tuhne nám šíje. A úplně jiný vnitřní tón vlastního hlasu máme, pokud si v duchu nadšeně říkáme: „…já mám takovou radost, všechno jde skvěle“, během formování takové věty zvedáme hrudník a hlavu, a automaticky navozujeme léčivou energii vnitřního úsměvu. Jak je to možné? Slova jsou složena z písmen, a písmena jsou energetické zářiče, slova, věty a myšlení nás ovlivňuje ve všech směrech, příjemně i nepříjemně, slova disponují velmi silnou energií. Alespoň občas zakusit jaké to je pokud „nežijete pouze v hlavě“, pro vás bude příjemný duševní odpočinek.

Myšlení není spojené pouze se zvukem, ale také s obrazy.

Ne každý však myslí a zároveň si myšlené vizualizuje, vnitřní dialog doplňuje barevnými, živými obrazy. Myslíte pouze ve slovech, nebo si myšlené zároveň představujete? Vnímáte vůbec vaše vnitřní zvuky a obrazy? Mysl je možné užívat jako nástroj tvoření, vytváření vnitřní reality, která se odzrcadlí ve vnějším světě. Děláme to tak neustále, ale běžně si tento proces neuvědomujeme, jedeme na vnitřní automat, často mysl ovládá nás, málo u koho je to naopak. Myšlení, a hlavně některé myšlenkové vzorce, doprovází pocity, naše vlastní, ale i pocity druhých. A to si také nemusíme vždy uvědomovat, že do vlastního myšlení zahrnujeme pocity a nálady druhých. Stejně tak představy a názory.

Čím větší budete věnovat pozornost způsobu myšlení, tím častěji si uvědomíte: „tento pocit není můj“.

Můžete například čekat ve frontě u kasy, jste v klidu, máte dost času, ale najednou znervózníte, začnete nedočkavě přešlapovat – převezmete pocity druhých a najednou uvidíte prodavačku u kasy jako nepříjemnou a pomalou osobu, vnitřně se rozčílíte. Toto je velmi jednoduchý příklad, v mezilidských vztazích si můžete uvědomovat mnohem složitější situace, kdy přejímáte myšlenky, nálady a pocity druhých. Uvědomění přináší šanci, že se dokážete vnitřně izolovat od vnějších zdrojů špatných nálad a nepříjemných pocitů. Bývá například naprosto běžné, že jste v dokonalém příjemném rozpoložení, v tom vám někdo zavolá a sdělí vám nepříjemnou zprávu, která se vás osobně ani netýká, během hovoru převezmete negativní pocity volajícího a rázem máte po idylickém duševním rozpoložení. Na koncertech nebo jiných společenských akcích si uvědomíte moc a sílu skupinového vědomí, například davového nadšení, případně šílenství v podobě davového strachu. To záleží na situaci, v jaké se ocitnete. Uvědoměním se naladíte na příliv pozitivní energie, případně sami sebe ochráníte před negativními energiemi. Odhalíte cizí pocity či myšlenky a nenecháte se jimi ovlivnit.

Nejen spokojenost, ale i trvalé uvědomění jak funguje lidská mysl, je možné zakusit tónováním samohlásek

Utište mysl a do meditace zvuku zapojte dech a hlas. Vnímejte, jak tvoříte samohlásky rozechvíváním hlasivek a vydechovaným proudem vzduchu. Tónování písmen harmonizuje váš čakrový systém, srdeční tep, dech a mysl. A velmi intenzivně si uvědomíte vnitřní zvuk (zvukové vlny). Vnitřní zvuk myšlenek začnete vnímat jako nástroj tvoření, stejně jako myšlenky samotné a s nimi související emoce. (Samohláska – samoh-LÁSKA)

Samohlásky – a, e, i, o ,u – tónujte postupně, jak jdou za sebou: nádech a tónování samohlásky s výdechem, tento postup opakujte tak dlouho, dokud nepocítíte zklidnění, energetické chvění v celém těle,  případně „napojení“ na vaše vyšší Já. Čas meditace je individuální.

Tónovat samohlásky můžete nejen během meditace klidu, ale i na procházce v přírodě – zároveň se kolem sebe pozorně dívat a vnímat „život“ kolem sebe. Tam, kde je hodně ionizovaný vzduch – v blízkosti proudící vody a u vodopádů, je cvičení s dechem nejúčinnější.

Tónováním samohlásek se odpoutáte od neustálého myšlení, budete věnovat pozornost viděnému – vnímanému pouze zrakem, bez vnitřních komentářů – naladíte se na přítomný okamžik a duševně si odpočinete. Navíc podpoříte sebeléčení, za pomoci dechu se okysličí vaše tělo. Uvědomíte si, že krční centrum člověka je o komunikačních schopnostech, o sebe-vyjádření. Hlas člověka je spojen s krční čakrou. Jak kdo ovládá krční čakru, poznáme podle jeho verbálního projevu.

Můžeme pozorovat přehnané sebevědomí během mluveného projevu, takový člověk mluví víc celým tělem, než hlavou. Někdo jiný bude mluvit tiše a nesrozumitelně, může dokonce takříkajíc polykat slova. Někdo jiný s námi bude mluvit z patra, nebo příliš ukvapeně a rychle, bude se zamotávat v nedokončených větách. Mluvený projev, který je doprovázen zbytečnou hlasitostí a hrubými výrazy, prozradí nevyrovnanost a zablokovanou krční čakru. Vyrovnaného člověka poznáme podle toho, že jeho řeč je klidná, uvolněná a vychází ze srdce. Uvolnění krční čakry je také o pravdě, to znamená naučit se říkat pravdu a umět ji přijímat. To také znamená naučit se říkat „ne“, pokud je souhlas („ano“) v rozporu s naším názorem, pokud je v rozporu s tím, co chceme my, a co chce naše okolí. Mimoto jde o čakru času, takže jsme opět u bodu, který nám říká: naučme se žít přítomným okamžikem.

Případně tónujte pouze jednu samohlásku po několik minut, podle toho, s jakou energií potřebujete v ten který okamžik pracovat

  • Tónováním samohlásky „a“ se napojíte na životní sílu, prohloubíte své duchovní vědomí.
  • Tónováním samohlásky „e“ procvičíte schopnost jasnoslyšení, provedete vnitřní očistu, nahlédnete do svého nitra.
  • Tónováním samohlásky „i“ procvičíte jasnozřivost, uvědomíte si přítomný okamžik.
  • Tónováním samohlásky „o“ se naladíte na intuici a inspiraci, posílíte srdeční čakru, naplníte se soucitem, rozvinete schopnost empatie.
  • Tónováním samohlásky „u“ procvičíte telepatii, eliminujete stres a duševní nepohodu, zmírníte strach, případně nervozitu a úzkost.

Pokud potřebujete uvolnit zlost, stačí zakřičet samohlásku: ááá… Hodně se nadechněte a zakřičte si z plných plic, rezonance vám naplní hrudník a uklidní oblast srdeční čakry.

Probudil vás děsivý sen? Zakřičte samohlásku ééé… Uvolníte sevřené hrdlo, zbavíte se paniky vyvolané noční můrou a celkově se uklidníte.

Potřebujete povzbudit imunitní systém? Zakřičte si každé ráno a večer, případně častěji během dne samohlásku ííí… Rezonanci této samohlásky použijte kdykoliv máte takzvané „okno“ a nemůžete si na něco vzpomenout. Navíc pozitivně ovlivníte nosní dutiny, oblast očí a temeno hlavy.

Máte z něčeho strach? Relaxujte a zpívejte si samohlásku óóó… Rozpustíte tak své strachy a obavy. Zbavíte se žaludeční nervozity, škytavky (bránice), břišního neklidu (nervozita).

Je toho na vás moc a občas máte pocit zoufalství? Narovnejte páteř a tónujte hodně nahlas samohlásku úúú… Křičte, dokud nepocítíte úlevu, uvolnění vnitřního napětí, zmírnění bolesti zad (na bedrech neseme starosti).

Pokud tónujete samohlásky doma, nezapomeňte dobře vyvětrat, nebo alespoň zapálit bílou svíčku – uvolněné negativní energie nezůstanou v uzavřeném prostoru.

Vnitřní zvuk můžete rozechvívat také pomocí posvátné mantry Óm

Mantra Óm je považována za prvotní vesmírný zvuk, tón vesmíru vibrující v každém atomu. Frekvence zvuku Óm, podle indických nauk, je vyladěna na frekvenci 7,83. Tato frekvence je známá pod názvem: Schumannova frekvence, která je shodná s přirozeným rytmem planety Země. Pomocí zvuku Óm během meditace dochází k vyladění lidského mozku na alfa a theta vlny. Pratón Óm se skládá ze tří sanskrtových zvuků: a – u – m.

A – bdělý stav, materiální svět. U – snové vědomí. M – hluboký spánek, změněné vědomí, osvícení.

Praktikováním podobných meditací si uvědomíte, že mysl často zkresluje viděné. Naučíte se soustředění, myšlenky nebudou utíkat od daného tématu.

Podobné meditace provádějte také v přírodě. Procházky v přírodě jsou prospěšné, protože chůze rezonuje se živlem vzduchu, ten zas s nehmotnou sférou myšlení. Při chůzi dbáme na vzpřímenou páteř, impulsy myšlenkového napětí potom volněji proudí atmosférou, a námi zas volně proudí životní energie. Klidná chůze nebo hloubavé procházky prosvětlují duši, harmonizují tělo. Vzpřímená páteř připomíná anténu, vysílač, nosnou osu mezi nebem a zemí pro naše podvědomí i srdce.

Každá myšlenka má určitý energetický potenciál, okamžitě vibruje na jemnohmotné energetické úrovni

Vibrace myšlenek působí na hmotu jednoduše proto, že vše viditelné je v podstatě také vibrující energií. Myšlenky nám působí duševní radost, ale i zarmoucenost a smutek. Pocity, myšlenku a představu je nutno propojit s emocí. Emoce je hybná síla, která dává vzniknout realitě, a šťastná realita je závislá na radosti z prožitků. Božské částice – slova – potřebují hybnou sílu, bez pohybu neproudí žádná energie, bez POHYBU neexistoval by ani čas. Imaginární představy, doplněné slovem a emocí, podpořené procesem opakování, vyplní určité (inteligentní) energetické informační pole v holografických obrazech, tak vznikne imaginární budoucnost, která se ve správný čas – SPOJENÝ S HMOTNOU EXISTENCÍ, promění ve skutečnost. Kvantové vlny myšlenek a emocí se šíří prostorem. Pokud se kvantová vlna myšlenky vyslané v tomto okamžiku setká s časovou vlnou podobné nebo stejné myšlenky vyprodukované v minulosti, dojde k posílení kvantových energií (informací). Tak vzniká v holografickém měřítku jedna z množin pravděpodobných událostí. Tak vzniká v prostoru a čase synchronicita událostí. Vesmír sám je utkán z holografických obrazů, které se v časoprostorové dimenzi uskuteční, pouze pokud je uvede ve skutečnost hybná síla lidské představivosti a fantazie, síla slov a emocí.

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

Sokratés nazval vnitřní hlas slovem „daimonion“ – vnitřní pohnutky, varování před nebezpečím, vnitřní hlas upozorňující na nečestnost. Daimonion je zdrobnělina od slova Daimón, tak se ve starověké řecké mytologii označovala božská bytost, též génius, někdy i duch zemřelého. Až s příchodem křesťanství se za démona začal označovat zlý duch, negativní padlá bytost.

Související: Objevte v sobě schopnost TVOŘIT, Co skrývají slova: mám tě strašně rád?

            Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?