Magnetismus rukou, dlaní a prstů

Ruce a energetické body dlaní jsou téměř dokonalým smyslovým orgánem nejen pro vnímání vibrací prostupujících hmotou, skrze dlaně životní energie také proudí, vyzařuje léčivou sílu a konejší. Energie může být dlaněmi přiváděna, nebo odváděna. Vedlejší čakra na dlani je spojena se srdeční, krční a čelní čakrou a tím i s celým tělem a s energií aury. Dlaní lze vnímat energie čehokoli, například pozorováním pocitů souvisejících s dotekem. Čakry dlaní souvisí s vnímáním energie drahých kamenů. Čím více zapojíme dlaně do vnímání, tím více se stane vedlejší čakra uprostřed dlaně aktivní, tím více se otevře. Senzitivní jedinci dokážou energii bioenergetického vyzařování akumulovat, a skrze své ruce předávat do svého okolí uzdravující fluidum, léčit, potlačit bolest, zahojit rány, nebo přinejmenším ovlivnit vitální energii pokojových květin nebo růst semenáčků rostlin.

Zahřátím dlaní třením o sebe se zvyšuje citlivost pro pocitové vnímání. Dlaně, přiložené na kmen stromu, působí jako čtečka vyzařovaných energií, jinak se projeví energie stromu zdravého, jinak energie stromu nemocného, jiné vyzařování bude mít strom na jaře, v létě, v zimě či na podzim. Dlaní skloněnou blízko nad zemí vnímáme silnější energii, než metr a více nad zemí. Pomalu se sklánějte k zemi, dlaň je otočená směrem dolů, čím níže budete, tím větší „hustotu a odpor“ půdní energie ucítíte ve svých dlaních. Jinou energii v dlaních ucítíte, pokud zvednete ruce nad hlavu do vzduchu nebo dáte dlaně nad hladinu vodního toku.

Stisk ruky o nás také mnohé vypovídá, silný stisk je projevem síly, sebevědomí, radosti nebo vřelého přátelství. Velmi silný stisk může být skrytým projevem touhy po moci. Mdlý stisk ruky je projevem rezervovanosti, nezájmu, studu, skryté falše, únavy, případně může jít o člověka s oslabenou životní energií. Rukama můžeme uvolnit spoustu láskyplné energie, jednoduše když například s láskou hladíme dítě nebo opravdu od srdce obejmeme přítele. Ruce přikládáme automaticky na místa na těle, kde pociťujeme bolest. Pokud nám někdo podá ruku a jeho stisk je mdlý, učiníme si přibližnou představu jeho charakteru, stejně tak pokud je stisk ruky pevný, rázný, upřímný, studený.

V rukou, dlaních a prstech se skrývá mocná síla tvoření

Prsty souvisí s detaily, které přehlížíme nebo naopak vyzdvihujeme, na které poukazujeme, pokud nám schází pádné argumenty. Ukazováček souvisí s obviňováním. Pokud na někoho často ukazujeme, vrací se nám to ve stejné míře, neboť ukazováček míří směrem od nás do prostoru na něco nebo někoho, ale další tři prsty otočené proti nám vrací vyslanou energii zpět do našeho energetického pole. Ukazováčkem vyhrožujeme, ukazujeme moc nebo nadvládu, poukazujeme na to, co se stane, pokud nám nebude vyhověno. Zápěstí souvisí se svobodou nebo s omezením v tvořivosti, s tvůrčími schopnostmi, s tím, zda můžeme dělat to, co nás baví, s omezeními, která si vytváříme v mysli a otiskujeme do mentálního těla. Ruce mají úzký vztah s mozkem, srdcem a vnitřním zrakem. Srdce chřadne, pokud nejsou opětovány naše city, pokud nedostává výživu skrze citové a dotekové podněty. Ruce, které „vidí“ se dotýkají světa, poznávají svět pomocí hmatového smyslu. Vědomě překřížené ruce a nohy znamenají silný ochranný postoj.

Projektivní či aktivní ruka je jednoduše ta, se kterou píšeme, je nástrojem k uvolňování energie z těla, je spojena s naší identitou, často ukazuje, jak se cítíme. Dominantní ruka vždy poutá pozornost, v podobě gest se pohybuje při verbálním projevu. Jedná se o životní sílu uvolněnou pomocí emocionálního stavu, soustředěním se na pozitivní myšlenky, léčení, nabíjení talismanů, kamenů, dárků, rituálních předmětů. Energie rukou slouží k zaměření na cíl, koncentraci, k vyslání energie. Koncentrujeme-li se na pouhé kreslení určitého symbolu, nebo na psaní slov, kterými vyjadřujeme náš záměr, přání nebo představy, již v ten okamžik vysíláme energii. Stejně tak přikládáním rukou na amulet, při vytváření talismanů nebo dárků nabíjíme dané předměty příslušnou energií.

Zobrazit elektronické a tištěné KNIHY Psychologie chaosu

Koncentrovaná energie prochází tělem, cíleným pohybem ruky ji současně s energií cíleného záměru předáváme do prostoru. Sílu energie umocníme silnou myšlenkou a emocí. Někdy je kladen důraz na levou ruku, to proto, že je to ruka srdce, ženského principu a podvědomí. Pasivní levé ruce je přikládáno více tajemství a magické síly než ruce pravé. Opačná, pravá strana těla, a tedy i aktivní pravá ruka představuje pozitivní energii požehnání. Pravá ruka je vysílající (předává energii), levá přijímající (absorbuje energii). Levá ruka sympatizuje s energií vody, pravá s energií ohně. Stejně tak levá a pravá strana těla.

Mozek řídí energetické procesy ve fyzickém těle křížem

Levá polovina mozku ovládá pravou polovinu těla. A naopak – pravá polovina mozku ovládá levou polovinu těla. Všimněte si, že levá strana obličeje vyzařuje více sympatií, více emocí, bývá příjemnější než pravá strana obličeje. Pravá strana obličeje prozradí přetvářku, nepřátelství, lež a podobně. Tyto nuance jsou jen nepatrné, ale dobře cvičené oko je dokáže rozeznat. Čím více jsou viděné detaily na levé a pravé straně obličeje rozdílné, tím méně je dotyčná osoba v harmonii, v souladu s vlastní duší. Pokud jste však dospěli k závěru, že ve výrazech něčí tváře neshledáváte rozdíly, potom se jedná o vyrovnanou osobnost.

Jediné, co člověk v prvopočátcích svého vývoje vlastnil, byly právě ruce. Proto vnímáme své ruce jako nástroje síly. Každý máme svůj osud vepsán do dlaní. Ruce jsou považovány za nejvíce duchovní část těla. Mohou objímat, pohladit ale i uhodit. Ruce vyjadřují pocity a emoce kresbou, rukou píšeme dopisy, podepisujeme smlouvy. Také sochař nebo hudebník uvolňuje rukama své emoce. Skrze ruce uvolňuje terapeut například během masáže magickou, léčivou energii, odstraňuje energetické blokády, mírní bolest. Ruce pomáhají dítěti při příchodu na tento svět. Dříve se udržovaly tradice rukodělné výroby, lidé vlastníma rukama vytvářeli mnoho předmětů denní potřeby. Zruční řemeslníci od košíkáře, přes bábu kořenářku, hrnčíře až po kováře bývali váženými občany.

Energie jednotlivých prstů

Ruce o nás také mnohé prozradí. Některá gesta, ať už vědomá či nevědomá, jsou symbolická, tajemná, mnohdy odhalují pravdu o nás samých. Energie dlaní je spojena se živlem vzduchu, představuje kladnou polaritu. Otevřená dlaň je symbolem otevřenosti, přátelství, odpuštění, upřímnosti, naděje. Ochraňuje a odráží negativní síly. Konečky prstů jsou nejcitlivějším nástrojem fyzických vjemů. Ukazováček a palec jsou nejaktivnějšími prsty rukou. Pět prstů na ruce poukazuje na pět smyslů a energie živlů – voda, vzduch, oheň, země a éter.

  • Palec – Venuše, vůle, sebeprosazení, pudy, sebevědomí, síla charakteru, síla vůle, svoboda myšlení, živel voda. Schopnost něco uchopit, nepotřebné pustit, svoboda.
  • Ukazováček – Jupiter, rozum, ego, sebevědomí, ambice, sebeúcta, oddanost, živel oheň. Snaha o ovládání, pocit viny, svalování viny na druhé.
  • Prostředníček – Saturn, individualita, osobitost, sebepoznání, činorodost, řád a pořádek, střízlivost, živel éter. Odpovědnost za sebe, sebevyjádření.
  • Prsteníček – Slunce, rodina, živel země. Umění přijímat a dávat, pocit bezpečí, vztah k sobě.
  • Malíček – Merkur, kreativita, živel vzduch. Komunikace, rozum, logika, intelekt.

Články čtyř prstů, bez palce, představují dvanáct znamení slunečního zvěrokruhu. Na jedné ruce, spočítáme-li články prstů včetně palce, dojdeme k číslu patnáct – obě ruce, tedy všech třicet článků prstů představuje třicet dnů v měsíci.

Ochranná gesta rukou, dlaní a prstů

Meditační gesto: Potřebujete-li posílit paměť, něčemu se naučit nebo něco pochopit, vytvořte pomocí prstů tuto mudru: Dlaně dejte před sebe, jako když chcete zatleskat a roztáhněte prsty. Potom spojte zrcadlově bříška prstů levé a pravé ruky. Meditujte takto třikrát denně patnáct minut. Případně nechte ruce takto spojené vždy, když se učíte, nebo si čtete a chcete si vše dobře zapamatovat.

Mantra sebeuvědomění: Dáme-li levou ruku v pěst a ukazováček rovně zvedneme, vytvoříme mantru sebeuvědomění. Podvědomě používáme tuto prastarou mantru dodnes, znamená sebeovládání. Tato mantra ve svém původu znamená vnitřní soulad, sjednocení duše, ducha a těla ve vnitřní celistvost. Vyjádřená energie poukazuje na ovládnuté ego a tvoření bez nekalých úmyslů. Tuto mantru používáme v podobě pohybu ruky se zdviženým ukazováčkem namířeným proti někomu spíše jako výhružné gesto, kdy zdvižený ukazováček klade důraz na „já“, například při výchově dětí: „Já ti říkám, poslouchej a nezlob“.

Ochranné gesto: Zkřížíme prostředníček přes ukazováček a ostatní prsty schováme do dlaně, vznikne znamení, které slouží jako ochrana proti negativním energiím. Případně proti zakřiknutí – toto gesto uděláme, pokud jsme vyslovili něco špatného, co nechceme k sobě nebo k někomu jinému přivolat. S tím souvisí také „odvrácení“ neblahého tušení, nepříjemné myšlenky nebo pocitu souvisejícího s negativní představou. Případně toto gesto nenápadně použijeme, pokud jsme nuceni poslouchat někoho, kdo svou negativní mluvou má tendence přivolávat nechtěné okolnosti, provedeme toto gesto s rukou za zády, nebo s rukou v kapse. Zároveň se snažíme na podobné proslovy, pokud možno vůbec nereagovat a zaujmout neutrální myšlenkový postoj.

Ochranná mudra: Dlaně dáme před sebe, prsty na rukou se vzájemně dotýkají konečky prstů (pouze prsty, dlaně necháme od sebe), takto spojené ruce vytvoří tvar stříšky zhruba v úrovni třetí čakry (oblast kolem žaludku). Tato ochranná mudra eliminuje proudy negativních energií, kterým se v rušném prostředí nelze zcela vyhnout, především pokud se neumíme chránit vnitřním, mentálním způsobem.

Ochranné gesto a energie malíčku: pokud sevřeme ruku v pěst tak, že palec vložíme mezi ukazováček a prostředníček. Toto gesto můžeme učinit nenápadně, třeba s rukou v kapse. Stejně tak je mocným gestem pokud proti nějaké bytosti nebo nebezpečné situaci nenápadně namíříme vztyčený malíček, ostatní prsty držíme v pěst. Tohoto gesta, které je založeno na tom, že malíček je nejdále položeným prstem směrem od těla do vnějšího prostoru, však nezneužíváme k posilování vlastní moci. Malíček nabízí prostor pro osobní magický, případně pečetní prsten, prsten na malíčku poukazuje na dobrého vyjednavače. (Ukazováček nabízí prostor pro prsteny s rodinnými erby.) Vytvořte si vlastní gesta, taková fungují nejlépe, uchovávejte je ale v tajnosti.

Související články: Lidské tělo a osobní prostor – chráněný svět, Celistvá, jedinečná osobnost budí obdiv a vzbuzuje sebeúctu

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografií: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?