Podmíněná energetická pole transformace a oheň ničím nepodmíněné svobody

Transformace nás přivedla k obousměrnému mostu do jiného světa. Není to most jednosměrný, viz snahy o vzestup bez návratu, které postrádají vyšší smysl. Přehlédnout vyšší priority a stavět duchovní vědomí nad evoluci (transformaci) rozumu, přehlédnout, že tento most je obousměrný (není ničím podmíněný), by sice znamenalo vzestup, ale současně i pád (ať už jednotlivce nebo lidstva). Do nového světa je již otevřená brána, která se nenachází na konci tohoto (energetického) mostu, ale někde zhruba uprostřed.

Podmíněná energetická pole transformace a oheň ničím nepodmíněné svobody

Tento stav nazýváme transformací nebo vzestupem, v podstatě se však jedná o projekce (lidského vědomí). Místo, které nazýváme bránou, si můžeme představit jako velké (oboustranné) zrcadlo. Jedna část našeho já v tomto zrcadle vidí jen odraz sebe sama. A tento obraz většinou bývá něčím podmíněný. Druhá část našeho já vidí vše, co se děje za zrcadlem a uvědomuje si účinnost, prospěšnost i nebezpečí (vědomého i nevědomého stimulování) projekcí lidského vědomí. Včetně projekce „smrti lidského vědomí“. Pokud vidíme za zrcadlo, jsme si vědomi svého energetického těla a svého „snového dvojníka“ (rozšířeného vědomí). Pokud za zrcadlo nevidíme, jsme teprve na cestě a snažíme se doběhnout vlastní energii, vlastní energetický potenciál. Potenciál omezený, jsoucí ve vztahu k něčemu, hodnocený vzhledem k něčemu, závislý a podmíněný – jinak řečeno relativní. Relativismus nám v určité etapě vývoje jistě přinesl prospěch, ale v současné době je jeho význam povážlivý. V relativním světě můžeme absolutno sice částečně vnímat, ale nedokážeme se jej dotknout. Rozbujelý relativismus může způsobit úpadek lidstva (viz například úpadek Athén). Jednáme-li podmíněně, jakkoliv nesvobodně nebo závisle, nevnímáme nadosobní pravdu a nevidíme svého snového dvojníka a proto je vždy o krok před námi – obrazně řečeno, protože ve skutečnosti jsme nerozlučnou „dvojkou“. Jsme hmotou i energií zároveň. Ve stavu energie dokážeme projít zrcadlem. Ale hmotné uskupení buněk a atomů našeho těla obyčejně ponecháme (odložíme) před bránou – vždy v jedné z mnoha domén fyzických realit. Přesto je možné projít tímto energetickým portálem jako celek – jako sehraná dvojka hmoty a energie, a to v okamžiku kdy nastane moment pochopení podstaty všeho, co je LIDSKÉ.

Projekce našeho vědomí nás udržují v různých realitách, to je možné si ověřit v okamžiku, kdy se naše osobní nebo společenská zrcadla stanou průhlednými. V okamžiku kdy opustíme podvědomé zábrany a v momentě, kdy nám vnější a vnitřní světy splynou v JEDNO. Schopnost vstupovat do jiných dimenzí, jiných realit, považujeme za mystický zážitek, přitom se jedná o schopnosti související s dokonalým ovládáním energií, které člověk v určitých etapách vývoje lidstva měl, ale v ne příliš vzdálené minulosti je ztratil (nezvládl vnitřní oheň a „shořel s ohněm“). Lidstvo se nyní nachází na prahu brány do jiného světa, nyní má možnost tyto schopnosti opět získat zpět.

Otázkou je, zda nám nechybí (ohnivá) vášeň pro zkoumání jemnohmotných energií a jiných světů, vášeň pro zkoumání záhad a takzvaných mystických prožitků. Vášeň pro vědomé tvoření. Možná nám také schází představivost a touha poznat dokonalost vlastní energie, zkoumat její rozpínavost a schopnost rozšířit se prostorem mimo běžně viditelný svět. Nemáme dost vášně pro získání skutečné svobody, myslím, že se jako celek ani moc nesnažíme zjistit, co se skutečně děje za zrcadly. Dřímající schopnosti, o kterých možná ani nevíme, že je máme, jsou zcela mimo běžnou lidskou představivost. Přesto čekají na aktivaci vůle a na aktivaci vnitřní (ohnivé) síly je probudit.

Aktivací zrcadel můžeme změnit osobní vnější svět. Jak může být vnější svět osobní? V určitém smyslu vždycky byl, je a bude, toto tvrzení vyžaduje hluboké vnitřní pochopení, toto vědí lidé, kteří mistrovsky ovládají svou vůli – volní sílu. S aktivací vůle a tím i aktivací zrcadel se nám bude dít to, co jsme doposud nepovažovali za možné vnímat, vidět, mít a zažít. Včetně vědomého proměňování své fyzické i nefyzické podoby v souvislosti s různými úrovněmi různých a ničím nepodmíněných energetických polí Jediného Vědomí. Budeme zvládat plány a úkoly, o kterých jsme si nemysleli, že je možné je zvládnout. Vše je o přístupu k různým formám vědomí, kterými můžeme být.

Jinak řečeno: neděje se nám to, co považujeme za nemožné – mimo běžný lidský stav. Neděje se nám to, co obyčejně považujeme za náhodu nebo v tom lepším případě za ZÁZRAK. Říkáme: toto není v mé moci, připadáme si bezmocní a tím se své moci a síly vzdáváme. Odkládáme a zavrhujeme úkoly, které považujeme za nemožné (zvládnout). Vytvářet vlastní realitu a měnit vnější svět je mistrovské umění, souvisí s věděním, že realitu si beztak vytváříme, běžně však bez vnitřní kontroly a bez vědomého přístupu k aktivaci zrcadel. Pokud se náš vnitřní ohniskový bod snaží dostat VEN, nebo třeba jen změnit svou polohu, nevědomky tuto aktivitu potlačíme a tak si upíráme SVOBODU BÝT celistvým člověkem. Vždy jde o vnímání energií a o (neobyčejné) vědění jak a kdy svou moc použít. Odložením uniformity se nám může splnit to či ono pokud se s danou energií správně spojíme – mistrovsky a svým způsobem „magicky“. Jinak řečeno – pokud se naučíme ovládat své zdroje síly a tím i vesmírné síly neboli pole hojnosti.

Podmíněná energetická pole transformace a oheň ničím nepodmíněné svobody

Uvědomme si ale, že touha bez aktivace zrcadel je jen planým chtěním, je toužením bez vůle, bez rovnováhy a bez uvědomování si osobní magické moci. Pokud se nám v životě to či ono nedaří, zamysleme se, jakým způsobem ovládáme svou vůli, moc a sílu, a tento způsob již nepoužívejme. Používejme vždy to, o čem víme, že nám funguje, a to, co nám funguje, vědomě zdokonalujme. Nejde však o moc a sílu ega, ani o moc strachu, nejde ani o posedlost a zaujatost. Jde o hybnou a tvořivou vnitřní sílu, která má moc ovládat celé energetické tělo, a která dokáže pohnout s potřebnou energií ve zdánlivě vnějším prostředí. Zdánlivě z toho důvodu, že vnější je s vnitřním vždy propojeno – Tady a Teď.

Mnohé se změní a nastartuje se proces „růstu“ člověka mimo pozemskou pláň, pokud dokonale dokážeme vnímat vše, co souvisí s třetí čakrou. Dokonale zvládnout energie třetí čakry znamená zvládnout celý náš energetický systém a expandovat mimo běžnou realitu, znamená spojit se s vnitřním ohněm, s tvořivou energií. Všímejme si například pocitů kolem pupku, vnímejme energie soustředěné v břiše, od napětí, přes bolest až po příjemné pocity, včetně „motýlků v břiše“, které vnímají nejen zamilovaní, ale i matka milující a v náruči chovající své dítě. Zde se soustřeďují energie, které můžeme vnímat nejen, pokud pozorujeme něco krásného nebo dojemného, ale i v situaci kdy se o něčem rozhodujeme, kdy váháme, v okamžiku kdy pociťujeme strach a obavy, nebo elán a nadšení. Malé děti často bolí bříško, říkají, že je bolí bříško, protože neumí pojmenovat úzkost nebo strach. Až budeme vnímat světelná vlákna energetického těla, které naše fyzické tělo přijímá prostřednictvím solar plexu, potom osvobodíme naše vnitřní tvořivé energie a uvolníme je. Začneme je skutečně používat. Spojíme se s těmito energiemi a naučíme se je stimulovat kdykoliv postřehneme jejich pohyb, lehce se dotkneme námi procházejících energií uvolněnou myslí, se samozřejmostí budeme vnímat všechny pocity a myšlenky, které do vědomí přichází sami od sebe, nejsou ničím podmíněné.

Tak se naučíme pozorovat a vnímat svět kolem sebe, ale i sami sebe, nikoliv pouze rozumem, ale především svým tělem. Naučíme se mobilizovat vůli k jakékoliv akci, kterou je v daném okamžiku potřebné vykonat. Naše myšlenky se změní a nic pro nás nebude vzdálené, nedosažitelné, uvědomíme si podstatu subjektivního vnímání světa kolem nás a naučíme se vytvářet vlastní realitu, nikoliv bezděčně, jak je to běžné, ale vědomě a cíleně. Bez sebe přesvědčování budeme bez pochyb a přirozeně vnímat, jakým způsobem jsme se vším propojeni. Zjistíme, jak naše myšlenky podporují naučené vnímání světa, zjistíme, že znalost našeho (energetického) těla nás naučí vnímat svět jiným způsobem – skrze pocity oddělené od naučených myšlenek, od zažitých vnitřních programů, včetně těch hluboko uložených v podvědomí. (Všimněte si té souvislosti: podvědomí – podmíněnost.) Znalost vlastního těla a reakcí těla nás odnaučí „nemyslet“ a pouze přijímat cizí názory, naučí nás vědomě a cíleně určovat dění v našich životech. Naučí nás mobilizovat vůli a mít nad ní kontrolu a vzepřít se jakémukoliv (zažitému) systému. Odhalíme hru zrcadel, naučíme se soustředit vůli na zrcadla takovým způsobem, aby odrážela především to, co si přejeme.

Vrcholem tohoto transformačního procesu, který je nezbytný a nevyhnutelný, vrcholem tohoto magického umění je postřehnout téměř nepostřehnutelný okamžik, kdy se fyzické tělo energeticky „převibruje“ do jiného prostředí, do energetického pole jiné reality. Nelze slovy popsat okamžik, kdy se osobní vědomí rozšiřuje prostorem, volně a svobodně, a přitom nikterak neopouští fyzický svět. V tomto okamžiku se vědomí rozšiřuje do „jiného světa“ a přitom zůstává přítomné v dimenzi energetického pole fyzického prostředí, nepřerušuje energetická pouta s hmotnou realitou. Spolehlivou navigací v terénu neprobádaných světů je právě rozšířené vědomí.

ELEKTRONICKÉ KNIHY ke čtení ve vašem počítači, tabletu či mobilu

Transformace vědomí je nyní ve zvláštní fázi, kterou můžeme vnímat jako herkulovskou zkoušku. Zvládneme tuto zkoušku, projdeme portálem svobody ducha i rozumu? Zvítězí rozum nebo šílenství? Jsme již ve fázi, kdy můžeme následovat hrdiny, kterým byla do vínku dána „nesmrtelnost“ a schopnost stát se „bohem“? Dokážeme následovat důvtip, odvahu, nadlidskou sílu a nadlidské schopnosti bájných hrdinů?

Celý vtip je ale v tom, že změny, které přijdou a přijít musí, musí také přijít v mimořádné rovnováze bez použití mocenské síly a násilí, bez vnucování vůle jednoho svobodné vůli ostatních. A to z toho důvodu, že aktivace Velkého Portálu je jedinečnou a mimořádnou událostí, dovršení tohoto aktu pro lidstvo jako celek přijde ale až v momentě, kdy budeme mít své mimořádné schopnosti pod kontrolou. A také až budeme mít pod kontrolou mocnosti, které tyto schopnosti ovládají, například prostřednictvím médií. Jak můžeme mít kontrolu nad mocnostmi? Prostřednictvím kvality kolektivního vědomí! Když nezabral strach z války, možná zabere strach ze sucha, z klimatických změn, strach z (cíleně vytvářených) hospodářských a ekonomických krizí, strach ze skutečného fyzického ohně. Strach potlačuje tvořivost a vrací nás zpět.

Podmíněná energetická pole transformace a oheň ničím nepodmíněné svobody

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?