Vědomí člověka a živá mysl přírody

Mysl člověka je mocným zdrojem energie. Tvoří ji energie ohně, je sice neviditelná, přesto je tvůrcem všeho dočasného, co prožíváme v hmotném světě. Mysl a její ohnivé projevy se okamžitě zobrazují ve sférách vyššího světa, ať už jde o projevy všedního života, nebo o cokoliv abstraktního či dokonce bizarního. Zde jsou naše myšlenky nezničitelné a nepodléhají vlivu pozemského času. Zde se zrcadlově odráží odpovědnost každého jedince za sebe sama. Mysl je ohnivé podstaty (tvořivá i ničivá), proto bychom se měli zaměřit nejen na Světlo, ale také na stíny podvědomí. Pokud s důvěrou nahlédneme do obsáhlého světa přírodních a duchovních energií, dojdeme k poznání, že všechno souvisí se vším. Tak jako spolu navzájem koresponduje svět jemnohmotný se světem, na jehož viditelnou realitu si můžeme s odhodláním a bez předsudků sáhnout.

Příroda je živá mysl, s tím souvisí přehlížený fakt, že mysl člověka není oním já, za kterou ji považujeme. Můžeme ji buď ovládat a využívat správným způsobem, nebo může ona ovládat nás

Oddělíme-li mysl a neutuchající šum rozumu od sebe samého, potom si uvědomíme všechny skryté, nadčasové tvůrčí procesy života. Života v jeho mnoha podobách. Uvědomíme si nežádoucí psychické energie, které nás nenápadně ovládají a oslabují – pokud jim to dovolíme. Myšlenky a emoce jsou neviditelné energie – operující nejen v časoprostorové rovině, ale také v jemnohmotném světě. Avšak v nadpozemské či astrální realitě se setkávají, organizují a vytvářejí silou svých vibrací příčiny (harmonické, požehnané, chaotické či destruktivní) všeho viditelného v pozemské realitě. Z tohoto hlediska je mágem nebo čarodějkou každý z nás. V každé myšlence je skrytý podnět k realizaci ve viditelné hmotě. V časové spirále vytvářejí všechny myšlenky kritické množství energie, shromažďující se v morfických polích. Tak vzniká energie, která se následně projeví v pozemské, hmotné realitě. Vše určující je množství Světla a Lásky, které v sobě to které slovo, ta která myšlenka a ten který čin nese.

Slovo je posvátné, slova utváří celý náš život

Slovo rodičů nás provází od prvních okamžiků. Slovo učitele, slovo nadřízené autority, slovo boží, slovo politika, a v neposlední řadě slovo informačních médií. Důvěřujeme slovům ošetřujícího lékaře. Mnoho slov nám utkvělo v paměti z našich oblíbených knih či písní. Milujeme slova poezie. Slova nás utváří! Slova v nás vzbuzují nebo ničí sebevědomí. Mnohdy se spoléháme na slova přítele či světové celebrity. Jak často se spoléháme výhradně sami na sebe? Nebo na moudrost našich předků? Slova a informace vládnou světu na každém kroku – média, reklama, internet… A čert aby se v tom všem poslední dobou vyznal. Pravda, lež, konspirace, ovládání, manipulace, záměrné vyvolávání paniky ve všech možných podobách – jedno překrývá druhé!

A jak vypadá neviditelný svět myšlenek? Často jako hodně velký chaos!

Svět myšlenek si představme jako morfická pole – archivy všech událostí. Připusťme, že lidská mysl je základní substancí všech forem. Šaman se dokáže napojit na energetické pole myšlenek a odečítá z něj informace. Pracuje v oblasti nadvědomí, tak se často stane, že zná odpověď na otázku pár okamžiků předtím, než byla vůbec vyslovena. Myšlenkové procesy nás všech zůstávají vibrovat v jemně energetické látce plazmatických informačních polí. Tam zůstávají navždy, tam jsou ,,analyzovány“, odtud jsou odečítány každým, kdo se na morfická a morfogenetická pole informací dokáže napojit.

Morfická a morfogenetická informační pole

Mystické zkušenosti, úplné splynutí s nepodmíněnou láskou, s nekonečnou tvořivostí vesmírného Ducha, zbavuje lidské vědomí všech strachů, včetně strachu ze smrti. Odpoutané vědomí dokáže otevřít jakýkoliv „VESMÍRNÝ SOUBOR“ správnou a cílenou koncentrací, zde má možnost zjistit, že vesmírné vědomí obsahuje všechny informace v podobě uložených dat, které je možné zpracovat dokonalou představivostí. Kvantové soubory vesmírného Vědomí obsahují v kódech skryté obrazy a zvuky, které jsou součástí DATABÁZE ŽIVOTA – paměťového pole – všech bytostí, databáze vesmírných událostí, formátovaných textů všech pozemských vědomostí. Vědci a vynálezci, spisovatelé a filozofové nahlížejí, ať už vědomě či nevědomě, do těchto kosmických souborů, a po „přečtení“ uložených dat je převedou do lidské řeči a textových souborů, interpretují je v podobě nových vynálezů, hudebních skladeb, románů a pohádek.

Proč přírodní národy nazýváme divochy?

Přírodní národy nazýváme divochy, přitom jejich a naše mozky mají vše společné, rozdíl je však v pohnutkách, které nás ovlivňují, a to nejen sociálních. Divoši žijí naplno snahou o usmíření s přírodou, třebaže pomocí na první pohled nesmyslných rituálů. Moderní civilizaci příroda moc nezajímá, maximálně jako prostor pro relaxaci, nebo jako prostor pro drancování přírodních surovin. Avšak duševní pohoda, kterou vlastní právě „divoši“, je pro nás nepředstavitelná, a paradoxně narušovaná civilizovaným pokrokem a modernizací světa.

Podle skromného života „divochů“, například podle odvěké moudrosti indiánů, by mohla vzniknout nová, plnohodnotná osnova pro vyšší cíl lidstva, nový světový názor.

Zemi s modrou barvou nebe spojuje vzduch a voda, která padá z oblohy a nesena vzduchem, vrací se k zemi, vytváří řeky, které jsou pro Zemi tepnami

Voda je pro Zemi smyslovým orgánem, je krví Země. Voda je dárkyní života, příroda ví, co dělá, příroda je živá mysl. Vesmírné Vědomí přesahuje hmotný svět. Představy božských entit vznikly z lidské potřeby vysvětlit si pravidelné přírodní cykly a podstatu hmotného světa. Vesmírné Vědomí je mnohými stále považováno za pouhou iluzi. Jak vypadá takový věrohodný Bůh či indiánský Manitou? Najdeme odpověď, pokud si uvědomíme, že božské myšlení a vědomí máme v podstatě všichni? Evoluci považujeme za přirozený vývoj lidského jedince i civilizace. Popisujeme ji jako přirozený vývoj, avšak pouze vědecky, racionálně, bez „božské inteligence“. Přirozený vývoj ale probíhá ve velmi dlouhých časových úsecích.

Je možný vývoj lidské inteligence, jakožto dlouhodobá evoluce, bez informačního servisu – kvantového, vesmírného Vědomí? Na jakém základě by probíhaly dlouhodobé změny, které nelze postřehnout ani v několika po sobě jdoucích generacích? Jde o „pouhé“ záznamy v DNA? Nebo jde o na sebe navazující sebeorganizující se procesy, které vznikají a uskutečňují se zrcadlením skrze kvantové Vědomí vesmíru, jehož podstata je holografická? Skrze nesmrtelné lidské vědomí, které je podstatou všeho, a které v podstatě vesmír vytváří?

Animismus je pohanská, odvěká víra v nadpřirozené bytosti

Může se zdát na první pohled nesmyslné připisovat „živé“ vlastnosti přírodě, oblakům, vodě, stromům a kamenům, a myslet si, že duše či duch se nachází ve všem, živém i neživém. Ale vzhledem k tomu, že vlákno života prochází každou živou i neživou hmotou, není na nehmotné úrovni mezi přírodou a člověkem velkého rozdílu.

Rostliny, stejně jako člověk, nadneseně řečeno, jsou zdravé či nemocné, stejně jako jiné bytosti, navíc mají vytvořené vlastní procesy sebe léčení, stromy si například dokáží regulovat vlastní teplotu a přizpůsobovat ji okolnímu prostředí, rozmnožují se a plodí, rostou a zanikají, komunikují mezi sebou, komunikují s okolním prostředím, reagují na energii člověka. Divoši dokáží komunikovat s vědomím přírody. Bez chemických rozborů odečítají z druhového vědomí rostlin informace o jejich léčivých schopnostech. Jsou rostliny léčivé, (a tím také nepřehlédnutelně napojené na ostatní živé tvory), jen tak sami od sebe, nebo je to dar vyššího Vědomí vesmíru, v jehož holografických informačních přihrádkách existuje velmi barevné a pestré druhové vědomí všeho v přírodě?

Poznávání tajemných vlastností hmoty je novodobá ,,alchymie“

Obrazně řečeno v okultním duchu: vše viditelné sestává z pohybujících se elementárních částic, které reagují na energii myšlenek – máme-li k nějaké věci, okolnosti, rostlině, zvířeti nebo člověku pozitivní vztah, potom se tato energie projeví ve skutečnosti. Vzpomeňme na květiny, které krásně rostou a prospívají, pokud s nimi hovoříme, dotýkáme se jich a posíláme jim myšlenky lásky. Stejně působí energie strachu, závisti, nepřejícnosti (na negativní jevy rostliny reagují velmi citlivě). V této souvislosti si představme například, jaké zmatky nebo chaos v našem životě může způsobovat lež nebo skutečnost, že nahlas vyslovujeme něco více či méně odlišného od toho, co si skutečně myslíme v duchu.

Myšlenkové proudy v podobě energetických rezonancí vytvářejí budoucnost

Budoucnost je latentním, spícím obrazem, je představou lidské vůle, která se vždy zhmotní v tom správném, předem daném okamžiku. Potom žijeme spokojeně nebo nespokojeně v té které dimenzi právě projeveného, materiálního světa. Energie myšlenky proudí tam, kam zaměříme energii osobní pozornosti. Myšlenky zla působí stejně jako dobře promyšlené (negativní) zaklínadlo. Upřímné myšlenky dobra, prodchnuté čistou energií srdce, působí stejně jako modlitba. Vědomí a mysl je prapodstatou všeho, myšlenky jsou emanace tvořivé nebo ničivé. Myšlenky ale nelze popírat a potlačovat, jde o to si je uvědomovat a myšlení podstatně zpomalit, zkvalitnit. Síla tvořivé moci myšlenkové energie je oním tajemstvím, které ochraňují a po generacích si předávají mágové, mudrcové, druidové a ostatní učenci všech starobylých světů.

Mágové jsou si vědomi, že všechny jsoucí reality se vzájemně ovlivňují a prolínají, znají frekvence různorodých realit

Lidské bytí se odehrává na fyzické, mentální a duchovní úrovni současně. Každá úroveň existence vibruje jinou rychlostí, a v tom je právě ,,problém“. Nejvyšší duchovní rovina vibruje na nejrychlejší frekvenci. Zde se nacházejí, právě z důvodu rozdílných vibrací, nám neviditelné paralelní světy a bytosti tomuto světu náležející. Naproti tomu pevná hmota vibruje na nejpomalejší frekvenci. Zde tedy vzniká svět, jenž jsou naše smysly jako je zrak, sluch, čich a hmat schopné zaznamenat. Sem spadá fyzická a mentální rovina. Fyzická rovina představuje veškerou pevnou hmotu, přírodu, přírodní děje, a nám známé fyzikální jevy (světlo, teplo, magnetismus…). Mentální rovina představuje vědomí přírody, vědomí rostlin, nerostů, ale i vědomí všech známých i neznámých forem života. Sem náleží lidská mysl, mysl všech duchovních vyšších sil a mysl (inteligence) všech bytostí projevujících se nadpozemskou energií.

Všechno dohromady pochází ze společného zdroje. V rovině mentální i hmotné panují stejné vesmírné zákonitosti a principy, které jsou předurčeny k tomu, aby vytvářely mezi těmito světy harmonii a soulad, za ideálních podmínek. Osobní harmonie dosáhneme, pokud udržíme vibrace vlastních myšlenek, představ a emocí v námi zvolených pozitivních rovinách. Rozhodnout se můžeme pro rezonanci v rovině lásky, klidu, pohody, radosti, ohleduplnosti a soucitu. Tím zvýšíme hladinu vibrace vlastní životní energie a z vyšších rovin k sobě přivoláme nové, pozitivní zkušenosti.

Stejně to funguje opačně, budeme-li někoho nenávidět, bude se nám zpětně zrcadlit odpuzující vibrace nenávisti, v různých podobách, v různých zdánlivě nesouvisejících životních zkušenostech. To, že nám někdo ublížil, je pro nás negativní zkušenost – to je jedna věc. Ale tím, že budeme dotyčného nenávidět, negativně ovlivňujeme vlastní bytí, vlastní psychiku, někdy i zdraví. A konec konců dotyčné osobě je obyčejně úplně jedno, jaké emoce prožíváme, co si myslíme a jak moc se trápíme.

Někdy si ani neuvědomuje, že nám ublížil, jindy to za žádných okolností nepřizná (k vlastní škodě – z karmického pohledu). Trápíme se, ale tím ubližujeme jedině sobě! Výsledek se dostaví v návaznosti na zákon o příčině a následku. Nehledě na to, že pokud nám někdo ublíží, je z esoterického pohledu mnohem složitější, než se na první pohled zdá. Negativní zkušenosti formují náš život, učí nás a přinášejí nám poznání. Někdy dokonce vycházejí z temnot našeho nevědomí, jsou jen zrcadlovým obrazem našich vlastních (negativních) charakterových vlastností a nepochopených životních zkušeností. Zrcadlení je živá skutečnost, kterou budeme striktně odmítat a popírat, dokud si neuvědomíme, že takto to skutečně funguje.

Magie SVĚTLA pracuje s universální přírodní silou

Nelze považovat spiritualitu, magii a přírodní mystiku za jakousi samospasitelnou hříčku jakýchsi podivných energií. Přírodním silám je nutné dobře porozumět a vědomě s nimi pracovat. Země a planety, Slunce a Měsíc, vesmír jako celek je jeden nekonečně velký energetický systém, který dělíme na jednotlivé vzájemně na sobě závislé menší energetické systémy. Přírodu tvoří spousta do sebe zapadajících systémů a vibračních polí, které se vzájemně ovlivňují. Kameny a skály vyzařují vibrace, stejně tak voda – od jediné kapky rosy až po oceán. Lidská společnost vytváří další, vzájemně na sobě závislé systémy, jak na vědomé, tak na podprahové úrovni.

Můžeme neviditelný astrální svět spatřit?

Můžeme jej za určitých podmínek vnímat svým šestým smyslem ale také samozřejmě spatřit. Může to být setkání příjemné ale také nepříjemné. Pro někoho uvěřitelné jen v případě autentické zkušenosti. Astrální svět je prostorem pro všechny pozitivní energie a pro všechny negativní stíny na osobní i celosvětové úrovni. Je domovem pro láskyplné bytosti, ale také pro démony vytvořené negativní psychickou energií, mentálními představami, panikou, strachem, hrůznými událostmi. Tyto odosobněné stíny občas nabývají obřích rozměrů. Potom se pro nás stávají energetickými zrcadly, odrážejícími do světa hmotného, přímo z příslušných morfických polí vše krásné a pozitivní. Ale také vše negativní, co paradoxně sami vysíláme kolem sebe a tím i do kosmického prostoru. Přesto nemusíme mít z astrálního světa strach, pokud do něj nahlédneme například ve změněném stavu vědomí. Zříme pouze to, kam nasměrujeme naše myšlenky, nadpozemskou krajinou se pohybujeme v závislosti na obsahu vlastních myšlenek, představ a vizualizací, zkrátka a dobře podle kvality našeho vědomí.

Astrální svět mohou dostatečně senzibilní lidé spatřit třetím okem

Pokud neuvěříte, nikdy jej nespatříte, za každých okolností máte vždy svobodný prostor pro vlastní pravdu. Zda jej spatříte, záleží jen na vás, na nikom a ničem jiném. Jako téměř vše v okultismu, tak i paralelní dimenze můžeme zřít a hodnotit pouze na základě osobní zkušenosti. Paralelní světy vnímáme intuitivně, vidíme jejich proporce vnitřním zrakem. Napojujeme se na ně v obrazech viděných ve spánku, při vědomém snění, při astrální projekci, a hlavně vědomím srdce. Na astrální úrovni rozvíjíme psychické schopnosti, pracujeme se sny, učíme se vnímat auru nejen všech bytostí, ale také rostlin a stromů. Také extáze je možnou cestou do nehmotného obrazu astrálního světa, změněný stav vědomí, hluboká meditace, rituální tanec – hlavně v přírodě. Pomocí silné myšlenkové koncentrace, imaginace a vůle můžeme praktikovat astrální projekce a při této příležitosti čerpat z morfických polí vědomosti a inspiraci. Ve vysoké, ceremoniální magii, soustředěním se na předepsané magické operace a přesně dané úkony se mág vlastní vůlí napojuje na astrální světlo, na vybranou astrální bytost se kterou ,,komunikuje“.

Hadonoš – bůh medicíny a lékařství Asklépios

Na jasné noční obloze můžeme pozorovat střípky dávných mýtických příběhů v podobě různých souhvězdí. Starobylé mýty jsou staré jako lidstvo samo, dávají základ veškeré pozdější esoterické a duchovní filozofii. Například souhvězdí hada můžeme na obloze nejlépe pozorovat v březnu. Tato šňůra hvězd se nachází v blízkosti jedné z nejzářivějších hvězdokup na obloze. Podle legendy je bájný had tvor nesmrtelný, neustále obnovuje své mládí každoročním svlékáním kůže. Drží ho v náručí hadonoš – bůh medicíny a lékařství Asklépios, jako výraz díků za to, že bájný had pomáhal řeckému lékaři objevovat svět léčivých rostlin. Tak se napojoval na živou mysl přírody, a čerpal informace, které zpětně ovlivňují lidský rod do dnešních dnů.

Starověké civilizace obdivovali vesmír a studovali hvězdné nebe za jasných nocí s vědomím vlastní nicotnosti a s obdivuhodnou přesností. Tvořením bájných příběhů vnášeli do říše hvězd život bohů a své představy o tom, jak funguje svět. Dávali tak jména souhvězdím, tvořícím na obloze jakousi nesmazatelnou kroniku lidstva. Ve skutečnosti to, co nazýváme souhvězdí, jsou jen nahodilé obrázky. V prostoru vesmíru netvoří hvězdy žádnou ucelenou soustavu tak, jak se nám zdá při pohledu ze Země. Obraz různých souhvězdí tvoří hvězdy, které jsou ve skutečnosti od sebe v ohromné vzdálenosti a dokonce se pohybují různými směry. Jejich vzájemná souvislost je vlastně jen iluzí, viděnou ze zemské roviny, ale i to je neoddělitelnou součástí lidského vědomí – databankou uložených informací.

Podle vzoru „divochů“ je přínosné vstoupit čas od času do bájného světa bohů, nadpozemských hrdinů a okřídlených tvorů v podobě nesmrtelných vládců přírody a lidského společenství

A dozvědět se tak něco o našich předcích, kteří již v dávnověku představovali naše charakterové vlastnosti. Neboť to nejsou vždy bytosti jen moudré a laskavé, vyznačují se všemi vlastnostmi danými do genomu lidstva. To dokazují jednotlivé příběhy vážící se k tomu kterému souhvězdí. Za jasných nocí můžeme s pokorou v srdci vzhlížet k nebesům a přemýšlet o zázraku stvoření. A donekonečna se můžeme ptát: Jsme ve vesmíru sami? Existence božských entit nevznikala pouhou představivostí, na stěnách jeskyní různě po světě najdeme malby nápadně připomínající bohy ve skafandrech a vesmírné koráby. Stejně tak v mnoha bájích a mýtech najdeme podobné odkazy, podivná vyprávění o bozích sestoupivších z nebes na Zemi. Což samozřejmě současný materialista nebo zarytý ateista přejde jen s přezíravým úsměvem, anebo si toho vůbec nevšimne.

Eshop – INSPIRACE PRO VĚDOMOU MYSL

Planeta Země – Bohyně Matka

Přijde čas, kdy konečně zboříme pomyslnou zeď mezi přírodou a (bezohledným) civilizovaným světem. Planeta Země se tak již rozhodla. Bohyně Matka pouze čeká, kdy konečně a jakým způsobem s jejím rozhodnutím naložíme. Bohyně Matka nám nechala volné pole působnosti, rozhodla se již do našeho vývoje razantně nezasahovat. Rozhodla se dát svým dětem volnost a veškeré naše konání sleduje s otevřenou náručí, zda její hlas vyslyšíme a otevřenou náruč přijmeme, záleží jen na nás.

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?