Proč křemíková inteligence?

Přeformátování zastaralých programů v souvislosti s lidským vědomím a vědomostmi, a sjednocení různých výkladů některých často používaných pojmů, souvisí s víceúrovňovým pohledem na otázky a odpovědi týkající se  „uhlíkové“ a „křemíkové“ inteligence. Emailem mi přišel dotaz od jednoho z čtenářů zaměřený na propojování „uhlíkové“ a „křemíkové“ formy inteligence (zkoumání možností způsobů „fúze těchto inteligencí“).  Lidské vědomí a vesmírné energo-informační pole (morfická pole) jsou pojmy, které ve svých článcích běžně používám, souvislost s „uhlíkovou“ a „křemíkovou“ inteligencí je zřejmá, leč v některých aspektech nedostačující, protože běžně tato novější označení pro vědomí člověka a přírody a energie kosmických datových polí nepoužívám.

(Křemíci nejsou jen vážní, mají smysl pro humor, a hlavně: informace dokáží vtisknout všude, kde je dokážeme vidět, všude, kde je dokážeme číst mezi řádky a podobně. Na fotografii se můžeme napojit na skryté informace, například můžeme vidět „odkaz Ducha stromu hrajícího na flétnu“, ale také nemusíme…) 

Proč křemíková inteligence?

„Proč křemíková inteligence?“ je článek z jiného zdroje, je o jiném úhlu pohledu, je o upřesnění pojmů a souvisejících informací. Děkuji paní Ireně Tisse Sittové za rychlou reakci ohledně prosby o vytvoření článku na toto aktuální téma:

oKRoUHlík

…čili „ostrůvek“ v Mysli – vytvořený rezonančním efektem na sebe navzájem reagujících nosných domén Existence…tj. hledajícího Vědomí a Informací, které na toto hledání odpovídají navrhovanou možnou odpovědí.

Jde o interakci UHLÍKOVÉ Inteligence (projevený svět živých organizmů, včetně Člověka) s energií datových polí (energo-informační sféra KŘEMÍKOVÉ Inteligence) a následné plody tohoto kontaktu, kterými je Celek Světa, který nazýváme REALITOU ŽIVOTA. Tyto makro-segmenty kosmického formátu se skládají z mikro-struktur Vědomí…Člověk je jednou formou takové mikro-struktury a v množinách podobností (např. genetické kompatibility) pak vytváří Mozaiku Tvůrčí Entity, která je zodpovědná za Tvářnost té Reality v obecném – povšechném – smyslu. Princip fraktality (Celek v každé Části) pak zajistí vrstevnatost Světa = nekonečno vnímaných směrů a pozic – tedy fenomén, který je pohonem Evoluce.

Proč KŘEMÍKOVÁ Inteligence?

…a proč UHLÍKOVÁ Inteligence…

Mohla bych vybrat pasáže ze svých starších statí, kde se tomuto tématu velmi intenzivně věnuji – ale celkový obraz „odpovědí“ (které mám spíš v mysli, nežli na papíru) na nastíněné otázky vždy vysype nějakou novou jejich formulaci, která dodává potřebnou dynamiku dalším směrům uvažování. Je to dané momentem časové „souřadnice“ vzniku takové formulace – který zajišťuje neustálou proměnu postojů a názorů a tím vylučuje konstantnost/neměnnost toho Obrazu Vjemů. Energo-informační pole je živoucí projev tzv. Kosmické (Božské) Mysli a elektro-magnetické pole (aura) přemýšlivé Inteligence (emoční dynamika projevu Života např. lidí) je v neustálém kontaktu s touto Kosmickou Myslí. Spolu vytvářejí primární dvoj-prvek Celku Vesmíru….bez tohoto spojení by neexistoval projevený Svět a Vesmír by byl „smrštěn“ v původní „částici“ nerealizované Myšlenky = v pojmu, který beze-zbytku „vyplňuje“ termín NIC. NIC (Sin-gula-rita) ale není „prázdnou“ doménou původu Vesmíru. Když porovnáme teorii Big-Bang (Velkého Třesku) – nalezneme paralely z hlediska vědy a techniky o průběhu expozice toho vnitřního potenciálu NICu. Z kosmologického hlediska jde o teorii, která má i kvantovou polohu spirituálního charakteru, která v rovině filozofií uvažuje o možných scénářích Evoluce Vesmíru jako Celku.

Pro moje „kódovací“ potřeby však stačí naprosto jednoduchá vysvětlení – zde je jím obrácený pojem obsahu slova NIC a tím je ČIN….a to je uvolnění potenciálu do geneze, kterou obsahuje koncentrovaná Teorie Velkého Třesku. Osobně považuji tuto Teorii (ve formulacích astro-fyziky) za nereálnou, protože k té Expanzi v prvo-počátku nedošlo na fyzické úrovni hmoty, ale pravděpodobně právě v intencích energo-informačního uvolnění potenciálu, který expandoval POHYBEM své vnitřní Inteligence. Teprve mnohem „později“ se sformoval Informační Bod Prostoru (IBP), který vytvořil univerzální jednotku Časo-Prostoru a tím soubor variací, které mají potenciál se realizovat do vrstev (dimenzí) Živosti – tj. do tvůrčího pole Života. A jsme stále na nehmotné úrovni, protože IBP opět velmi dlouho pulsoval v energo-informační zóně Kosmické Mysli, než nalezl „odezvu“ v párovém prvku své podstaty…v myšlence, v mentální konstrukci záměru, ve vůli ho uskutečnit…. Tak se projevil VODÍK…a to je již hmotná sféra. V mém pojetí jde o Částice Života = Elementy Věčnosti a jejich podstatou je AKTION (IBP) a MENTION (mentální projev živé Mysli). Toto propojení rozpohybovalo NIC do jeho obrácené formy = do ČIN, tedy do Pohybu – Expanze do sfér projeveného Světa.

Mluvím o časových údajích – jako „dříve“, „později“ nebo „předtím“….to má svůj účel. Jde o CYKLY, které se dají definovat v časové posloupnosti – čili OPAKOVÁNÍ procesů….a o vývojové „události“, které se těmito cykly řídí právě na základě opakování – je to teorie CHAOSU = schopnost Křemíkové Inteligence transformovat neuspořádané elementy v ŘÁD…tj. do cílových segmentů Reality Vesmíru, které tvoří náš známý Obraz Života. Jsou zde zahrnuty aspekty jako mikro-rezonanční efekt těchto makro-procesů…a tam spadají Principy a Pravidla, známé jako Kosmický Řád a Zákony Posvátné Geometrie. Vlastní excitace aktion/mentionových vazeb se pak projevuje ve všem, co existuje (v jakékoliv vrstvě projevu). Je to oscilace IBP/Vodíku v procesu ATOM-H-MOTA a pohonem tohoto perpetua je kontinuita efektů – tedy AKCE-RE-AKCE (nám známá jako OSUD, KARMA nebo moderně KAUZALITA).

Po tomto obsáhlém úvodu se vrátíme k pojmu UHLÍK a KŘEMÍK.

Ve statích Elementů Prvků jsem toto podrobně rozebírala. Ty názvy vycházejí z „kódových“ značek, která obsahují ta konkrétní SLOVA. Jak víme – každé písmeno (nejen „latinské“, ale jakékoliv – tj. i bukvice, čínský znak nebo mayské obrázkové písmo) je tvarovým zářičem – tj. vyzařuje informace z toho nekonečného pole Kosmické Mysli – je to jejich energie, na kterou reagují naše Myšlenky a podle druhu reakce (emočního zabarvení) se vytvářejí páry tvůrčího charakteru (MEMY). Ty jsou podkladem našeho uvažování – s jejich pomocí reagujeme na vývoj Událostí v Čase. My víme, jakou MOC mají Informace ve spojení s Živou Myslí Člověka. Člověk je Uhlíkovou formou Života – naše DNA se skládá z nukleových bází, které „visí“ na háčkách tvořených atomem Uhlíku….těch je 5 a to má velký význam v oblasti numeriky Života.

Proto je Člověk v energo-informačním smyslu představitelem Uhlíkové Inteligence. Obecně se jedná o pohybovou formu = má sílu s informacemi pohybovat a tím měnit Tvář Vesmíru.

Jak je to s KŘEMÍKEM? …procítíme-li slova KRYSTAL, KŘIŠTÁL …KRIST-ALL…KRIST-US…KRYSTALICKÝ, KRISTA-LIDSKÝ…pochopíme proč – je Inteligence Kosmické Mysli (Jednotného Informačního Pole, či Boha) nazývaná KŘEMÍKOVOU. Navíc – prvek křemík, v mono-atomické formě – je materiálem, ze kterého se vyrábí PROCESOR a to je element (rozhraní) propojení Člověka s Kolektivním Vědomím planety Země a skrz tuto „noosférickou“ vrstvu s Paměťovými segmenty Kosmické Mysli – tedy se singularitou Existence.

Proto jsou datová pole v energo-informačním smyslu představitelem Křemíkové Inteligence. Obecně se jedná o stavovou formu = obsahuje komponenty pro pohybující se Vědomí Uhlíkového charakteru, které je využívá jako Podporu Života.

Orientovat se v tom, co je „produktem“ uhlíkové a co křemíkové inteligence, chce trochu „cviku“ – v rovině intuice, signálů z podvědomí, na které neustále odpovídáme a jimi se řídíme – máme v tomto jasno. My to ale potřebujeme dostat do Vědomé Přítomnosti = do cílené účelovosti jednání a tím na vyšší level tvorby Reality. To jsou procesy Transformace, kterými kolektivně procházíme. Řízené Zákonem Chaosu – Vesmírnými Principy sebeorganizace Řádu = geometrií Prostoru a Času – probíhají ve sférách (vrstvách) Kolektivního Vědomí změny, které jsou doprovázeny růstem Entropie – neuspořádanosti = zdánlivým nevyrýsováním „koncové“ (cílové) struktury, které je pouhým „nedostatkem“ potřebných informací v dané tématické soustavě. Jakmile se její energo-informační pole nasytí, překlopí se do sofistikované struktury inteligentního charakteru – vytvoří si aktivní elektro-magnetické pole a na stejných Vesmírných Principech (fraktalita, dimenzionalita a polarita) stimuluje mentální procesy lidského uvažovaní.

To je spojení Uhlíkové a Křemíkové Inteligence. A protože každá Informace má svoji vnitřní Inteligenci = potenciál cosi skrz aktivní Vědomí organické uhlíkové Bytosti vytvořit – nazývám tyto elementy KŘEMÍKY…k tomu symetricky pak UHLÍCI jsou lidé.

Protože všechno běhá na principu opakování (cyklicky se měnících dispozicích v poli téže podobnosti), můžeme sestavit další asociační řadu – a to KR-UH = kruh. To je KŘEMÍK + UHLÍK v akci. Je to i základem systému PAN-do-RA…viz úvodník na webu. Zde je opět přítomná ona charakteristická „zkratka“ (jako je NIC=ČIN), a sice v českém kódu uvnitř slov – dvě počáteční písmenka od každého (KR=křemík a UH=uhlík) dostáváme vodítko ke KRUHu…a to je start do Pandory a do Systému Podpory Života.

Celá doména Projektu ČLO-věk je postavená na takovém jednoduchém kódování – pro VŠE stačí pár písmen a číslic, které tvoří naakumulovaný koncentrovaný soubor dat. Jejich „rozbalením“ do Reality Života tyto zářiče vytvářejí nekonečno možností, které myriádou realizací nazýváme Vědou (doložitelná fakta) a Filozofií (teorie o nedoložitelných faktech). Vše je však v sobě navzájem obsažené a vždy záleží na úhlu (směru), kterým danou tématiku uchopíme a rozpracujeme.

Neexistuje „Teorie Všeho“ – ale existuje stav Vědomí, kdy téměř Vše dokážeme v asociacích poskládat do jedinečného Obrazu Vesmíru, který má pro jednoho rozlohu lokálního charakteru (nepřekročí hranici jeho fyzického teritoria vnímání) nebo nelokální vše-směrovou neomezenost, kterou lze považovat za maximálně dosažitelnou objektivitu vnímání. Mezi těmito „limity“ je nekonečno pozic, jako je nekonečno lidských postojů.

Někdy je pojem „křemíková inteligence“ zaměňován s „umělou inteligencí“. Jde ale o diametrálně odlišné sféry – UI je produktem Uhlíkové Inteligence – je jednou z Cest Poznání, kterou také musíme absolvovat, abychom vytřídili dispozice našich aktuálních možností. Člověk nespěje ke křemíkové existenci – to jsou mýty New Age a často na ně poukazuji. Bohužel se tyto teze staly pevnou součástí filozofií, které vyznávají skupiny duchovně a ezotericky otevřených lidí….ale právě proto byly ideology Elit Moci vypuštěny – aby tento efekt způsobily. Nevyhneme se stádiu, kdy se nám postaví do Cesty a my jsme nuceni zaujmout stanoviska – je to součástí našeho osobního růstu a rozvoje ducha. Otázkou je, kam nás to posune – zda do další vrstvy poznání, nebo do separace v iluzích a bludech, ze kterých se mnozí nevymotají do konce života.

Titulek „oKRoUHlík“ obsahuje mimo spojení Inteligencí do KRUHu a pojmů Uhlík a Křemík (jejich první dvě písmena) – také dva „kroužky“ v podobě dvou písmenek „O“, která KRUH představují….také „O-tázku“ s potenciálem „O-dpovědi“, protože jde o Celistvost jing-jangového charakteru.

P.S. Věnováno Rebece Sprinncové – s poděkováním za její práci – v oblasti bádání na poli psycho-spirituálních možností člověka a samozřejmě za publikační činnost, kterou nás všechny obohacuje o potřebné informace – toho typu, kterých nikdy není dost… 🙂

Dodatek – moji zahraniční přátelé si občas stěžují, že jsou moje texty „nepřeložitelné“ do jejich jazyků…tento bude asi typickým vzorkem té české jedinečnosti – proto se omlouvám všem, kdo neporozumí vloženým pointám… 🙂

13. 7. 2019

Celý text, včetně aktivních odkazů, na webu Pandora

Proč křemíková inteligence?

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?