Sebekontrola, trpělivost a sebeovládání

Vzpomeňme na staré rčení: ,,Ve zdravém těle zdravý duch.“ Nemělo by to platit spíše naopak? ,,Máme-li zdravého ducha – máme zdravé tělo!“ V této námi neuznané pravdě spočívají příčiny mnoha nemocí. Krásné a nesprávně chápané je také toto rčení: ,,Je-li blbá hlava, trpí celé tělo!“ Pokud výbuchy emocí nezvládáme, vytváříme si tak různé jemnohmotné astrální entity, které se mohou zmocnit našich myšlenek a ovládat je. Negativní představy jsou jejich potravou a velice výživnou lahůdkou! Cvičme se proto v dovednosti být především k sobě upřímní a zároveň laskaví. Na druhé straně je ale nutné, nechat emoce jednorázově vyjít ven, nedusit se jimi, nesvádět s vlastní psychickou energií nerovný boj, který v konečném důsledku vyjde naprázdno.

Slzy uvolňují nahromaděný vnitřní tlak a psychické napětí

Potřebujete-li se zdravě vyplakat, udělejte to. Snáze tak nastolíte vnitřní rovnováhu. Až se vypláčete, zvažte, zda jste upřímní především sami k sobě. Potom možná objevíte skrytou příčinu vašeho hněvu nebo pláče. Skrytou podstatou nejednoho výbuchu emocí někdy opravdu mohou být jen neuvědomělé, nesplnitelné, malicherné nebo sobecké touhy. Případně může jít o zastaralé, dávno zapomenuté, spoutané myšlení, jdoucí si vlastní cestou mimo jakoukoli logiku přítomného okamžiku. Nic většinou není tak horké, jak se na první pohled zdá.

Životní okolnosti každého jedince jsou odlišné. Je na každém zda si z vlastních chyb, pokud si je přizná, sám vezme ponaučení. Někdy se dopouštíme chyb, které si přiznáme, až když je pozdě. Ale s odstupem času je můžeme přehodnotit a pojmout je v podstatě za ,,pozitivní“. Mnohdy nás nečekaně dovedou do míst a k okolnostem, kde se cítíme lépe, volněji a především sami sebou! To, o čem jsme si dříve mohli vážně myslet, že nás přivedlo až na samé dno, nám nakonec ukáže cestu tam, kde jsme vždycky chtěli podvědomě být: k osobní svobodě, k pocitům jaké to je nebýt na nikom závislí a mít se rádi. A navíc ještě: Neztrácet se v neopodstatněných domněnkách, nevyslovených přáních a nesdílených představách. Vědomě překročit vlastní stín. Být skutečně sami sebou, to znamená být autentičtí, projevovat se bez urputné snahy, přizpůsobit se situaci nebo druhému člověku jenom proto, aby nás viděl tak, jak nás vidět chtěl! Autentičnost znamená odhodit masky přetvářky.

Až se při nesmyslném vnitřním dialogu zase jednou nachytáte, představte si neprodleně, jak se vaše energie rozkládá, vybuchuje a vzniká nepřehledný chaos temných barev ve vaší auře. Uvědomte si v tu chvíli, jak tato mentální energie nekontrolovatelně vyšlehává z vašeho biopole. Jak zanechává tmavé, odpuzující otisky hněvu ve vaší auře a zároveň ve vašem okolí. Uvědomte si v tom okamžiku, naprosto upřímně, co děláte. Uvědomte si absurditu vašich stupňujících se emocí! A pomyslete na hřejivé světlo vašeho srdce. Nezapomínejte, že například osoba, na kterou vnitřně útočíte, ať už je blízko nebo na míle vzdálená, podvědomě vnímá ohnisko temné energie, které směrem k ní myšlenkou vysíláte.

V okamžicích vnitřního myšlenkového marasmu a neklidu se vědomě uvolněte

Spolu s přijímanou energií světla se vaše aura opět rozšiřuje a harmonizuje. Pomalu zapomínáte na mentální zlobu a dovolujete pozitivní energii aby pracovala pro vás a energii lásky vás obejmout. Zavřete oči a představte si, svým vnitřním zrakem, velkou vodní plochu a v ní odraz zářivého Slunce. Vidíte, jak se sluneční odraz houpe na rozbouřené hladině? Zvolna dýchejte a vizualizujte si, jak se mořská hladina uklidňuje, až nakonec uvidíte jen klidné vlnky, pohrávající si se zlatavým odleskem slunečního svitu. Zloba, žárlivost, nervozita nebo nenávist – vědomě ustupují do pozadí. Uvědomování si a zastavení vnitřního monologu dosáhneme cestou pozitivní meditace. Meditace je přímá duchovní zkušenost, je dlouhodobým životním procesem, cestou k moudrosti, je cestou k vnitřnímu posílení, odpuštění, toleranci a sebepoznání.

Jste-li nervózní, rozladění, smutní, máte nejasné důvody k žárlivosti nebo neurčitý pocit strachu, položte si otázku: Co mě rozhodilo? Nečekejte na odpověď. Jen tiše pozorujte vibrace energií v těle. Popište všechny okamžité emoce, neanalyzujte důvody rozladění, jen si uvědomujte všechny pocity a žádné před sebou nezatajujte. Všechny si pravdivě pojmenujte. Později vám ty pravé důvody vašich obav vyvstanou na mysl. Prozatím jen změňte vnitřní myšlenkové procesy v optimistické. Teď hned, v tomto okamžiku. Nemyslete si, že to nejde. Jde to! Možná budete překvapeni jak dobře. Vaše počínání musí být vědomé! Prostě se usmějte a vědomě si navoďte pocity pohody a naprostého vnitřního klidu třeba přímo uprostřed zoufalého pláče nebo nepříčetného vzteku. Lze to učinit v jediném okamžiku dokonce i v té nejhlubší depresi. Vím to, věřte mi.

Záhy zjistíte podstatnou a důležitou věc: dojde vám, že negativní myšlenky a emoce neovládáte vy ale ony vás! To je to nejzásadnější zjištění. Pohrajte si s těmito protikladnými energiemi, nebude se vám ani chtít uvěřit, jak je to snadné. Jak snadné je vědomě se vymanit i z těch nejčernějších představ a hlubokých stavů zoufalství, ať už mají reálné kořeny nebo ne. Nesnadné je pouze tento stav v sobě udržet hodiny, dny či celé týdny. Bez deprimujících emocí, s čistou hlavou snáze se vám podaří vyřešit nejeden problém. Začnete si uvědomovat synchronizace vnějších dějů a toto uvědomění vás povede tou správnou cestou. Časem se naučíte, až těmto trikům přijdete na kloub, vyjednávat tvrdě a nesmlouvavě s vnitřním hlasem, který vás ovládal. Alespoň to stojí za pokus, jde přece jen o vás, o váš klid. A v konečném důsledku také o vaše zdraví.

Budete-li mít se sebou trpělivost a vytrváte, váš vnitřní hlas časem rezignuje

Myšlenky a emoce začnete vědomě a hravě ovládat v každé situaci ve vašem soukromí. Konečně se nenecháte ovládat osobně za roky naprogramovaným vlastním egem. Nic a nikdo vás odteď nerozčílí, neurazí ani neponíží! Najdete pozitivní, tvůrčí vztah ke svému bytostnému Já. Ovšem s přihlédnutím k faktu, že pouhým racionálním uvažováním pozitivní vztah ke své duši nenaleznete. Připusťte také iracionální pohled na vše jsoucí, tím dojdete k pochopení vlastního vztahu k celku všeho jsoucího, ke kvantovému zdroji, z něhož je tvořena naše mysl. Potom se možná osvobodíte od skrytých strachů, zbytečných bolestí, zbytečných věcí, babských řečí, malicherností, majetnictví, od mamonu a materialismu. Ovšem pokud nepatříte k lidem, s prominutím, kteří jednoduše bez všemožného haraburdí v hlavě a bez negativních emocí nemohou žít. Tito lidé si své bolesti, většinou však nevědomě, doslova hýčkají.

V každodenním společenském životě, v zaměstnání, při jednání na úřadech, v kontaktu s přáteli a podobně, to nemusí být ze začátku jednoduché. V mnoha ohledech jde především o pokoření vlastního ega! A to se nebude chtít jen tak vzdát zakořeněných zvyklostí a své sebestřednosti. Lidské nitro je ovšem velmi tvárné, pokud v sobě nalezneme dostatek odvahy přiznat si slabiny. Nenechme se tedy nikým ovládat, mějme se rádi, důvěřujme si, nezmatkujme, trpělivě vyčkávejme, ujasněme si priority, mějme odhodlání, buďme vlídní a neoplácejme zlo zlem. Jen na nás záleží, jaké budeme přijímat ale i vyzařovat do svého okolí jemnohmotná poselství.

Umění sebeovládání je pro práci v duchu magie života a spirituální činnosti velmi důležité. Totéž ale platí i v každodenním životě. Nesmí nás ovládnout hříšné myšlenky, ďábelské svody a nekalé podvědomé touhy, abychom nepopudili temné síly, ovládané (vnitřními) nižšími démony. Negativní aspekty chování, jako je nesmiřitelný hněv nebo skryté myšlenky s nečistými úmysly, mohou probudit neblahá mystická zjevení. Vzbudit klamné naděje, fanatismus či zatemnit rozum, což by se skutečně mohlo (nevědomě) přihodit. Okultní síly nás nesmějí svádět ani k zlovolným kouzlům. Správné sebeovládání je doslova uměním, je nejdůležitější vlastností, kterou musíme dokonale zvládnout, rozhodneme-li se pracovat s magií – tedy s energiemi. Tak prochází magik transformací. Vědomě udržuje záporné i pozitivní energie v rovnováze, vědomě vytváří harmonii, protože záporné energie z naší podstaty ani z vnějších okolností jednoduše zcela vyloučit nelze!

Mág nebo čarodějka pracuje především s intuicí

Ovládá imaginaci, rozumí vizím, chápe přirozené snové projekce. Dokáže pracovat s uměle navozeným, řízeným sněním. Zná techniky, pomocí kterých navodí změněný stav vědomí a někdy dokonce pracuje na úrovni transu. Bez sebeovládání by bylo nesnadné udržet dokonalé soustředění na konkrétní cíl nebo ideu. Mág pracuje s vlastním egem, které není vždy jednoduché udržet pod kontrolou. Pracuje a uvažuje nejen racionálně ale především zapojuje do každé činnosti také iracionalitu. Rozvíjí obrazotvornost a fantazii. Pomocí imaginace podporuje vnitřní psychický proces, proudění energie potřebné k vytváření představ, nových realit, hmotných statků a vysněných skutečností.

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

Sebeovládání je důležité také v každém sebemenším kolektivu. Energetická pole všech lidí se vzájemně ovlivňují a prostupují. Snadno se potom přenáší blbá nálada, frustrace, strach nebo panika. Stejně tak radost, pohoda a smích. Zapomínáme na vlastní tvořivé představy v okamžiku, kdy se necháme strhnout očekáváním ostatních. Jde o to být ve střehu a nenechat se nevědomě strhnout do žádného nízkoenergetického pole, do záporných nebo pro nás nevhodných myšlenkových proudů. Na tomto základě vzniká davová psychóza, nebo cíleně mířená manipulace, koneckonců též nenápadné, za to však nebezpečné kolektivní halucinace.

Kontrolní otázky pro váš duchovní rozvoj

 • Na co myslíte první okamžik po probuzení? V koupelně před zrcadlem?
 • Na co jste mysleli po celý den?
 • Byl ve vašich myšlenkách chaos, nahodilost nebo alespoň prvotní náznaky vědomého řádu?
 • Již se vám podařilo přimět myšlenky, aby pracovaly pro vás, nikoli proti vám?
 • Pracujete také se svobodnou vůlí a intuicí, vybíráte si myšlenky vědomě? Jsou více pozitivní nebo negativní?
 • Jaká je vaše psychická kondice?
 • Máte strach z toho, co se ještě nestalo a zřejmě ani nestane?
 • Rozpoznáte ve svých snech tvořivou inspiraci?
 • Máte vnitřní emocionální procesy pod kontrolou?
 • Dokážete se s vlastním egem vědomě dohodnout?
 • Sledujete synchronní návaznosti vnějších událostí?
 • Uvědomujete si, co očekáváte?
 • Již jste nemilosrdně propustili všechny duchy minulosti z vašeho vědomí?
 • Vyznáte se již v řeči hvězd?
 • Rozhodli jste se, že s tím začnete až s příštím svítáním, nebo raději až pozítří?

Vážně jste se tak rozhodli? Konec konců proč ne. Máte přece svobodnou vůli, v každém okamžiku. Nemůžete-li bez deprimujících vnitřních hlasů být, tak to se nedá nic dělat. Ponechejte si je. Jsou vaše. Je to vaše rozhodnutí, vaše volba, nikoho jiného. Klidně jim dejte volný prostor působnosti, ať vaši mentální energii dál ovládají, dejte jim svobodný prostor k ,,tvoření“.

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografie: Pixaby.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?