Transformace, síla kolektivního vědomí a posun zemské osy

Proces probíhajících změn, souvisejících s energetickými vibracemi Země, nabývá na síle, lidské vědomí se souběžně vnějším změnám přizpůsobuje, my všichni se přizpůsobujeme nové energetické struktuře, novým frekvencím hologramu Země, Slunce a celé sluneční soustavy. První krok k procitnutí jsme již učinili, je jím nezájem a povrchnost proměněná v uvědomění, že něco neodkladného se děje jak s naší vnitřní jemnohmotnou strukturou, tak se strukturou samotné reality. Země intenzivně vyrovnává své magnetické póly, s naší vědomou i nevědomou účastí (vědomou pomocí). Uvědomujeme si, že MY jsme ZEMĚ, a to je v tuto chvíli nejpodstatnější. Nenechali jsme v tom Zemi samotnou, nebude se tudíž opakovat radikální posun zemské osy, nebude se opakovat smetení lidstva ze zemského povrchu, vše nasvědčuje tomu, že transformační proces by měl být tentokrát úspěšně dokončen.

Podobné transformační procesy zažila Země již mnohokrát, ne vždy však úspěšně (viz zaniklé vyspělé civilizace v minulosti). V energetické zóně Země si můžeme představit misky vah, jakési energetické kyvadlo (v podobě pomyslné zemské osy), které svou vůlí, svým laskavým přístupem a pozitivními postoji k životu udržujeme v rovnováze. Není to zrovna jednoduchý úkol, všichni vnímáme (pokud možno bez připoutání), jak se v rámci polarity různé osobní i společenské situace v poslední době vyhrocují (jedná se o nezbytný očistný proces), nejvíce různých extrémů pozorujeme na úrovni politického dění po celém světě. Přesto jsou různé stupně agrese mírněny energiemi vyzařujícími přímo z probuzených srdcí obyvatel Země. Láska, uvolněná ze srdce každého, kdo se díky své laskavosti napojuje na srdce Země, dává modré planetě velkou sílu a kolektivní vědomí se posouvá za hranice zlomyslnosti přes duchovní uvědomění směrem k tolik potřebné všeobecné sounáležitosti.

Nenechali jsme v tom Zemi samotnou – to není úplně přesně řečeno – dali jsme totiž šanci sami sobě pokračovat v již započatém a nezbytně nutném transformačním vývoji

Ta šance spočívá v tom, že na pomyslných listech kroniky Akáši (morfické pole kolektivního vědomí) se za posledních několik let, zhruba od roku 2012 nahromadilo více harmonických zápisů, než těch destruktivních. Sečteno a podtrženo: toto vše ovlivňuje pohyb zemské osy. Pomyslná zemská osa je oním kyvadlem, které REAGUJE na kvalitu lidských myšlenek, představ a činů. Pokud nejsou lidské myšlenky tvořivé, pokud jsou destruktivní a emoce nízké a činy sobecké, ta která civilizace se zničí vlastním přičiněním. Posun zemské osy, (mající vliv na velké klimatické změny, „bláznivé počasí“ a v nejhorším případě na takzvané přepólování Země), je REGULOVÁN kolektivním (ne)vědomím lidstva. Kolektivní vědomí lidstva dostává v současnosti novou kvalitu, čím více lidí si tento proces uvědomí a vědomě se do procesu transformace zapojí, tím dříve se uklidní „bláznivé počasí“, tím dříve bude dokončen proces proměny hologramu nové Země v novém harmonickém nastavení. „Bláznivé počasí“ je (prozatím) pouze alarm, který nás má probrat z letargie a nabudit k velkým činům.

K jak velkým činům?

 • Nemáme-li jinou možnost, zcela postačí obrátit se do svého nitra, laskavě a láskyplně změnit především sebe a své životní postoje.
 • Jakmile začneme sami za sebe vyzařovat pozitivní energie, dáváme tak sílu ostatním lidem a také samozřejmě energetickému jádru – SRDCI ZEMĚ.
 • To vše se již úspěšně děje, mnoho lidí, ale dosud ještě nikoliv nadpoloviční většina, si uvědomuje nové frekvence domovské planety a nové (vyšší) frekvence hologramu Země, které souvisejí s možností vnímat proměňující se světovou realitu na úrovni vyšší páté dimenze.
 • Do vyšších vibrací se pozvedáme průběžně, spousta lidí na tomto procesu pracuje vědomě, další lidé se s informacemi souvisejícími s transformací lidského vědomí teprve seznamují, a do vyšších vibrací se pozvednou později. Z tohoto důvodu mohou dočasně vznikat různé střety a nepochopení související se starým a novým způsobem vnímání.
 • Proto je na místě trpělivost a shovívavost, nikdo nemůže být ze světa stávajících dogmat a iluzí (energeticky) přenastaven násilně.
 • Čas je velmi pružná veličina, časem se lidská těla i lidská mysl novým vibracím, nižší hustotě hmoty a nově se tvořícímu poli kolektivního vědomí aktivně přizpůsobí.

Dokonce sám čas – nová kvalita času – vše svým pohybem obrazně řečeno popožene a povznese, a to v tom smyslu, že myšlenky a představy se budou zhmotňovat, ve sdíleném prostředí realizovat, stále rychleji. Lidé budou vnímat život jinak, a na základě nových zkušeností si budou intuitivně uvědomovat, že je nutné zaměřit se na kvalitu, jasnost a pozitivitu myšlení, vyjadřování a cítění. Vytváření nového hologramu planety Země je dlouhodobější proces, pouze v případě zrychleného transformačního vývoje v podobě takzvaných „kvantových skoků“ se může celý proces rázně urychlit, ale tento „zjednodušený“ proces transformace lze jen velmi obtížně dopředu předvídat. Duše, které transformační změny z různých důvodů „nezvládnou“, se budou do nového hologramu planety Země inkarnovat již se schopností přizpůsobení se vyšší vibrační hladině Země a jinému vnímání světa ve zcela nové kvalitě. Planeta Země, jakožto vědomá bytost, rozvolňuje energetickou proměnu do více etap tak, aby transformační proces probíhal přijatelně a v souladu se zachováním života na Zemi.

Lidské vědomí se pohybuje v mnoha dimenzích současně, vědomí člověka se manifestuje především na Zemi, ve hmotné sféře trojrozměrného prostředí

Ostatní hmotné a jemnohmotné sféry, paralelní reality a vesmírné dimenze založené na rozdílných energetických frekvencích jsme si ne všichni doposud běžně neuvědomovali. Přitom pátá dimenze, (o kterou jde v rámci této fáze transformace především), je pro nás dosažitelná změnou ve vnímání a změnou vědomí, prozatím to některým z nás připadá složité a nepochopitelné, přitom bytostem, které jsou běžně schopné pobývat v ještě vyšších dimenzích, připadá pátá dimenze z jejich pohledu zcela „obyčejná“. Existence v páté až deváté dimenzi umožňuje pohled do nižších dimenzí, zde je možné pracovat s vibracemi hmotného těla, podle potřeby zachovat fyzické tělo, případně komunikovat či se přesouvat prostorem pomocí energie světelného těla. Ve vyšších dimenzích lze plně vnímat rozličné světy existující souběžně vedle sebe. Ve vyšších dimenzích lze pouhou myšlenkou dát individuální představě formu, pouhou myšlenkou lze formu měnit zpět v beztvarost. Čím vyšší je vibrace daného prostředí a zároveň fyzického těla, tím je vnímání jiných forem bytí, jiné časovosti a jiného způsobu tvoření snadnější. To vše je možné vědomě prožívat ve stavu „zachování individuální svébytnosti“.

Vysílat své vědomí, skrze (pomyslné) hvězdné portály, je schopnost, která je v třetí dimenzi obtížněji proveditelná, než v dimenzích vyšších. Tato schopnost a následné bytí ve vyšších dimenzích předpokládá harmonizovat a vyvážit polarity – vztahující se k (principu) mužské a ženské energie. Ale o tom už bylo napsáno mnoho jiných článků a knih, stejně tak o energii nízkých emocí, o energii strachu, o zápisech našich myšlenek a činů v „zemské atmosféře“, o změně vědomí, o „zrychlování času“, o zrychlování procesu zrcadlení myšlenek a představ v souvislosti s přechodem do páté dimenze, o možnostech vystoupení z karmických procesů (v souvislosti se zrychlováním času a s ním souvisejícím zrcadlením – vše myšlené a vyřčené se dnes rychleji zhmotňuje, manifestuje ve sdíleném prostředí). Mnoho již bylo řečeno také o tom, že stav a kvalita kolektivního vědomí má vliv úplně na všechno, včetně „bláznivého počasí“, (z pohledu čistě magického je například nesmyslné a především velmi nebezpečné pojmenovat hurikány lidskými či smyšlenými jmény (cokoliv je pojmenováno, to ožívá), a dopředu dávat hurikánům tvar, moc a ničivou sílu prostřednictvím různých předpovědí a vlivem energie strachu). A tak podobně, není zde vyjmenováno vše, jde o další a další nezvyklé a jen zdánlivě paranormální záležitosti, které jsou lidem „k pozvednutí Ducha“ od nepaměti předkládány.

Vrátím se k zemské ose, magnetismu, energetickému kyvadlu a k vlivu lidského vědomí na „posvátnost“ života na Zemi. Naše myšlenky se podílejí nejen na přívětivém či nepřívětivém vyzařování naší aury a na naší osobní charakteristice, podílejí se také na vyzařování aury Země a na charakteristice života na Zemi. Myšlenky, emoce a představy všech obyvatel Země se v zemské atmosféře fraktálně seskupují, tak vzniká kolektivní vědomí (zjednodušeně řečeno). Magnetická struktura Země se proměňuje, ale nikoliv sama o sobě, pokud pomineme cyklické procesy související se střídáním věků (astrologických, planetárních, kosmických), tak veškeré proměny vždy probíhají v součinnosti s kvalitou lidského vědomí.

VNITŘNÍ MOUDROST – PRIMA ŽIVOT

Člověk je nesmírně mocná bytost v tom smyslu, že jím vyzářená destruktivní energie dokáže deformovat nejen fyzické tělo, ale v globálním smyslu dokáže deformovat tělo planety Země a dokonce i základní charakteristiku holografické reality vesmírného prostoru. Podobné tvrzení pochopíme a přijmeme, pokud dokážeme v meditaci hloubat nad otázkou, která již byla opakovaně člověku položena mnoha mystiky a mnoha moudrými lidmi v celé lidské historii:

 • „Existuje vesmír sám o sobě, nebo jej vytváříme v okamžicích, kdy hledíme k nebesům?“

V této souvislosti si můžeme připomenout ještě jednu starobylou mystickou pravdu:

 • „Strážce prahu stojí tam, kde mizí hmotný svět a nastává pomyslné „prázdno“, všeobsažné NIC.“

Každý věk Země je neopakovatelný a jedinečný, nepromarněme možnost podílet se na zrodu nové Země

Veškerý svět je tvořen z rozličných forem jediné, základní a ve veškerém kosmickém prostoru přítomné „volné energie“. Tato energie je neutrální, je (magicky) tvárná, negativní myšlenky a činy vytváří „(o)bludné proudy“ této základní energie, tyto ničivé proudy mají moc a sílu vychýlit (pomyslnou) zemskou osu a zapříčinit destrukci magnetické struktury Země. A naopak pozitivně tvořivé myšlenky a činy vytvářejí harmonické proudy základní vesmírné energie a zemskou osu udržují v optimální vyvážené poloze. A nejen to, proudy pozitivní energie, vyzářené člověkem, pronikají do nitra Země, do srdce Země – každý člověk působí jako „energetická anténa“ a vědomě může posilovat, stejně jako nevědomě může traumatizovat cokoliv, co souvisí s vědomím modré planety. Země má schopnost vstřebat negativní energie a proměnit je v neutrální, nevytváří žádné destruktivní programy, ty vznikají, pokud na srdce Země, zemský povrch a zemskou atmosféru působí negativní energie v neúnosném množství. Jedná se o destruktivní energie, jejichž příčina vzniku spočívá v lidské schopnosti destruktivně působit na sebe sama a na vnější hmotné i nehmotné prostředí. Země a lidstvo, vše co je materiální i nemateriální povahy, vytváří jeden nerozlučný energetický celek. Veškeré energie, které energetické tělo Země nestačí zpracovat a proměnit na neutrální tvořivou sílu, se v kvantovém prostředí zakódují jako negativní síla, která působí na zemské kyvadlo – zemskou osu. Čím více pozitivní energie (proudy pozitivních tvořivých informací) je lidstvo schopno vyprodukovat, na základě rozličných rezonančních vazeb a interakcí s vnějším prostředím, tím více negativních energetických proudů je Země schopna transformovat v proudy volné, neutrální tvořivé energie.

Ne všichni se orientujeme ve všech magických procesech, které evidentně na Zemi a v celé planetární soustavě probíhají, ne všichni se orientujeme v různých možnostech, jak magicky tyto procesy podpořit. To ale není až tak důležité, důležité je začít sám u sebe, vnímat potřebné změny ve svých životech, vnímat, že hologram vlastního života vzniká pohybem nikoliv z vnějšku dovnitř, ale z nitra ven a podle této definice se řídit. Pointa dnešního článku spočívá také v důležitém upozornění: mějme „radost“ z informací, které z různých směrů každý den a již nezastavitelně prosakují na veřejnost. Nebo ještě lépe: važme si těchto informací, které vynášejí na světlo pravdu o mocenském uspořádání světa, pravdu o nadvládě bankovních sektorů, které „stojí nad politickým děním“, pravdu o intrikách v politickém dění. Pravdu o dění na úrovni různých církví (pravdu o tom, že zcela viditelně už ani „papežská neomylnost“ nemá sílu udržet moc nad světem – nad „obyčejným lidem“, je totiž zcela evidentní, že právě v těchto sférách demaskování nastane v kritickém okamžiku, kdy je maska přetvářky již neudržitelná). Jedná se také o spoustu dalších záležitostí týkajících se například kvality potravin, jde o záležitosti z často připomínané oblasti očkování, jde o závažné informace z oblasti farmaceutických firem, jde o manipulaci s lidským zdravím. V neposlední řadě jde také o manipulaci s počasím, o manipulaci s lidským vědomím ze strany medií, o kvalitě školství, které je také založeno na manipulaci s lidským vědomím již od nejútlejšího věku, a mnohé další skutečnosti vycházejí na povrch z „utajovaného podsvětí“, nikoliv už pouze jen v podobě konspiračních teorií, ale ve zcela reálných obrazech.

Pozorně přijímejme tyto informace, ale nenadávejme, nerozčilujme se, nestrachujme se z budoucnosti. Tímto přístupem nám zůstane dostatek energie, kterou potřebujeme sami pro sebe a pro naše blízké, dostatek energie, kterou můžeme vysílat směrem do srdce Země, směrem k životadárnému Slunci, směrem k pozitivně měnícímu se kolektivnímu vědomí. Spílání viníkům, strach a destruktivní emoce jen dodávají sílu mocenským kyvadlům.

Osobně se na probíhajících změnách můžeme angažovat otevřenou myslí a vnímavým, soucitným srdcem:
 • Než se pro něco rozhodneme (na úrovni nejen osobních životů), analyzujeme záležitost z několika možných perspektiv, jen tak je možné zvolit nejschůdnější cestu, která povede k nejoptimálnějším výsledkům.
 • Analyzujeme také každý náš úmysl a záměr, zvažujeme rizika, bereme v úvahu také protichůdné síly a to, jak na tyto nehmotné síly zareaguje naše vnitřní energie.
 • Pokud nás riziko (životní změny, záměru, nového projektu) přitahuje beze strachu, máme potenciál, pomocí usměrněné vnitřní energie a vnitřní síly, zvládnout případné překážky.
 • Pokud neztrácíme potřebné a nutné nadšení ani v případě, že některé záležitosti trvají déle, než by se nám hodilo, trpělivost nás do cíle úspěšně dovede.
 • Vnitřní síla a magická tvořivost spočívá také ve schopnosti vstoupit do snění, vědomě vedené snění má vliv na vytváření budoucí reality.
 • Vnitřní síla se projevuje také energií (neosobní) lásky, tuto energii (laskavého záměru) uvolňujeme do svého okolí a současně i do tvárného kosmického prostoru v podobě vnitřní harmonie.
 • Jakmile udržujeme harmonii sami se sebou, energie klidu a porozumění vyzařujeme ve vnějším prostředí, potenciál vyzářené láskyplné energie se k nám v různých podobách vrací zpět.

Nic z výše řečeného ale neznamená, že se všichni máme na povel stát osvícenými, neznamená ani nutit se do meditace, vyhledávat a zkoumat různé duchovní směry či uctívat jakákoliv božstva. Je nutné totiž vědět, že vzdání se materiálního světa a veškerá činnost zúžená pouze na touhu po osvícení skrývá nebezpečí nezvratného procesu absolutního osvícení – kdy pomíjí možnost opět se inkarnovat a zrodit se ve hmotném prostředí v novém fyzickém těle. Žít z energie Lásky, aniž bychom čerpali sílu na úkor jiných bytostí, mimo jiné znamená, žít vědomě z energie přírody a energie Slunce, znamená přijímat světlo Slunce jako základní potravu v absolutně čisté formě.

Zobrazit všechny eKnihy

Zemská osa není pouze, dle Wikipedie:

„…myšlená přímka, okolo které se otáčí planeta Země. Země jako těleso koná mnoho pohybů. Jedním z nich je rotace kolem osy, tedy kolem jakési myšlené tyčky, na kterou je Země jakoby navlečena. Země ale není naprosto pevné těleso a tak ani okamžitá osa rotace nesouhlasí s hlavní osou setrvačnosti. Sama zemská osa se v prostoru nepatrně pohybuje. Mění svou polohu vůči zemskému povrchu, koná precesi a nutaci. Jinak se ale snaží držet pevný směr, kterým míří. Ukazuje do blízkosti Polárky a s rovinou ekliptiky svírá stále týž úhel 66,55°. Průsečíky zemské rotační osy s povrchem Země se nazývají zeměpisné póly. Průsečíky s nebeskou sférou se nazývají nebeské póly…“

Zemská osa je také energetickým kyvadlem, které reaguje na kvalitu kolektivního vědomí.

Související články: Člověk stoupá do nebe aniž by opustil Zemi, Jednotné pole všeho – duchovní vize

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?