Zrcadlení lidské aury ve spektru barev éterického těla

Každá bytost, (nejen lidé a zvířata, ale také rostliny, stromy, kameny, minerály), vyzařuje energetické ,,vlnové chvění“. Tuto ,,neviditelnou“ vibraci životní energie nazýváme aurou, energetickým polem. Pokud toto vyzařování vnímáme a jsme ochotni je přijmout, potom můžeme vnímat každou bytost pouze srdcem – beze slov. Každým z nás proudí stejná vesmírná energie – životní síla, záleží jen na každém jednotlivci, na jeho vnitřním cítění, momentálním rozpoložení a na intenzitě myšlenek a emocí, jakou energii vyzařuje zpětně do svého okolí. Auru druhých lidí vnímáme většinou podprahově, na jejím procítění často vzniká vzplanutí prudkých vášní, ať už lásky či nenávisti. Někdy v nás může energie i naprosto cizího člověka vyvolat vzedmutí nečekaných vzpomínek, neurčité tušení čehosi nebo varování před osudovým rozhodnutím. Aniž bychom si vždy uvědomovali, že skrze energetické vyzařování aury přijímáme informace z hlubinného podvědomí, případně z energetické paměti univerza, vztahující se k té či oné bytosti nebo konkrétní situaci.

 Zdroj fotografie: Pixabay.com

Aura fyzického těla je projevem vlnového chvění vnitřního světla

Obraz lidské aury, v barvách slunečního spektra, je nově popisována jako bioelektromagnetické pole. Vyzařuje z každé živé bytosti. Jsme více než jen fyzické tělo, JSME TVOŘENI SVĚTLEM, a světlo zpětně vyzařujeme. Světlo je tvořené fotony – lidské tělo je tvořené, mimo jiné, také světlem. Každý jeden foton má vlastní vědomí. Z duchovního a spirituálního pohledu je člověk trojjediná bytost: tělo, duše a Duch.

S tímto faktem se již konečně smiřují i vědci, jen to jinak nazývají:

 • ,,Bio“ (tělo, život)
 • ,,Elektro“ (duše, životní energie)
 • ,,Magnetické“ (Duch).

(Auru kolem sebe vyzařují také všechny předměty, rostliny, minerály, zde se jedná o elektromagnetické pole.)

Světlo, které lidské tělo vysílá, je dnes už vědecky pojmenované: biofotony. S tím souvisí, že skrze záměr naší mysli vysíláme světlo, jímž tvarujeme realitu. Biofotony vycházejí z DNA, jsou též součástí buněk (na této úrovni dochází k mezibuněčné komunikaci). Biofotony se uvolňují do okolního prostředí též očima (myšlenka a cílený pohled). 

Bioelektromagnetická pole obsahují informace

Ať už jde o informace více či méně harmonické nebo dokonce destruktivní. Aura obklopuje tělo člověka v rozmezí několika centimetrů až zhruba jednoho metru. Ale ani za touto hranicí není člověk vlastní energií oddělen od všeho jsoucího. Jde pouze o hranici, kterou můžeme být schopni bezprostředně vnímat. Jelikož energie (informace), která z nás vyzařuje, nemá a nemůže mít konečnou hranici. POUZE SE MĚNÍ JEJÍ VIBRACE, na rozdíl od barevného spektra aury můžeme tyto energetické vibrace vnímat až do několika metrů. (S tím souvisí také například astrální putování, vnímání energií na dálku, například telepatie, změněné stavy vědomí.)

Světlo (lásku) dokáží někteří lidé (léčitelé) uvolňovat skrze své ruce

Vyzařování světelných částic je pro většinu z nás stále ještě tajemným, obtížně pochopitelným (elektromagnetickým) mechanismem. Léčivé světlo lze cíleně uvolnit středem dlaně. Spontánně toto léčivé světlo předává (rukama) také například matka svému dítěti: přidá-li kombinaci přesně cílených láskyplných myšlenek, emocí a pocitů, ovlivňuje vývoj svého dítěte pozitivním způsobem. (Pozor na energie emocí a myšlenek jakéhokoliv strachu.)  Všechny živé bytosti neustále vyzařují barevné spektrum aury, tento oblak fotonů, který vyzařuje matka objímající své dítě, se na energetické úrovni prolíná s aurou dítěte: matka na své dítě přenáší energie svých myšlenek a emocí, ať už jsou jakékoliv. To je nutné si uvědomit. Toto platí na úrovni všech mezilidských vztahů.

Vibrace lidí kolem nás snáze přijmeme a upřímně poznáme, nedíváme-li se pouze na povrchní krásu: ideál, iluze krásy dané mírami a proporcemi, ale na krásu vnitřního vyzařování, na harmonii vyzařující přímo z duše. Stejně překvapivě na nás může působit energie nějakého místa, kde náhle ,,čteme“ energetické vibrace zde uložené v různých časových horizontech. Může se nám to přihodit v přírodě, cizím městě, v neznámém domě, z nenadání i na důvěrně známém místě. Zaměříme-li se vědomě na vnímání energií kolem sebe, podobný stav se dostaví, bude-li to naším předem daným záměrem (např. během meditace).

Auru zříme třetím okem

Lidé takzvaně empatičtí, mající velmi citlivě vyvinutý přístup ke svému třetímu oku, mají tuto schopnost danou od přírody. Musíme si ale uvědomit, že tyto schopnosti může v sobě rozvinout kdokoliv z nás, není to nic nadpřirozeného. Obzvláště v tomto energeticky náročném období transformace lidského vědomí se čím dál snadněji napojujeme na různá energetická pole (lidí, míst, situací).

Lidé s otevřeným ,,třetím okem“ jsou schopni vidět auru všech živých tvorů, dokáží se napojit na jejich mentální energii, (mentální, emocionální, duchovní nebo éterické tělo). Nejen podle barev aury rozpoznají zdravotní a psychický stav člověka. Napojením se na mentální energii pronikají do podvědomí druhých osob. Rozpoznají lež, zlobu, závist, umí číst myšlenky a rozpoznají nekalé úmysly. Ovládají jasnozření a jasnoslyšení, pokud je jim to dovoleno (vzhledem k jejich mravnosti) nahlíží do minulých životů. Jsou si vědomi svého, a nejen svého, astrálního těla. Vnímají vibrace (auru) hmotných věcí, kamenů, starožitností, posvátných mís a duchovních chrámů. Ve vnitřních obrazech spatřují minulost toho kterého člověka, předmětu nebo místa, odhalují negativní energie na některých předmětech nebo místech ulpívající.

Vnímaví jedinci mohou auru vidět rozostřeným zrakem, nejdříve jako světelnou mlhu, později, pokud budeme vidění aury trénovat, lze rozeznat také jednotlivé barvy. Z aury lze vyčíst nejen zdravotní stav, ale také jakého duchovního prahu vědomí jsme již dosáhli. Naučit se vidět vlastní auru odrazem v zrcadle vyžaduje větší dávku trpělivosti. Aura (éterický dvojník), přesahuje fyzické tělo, kolem něj vyzařuje světlo různého zabarvení. Pojem aura – přeloženo z latiny – znamená vánek. Z toho můžeme odvodit, že se jedná o vzdušný, éterický základ živé hmoty.

Aura je tvořena základními barvami světelného spektra v různých odstínech

Barevná duha, která obklopuje fyzické tělo, je obrazem duševní a psychické sféry toho kterého člověka, dále se do tohoto energetického pole promítají různé momentální a nahodilé jevy, je proměnlivá v každém přítomném okamžiku. Proměnlivost energetického pole aury souvisí nejen s tělem éterickým, ale také s tělem emocionálním, mentálním a duchovním.

Krásně lze říci, že aura je světelná rezonance duše. Prostupuje celou bytostí, tělem, duchem, myslí. To ona nám předkládá všechny instinktivní reakce, jde jen o to, pozorně naslouchat vnitřnímu hlasu – intuici. Pokud dokážete pozvednout práh vnímání jednoho ze smyslů – zraku, zříte auru jako světlo nebo energetickou duhu barev.

Nikdo na celém širém světě nemá auru stejnou

Obvykle jedna základní barva převládá. Záleží na charakteru, zdraví, momentální náladě a duchovní vyspělosti konkrétní osoby. Podle složení barev aury lze rozpoznat, zda je dotyčný člověk šťastný, spokojený a soustředěný. Již není nepřekvapující tvrzení, že podobnou energií disponují stromy, květiny, kameny, skály, voda, různé předměty, starožitnosti. Ovšem vidět tyto energetické vibrace v každém okamžiku je prozatím mimo dosah obyčejného vnímání. Aura je energií, která z člověka vyzařuje, tudíž je onou doménou, která nám umožňuje telepatický kontakt, nadsmyslové vnímání. Pomocí aury intuitivně vnímáme myšlenky druhých lidí, ladíme se na jejich pocity. Zároveň toto vyzařování určuje, jaké pocity máme my z toho kterého člověka.

Někdo je nám na první pohled sympatický, někdo další nás naopak čímsi neznámým odpuzuje. Auru sice většina z nás nevnímá zrakem, vnímáme ji však pocitově, na úrovni vibrací, které vyzařují z nás i ostatních lidí. Aura jednotlivých osob se vzájemně na sebe napojuje nebo se různě prolíná, případně se odpuzuje.

Vidění aury pomocí zrcadla

Uvolněte se, nesmíte se do vidění aury nutit, ani se přespříliš snažit. Světlo nesmí být v místnosti moc ostré, spíše lehké šero. Uvolněným, rozostřeným pohledem se dívejte nepatrně za hlavu a ramena. Nemělo by vás rušit odrážející se pozadí místnosti v zrcadle, proto je vhodné postavit zrcadlo před bílou zeď. Dívejte se rozostřeným zrakem, nesoustřeďte se však pouze na vidění očima. Auru zaznamenáte především citem, proto buďte uvolnění a nad ničím nepřemýšlejte. Ani nad tím, co právě děláte. Nejdřív uvidíte jen jemné, průsvitné nebo mléčné světlo, možná jen na okamžik. Později, při pravidelném tréninku – musíte oči naučit dívat se ,,jinak“, zaznamenáte barvy nejrůznějších odstínů. Není to nic složitého, chce to ale čas a trpělivost a změnu ve vnímání a vidění. Jakmile tuto schopnost jednou získáte, dokážete se na auru napojit během okamžiku. Pokud byste chtěli tento proces urychlit, můžete se na pár hodin uzavřít ve tmě v místnosti se zrcadlem. Jde o to, nechat oči odpočinout od světla, jak denního, tak umělého. Chvilku času, než se začnete uvolněně soustředit, můžete věnovat dechovému cvičení.

Usadíte se v pohodlné pozici, nekřížíte ruce ani nohy, po celou dobu budete jen meditovat. Mysl zcela vyprázdníte a soustředíte se tichým pohledem na vlastní odraz v zrcadle. Soustředění pozornosti může trvat od pár minut po několik hodin. Za jak dlouho spatříte světlo aury je zcela individuální.

Všichni máme kolem těla světelnou vibraci, rozpoložení barev nám ukazuje, kdo jsme v tuto chvíli. Barvy ukazují úroveň naší spirituality, kvalitu duchovnosti. Barevnost aury se během dne neustále mění v souladu s momentální psychikou, mentální energií. Aura však nemá mnoho společného s rozumem ani chytrostí. Pojednává téměř výhradně o duchovní vyspělosti, odráží charakterové vlastnosti a aktuální zdravotní stav jedince.

Barevná aktivita aury je výpovědí beze slov

Barvy prozradí mnohé o duchovním a duševním světě každé osobnosti. (Ale také o zdraví a pocitech samostatně rostoucího stromu nebo ostrůvku lesa.) U někoho pozorujeme jednu, dvě nebo více výrazných barev, některé převládají jiné chybí. Podle výraznosti a přítomnosti nebo nepřítomnosti jednotlivých barev spektra si uděláme obrázek o té které bytosti. Aura obsahuje informace o duchovní vyspělosti, o povahových rysech a zdraví. Psychoanalytikům, kteří s aurou pracují, to usnadňuje postup při terapii a kontakt s pacientem.

S barevností aury souvisí barevnost energetických center lidského těla

Například léčitel je schopen stanovit příčinu nemoci na duchovní úrovni podle barev jednotlivých čaker. Tam, kde jsou podél linie páteře sídla jednotlivých čaker, tam se do aury promítá intenzita barvy příslušející té které čakře. Základní a čisté pastelové odstíny barev o nás mnohé prozradí. Je ale třeba vzít v potaz, že ne vždy se aura projevuje takto jednoduše a čistě. Barvy zakalené, tmavé, nepěkných odstínů signalizují záporné aspekty lidského charakteru, duševního či tělesného stavu. Také chybějící barva vypovídá o případných nedostatcích. Ideální je rovnováha světlých barev a vyváženost intenzity magnetického duhového pole, které nás neustále obklopuje.

VNITŘNÍ MOUDROST- PRIMA ŽIVOT

AURA – ZÁKLADNÍ BARVY SVĚTELNÉHO SPEKTRA

 • Bílá: spiritualita, duchovní vyspělost, jasnovidné schopnosti, vědomé snění, bohatý duševní život, senzitivita, vědomé prožívání štěstí.
 • Červená: aktivita, pracovitost, zdraví, pohyb, vitalita, emoce, vášně. Pokud převládá, může signalizovat agresivitu a nezdravé sebevědomí. Někdy poukazuje na přehnaný sklon k dobrodružství (adrenalinové sporty a podobně).
 • Oranžová: optimismus, otevřenost, radost, sebeovládání, přizpůsobivost, zdravá sebedůvěra. Je to barva ohleduplnosti, lidskosti, diplomacie, inteligence, taktnosti a přátelství.
 • Žlutá: rozum, intelekt, organizační schopnosti, tvořivost, obrazotvornost. Poukazuje na vyšší duchovní založení. Přemíra žluté ale prozrazuje sklon k zveličování nebo lhaní, případně k velmi bujné fantazii.
 • Zelená: barva lásky, obětavosti, vnitřní harmonie, svědomitosti, zodpovědnosti, družnosti, trpělivosti. Poukazuje na přátelskou a soucitnou povahu.
 • Světlemodrá: je spojována s chladem, samotou, moudrostí, klidem, nebo také introvertní povahou.
 • Tmavě modrá: poukazuje na hledání a dosažení životního poslání, cílené využívání životní energie. Ukazuje na pravdomluvnost, sociální cítění.
 • Indigová modř: soucit, porozumění, laskavost, štědrost, odpovědnost, tolerance, intuitivnost. Indigová je barvou vysoké spirituální úrovně.
 • Fialová: barva intuice, duchovnosti, nadsmyslového vnímání, fantazie. Ukazuje na umělecké sklony. Pokud je fialové barvy mnoho, může znamenat uzavřenost.

Barevnost energetického pole o nás vypoví, kdo jsme v tuto chvíli. Prozradí emoce, pocity, radost, nadšení, lhostejnost i smutek. Aura vypráví nejen o člověku ale i o jeho vtělené světelné duši. Dává nahlédnout do podvědomí a skrze něj odečítá informace z morfických polí. Éterické tělo je skrze vibrace aury s námi v neustálém kontaktu. Intuitivní člověk, dokáže-li se na naší auru mentálně napojit, snadno rozpozná, v jakém jsme duševním či psychickém rozpoložení, máloco dokážeme na úrovni osobního energetického pole skrýt, empatický člověk neomylně rozpozná dokonce i přetvářku a lež.

Knižní nabídka Psychologie chaosu – inspirace pro vědomou mysl

Jsme více než jen fyzické tělo, JSME TVOŘENI SVĚTLEM a světlo zpětně vyzařujeme. Světlo je tvořené fotony, každý jeden foton má vlastní vědomí.

Související články: Očistná koupel – aura, Divoká božská dichotomie a božské částice

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?