Astrální světy, nadpozemské dimenze

greek-1392847_1280Vše jsoucí je energie. Energie je zachvívání, je nosičem informací, včetně myšlenek a představ, je nezničitelná a vytváří mnohovrstevný holografický vesmír. Opustíme-li materiální rovinu, ocitneme se na frekvenci duchovní úrovně, která je tvořena mentální energií vibrující nepředstavitelnou rychlostí. Tím pro nás zůstává skrytá, tím se dostáváme k tvrzení, že pokud něco nevidíme, nemusí to nutně znamenat, že to neexistuje. Ve skutečnosti existuje v nadpozemských dimenzích naprosto vše, co si dokážeme představit. Odvážné hypotézy částicové fyziky, odvozené od výsledků vysokofrekvenčních experimentů, již předpokládají existenci skrytých (vesmírných) rozměrů. Můžeme potom konečně připustit, že bytosti obývající tyto dimenze sledují naše lidské hemžení jako na filmovém plátně? Na těchto vysokorychlostních frekvencích existují nejrůznější paralelní světy, které jsou domovem pro všechny bytosti žijící v astrálních sférách.

Nejrůznější bytosti, ať už mentální nebo energetické povahy, si můžeme představit pro zjednodušení jakkoliv. Někomu může vyhovovat představa energií nesoucích různé informace, někdo upřednostňuje představu bohů v okřídlených sandálech. Například anděla si můžeme představit jako krásnou okřídlenou bytost, oblačnou vílu. Nebo pouze jako vibrující energii, nesoucí v sobě informace o povaze a vlastnostech bytosti zvané anděl. Jedno ani druhé se vzájemně nevylučuje. ,,Okřídlenou bytost“ si představíme pro zjednodušení a snadnější pochopení oné, pro někoho nadpřirozené a pro někoho naprosto reálné energie, představující určitý archetyp, symbolizující určitou podstatu bytí. Andělská křídla pouze symbolizují nebesa, duchovní energii Lásky. Některé pradávné archetypy představují nevědomé struktury lidské duše.

Například Adam je symbolem vědomí, nebe, hlavy, ohně, Slunce, racionality, ega, mužské síly, světla – energie jang. Eva je symbolem podvědomí, země, srdce, vody, Měsíce, iracionality, citů, emocí, ženské síly, stínu – energie jin. Pokud jsou tyto energie v rovnováze, (ve vesmíru, přírodě i v člověku), potom vytvářejí harmonii. Toho lze docílit je-li ,,vnitřní muž“ v každé ženě, a ,,vnitřní žena“ v každém muži v harmonickém souladu.

Již jsme nahlédli hluboko do nitra hmoty, vidíme nebo předpokládáme její strukturu. Kam jsme tímto poznáním došli? K faktu, že koncentrace hmoty ve viditelných, pevných předmětech je překvapivě malá, že vše, co jest myšleno hmotou, je vlastně prázdný prostor plus energie v neustálém pohybu. Že hmotu, zdánlivě pevnou a nepropustnou tvoří částice, obrovskou rychlostí se pohybující. A že PROSTOR není prázdný, prostor je médium nesoucí informace/vzpomínky. Samotná struktura a skutečná podstata existence hmoty není zdaleka vyřešena. Takže víra, která se nazývá animismus, také nemůže být vyloučena. Animismus je přesvědčení, že nejen lidské bytosti nebo zvířata mají duši. Jde o přesvědčení, že duši má vše, bez ohledu na materiální formu, hmotnou podstatu.

Anima – přeloženo z latiny znamená duše

fantasy-1349052_1920

Mléčná dráha, která je pro nás nejbližším vesmírem, je převážně prázdný prostor

Galaxie jsou jen řídce vyplněny hvězdami a mezihvězdnou hmotou. Vzdálenost mezi hvězdami ve vesmíru je tak obrovská, že pokud bychom, čistě teoreticky, odstranili všechen prázdný prostor a ponechali bychom pouze ,,hmotu“, vesmír by nepředstavitelně zmenšil svou velikost. Byl by nepředstavitelně malý ale patrně také nepředstavitelně těžký. Podivuhodný svět, jenž nás obklopuje, stává se náhledem do nitra hmoty ještě podivuhodnějším.

LIDSKÉ VĚDOMÍ A VESMÍR

Hmotu vnímáme jako pevnou látku, je obtížné vyrovnat se s pomyšlením, že je to jen pouhá iluze. Stejně tak není jednoduché vzít na vědomí, že DNA je ve své podstatě naprosto dokonalý počítačový program. Dnes už víme, jak funguje rovnice života: informace – energie – hmota. Přesto je nesnadné vyrovnat se s představou, že myšlenky manifestují se v materiálním, viditelném světě v okamžiku, kdy soustředěné v morfických polích dosáhnou kritického množství. V okamžiku spojení jemných vibrací vesmíru s pavučinou světélkujících a vibrujících nitek vědomí všech jedinců, a kdy zmáčknutím tlačítka ,,enter“ neznámým programátorem dostane se jim příkazu k realizaci ve hmotě.

Astrální světy jsou v podstatě energetické/informační systémy, jednak vzešlé ze zdánlivě neživé přírody, a jednak naprogramované myšlenkami, představami, bájemi, pohádkami a mýty. Světy, kterým vdechl život člověk, a které jsou tak skutečné, jako jsou skutečné lidské sny a sny jemnohmotné duše.

fig-9290_1280Nesmíme zapomínat, že jeden svět je přítomen v druhém. Pokud si toto neuvědomíme, budeme dál žít uvězněni v materiálním světě, obklopeni jen bezduchou hmotou v omezeném prostoru bez fantazie. Paralelní světy úzce souvisejí s duchovní rovinou bytí. V této rovině vše vibruje na nejvyšších frekvencích, lidskému zraku neviditelných. Na těchto frekvencích se odehrávají ,,životy“ mytologických bytostí, andělů, všech božstev a přírodních duchů. Všechny přírodní národy na celém světě dosud čerpají své vědomosti pozorným pozorováním přírodních dějů, přímým kontaktem s paralelními světy, které se týkají především rostlin a zvířat, ale také například minerálů a přírodních živlů. V těchto dimenzích, kterým jinak říkáme informační/morfická pole, čerpali vědomosti snad všichni věhlasní géniové, myslitelé a filozofové. Také mytologie vznikla díky zvídavé lidské povaze, všechny vesmírné/přírodní jevy si nějakým způsobem vysvětlit, pojmenovat a snáze je tak pochopit.

Astrální sféra je archívem všech vědomostí a veškeré moudrosti. Je tedy místem, kde se navždy uchovávají světové události, příběhy a životy i jednotlivé kroky všech lidí. V astrálním světě se nacházejí otisky nás všech, ať už pozitivní nebo negativní. Je (pravdivou) učebnicí historie. Je pokladnicí, kde můžeme čerpat vědomosti pro přítomnost i budoucnost. V podstatě celá příroda je obývána vzájemně na sobě závisejícími astrálními bytostmi, které udržují přírodní rytmy a řád vesmíru v dokonalém chodu. Astrální svět je dynamická substance, tvořená také energiemi pocházejícími ze světa hmotného. Pokud by v našem hmotném světě nikdo nikdy nevymyslel krásnou okřídlenou vílu, neexistovala by (v této podobě) ani ve světě astrálním…

Zákon o zachování energie praví, že energie nikde nevzniká ani nezaniká, může se jen přeměňovat z jedné formy do jiné

Pokud je tedy ona nezničitelná energie nosičem informací o všem, co se kdy a kde stalo, potom musí někde existovat místo – jakási vesmírná/astrální knihovna (Akáša), kde se tyto energetické spirály informací shromažďují a rozdělují se na jednotlivé energetické svazky – morfická pole. Určitě není moudré stanovit pevné hranice reálného světa, aniž bychom si byli skutečně jisti, že za těmito hranicemi se nic nenachází. Takový je ale bohužel přístup k životu velké většiny. Ten kdo věří a nepochybuje, všimne si na procházce lesem, kdy se přírodní bytosti radují, kdy zatajují dech úžasem, kdy k nám promlouvají a kdy se zlobí. Potom bez obav ,,projde“ časovou bránou ,,do jinam“, a přinese si z této ,,magické krajiny“ informace o jejích podobách a proměnách napříč všemi časy.

sculpture-328751_1280V astrálním světě se nachází duše zesnulých, dále ji obývají andělé, sídlí zde přírodní duchové a další animální bytosti. Je domovem pro veškerá božstva, archetypy a mytologická zvířata. Pro zjednodušení si můžeme představit nekonečný filmový záznam všech světových bájí a mýtů. Nekonečný film o minulosti, současnosti i budoucnosti, odehrávající se současně na několika úrovních. Bytosti, obývající tento pro nás na první pohled neviditelný svět, mají vlastní inteligenci, pohybují se kdekoliv pouze ,,silou myšlenky“, neboť žijí ve světě neomezeném časem a prostorem. Vše, o čem je zde řeč, je součástí vesmírného Vědomí, vesmírné Mysli.

Představte si, že se na tento svět dokážete napojit podobně jako hledáte informace na internetu. Spojení se aktivuje a přenos informací probíhá mezi vědomím, podvědomím a nadvědomím.

Každá velmi intenzivní, neodbytná a častá myšlenka – radosti nebo strachu – vytvoří jí odpovídající astrální bytost (energetické pole)

Tato bytost si potom žije vlastním životem, odráží energetické vibrace zpět na svého stvořitele. Pod pojmem ,,bytost“ si můžeme představit cokoliv. Cokoliv co známe, nebo různé bizarní, fantazijní tvary, například duhově barevnou bublinu, obsahující určitou, jí odpovídající energii. Nebo si představíme průhlednou larvu, plazmatický šedý stín, vířící energetickou spirálu, bytost stvořenou z šedivé mlhy nebo zářivého světla, průhlednou bytost bez pevné formy. Všechny myšlenky, které nás tíží a neustále se jimi zaobíráme, žijí z naší energie a nakonec dostávají velmi konkrétní podobu. Stejné je to i s myšlenkami radostnými, ty vytvářejí především zářivá, světelná energetická pole, kterým říkáme světelné bytosti.

Pokud bychom se v tomto světě, kódovaných záznamů a hologramů, znenadání ocitli, mohli bychom jej vidět jako vícerozměrný virtuální svět – vše okolo nás je jakoby živé, na cokoliv pomyslíme, to se nám zjeví před očima. Jen si musíme uvědomit, že tento svět je prost fyzické hmoty – ničeho se nelze fyzicky dotknout – naše tělo je v tuto chvíli také éterické, jsme ,,čistým vědomím“. Proto si nepředstavujme onu božskou přirozenost jako zamračeného, bělovlasého, vousatého starce s moudrýma očima, sedícího na nebeském obláčku. A spravedlivým okem shlížejícího na pozemský svět. Představme si božskou přirozenost, jako onu vše prostupující, tvořivou energii, která existuje od počátku všech dob. A také si můžeme představit, že vlastně celičký vesmír je v nás, to, co vidíme kolem sebe, je projekce nekonečného a nesmrtelného vědomí.

Eshop – INSPIRACE PRO VĚDOMOU MYSL

Tento článek je vlastně zbytečně složitý, ve své podstatě je vše jednoduché, ale vzhledem k tomu, že máme vesmír tak krásně a mnohovrstevně a barvitě pojmenovaný, pokus o vysvětlení astrálních dimenzí, musí vycházet z běžně používaných slov a výrazů, kterých je tolik, kolik je duchovních tradic, hermetických nauk a náboženských systémů.

Nejvtipnější na tom všem ale je, že ať už VĚŘÍME čemukoliv, všechno je vlastně pravda, protože vše je jen SVĚT MYŠLENEK…

Astrální světy, nadpozemské dimenze

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.