Božské fotony – světlo – tekuté zlato

mosaic-315188_1280O světle se říká, že je to tekuté zlato. Cesta, na jejímž konci i začátku nacházíme světlo, vychází z temnoty (mateřského lůna). Ale co je to vlastně světlo? Tajemný elixír života? Jedna z nezbytných ingrediencí alchymického nápoje či Kamene mudrců? Ano, světlo je tekuté zlato. Božské světlo je předobrazem nekonečného času, je alchymickým nápojem k zformování existence všech živých bytostí. Světlo, čirá energie Slunce, je prapodstatou všeho zrozeného na planetě Zemi. Sluneční světlo udává dynamiku všem změnám, je inspirací, básnickou múzou. Je hybnou, tvořivou silou v nás, rezonující energií, jež podněcuje k růstu. Světlo je starobylou podstatou magických rituálů. Je esencí láskyplných slov, ušlechtilých myšlenek i činů. Je nezbytným kořením lásky. Je láskou. Musíme si ale uvědomit, že tam, kde je světlo, je také stín! Proto je nutné zaměřit své vědomí směrem k lásce a tak vytvářet harmonické vibrace světla a šířit je kolem sebe.

Božské fotony – elementární částice

Přehlížíme, že světlo je ta nejúžasnější věc, která nám byla dána. Slunce je zdrojem světla. Božské světlo je složeno z elementárních částic, které jsme nazvali fotony. Fotony se pohybují rychlostí světla. Fotony jsou ale částice projevující se čistou energií, částice bez hmoty. Světlo je tedy proud nadčasové energie, nepodléhá času – pokud bychom se vcítili do fotonu, viděli bychom minulost, přítomnost a budoucnost odehrávající se v jediném okamžiku. Viděli bychom svět okem vesmírného Vědomí. Částečky světla dokonce předem vědí, kam letí.

Záření fotonů se někdy chová jako vlnění, jindy jako částice. Fotony tedy mají dualistickou povahu. Energie fotonů se projevuje v podobě elektromagnetického záření, které rozdělujeme podle energie fotonů a jejich měnící se vlnovou délkou na: gama záření, rentgenové, ultrafialové, viditelné, tepelné, mikrovlnné a radiové. S rostoucí energií se fotony chovají spíše jako částice, s klesající energií se chovají spíše jako vlnění. Předpokládá se, že elementární částice světla, tedy fotony, jsou dále nedělitelné.

Částice světla napomáhají každodenním samo očistným procesům v přírodě

wheat-391791_1280Nic za to nežádají, projevují se jako energie čisté Lásky. Světlo je vibrace, jako všechno ostatní, je poselstvím pravdy z neutrálního území vesmíru, je univerzálním hybatelem času. Tichá zahrada pro všechny starobylé duše. Světlo je bohyně Pravdy v průhledné košilce, koketuje bezelstně s podvědomím a v každém přítomném okamžiku nás svádí k neohrabaným krůčkům za novým poznáním. Je požehnáním a osvobozením od bolestí. Světlo, zrozené z prvotního ohně, čisté božské sebe-vědomí, nás neustále ponouká porozumět pravdě, neboť svým myšlením prosvětlujeme jsoucno, snažíme se porozumět sobě i světu ve světle našeho bytí.

Světlo je také záření schopné vzbudit zrakový vjem. Polaritou světla je tma. Bez osobního prožitku tmy, nikdy bychom nepochopili význam světla, zdroje veškerého života. Polaritou je vyjádřeno, že vše má v sobě dvě protichůdné stránky, které nikdy nejsou od sebe zcela odděleny. Někdy se nám stává, že postřehneme jakýsi mihotající se stín ,,světla zlověstného“. Přesto vězme, že zkušenost světla se získává právě na pozadí zkušenosti tmy. Dokonce některé významné události můžeme odhadnout nebo vytušit, jelikož stíny nastávajících událostí tyto vždy předchází. Jedno z hesel alchymistů zní: ,,Chceš-li něco skrýt, vystav to všem na oči!“

Světlo a stíny ve vzájemné harmonii

moon-67909_1280Dříve lidé nedělili čas na hodiny a minuty, řídili se pohybem Slunce a hvězd po obloze, a pravidelnými měsíčními fázemi. V přírodě se orientovali například pomocí stínů. Duševní stín někdy dokonce symbolizuje samotnou duši. Stín ale není produktem světla, světlo pouze obchází překážku, která mu stojí v cestě. Podle pohybu Slunce po obloze se stíny orientačních bodů v přírodě, například stromů, hory nebo jiného přírodního útvaru, mění s ohledem na denní dobu. Přírodní hra světel a stínů bývala spolehlivým vodítkem na cestách. Poledne lidé vnímali podle toho, že se v přírodě nevytváří žádné stíny.

Mužský a ženský princip v rovnováze

Symbol stínu je nepochopen, přestože souvisí se světlem, dostal nálepku čehosi temného. Dnes stínem označujeme temnou část lidské mentality. Označujeme jím vše, co je pro nás osobně nepřijatelné. Temné stíny vidíme na lidech kolem sebe, to či ono na nich považujeme za nepřijatelné. Neuvědomujeme si však, že každý stín, který přiřkneme komukoliv kolem nás, nám jen nastavuje zrcadlo. Jsme konfrontováni s tím, co je i v nás, co si buď neuvědomujeme nebo v sobě potlačujeme! Na druhých lidech nás upoutává především to, co u sebe vnímáme podprahově, co na sobě nemáme rádi. Mimo to se v každé ženě nacházejí stíny (světla) mužského principu, a v každém muži se nacházejí stíny (světla) ženského principu. Pokud jedno nebo druhé v sobě potlačujeme, nevědomky vytváříme stíny negativních myšlenkových vzorců, stíny nenávisti a boje o moc.

V legendách bývá skryto, že stín je naším dvojníkem, že se může od živé bytosti oddělit, osamostatnit, pronásledovat ji nebo páchat zlo. Někdy si můžeme všimnout, že ve skupině lidí bude jeden, komu na kratičký okamžik chybí stín. Dříve se věřilo, uvidíme-li stín bez hlavy, že se takto ohlašuje blížící se smrt.

Zobrazit všechny eKnihy

V některých kulturách se věří, že posedlost zlým duchem nebo nemoc je možné odstranit, pokud se kontura stínu dotyčné osoby obkreslí na zeď svěcenou křídou a pronese se patřičné zaříkání. Jinde je zas považováno za nepatřičné překračovat stín druhé osoby. Stín je součástí životní energie, je neustále s námi. Dokonce je často o dlouhý krok před námi!

psy

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.