Život na Zemi = život v luxusu

O světle se říká, že je éterickou esencí tekutého zlata. Cesta, na jejímž konci i začátku nacházíme světlo, vychází z temnoty (mateřského lůna). Ale co je to vlastně světlo? Tajemný elixír života? Jedna z nezbytných ingrediencí alchymického nápoje či Kamene mudrců? Ano, světlo je tekuté zlato. Božské světlo je předobrazem nekonečného času, je alchymickým nápojem k zformování existence všech živých bytostí. Světlo, čirá energie Slunce uprostřed kruhu zvířetníku, je prapodstatou všeho zrozeného na planetě Zemi. Sluneční světlo udává dynamiku všem změnám, je inspirací, básnickou múzou. Je hybnou, tvořivou silou v nás, rezonující energií, jež podněcuje k růstu. Světlo je starobylou podstatou magických rituálů. Je esencí láskyplných slov, ušlechtilých myšlenek i činů. Je nezbytným kořením lásky. Musíme si ale uvědomit, že tam, kde je světlo, je také stín. Proto je nutné zaměřit své vědomí směrem k lásce a tak vytvářet harmonické vibrace světla a šířit je kolem sebe.

Tady, na planetě Zemi, žijeme v luxusu, neboť  jednotkou osvětlení je lux, který udává, “hustotu” světla, které dopadá na plochu, na kterou zdroj světla svítí. Světlo Slunce a mnoho dalších kosmických parametrů, včetně vzdálenosti Země od Slunce, a také zdroje umělého osvětlení, to vše je božským darem pro pestrý, jedinečný a luxusní život na Zemi. A mohli bychom tak skutečně žít – pokud bychom jako lidstvo dokázali existovat bez bojů a válek o zdroje, o moc (peněz) a nadvládu jedněch nad druhými.

V den narození získáváme jeden ze základních dvanácti vzorců slunečních znamení. Den narození má vlastní pečeť, a určitý tón (energie životního čísla). Každé ze znamení zvěrokruhu v sobě obsahuje potenciál a vitalitu všech ostatních znamení. Překročit limity sluneční soustavy znamená objevit dvanáct bran k prahu nekonečna. Dostat se za hranice „tajemství heliosféry“ a za hranice zvěrokruhu znamená dostat se „ven ze své hlavy“. Obrazně řečeno: pás zvěrokruhu, v němž se dynamicky pohybují všechny planety sluneční soustavy, máme kolem své hlavy. Pomyslné třinácté dveře alchymických komnat, plných hvězdných tajemství, představují „nejvyšší zasvěcení“, neboť tajemný Kámen mudrců je olovo osobnosti proměněné na ryzí zlato Ducha.

Božské fotony – elementární částice

Přehlížíme, že světlo je ta nejúžasnější věc, která nám byla dána. Slunce je zdrojem světla. Božské světlo je složeno z elementárních částic, které jsme nazvali fotony. Foton je částice mikrosvěta, zde je nositelem světla, za vše, co kolem sebe vidíme, můžeme poděkovat fotonům. Foton je částice zprostředkující elektromagnetickou interakci, díky této své vlastnosti se řadí mezi tzv. intermediální částice. Životnost fotonu je nekonečná, ve smyslu nekonečného poločasu rozpadu. Foton je tedy stabilní částicí. Fotony mohou vznikat a zanikat při interakcích.

Světlo je proud nadčasové energie, nepodléhá času – pokud bychom se vcítili do fotonu a jeho „tajemného smyslu pro kvantování“, viděli bychom minulost, přítomnost a budoucnost odehrávající se v jediném okamžiku. Viděli bychom svět okem vesmírného Vědomí. Částečky světla dokonce předem vědí, kam letí.

Záření fotonů se někdy chová jako vlnění, jindy jako částice. Fotony tedy mají dualistickou povahu. Hmotnost slunečního fotonu je proměnlivá, závisí na barvě světla. Energie fotonů se projevuje v podobě elektromagnetického záření, které rozdělujeme podle energie fotonů a jejich měnící se vlnovou délkou na: gama záření, rentgenové, ultrafialové, viditelné, tepelné, mikrovlnné a radiové. S rostoucí energií se fotony chovají spíše jako částice, s klesající energií se chovají spíše jako vlnění. Předpokládá se, že elementární částice světla, tedy fotony, jsou dále nedělitelné.

Foton se pohybuje v krystalické mřížce pevných látek, pohybuje se i v látkách, které nazýváme jemnohmotné „esence“. Fotony jsou součástí vzpomínek lidské paměti a energie vzpomínek je spolu s energií fononů součástí „Hudby sfér“ a tajemného éteru neboli pátého živlu, všudypřítomné substance, v níž se šíří elektromagnetické záření.

Mrak slunečního větru obsahuje plazmu a ohromné množství elektricky nabitých částic

Částice světla napomáhají každodenním samo očistným procesům v přírodě. Nic za to nežádají, projevují se jako energie čisté Lásky. Světlo je vibrace, jako všechno ostatní, je kosmickou manifestací energie Slunce,  je poselstvím pravdy z neutrálního území vesmíru, je univerzálním hybatelem času. Tichá zahrada pro všechny starobylé duše. Světlo je bohyně Pravdy v průhledné košilce, koketuje bezelstně s podvědomím a v každém přítomném okamžiku nás svádí k neohrabaným krůčkům za novým poznáním. Je požehnáním a osvobozením od bolestí. Světlo, zrozené z prvotního ohně, čisté božské sebe-vědomí, nás neustále ponouká porozumět pravdě, neboť svým myšlením prosvětlujeme jsoucno, snažíme se porozumět sobě i světu ve světle našeho bytí.

Světlo je také záření schopné vzbudit zrakový vjem. Polaritou světla je tma. Bez osobního prožitku tmy, nikdy bychom nepochopili význam světla, zdroje veškerého života. Polaritou je vyjádřeno, že vše má v sobě dvě protichůdné stránky, které nejsou od sebe zcela odděleny. Někdy se nám stává, že postřehneme jakýsi mihotající se stín ,,světla zlověstného“. Přesto vězme, že zkušenost světla se získává právě na pozadí zkušenosti tmy. Dokonce některé významné události můžeme odhadnout nebo vytušit, jelikož stíny nastávajících událostí tyto vždy předchází. Jedno z hesel alchymistů zní: ,,Chceš-li něco skrýt, vystav to všem na oči!“

Světlo a stíny ve vzájemné harmonii

Dříve lidé nedělili čas na hodiny a minuty, řídili se pohybem Slunce (číslo dvanáct je solární číslo) a hvězd po obloze, a pravidelnými měsíčními fázemi (číslo třináct je lunární číslo). V přírodě se orientovali například pomocí stínů.  Podle pohybu Slunce po obloze se stíny orientačních bodů v přírodě, například stromů, hory nebo jiného přírodního útvaru, mění s ohledem na denní dobu. Přírodní hra světel a stínů bývala spolehlivým vodítkem na cestách. Poledne lidé vnímali podle toho, že se v přírodě nevytváří žádné stíny. Stín ale není produktem světla, světlo pouze obchází překážku, která mu stojí v cestě. Duševní stín někdy dokonce symbolizuje samotnou duši.

Mužský a ženský princip v rovnováze

Symbol stínu je nepochopen, přestože souvisí se světlem, dostal nálepku čehosi temného. Dnes stínem označujeme temnou část lidské mentality. Označujeme jím vše, co je pro nás osobně nepřijatelné. Temné stíny vidíme na lidech kolem sebe, to či ono na nich považujeme za nepřijatelné. Neuvědomujeme si však, že každý stín, který přiřkneme komukoliv kolem nás, nám jen nastavuje zrcadlo. Jsme konfrontováni s tím, co je i v nás, co si buď neuvědomujeme nebo v sobě potlačujeme. Na druhých lidech nás upoutává především to, co u sebe vnímáme podprahově, co na sobě nemáme rádi. Mimo to se v každé ženě nacházejí stíny (světla) mužského principu, a v každém muži se nacházejí stíny (světla) ženského principu. Pokud jedno nebo druhé v sobě potlačujeme, nevědomky vytváříme stíny negativních myšlenkových vzorců, stíny nenávisti a boje o moc.

V legendách bývá skryto, že stín je naším dvojníkem, že se může od živé bytosti oddělit, osamostatnit, pronásledovat ji nebo páchat zlo. Někdy si můžeme všimnout, že ve skupině lidí bude jeden, komu na kratičký okamžik chybí stín. Dříve se věřilo, uvidíme-li stín bez hlavy, že se takto ohlašuje blížící se smrt.

Zobrazit všechny elektronické a tištěné knihy Psychologie chaosu

V některých kulturách se věří, že posedlost zlým duchem nebo nemoc je možné odstranit, pokud se kontura stínu dotyčné osoby obkreslí na zeď svěcenou křídou a pronese se patřičné zaříkání. Jinde je zas považováno za nepatřičné překračovat stín druhé osoby. Stín je součástí životní energie, je neustále s námi. Dokonce je často o dlouhý krok před námi!

Význam slova Lucifer

Nejsnadnější ze všeho, ale neslučitelně s jemno-hmotnou duší, je svádět vše na luciferské podsvětní síly. Zajímavé je vědět, že slovo „lucifer“ pochází z latiny: lux = světlo, fero = nesu. Nesu světlo. To znamená, že i ve slově lucifer je skrytá dualita. Kromě výše uvedeného můžeme ještě slovo lucifer rozebrat jinak: LUCIFER – LU je sumersky člověk. A přidáme-li zákony CIFER, vyjde nám binární matrice DNA člověka.

(Aktualizovaný článek z archivu.)

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?