Co je kvantové vědomí?

KVANTOVÉ VĚDOMÍ: centrální vědomí, universum, představuje totéž co Akáša (astrální Světlo). Univerzální vesmírná kronika, knihovna všech jsoucích „informací“, kde je zaznamenáno veškeré vědění, všechny události minulé, současné i budoucí. Výraz Akáša pochází ze starověké indické duchovní nauky. Kvanta (v kvantové teorii) představují nejmenší možné hodnoty známých veličin, které mohou být nějakým způsobem přenášeny. Vše jsoucí vyzařuje energii, u záření se jedná o energetické kvantum. Vesmír není jen hmota, vesmír je především na první pohled neviditelný proces, či spíše soubor procesů kvantových událostí, a to v celé své velikosti i nekonečné mnohosti.

Subatomární polarita versus mystický význam dualismu

KVANTOVÝ MYSTICISMUS: poznatky v kvantových vědách dávají postupně zapravdu myšlenkám starověkých mystických učení. Například subatomární polarita připomíná mystický duální pohled na svět. Jednota je vše shrnující jsoucno, základní jednota vesmíru je potvrzena též moderní fyzikou, především na úrovni atomové fyziky, svět elementárních částic není o nic méně podivnější a záhadnější, než svět mystických tajemství. Vesmír si dokážeme představit jako hologram, nebo soustavu od sebe neoddělitelných hologramů. Poznáváme, co to je kvantová mysl, a na tomto poznání vytváříme nový svět například kvantového léčení. Kvantové léčení spočívá v tom, že mysl má schopnost ovlivňovat realitu, informace obsažené v DNA.

Dualismus se projevuje ve všem stvořeném

DUALISMUS: představuje nebo spojuje protiklady dvou principů, dvou vesmírných sil, tvořivých a ničivých (dobro zlo, láska nenávist). Ve všem stvořeném se projevuje dualismus nebo působení protikladných sil, to tvrdí učenci všech starověkých dob a všech duchovních směrů, a platí to také na úrovni kvantové teorie. Například energetické kvantum elektromagnetického záření můžeme pozorovat jako vlnu s určitou vlnovou délkou, nebo jako částice (fotony) s určitou energií a hybností. (S tím souvisí zákon neurčitosti, nelze určit současně hybnost a polohu částice.) Vesmír je od samého počátku utvářen protikladnými silami. Každé duchovní učení předkládá, že svět je duální, a že protiklady tvoří nedílnou jednotu. Dualitu najdeme také v gravitaci a antigravitaci, ve hmotě a antihmotě. Kolem atomového jádra každého atomu se pohybuje pozitivně nabitý proton a záporně nabitý elektron. Vše viditelné ve hmotě je tvořeno atomy (včetně lidského těla).

Kvantový potenciál skrytý v DNA

DNA: jsme sluneční bytosti, bytosti světla, každá buňka našeho těla vyzařuje světlo. Světlo v buňce vychází z chromozomů v jádru, zde se v buňce nachází DNA – genetická informace (energetická mandala podobná pětiúhelníku). Fascinující je také struktura DNA, ne málo podobná počítačovému kódování. Harmonii božského principu, zlatý řez, také najdeme v šroubovici DNA, jako by nám sám vesmír chtěl říci, že vytvořil část sebe samého v mnoha menších podobách, aby skrze tyto části poznal sám sebe. DNA reaguje na vibrace slov a frekvence myšlenek. Kvantové léčení vyplývá z možnosti přeprogramování informací uložených v DNA pouhým slovem, myšlenkou, pozitivní emocí.

Mnohé napoví magická kniha posvátného učení: Kybalion

KYBALION: alchymická rukověť hermetiků, magická kniha posvátného učení, vychází z představy, že vše jsoucí sestává z nekonečné, neomezené božské mysli, božské vibrace, tvořivosti a inteligence, naše myšlenkové formy jsou její nedílnou součástí. Změnu reality vytvoříme změnou myšlenek, myšlenky, doplněné EMOCEMI, mají v hmotném světě největší moc. Kybalion obsahuje vědění, které je nutné prakticky uplatňovat v životě, pouhá znalost teorie, že vše je obsaženo v trojjedinosti, rovině fyzické, mentální a duchovní, a že vše protikladné je v podstatě totéž, nestačí. Traduje se, že vlastnit Kybalion znamená, přijímat magickou energii i v případě, že jej zrovna nečteme.

Známé tvrzení z posvátné knihy Kybalion 

Božský paradox,  moudrost z magické knihy Kybalion: „Přestože vesmír není, stále Je.“

To je boží dichotomie.

DYNAMISMUS: názor, že hmota není nemohoucí, ale naopak, že je spoutanou hybnou silou. Hmota je ve své podstatě složena z nehmotných atomů (z energie), hmota je tvořena nehmotnými elementy vesmírné síly. Vše jsoucí, vše viditelné, projevené ve hmotě trojrozměrného světa, je jen určitou formou (vibrující) energie.

Co je metafyzika?

METAFYZIKA: to, co vychází z nepodmíněného, absolutního, filozofická učení o Jsoucnu a jeho příčinách, obory poukazující na vše, co můžeme hledat za světem pevné hmoty. Poznání skutečné pravdy se vymyká našim smyslům. Vše, co poznáváme pomocí smyslů je relativní, nevíme, jaká je podstata všech věcí, vše, co se nachází za obyčejným chápáním, je metafyzika. Jako protiklad k vědám přírodním se metafyzika zabývá hledáním pravdy o vyšších světech. Snaží se vysvětlit podstatu všeho Jsoucího, zjeveného v materiálním světě. Metafyzika se nezabývá otázkou, zda existuje Bůh, snaží se ozřejmit božskou podstatu, která je dána: ve všem zjeveném.

Každé vyřčené slovo je vibrující, tvořivá energie

SÍLA SLOVA: na začátku všeho bylo slovo, slovo je nástroj tvoření, slovo je programovací kód. Každé slovo a každé písmeno ve slově obsažené má vlastní vibraci, jinou vibraci má slovo láska, jinou vibraci má slovo nenávist.

Myšlenky se sestávají ze slov, myšlenka vyslovená nahlas je slovo, či spíše součet slov v podobě určité vibrace, rezonance. Nejčastěji opakovaná slova (myšlenky), tvoří realitu (osobní, skupinovou, celospolečenskou). Slova vytvářejí kódy a programy, podle kterých se realizuje stav zdraví nebo stav nemoci, bohatství nebo chudoby, štěstí nebo soužení. Slovo je nástrojem komunikace, ale také nástrojem k ovládání lidí mezi sebou, nebo k ovládání davu. Myšlenky každého jednoho z nás jsou nedílnou součástí kvantového vědomí vesmíru.

Jak souvisí lidská mysl s kvantovým vědomím vesmíru?

MYSL: součást lidského vědomí, tvořivá energie, klíč a brána k poznání sebe sama, motivační energetický potenciál, prostor pro sebepoznání, nástroj pro vytváření reality, ale i nástroj k sebezničení. Mocný nástroj pro praktické využití tvořivé, latentní, životní síly. Nástroj pro sebeléčení, pro pozitivní autosugesci, pro seberealizaci. Mysl má schopnost abstrakce, schopnost vytvářet svět fantazie. Mysl je praktickým nástrojem pro vědomé (pozitivní) ovlivňování podvědomé části mysli, například pro odstranění psychosomatických příčin nemocí, negativních vlastností a návyků. Myšlení: zprostředkované a zobecněné poznání skutečnosti, vytváří vibrační frekvenční proudy, které vytvářejí vibrace ve shodě s pozitivním nebo negativním myšlením. Vibrace slov a myšlenek vytvářejí (proměnlivé) holografické projekce, které se během okamžiku přenášejí do kvantového Vědomí Vesmíru, jejich proměnlivost je odvislá od obsahu a intenzity myšlení (rituální opakování).

Zobrazit všechny eKnihy

Související článek: Vědomí, podvědomí, nadvědomí a nevědomí

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

stem-cell-163711_1280

            Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?