Modlitba, mantra, afirmace

Modlitba má původ v dávných pohanských časech. Jedná se o duchovní komunikaci, vědomé obracení se k jemnohmotné sféře Absolutna, k nekonečné vesmírné energii. A to buď přímo, nebo prostřednictvím určité duchovní bytosti, která uvede do chodu potřebné éterické síly. Modlitba je také rozmluva s archetypální bytostí, předem zvolené podle konkrétního záměru. Věřme v přírodní energii, v přírodní pohanskou magii, věřme v modlitbu – bez přikázání a bez zastaralých dogmat.

Jako pohané modleme se k vílám, skřítkům, duchům stromů, měsíčním bohyním, slunečním bohům, andělům, duším zemřelých, duchům hor, strážcům studánek a pramenům posvátných vod. Máme-li s konkrétní duchovní bytostí silný osobní vztah, tím je modlitba účinnější. Modlitba otevírá ony vnitřní tajuplné průsečíky, kudy volně proudí energie proneseného slova směrem k osloveným energetickým vesmírným polím. Modlitba je tvořivou silou, je inspirací a emanací, skrze ni se zpětně projevuje duchovní a životní síla. Modlitba funguje i v podobě vzývání animálních bytostí. V tomto článku ale není řeč pouze o předepsaných modlitbách dogmaticky fungujících náboženství. Řeč je především o vlastní TVOŘIVOSTI.

Zakončíme-li vlastní modlitbu (obraz promyšleného přání) magickými slovy: ,,Staň se vůle tvá“, tím ponecháme vesmíru prostor pro to nejlepší rozhodnutí, které se od naší původní představy může více či méně lišit. Protože modlitbou, nebo jakýmkoli často opakovaným přáním, vizualizovanou představou, případně denním sněním se vlastně obracíme ke svému podvědomí, a ono, skrze nadvědomí k nám přitáhne potřebnou energii. Proto ,,staň se vůle tvá“, pokud si nejsme svým výsledkem jisti, a zvažujeme-li více než jednu variantu. Nebo máme-li málo informací – podvědomí je má. Naše podvědomí, anděl strážný nebo duch přírody nereaguje pouze na naše slova. Reaguje především na sílu a energii, jakou do modlitby vložíme. Reaguje více na svěží a na záměr koncentrovaný projev, na naději a víru, než na energii zoufalství, fňukání nebo sebelítosti.

Pokud proneseme modlitbu (zaříkání, afirmaci), kdy máme jasnou vizi, jasný záměr a svým činem jsme si jisti, zakončíme ji slovy: ,,Budiž učiněno“ nebo ,,Tak se staň“.

Podvědomí je zkrátka a dobře prostředníkem, který stojí mezi námi a Absolutnem. Jenomže nevěřící ego se někdy urputně brání považovat část sebe sama za prostředníka mezi jím a Vyšší silou, jelikož nevěří, že on sám je součástí této vesmírné síly.

Pokud někomu vadí používat výraz modlitba, nechť používá výraz mantra nebo formule

Význam je v energetické podstatě stejný. Přání může být zašifrované ve verších, v několika nebo jen jediném slově, které v duchu nebo nahlas mnohokrát za sebou opakujeme. Případně danou formuli nebo mantru (posvátnou slabiku nebo slovo) mnohokrát opisujeme. Prastaré mantry mají daný rytmus a posvátnou (zvukovou) energii. Vyslovením dané mantry se napojujeme na podvědomí. Tím uvedeme do souladu racionální s iracionálním, vědomí s podvědomím. Mantry vyslovujeme při meditacích, rituálech, magických operacích. Podobně používáme moderní výraz afirmace. Afirmace je kladné přesvědčení, ujištění či tvrzení, na které se vědomě zaměříme. Například si je sugestivně (autosugesce) ukládáme do podvědomí. Afirmace vytváříme stručné, jasné, týkající se pouze jednoho záměru a jednoduché na zapamatování.

V této souvislosti si v každém okamžiku uvědomujte, co následuje ve vašich myšlenkách, představách či ve větách pronesených v duchu nebo nahlas za slovy: ,,Já jsem…“ Každá intenzivní a často opakovaná myšlenka funguje ve své podstatě jako aktivní zaklínací formule. Dostatečné množství pozitivních zaklínacích formulí, podmíněných upřímně procítěnými emocemi, produchovní hmotu. Negativní zaklínací formule, podmíněné negativními emocemi, probouzí zápornou energii. Nebytím v přítomnosti a neuvědomělým myšlením uzavíráme sebe do podmíněného energetického pole. Potom zažíváme neočekávané a někdy traumatizující zážitky, které ale paradoxně vycházejí z našeho vlastního potenciálu. Prožíváme to, v co věříme, ať už to proklínáme či opěvujeme. Vše se k nám vrací zpět. Proto se někdy s opravdovým zaujetím zaposlouchejte do vlastního vnitřního rozhovoru. Uvědomte si, jakými myšlenkovými proudy se necháváte strhnout – v každém okamžiku.

Všechny naše představy, denní sny a opakovaná přesvědčení jsou metafyzické povahy. Představy jsou energetickými paprsky, jsou tvořivými emanacemi. Naše přesvědčení určuje, co naše oči nakonec uvidí. POZORNOST POZOROVATELE OVLIVŇUJE POZOROVANÉ! Nevědomost, že každé energetické pole stvořené myšlenkami, přesvědčením a očekáváním dává následně vzniknout realitě, vede naše kroky vždy do neznáma. Stát se zodpovědným za vlastní život není ani tak v zodpovědnosti samé, jako spíše ve vědomém soustředění se a v odvaze zodpovědným se stát. Jeden pozemský život je velmi krátký metafyzický zážitek. Je projekcí pozemského metafyzického systému, který sám je projekcí systému multiuniverza.

Kvantová  rovnice zní: Slunce = oheň = světlo = informace = vědomí = projekce = život

Ač se to nezdá, vše co existuje, existovalo a existovat bude v sobě obsahuje společnou, ač skrytou, přesto od nepaměti velkými mágy pochopenou podstatu vesmírné Mysli. S těmito fakty, skrytými v přírodních zákonech, souvisí, že skutečná realita vlastně není jednoznačná, nic nezůstává stejné. Každý pozorovatel vidí a vnímá realitu po svém způsobu, a po svém způsobu na viděné a vnímané reaguje. Vše je projevem té jediné všetvořící energie, jíž jsme nedílnou součástí.

Příklady afirmace

  • ,,Věřím a otevírám se schopnostem mé duše, nekonečné moudrosti a neomezeným vědomostem mého podvědomí.“
  • ,,Žehnám mému životu, žehnám lásce, která můj život provází.“
  • ,,Děkuji nekonečné vesmírné hojnosti, za všechny dary, které mi život přináší.“

Co modlitba není?

Modlitba z pohledu mystiky rozhodně není nic proneseného uprostřed zoufalého pláče. Rozhodně neznamená: ,,snažně prosit“. Pláčem v zoufalství a prosbou v podobě: ,,Pane Bože pomoz mi…“, docílíme pouze energetického prohloubení našeho soužení. Modlitba je v podstatě vše, co si upřímně, radostně, zodpovědně, bez předsudků, strachu a obav od srdce přejeme. Modlitba je každá cílená myšlenka a představa posilující naše přání nebo záměr. Modlitba je přání dobrého dne. Jestli tomu dobře rozumíte, tak vám musí dojít, že různé ,,modlitby“ se vám honí hlavou často během dne, aniž byste tušili, že se ,,modlíte“. Bude-li vaše modlitba žalostná, pronesená ve chvílích, kdy je vám smutno a jste ve stresu, tak vám mnoho nepomůže i kdyby jste se klaněli až k zemi. I kdyby jste klečeli, spínali ruce a zoufale prosili. Takhle to prostě nefunguje. V těchto okamžicích jste zahaleni zápornou, smutnou energií, kterou jen posilujete.

Modlitba má smysl v okamžiku, kdy jsme naladěni na pozitivní vlnu

Kdy pronesená slova dokážeme naplno procítit společně s příjemnými emocemi. Modlitba má smysl pokud slovům, která pronášíme, naprosto rozumíme a věříme. Nemusíme věřit kouzelnému dědečkovi, věřit musíme jen a jen slovům, která pronášíme. Měli bychom vědět a věřit, že to, co chceme, skutečně chceme. Potom se modlitba na energetické úrovni, skrze kvantová pole vědomí, postará o účinek. Teoreticky je to jednoduché. Prakticky už je to horší. Není možné se večer před spaním ,,pomodlit“ nebo hodinu odříkávat pozitivní afirmaci, ráno se probudit a žehrat na osud, nevěřit si, pochybovat. Večer se zase pomodlit a ráno v koupelně při pohledu na sebe v zrcadle si říkat: stejně to nedokážu, určitě to nevyjde, život je pes! To se potom můžete soustředit na pozitivní mantry a hluboce promyšlené afirmace hodiny a hodiny a celkem nic se nestane. Pozitivní myšlení je spojené se záměrem, je dobré upřímně si uvědomovat také ZÁMĚR, který ale ne vždy bývá „pozitivní“. Produktivní je ve svém myšlení a konání zvolit zlatou střední cestu, a být si vědom, všech postranních záměrů.

Modlitba není jen pasivní odříkávání slov bez upřímného vnitřního zaujetí

Nevím jaký má smysl bez opravdového zaujetí, bez upřímných emocí odříkávat předepsané žalmy. Dokonce v přesně daném čase během dne či noci. Božské energii, kvantovému poli jsoucna je vcelku jedno kolik hodin se modlíte předepsaným způsobem. Ostatně: ,,tam nahoře“ stejně lineární čas neexistuje. V modlitbě jde především o energii SLOVA, MYŠLENKY, EMOCE a ZÁMĚRU. Jde především o harmonii v osobním projevu, o vyrovnanou energetickou úroveň jin a jang. Jde o to věřit sám sobě, vědět co chci a být upřímný k sobě i ke svému okolí. Opřít se o vlastní víru a upřímnost a odeslat ji expres v kteroukoli denní či noční dobu směrem k energetickým polím. Ať už jde o vztahy, lásku, zdraví, peníze, hojnost, zaměstnání, sport či maturitní zkoušku, vše má vlastní energetické kvantové pole. Kvantová pole zpětně reagují ve smyslu: ,,Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá“!

VNITŘNÍ MOUDROST – PRIMA ŽIVOT

Tímto nemám na mysli, aby se kdokoli vzdával mystických modliteb, vycházejících z prastarých textů. Pokud je používá správným způsobem, pokud jim bezmezně věří. Pokud zkrátka a dobře ví, co dělá. Zná jejich pravou hloubku a rozumí textu, případně historickému odkazu. Každá modlitba, afirmace nebo mantra, osobně vytvořená, by měla rezonovat s energií vloženou do textu a zároveň s vnitřním přesvědčením, emocemi a následnými činy. Modlit se bez promyšlených následných činů, se souhlasnou doprovodnou energií myšlenkovou a emoční, a čekat, že se vše vyřeší samo od sebe, je o nepochopení energetického potenciálu, který v sobě všichni nosíme, ale ne všichni jej dostatečně a především vědomě využíváme.

  • Modlitba je každý hluboký nádech a výdech.
  • Modlitba je každá radost, upřímný smích, každé poděkování.
  • Modlitba je každý upřímně míněný pozdrav, přání hezkého dne, upřímná vzpomínka na naše blízké, něžné pohlazení, vyznání lásky.
  • Modlitba je s radostí zazpívaná píseň, radostný tanec, kdy tančíme, radujeme se a zpíváme si celým svým srdcem i duší.
  • Modlitba je každý prožitek upřímné radosti.
  • A darujeme-li někomu upřímná, lásky plná slova i to je modlitba.

Záměr je síla, která přitahuje ty správné podmínky. Je tomu tak proto, že Záměr je nekonečná síla, která je jádrem všeho jsoucího, která udržuje Vesmír pohromadě. Energie Záměru pulsuje napříč veškerým děním v přírodě. Záměr je princip, který je stejný nahoře jako dole.

  Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?