Transcendentní prožitek překračuje hranice vědomí

Jedním z jeho typických rysů je stav nebo pocit jednoty s vesmírem, překročení hranic běžného bytí, dosažení vyššího stavu vědomí. V kontextu sebepoznání může transcendentní prožitek přinést hlubší pochopení vlastní identity, zdrojů naší existenční energie a smyslu našeho života. Při transcendentním prožitku se často objevují silné pocity nebo vidění něčeho většího a významnějšího, než sami jsme, ať už to chápeme jako kosmickou energii nebo jinou nadpozemskou sílu. Tento prožitek může být vyvolán různými faktory, jako jsou meditace, kontemplace, modlitby, rituály, tanec, extáze, práce s energií, silné prožitky v souvislosti s přírodní jevy, spontánní prožitky v souvislosti se zvláštními životními událostmi, mystická aktivita směřující k transformaci vědomí.

Transcendentní prožitek vede k novému porozumění sobě samým a vnějšímu světu

Avšak není snadné tento stav záměrně vyvolat a jeho průběh může být velmi individuální. Důležitým faktorem je otevřenost, přijetí a respekt, pečlivá pozornost a naslouchání vlastnímu nitru. Transcendence se týká překonání běžného, omezeného vnímání a propojení se s vyššími duchovními dimenzemi. Prožitky transcendence jsou intenzivní a umožňují nahlédnout do hlubších vrstev reality. Právě při těchto prožitcích vnímáme sami sebe a svět kolem nás v novém světle. Hlubší vrstvy reality jsou oblasti nebo úrovně existence, které jsou mimo běžnou lidskou zkušenost vnímání, souvisí se spirituálními a mystickými záměry. Pravidelná praxe uvolňuje mysl a pomáhá otevřít se vlivům kosmického pole vědomí. Vizuální imaginace může pomoci vytvořit mentální obraz, který umožní komunikaci s různými úrovněmi kosmického pole informačních sítí. Může se jednat například o imaginaci bílého světla, které naplňuje celý vesmír a které je schopno přinášet inspiraci a kreativní vize.

  • Práce s tarotovými kartami umožňuje vstup do kosmického pole vědomí a získání inspirace a vize.
  • Práce s kameny a minerály a jejich specifickými vlastnostmi pomáhá otevřít se kosmickému poli vědomí a získat informace.
  • Cvičení zaměřená na práci s energií pomáhají otevřít se kosmickému poli nadsmyslových informací a zvýšit intuici.

Každý člověk má své vlastní způsoby vnímání a práce s kosmickým polem vědomí může být pro každého jedinečná. Například tajemné, zvláštní a nevšední numinózní prožitky bytostného Já působí na člověka nezávisle na jeho vědomé vůli v souvislosti s jedinečnými okolnostmi. Například se spontánními prožitky vysoko v horách. Numinózním způsobem vnímáme počátek všeho, podstatu světa, různé dimenze vesmíru, numinózní bytosti ve snech, prožitky božské energie nebo božského tvůrčího principu. Numinózní transcendence, setkáme-li se s živou spiritualitou, například s nadpřirozenými bytostmi, je provázena hlubokými emocemi, obzvlášť v okamžicích, kdy jsme pohlceni krásou životem kypící přírody, vznešeností katedrál, tajemstvím mystických chrámů. Nebo pokud jsme pohlceni absolutní přítomností a nekonečnem. Pokud se setkáme s něčím slovy nepojmenovatelným, a přitom nesmírně mocným, s všeobsahujícím jsoucnem. Tyto prožitky jsou inspirací v umění, v hudbě a tanci, v tvůrčím psaní. Je možné je vědomě navodit, například opakováním mantry „Óm“, nebo vlivem účinku hlubokých meditací na změněné stavy vědomí.

Zobrazit elektronické a tištěné knihy Psychologie chaosu

Setkání s nehmotnými entitami, postavami z mytologie nebo nadpřirozenými bytostmi můžeme definovat jako proniknutí do tajemných obsahů nadsmyslových světů nevědomí a nadvědomí. Jejich energetickou podstatu lze aktivovat v procesech změněných stavů vědomí, které přinášejí transcendentní prožitky a vize budoucnosti. Podvědomá interakce s duchovní či mystickou sférou, což je sféra zcela samostatná, je nezávislá na prostředí, které právě obýváme. Transcendentní prožitky nás mohou překvapit v nečekanou chvíli, v ten okamžik je dobré dbát na to, aby reakce na nenadálou situaci byla plynulá, klidná a vědomá a neproměnila se v paniku nebo strach. Může se jednat o prožitky dejá vu (otevření časového okna vzpomínky na minulé životy, nebo něčeho už dříve zažitého, viděného, slyšeného), vize a předtuchy (proniknutí k událostem, které ještě nenastaly), intenzivní prožitky telepatie (vnímání myšlenek, pocitů nebo představ blízké osoby).

Dalším souvisejícím slovem je „metanoia“, což je řecké slovo, které znamená vnitřní transformaci, přeměnu ducha, obrácení, změnu smýšlení, vnitřní proměnu, změnu vědomí a chování, změnu hodnot a perspektiv, vidění za věci. Znamená vše, co přináší zlepšení a pozitivní posun v mentálním, fyzickém nebo duchovním stavu jedince.

V hluboké meditaci hledíte do prostoru a zároveň víte, že jím jste, ať už se jedná o prostor mentální, vnitřní nebo nekonečný prostor vnější. Vnímáte, že je to prostor, kdo určuje vaši přítomnost teď a tady, kterou jste schopni pojmout svými smysly.

Hadina théta je klidná vibrace bez dramatu, bez ega, bez destruktivní energie, v tomto stavu prožíváme přirozené napojení a plynutí s životní energií

Théta mozkové vlny jsou elektrické signály v mozku, které se vyskytují během stavů hlubokého meditace, relaxace a snového spánku. Tyto vlny se vyskytují přibližně v rozsahu 4 až 8 Hz a jsou spojeny s prožitky, které mohou být velmi odlišné od běžného vědomí.

Prožitky na úrovni théta mozkových vln:
  • Théta mozkové vlny jsou často spojeny s vysokou mírou mentálního soustředění, což může vést k intenzivním vizualizačním zážitkům, jako jsou například mentální obrazy plné neobyčejných barev a tvarů.
  • V těchto stavech se uvolňuje kreativita, inspirace a fantazie, což vede k novým nápadům, myšlenkám a představám.
  • Théta mozkové vlny souvisí s hlubšími stavy cílené meditace, které mohou vést k pocitu neskonalého klidu a vnitřního míru.
  • Zvláštní nadpozemské stavy pomáhají posílit projevy intuice a uvědomění si nevědomých procesů v mysli.
  • Théta mozkové vlny mohou vést k prožitkům oddělení vědomí od fyzického těla, k neobyčejným fyzickým pocitům, které běžně nevnímáme.

Je důležité mít na paměti, že prožitky na úrovni théta mozkových vln se od sebe odlišují různými zkušenostmi, a ne každý je schopen v tomto stavu vědomě tvořit. Théta mozkové vlny můžeme využít jako techniku pro dosažení hlubších úrovní meditace, kreativity a intuice.

Hypnagogie – stav mezi bděním a usínáním

Zvláštní stav mezi bděním a usínáním a mezi sněním a probouzením se nazývá hypnagogie. Hypnagogie je součástí procesu usínání, vyskytuje se krátce před usnutím nebo po probuzení a trvá několik minut a výjimečně až několik hodin. Během hypnagogie se vyskytují různé zážitky související se změnou vnímání, které mohou být vnímány jako iluze, halucinace, silné předtuchy, ztráta sebe kontroly, zmatenost, narušená orientace v čase a prostoru. Případně je možné vnímat různé zvuky, hlasy, obrazy, zvláštní proudy myšlenek, živé vzpomínky, silné pocity, touhy, obavy. Tyto zážitky se odlišují od běžného vnímání a někdy jsou velmi intenzivní. Můžeme mít dojem, že se nacházíme v jiném místě nebo v jiném čase, než ve skutečnosti jsme. Někdy se podobají lucidním snům, kdy si uvědomujeme, že sníme, a můžeme ovládat a měnit průběh snu.

Hypnagogický stav transu

Hypnagogický stav transu bývá doprovázen tělesnými projevy, jako jsou záškuby, bzučení v uších nebo třes rukou. Způsobují je různé faktory, jako jsou stres, únava nebo narušení spánkového cyklu. Hypnagogie je docela běžný stav a většina lidí ji pravděpodobně zažila. Tyto zážitky, pokud je necháme prohloubit, mohou být fascinující, mohou přinést náměty pro umělecké projekty nebo inspiraci pro tvůrčí myšlení. Sebe transcendence je součástí spirituální dimenze. Spiritualita se může stát motivujícím výchozím bodem, pokud člověk například ztratí smysl svého dosavadního života.

Hypnagogický stav transu může být také využíván jako technika pro dosažení hlubších úrovní meditace nebo jako prostředek pro ovlivnění vlastní psychiky. Existuje několik technik, jak tento stav dosáhnout, včetně například vizualizace, uvolnění svalů, uklidnění dechu a postupného snižování vnímání okolí. V tomto stavu na nás zvláštním způsobem působí mystické symboly, působí v podvědomé rovině a pomáhají nám pochopit svět, a to včetně jeho různých zapovězených království. Nový obraz světa se před námi otevře jako zapovězená kniha, která odhaluje, jakým způsobem probudit sami sebe a jak zároveň vnímat a podporovat stále se obnovující Života schopnost Země.

Související článek: Co nám přináší změněné stavy vědomí? Jak využít pozitivní potenciál změněných stavů vědomí?

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

      Zdroj fotografií: Pixabay. com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?