Myšlenkové útvary – pomocníci i škůdci

Pracujeme-li s určitou myšlenkou vědomě a opakovaně, tak v pozadí mysli sledujeme předpokládaný cíl. Současně vzniká myšlenkový útvar, který je vědomě řízený a na cíl nastavený. Myšlenkové útvary jsou nehmotné podstaty, přesto ovlivňují náš život, zpětně působí na naše chování a rozhodování. V prostoru informačních polí operují myšlenkové útvary skrze lidskou duševní, mentální, psychickou sílu. Jsou utvořené ze stejné vibrace, jakou opakovaně nese nálada či žádostivost jejich tvůrce. Činná psychická síla ale vzniká nejen z radosti a nadšení, ale i ze strachu, obav či bezmocnosti. Myšlenkové útvary vzniklé z radosti jsou našimi pomocníky, nesou emoční vibrace nadšení a spokojenosti. Myšlenkové útvary ovlivňují nejen svého tvůrce, ale při dostatečné síle ovlivňují související bytosti, věci, jevy a místa spojená se životem. Život člověka doprovází samoorganizace myšlenkových útvarů vlastních, a myšlenkových útvarů lidí, kteří na nás mají bezprostřední i vzdálený vliv – to je dobré si zapamatovat. Stejně tak my sami můžeme vytvořit myšlenkové útvary, které po určitém čase nepříjemnými energetickými impulzy zasahují do osobního prostoru druhých lidí.

Pracujeme-li s myšlenkou nevědomě a přitom nesledujeme určitý cíl, vznikne myšlenkový útvar – neřízený. Neřízený myšlenkový útvar, vzniklý například z naříkání, existuje na vlnách smutku, nenávisti či strachu. Tento útvar získá „vlastní život a vlastní představy“, živený a posilovaný je opakovanými dodávkami energie smutku. Někdy se těmto útvarům říká „myšlenkové bytosti“, jejich existenci a zpětné působení si neuvědomujeme. Ani to, že dostatečný přísun životní energie umožní těmto útvarům se od svého tvůrce odpojit a samostatně se organizovat. Pokud je nenávist, strach či smutek dlouhodobou záležitostí, vzniklý myšlenkový útvar začne zpětně ovlivňovat (blokovat) životní situace.

Paradoxně patří do této kategorie také modlitby, které pronášíme na vlnách duševní bolesti. Dokonce i modlitby v podobě předepsaných žalmů často nesou tíživé energie, za tisíce let jsou naprogramované bolestí – a neustálým opakováním. Například křesťanské modlitby pronáší denně po tisíce let miliony lidí – jakou energii do přednesu modliteb vkládají, není obtížné si představit. Představte si, že v dobré a optimistické náladě pronášíte předepsanou modlitbu a na různých částech světa v tu chvíli pronáší ve stejný okamžik stejnou modlitbu další lidé, jenže někteří z nich mohou být velmi nešťastní. Nevědomky se tak napojujete na jejich energii a na energii silných myšlenkových útvarů a myšlenkových proudů. (Podobný proces vzniká během plánování, uskutečnění a opakování kolektivních meditací, uskutečněných v určitém čase za určitým „pozitivním“ cílem.) Pokud už máme nutkavou potřebu používat modlitbu, vytvoříme si vlastní, použijeme slova, která budeme znát pouze my, a do modlitby vložíme pouze pozitivní – optimistickou energii. Osobní modlitba patří do kategorie „tajemství“, má se stát ryze osobním projevem, vědomým aktem – jde o komunikaci mezi námi a jemnohmotným světem, která se energeticky dotýká informačních bodů v prostoru morfických polí.

Podobně vznikají myšlenkové útvary z informací, které si ponechávají původní energii díky tomu, že nedovedeme oddělovat naše názory od přejatých názorů

Případně se může jednat o bezhlavé sdílení různých „katastrofických scénářů“ a podobně. Tak vznikají velmi „těžké“ myšlenkové útvary ovlivňující nejen náladu ve společnosti, ale i společný osud určité komunity. Podobné myšlenkové útvary (energetické struktury) nás zpětně nabádají jednat tak, jak bychom nikdy nejednali, mění naše osobní vibrace a ubírají nám duševní i fyzickou sílu. Různé myšlenkové útvary ovlivňují například celé rodiny, klasický je příklad vztahů matka/dcera, opakující se po několik generací. Účinně se dokážeme těmto (mentálním) energiím bránit – odpojit se od nich, pokud si jejich existenci plně uvědomíme, bez obviňování kohokoliv. Vědomě se od nich odpoutáme, což ale vyžaduje čas a důslednost, protože určité myšlenkové útvary získávají během své existence spoustu energie a jen tak jednoduše se nevzdávají. Vědomá snaha o nápravu postupně připravuje energetické útvary o sílu a zpětnou působnost. Do této skupiny patří myšlenkové útvary s dlouhodobou existencí vzniklé na základě nenávisti, pomstychtivosti, v podstatě jde o cokoliv, co je namířené proti jinému člověku, věci nebo jevu, a co nese známky snahy o ovlivňování svobodné vůle druhých osob. Některé z těchto myšlenkových útvarů, pokud působí dlouhodobě, řadíme do kategorie program (disharmonický), paradigma, cílená manipulace a podobně. Myšlenkové útvary ovlivňují rozhodování, zdraví, vzájemné vztahy, přitom čas a vzdálenost není pro jejich působnost překážkou. Do některých myšlenkových útvarů se nevědomky zapojujeme a dáváme jim energii velice snadno. Ať už jde o pomluvy, emoční zapojení se do komentářů politických, nebo fandění hokejovému týmu -, možností je nekonečně mnoho, vždy jde o dobrovolně odevzdanou energii.

Některé myšlenkové útvary, posilované lidskou energií, mají během času zpětný vliv nejen na tvůrce, ale i na místo svého vzniku, a to v souladu se zákonem přitažlivosti. Poté mohou myšlenkové útvary vstupovat do vibračního pole dalších osob, věcí a jevů. Člověk, který nemá o těchto vesmírných zákonech tvoření ani tušení, nevědomě odevzdává svou pozornost, psychickou sílu a životní energii nejrůznějším situacím a druhým lidem. Podstatně se změní životní okolnosti, aniž by dotyčný vytušil, co a proč se v prostředí, v kterém se často pohybuje, vlastně na vyšší energetické úrovni odehrává. Intuitivní člověk má možnost těžké energie vycítit, jsou to ty okamžiky, kdy jasně vnímáme, že se na nějakém místě, s nějakou osobou, nebo během opakované situace necítíme dobře.

Život je velmi pestrý, pestré jsou také myšlenkové útvary, mohou se dotýkat kdykoliv čehokoliv. Ono pokud bychom zašli do mystické hloubky, tak vesmír sám je složen z nespočtu holografických myšlenkových útvarů, které působí v různých vrstvách reality. A k čemu je dobré tyto informace vědět? Možností je také bezpočet. Příklad si můžeme uvést na situaci, která se nejednou za život dotýká každého z nás. Jde o stěhování, změnu bydliště, hledání nového místa k životu. Chodíme-li stále po stejné cestě, cesta si nás časem dobře zapamatuje. Cesta a každodenní stále stejné události, například potkávání stále stejných osob, se zapisují do našeho osobního morfického pole, a do energetického pole místa, kde žijeme. Někteří lidé si velice dobře vybavují emoce, dojmy a pocity vázané k okamžiku, kdy zvolili své místo pro život. Dobře vnímají energetickou svázanost s domovem na citlivé duševní úrovni.

Vybíráte pozemek pro stavbu nového domu, nebo kupujete byt, dům, chalupu, zahradu?

Pokud ještě nemáte vyhlídnuté nové místo k životu, a máte-li na vše dostatek času, můžete si svůj domov vytvořit nejdříve mentálně, vizuálně – myšlenkou, představou, sněním. Tak si vytvoříte přesný a podrobný (holografický) myšlenkový útvar, který vám bude nápomocný, a jednoho dne to správné místo, dokonce shodné s vysněnou představou, vám samo vstoupí do života. Rozhodně si nevytvářejte myšlenkové útvary podporované zápornou energií: Nikdy si nenajdu domov, jaký si představuji. Nikdy nebudu mít dostatek finančních prostředků pro získání nového domova. Jsem věčný smolař, paběrkuji jen to nejhorší. Mám strach z nového místa, z cizích lidí, a z odloučenosti od svých blízkých.

Pokud již máte místo k životu vyhlídnuté, například stavební parcelu, navštivte toto místo (ideálně) každý den v jiný čas: za svítání, v pozdním ránu, v poledne, odpoledne, zvečera, během stmívání, v nočních hodinách, v čase pohanských svátků. Máte-li odvahu, můžete časem strávit zde noc. Vnímejte rozdílné vnitřní naladění a rozdílné energie místa v různou denní dobu. Snažte se napojit na informační morfické pole daného místa. Místo procházejte pěšky, v uvolněném stavu, dívejte se očima pozorovatele. Vnímejte vše kolem sebe intuitivně, dívejte se skrze pocity. Později se zaměřte na myšlenky, obrazy a symboly, duchovní podněty, povzbudivé, příjemné i nepříjemné pocity, které se vám opakovaně vrací. Pokuste se je vyhodnotit, hledejte souvislosti.

Pokládejte si otázky: Představuje toto místo životní kvalitu, kterou hledáte? Podle jakých kritérií se rozhodujete? Shoduje se místo s vašimi sny? Uvědomujete si energii parcely a energii okolí, a také to, že stavbou zasáhnete do krajinné struktury? Vnímáte, že vám země – okolní půda něco dobrého dává? Co dáte na oplátku? Napojte se na mentální prostor daného místa a vyjádřete vděk, sdělte zemi, že vnímáte její duchovní sílu. Pokud naleznete během budování základů pro dům v zemi zajímavý kámen, přiložte na kámen dlaně a vnímejte vibrace energie. Pokud zaznamenáte příjemné pocity, ponechte si tento kámen na zahradě, dodá vaší zahradě povzbuzující energetickou sílu spjatou s okolní půdou.

Co se týče stěhování, je důležité uvědomit si duchovní prožitek, uvědomit si, jak velká je to životní změna, případně životní výzva, a jakou emoční energií je podbarvená

Je srovnatelná s takzvanou „mystickou smrtí“? Uvědomujete si, že vás čeká „vnitřní alchymistický proces“ v souvislosti s energií nového místa k životu? Vzdáváte se minulosti dobrovolně anebo z donucení, nebo jde o čistě praktickou záležitost? Je vaše stěhování spojeno s nepříjemnými pocity, že to musíte udělat, ale od srdce neradi? Co za sebou zanecháváte, berete si s sebou své vlastní myšlenkové útvary – související například s rozchodem s blízkou osobou? Toužíte změnit vlastní identitu a otevřít se novému životu? Jste dostatečně ztotožněni s danou lokalitou, rezonujete s novým místem? Setkáváte se s novým místem poprvé anebo je vám důvěrně známé? Prožíváte identifikaci s místem s lehkostí? Není v novém místě nebo domě skrytá určitá karmická vazba propojená s energetickým polem předků vašeho rodu či neznámých dřívějších majitelů – jaké myšlenkové útvary (energetické otisky) se zde s největší pravděpodobností „vznášejí“? Očekáváte od nového místa léčivou energii a hojivou proměnu sebe sama?

SEBELÁSKA – magický klíč pro šťastný život

Během odpovědí na otázky vnímejte své pocity, rozlišujte pocity související s tím co už se stalo, a s tím, co „cítíte“, že se možná stane. Vnitřní pocity lze pozorovat především v oblasti břicha a v oblasti srdeční krajiny. Povrchové pocity jsou spojené s pokožkou celého těla (svědění, šimrání, pálení), velmi citlivé jsou dlaně. Odhadnout situaci nám pomáhá vyhodnocení pozadí pocitů: příjemné/ nepříjemné, povznášející/ubíjející. O situaci vypovídá také náhlý pocit tělesného tepla, nebo náhlý a nepříjemný pocit chladu, potíže s dýcháním, podlamování kolen a v krajním případě náhlá mdloba. Náhlé, intenzivní vnímání vůní a pachů, a z nich vznikající pocity. Nejdříve máme zkoumat pocity, a až poté náznaky citu (po-citu), projevy citové vazby, která je s místem spojená, nebo se teprve bude v budoucnosti moci rozvinout. Pamatujte ale, že budoucnost je vytvářena minulostí. Proto je dobré vědět, jaké události jsou zaznamenané v energetické paměti rodu, místa, obce a okolní krajiny. Od těchto informací je možné odvodit, jaké energetické myšlenkové útvary jsou s daným prostředím spojené, a jak mohou ovlivňovat váš osobní život. Také je možné zjistit, že ve vašem osobním energetickém poli je něco, co vás k určitému místu přitahuje, případně vás od určitého místa, věci, jevu a lidí naopak odpuzuje.

Doplňující informace: NÁŠ DOMOV – OLTÁŘ HOJNOSTI

Myšlenkové útvary - pomocníci i škůdci

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.