Prvotní vědomí prochází neutuchajícím procesem stávání se, proměnou dokonalé rovnováhy v nerovnováhu stává se poznatelné ve vědomí člověka

Vědomí prvotní, čiré energie stvoření na sebe vzalo hmotné, viditelné a poznatelné tvary, prošlo procesem stávání se, stalo se poznatelné, přešlo z klidu, nehybnosti a rovnováhy do neklidu, neustálého pohybu a nerovnováhy. Pokud by ustal veškerý pohyb (skrytý v každém kousku hmoty trojrozměrného světa), každý hmotný jev by se vrátil do stavu čiré energie, do bezedné prázdnoty, vše hmotné by přestalo existovat, dematerializovaná hmota by se přeměnila v energii, vše by zmizelo v dokonalé rovnováze prvotního stavu existence vesmírného Vědomí.

Prvotní vědomí prochází neutuchajícím procesem stávání se, proměnou dokonalé rovnováhy v nerovnováhu stává se poznatelné ve vědomí člověka

Nic nemůže existovat, aniž by bylo součástí prvotního vesmírného Vědomí, aniž by bylo proniknuto věčnou přítomností záření prvotního Vědomí

Prvotní stav energie svrchovaného Vědomí, pramen mocné síly stvoření, existující nad vším projeveným, vyzařuje z jednoho bodu, vytváří kruhové vlny, tyto pulsující vibrace velmi silné tvůrčí síly se rozmělňují tím, jak se rozbíhají, rozpínají se prostorem a vyzařují se do hmotných tvarů a vytváří vesmír. Energie Vědomí se projevuje různými stupni vibrací, na různých vlnových délkách, různých frekvencích, v mnoha poznatelných formách, ale jen některé z nich na hmotné úrovni jako lidské bytosti vnímáme pomocí smyslových orgánů.

Nejvyšší frekvence se projevují jako nespočet různých stavů všudypřítomného Vědomí tvůrčí síly, která ač naplňuje veškerý vesmírný prostor, tak v absolutním rovnovážném klidu spočívá v sobě samé. Vše ve vesmíru je proniknuto Vědomím tvůrčí síly, v podobě různých forem vibrací kosmického záření, nehmotných zvukových energií, paprsků světla, elektřiny, tepla, vůní, chutí, energie myšlenek a emocí, to vše je součástí pevné hmoty projeveného světa.

Vše je pohyb, vibrace, frekvence, různé projevy tvůrčí síly působí na představivost, o tom, jaké formy vibrací rozlišujeme, rozhodují naše dojmy z viděného a bezprostředně smysly vnímaného. Představa hmotného světa vzniká v lidském vědomí, viděné pojmenováváme, aniž si vždy uvědomujeme, že se nacházíme uprostřed změti všech možných vibrací a frekvencí, včetně vibrací osobního vědomí. Vibrací a frekvencí, které utvářejí veškerou hmotu a neustále působí v nás i mimo nás, včetně energie fyzického i jemnohmotného těla každé živé bytosti. Vnitřní reakce na viděné jevy a události projektujeme do času a prostoru ze sebe ven, přitom nás neovládá ani neovlivňuje pouze událost sama, ale ve větší míře spíše naše reakce na událost.

Každý bod vesmírného prostoru je prostoupen tvůrčí silou, každý bod prostoru umožňuje, aby se jím rovnovážná tvůrčí síla projevila svou existencí na úrovni nerovnovážného poznatelného světa, každá její projevená část, od největšího vesmírného tělesa po miniaturní jednobuněčný projev hmoty, má svůj vlastní střed, vše je projeveno jako účinek různě provázaných forem veškerých vesmírných frekvencí, vibrací, záření.

Tvůrčí síla (universální tvůrčí princip, stvořitel) tvoří a oživuje hmotný svět tím, že jím proniká jako transformační síla, přitom je to tatáž tvůrčí síla v člověku, proniká člověkem, je životem samým, je součástí vyššího Já lidské bytosti. Každá část projevené hmoty má svůj vlastní střed, odkud v kruhových vlnách, (ve stavu procesu neustálého vznikání), vyzařuje nejvyšší frekvence nehmotné tvůrčí síly, mimo tento vnitřní bod se vyzařující energie proměňuje ve hmotu. Energie tvůrčí síly vytvářející hmotné tvary působící z nitra ven, je silou odstředivou, avšak bez opačné dostředivé síly, bez odporu takto projevené hmoty, bez toho, že by hmota nekladla odpor, by projevený svět v jediném okamžiku přestal existovat. Opačná dostředivá síla, vyzařující ze stejného vnitřního bodu, do sebe vtahuje hmotné jevy projevené silou odstředivou, vše se odehrává v lidským smyslům nepostřehnutelných okamžicích. Tyto dvě tvůrčí síly můžeme přirovnat k nádechu a výdechu. Vše projevené existuje díky schopnosti hmoty klást odpor. Bez schopnosti hmoty klást odpor by přitažlivá síla Země sama o sobě nedokázala působit na hmotu a přitahovat ji k zemskému povrchu. Jemnohmotné projevy tvůrčí síly, například v podobě astrálního těla, lehce překonávají zemskou přitažlivost, tak je možné ve stavu změněného vědomí opustit hmotné tělo a vydat se na průzkum jemnohmotných astrálních sfér.

Možná je obtížné představit si, že tyto tvořivé síly, odstředivá a dostředivá působí v celém vesmírném komplexu, stejný proces probíhá od středu jednotlivých vesmírných celků, kdy středem určitého celku vesmírného systému je například ústřední slunce, stejný proces se odehrává v každé vnitřní stavbě jakéhokoliv samostatného vesmírného objektu, v každé buňce, v každém atomu.

Působení tvůrčí síly, tvořivé energie, která prostupuje hmotným světem a je součástí vědomí nesčetných forem života, si lze představit například na hmotných obrazech geometrického vzoru sněhové vločky, která je tvořena frekvencemi. Nebo na působivém řezu kmene stromu, ze středu, z nitra ven se projevuje tvůrčí síla, v období růstu vytváří letokruhy životní energie, v období vegetačního klidu se tato síla stahuje, a to se neustále opakuje až do okamžiku, kdy je život stromu ukončen, kdy pramen všech životních sil přestane kmenem stromu proudit. Přesto ve vnitřní struktuře poraženého kmene stromu, v každém kousku dřeva, nepřestává pulsovat energie, která je součástí každého kousku neživé hmoty a utváří vnitřní stavbu všech hmotných forem.

Projevy všude přítomné tvůrčí síly jsou různorodé, manifestace tvůrčí síly se stupňuje dle možností projeveného vědomí různých hmotných forem, manifestuje se také v člověku, a to takovým způsobem, jaký je možný vědomě zažít a na fyzické úrovni snést (psychicky, mentálně nebo fyzicky unést). Hmotnou substancí míchy uprostřed páteře proniká éterická tvůrčí životní síla, která proniká z nitra (energetických center) ven, zároveň se vtahuje zpět do nitra fyzického těla. Vrcholem prožívání tvůrčí síly znamená jí vědomě být, a zároveň si být vědom osobního vyzařování. Osobní vyzařování působí nejen ze sebe ven, ale také do vnitřního světa vlastního fyzického těla. Odolnost fyzického těla souvisí s osobním vyzařováním tvůrčí energie, která má sílu tělo nejen tvořit, ale také zničit.

Lidské vědomí a vesmír – Tištěná kniha

Různé projevy hmoty (vývojové stupně rostlin, nerostů, živočichů) disponují rozdílnou odolností vůči účinkům tvořivé síly, stupně odolnosti odpovídají stupni vědomí hmotného jevu. Na hmotu působí různé kosmické vibrace, a jedním z faktorů odolnosti je chemické složení hmotného jevu. Podobně chemické působení hmotných prvků v lidském těle určuje odolnost vůči nepříznivým životním faktorům, například prudká změna nálady ovlivňuje působení chemických sloučenin v lidském těle, různé chemické procesy působí na vědomí, psychiku i na tělo samotné. Lidské tělo, dlouhodobě vystavené působení negativních psychických energií, působících ať už z nitra nebo zvenčí, ztratí odolnost proti negativnímu vyzařování. Energetické vyzařování, například vibrace negativních myšlenek, ovlivňuje celou nervovou soustavu fyzického těla, což může vést až k nervovému zhroucení.

Různými stupni vědomí se (ve svém vývoji) vykazuje pevná hmota, jde o různé škály vibrací kamene, krystalů, vody, vegetativních sil rostliny, životní energie zvířete, člověka. Nejen živé bytosti schopné emocí a pocitů, nejen člověk schopný vědomého myšlení, ale i rostliny se mezi sebou dorozumívají energetickými vibracemi, například působením chemických prvků, vnímáním působení různých oktáv vibrací sympatie či antipatie z okolního prostředí. Člověk může na své pouti životem docílit, zušlechťováním svého já, navýšení svého vědomí o několik oktáv, například vědomí já přesahuje o stupeň vyšší vědomí vyššího Já, o další oktávu výše lze dosáhnout božského sebe-vědomí. Je-li rozsah jedné oktávy vědomí člověka překročen, dojde k posílení mentální úrovně a intelektu osobnosti, dojde k posílení intuice, psychické odolnosti, k dosažení duchovní moudrosti, ke schopnosti telepatické komunikace, k vnímání vším pronikající tvořivé universální energie Lásky.

Prvotní vědomí prochází neutuchajícím procesem stávání se, proměnou dokonalé rovnováhy v nerovnováhu stává se poznatelné ve vědomí člověka

Každý člověk skrze sebe transformuje universální tvůrčí sílu – proud života – přesně takovým způsobem, jakým se sám v projeveném světě projevuje

Vědomí vyššího, svrchovaného Já, které působí na kausální úrovni světa příčin, respektuje a podporuje samostatnost lidské bytosti a jen zpovzdálí sleduje všechny její kroky, veškerý její citový život, vnímá všechny její žádosti a pomáhá jí nepřímým způsobem, nepozorovaně zasahuje, aby jí pomohlo za těžkých situací projevit netransformovanou latentní vnitřní sílu. Vyšší vědomí je činné na duchovní úrovni, odtud působí na vnitřní duševní svět člověka, učí lidské bytosti zákonům lásky a nesobeckosti, moudrosti a spravedlnosti, podsouvá jim nové, inovační myšlenky, pozvedá jejich vědomí ze světa účinků do poznatelné, vibrační úrovně příčin, přesto je konečný verdikt nad lidským „osudem“ především v rukou každého samostatného jedince.

Dvanáct vibračních oktáv energetických center lidského těla transformuje latentní vnitřní sílu člověka v sílu tvůrčí, každé centrum samostatně vyzařuje náležité frekvence, některé čakry jsou více, jiné méně aktivní, avšak lidská bytost, která dosáhne vyššího stupně vědomí, je schopna svou vůlí zcela vědomě vnímat a ovlivňovat vyzařování všech energetických center. Například léčitel dokáže skrze své tělo a ruce vyzářit netransformovanou, nezměněnou léčivou tvůrčí sílu Lásky, případně ji vědomě proměňuje v transformované léčivé frekvence, které vede lidským tělem přímo tam, kde je potřeba léčivé síly, kde je potřeba uvést zpět do harmonie rozladěné tělesné vibrace. Avšak vědomé užívání netransformované tvořivé energie může sice být požehnáním, ale také nemusí, vše záleží na tom, jak vyspělá bytost této síly používá. Tvořivá kosmická energie proudí páteří, kde se transformuje v životní sílu, slova „proud života“ upozorňují na určitá nebezpečí. Pokud je tato energie násilně vedena z nižších energetických center do vyšších, aniž by se přirozeně v těchto centrech transformovala, může proniknout do ostatních nervových center lidského těla a nepřipravenému jedinci může způsobit duševní, psychickou nebo fyzickou újmu. Nesprávná manipulace tvořivou energií, případné ovládání přírodních sil nesprávným způsobem, se může pro (nevědomého) člověka stát kletbou, paradoxně jej může izolovat od projevů (léčivých, magických) tvůrčích sil vyššího Vědomí.

Zobrazit nabídku tištěných a elektronických knih Psychologie chaosu

Je to vnitřní tvůrčí síla, kterou může jedinec čerpat z věčného pramene kosmické energie, může ji vědomě zesílit, nahromadit ji ve svém těle a v potřebném okamžiku vyzářit, případně ji jiným způsobem transformovat, například vytvořit kolem sebe ochrannou bariéru vůči nepříznivým vibracím přicházejícím zvenčí. Díky této vnitřní tvořivé síle může vědoucí jedinec za pomoci své vůle léčit a uzdravovat, ovládat přírodní síly, neutralizovat negativní vlivy, zesilovat pozitivní vibrace (např. sílu myšlenek), překonávat zemskou přitažlivost, ovlivňovat hmotnost hmotných objektů (například těžkých kamenných kvádrů), efektivně působit na čas a prostor. Zasvěcený jedinec dokáže načerpanou, nikterak netransformovanou energii v její původní kosmické manifestaci, ve svém těle bezpečně izolovanou, použít k magickým úkonům, včetně projevů své vůle použité k překonání zemské přitažlivosti, dokáže ji svou vůlí vést k uskutečnění určitého záměru.

Otázkou je, kam určitá část vynaložené energie v podobě vibrací mentální úrovně mizí poté, co se potřebným způsobem transformuje ve viditelném prostoru až s odstupem času. Je to čas a samotný prostor, určitá nelineární časová frekvence a určitá prozatím nematerializovaná prostorová výseč, která spotřebovává projevenou vůli lidského vědomí, transformovanou v tvůrčí hybnou sílu, která se na hmotné úrovni projeví vždy v ten správný okamžik.

Související články: Vývoj vědomí formou kreativní evoluce, Transformace a dočasný pobyt „mezi světy“, Vědomé tvoření reality (shrnutí některých priorit) a orientace v informacích

♠    ♥    ♣

Prvotní vědomí prochází neutuchajícím procesem stávání se, proměnou dokonalé rovnováhy v nerovnováhu stává se poznatelné ve vědomí člověka

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.