Nebezpečné předpovědi budoucnosti

Paměť, a částečně i vědomí člověka, není uložena v mozku, jako nějaká sekvence vedle sebe poskládaných písmenek nebo obrazů, paměť představuje energetický systém,  je vícerozměrná a mnohodimenzionální. Myšlenkové sekvence vstupují do příslušných realit a zanechávají zde informace. Tak jsou utvářeny vícedimenzionální systémy, které zpětně tvoří a přetváří realitu. Potíž je v tom, že si tento proces většina neuvědomuje, jako celek nevnímáme vlastní kosmickou identitu, mnoho lidí nemá o tomto procesu ani ponětí. Vše je energie a vše je energií myšlenek, a samozřejmě také emocí, vytvářeno.

Školní výchova je ucelený program, který z většinové společnosti dělá myšlenkové roboty, vymazává v lidech vzpomínky/informace na tento přirozený vesmírný proces. Jeden od druhého se sice odlišujeme, přesto jsou naše pozemské životy a chování v podstatě uniformní. Energeticky, geneticky a duchovně jsme po celá staletí stagnovali, a kam toto spící nahlížení na svět vedlo, je zcela zřejmé.

S přihlédnutím k tomu, že nic není náhoda. Posouváme se ve vývoji také díky konfliktu, ale není nutné, pokud si to včas uvědomíme, podsouvat kosmickému Vědomí představy o konfliktech vedoucích k destrukci ve společnosti, nebo sebedestrukci. Mnoho z nás si toto vše už uvědomuje, ale někdy se vloudí chybičky, které jsou zcela zásadní v utváření všeobecných podmínek pro svět v harmonii, míru a lásce.

Pozitivní změna v nahlížení na svět je už pár let v pohybu

Změna je možná a uskutečnitelná, ale vyžaduje investování velkého množství energie (vzhledem k sedmi miliardám myslících obyvatel této Země). Každá jedna z těchto několika miliard je tvořící bytostí, všichni v sobě nosíme tvořivou božskou sílu, která je neutrální, kvalitu tvoření určuje každý jedinec.

Změna systému je prozatím na jednotlivcích, každý kdo se pokouší o vlastní duchovní proměnu, je jako pozlacená nebo dokonce zlatá součástka pozemského soukolí. Každý jedinec, cokoliv v tomto směru udělá pro sebe, ochoten jít až za hranice zdánlivě nemožných možností, dává současně energii pro transformaci Země jako celku. Hodnotu těchto činů nelze vyčíslit zlatem ani drahokamy.

(To jen na okraj, abych neurazila nikoho, kdo si je vědom toho, co znamenají předpovědi budoucnosti, a jak jsou nebezpečné. A další věc, kterou je nutno podotknout: Ne každý možná rozumí esoterickým textům, to je v pořádku…, ale rčení: „Jak se do lesa/nebe volá, tak se z lesa/nebe ozývá“, snad rozumí úplně každý.)

Naprosto vše, co existuje, má vlastní svazky nebo soubory vědomí, vlastní inteligenci. Dokonce i každá událost má vlastní vědomí, které je uzamčeno v čase, tedy v oblasti, které na Zemi říkáme minulost. Předpovědi budoucnosti jsou také soubory vědomí, mající vlastní inteligenci. Předpovědí budoucnosti je mnoho, některé se někdy splní, některé ne. Tento příspěvek nebude řešit vznik nebo pravdivost různých předpovědí. Protože „pravdivost“ každé předpovědi, ať už na osobní nebo kolektivní úrovni, je soubor slov a vět, které mají velmi tvořivou potenci. Každá předpověď je tvořivý soubor, v podstatě jakýsi program, který je následně přenášen do dalších souborů vědomí – do hlavy každého jednotlivce. Každý jednotlivec v tom okamžiku, kdy si uloží soubor obsahující předpověď ve své hlavě, stává se tvůrcem. Ve slovech, zakódovaných v (negativní) předpovědi, je energie, která tvoří zčásti pouze na sekvenci osobního vědomí, a z části na úrovni společenského vědomí.

Nikdy nemalujte čerta na zeď

Stále jsou aktuální nové předpovědi budoucnosti a různé katastrofické scénáře. Kolik z nich se skutečně vyplní?

Předpověď nemá v okamžiku svého vzniku nic společného s budoucností! Ovšem od chvíle, kdy se začne šířit pozemským prostorem, od okamžiku, kdy je podporována nejrůznějším okomentováním, strachem, emocemi, od té chvíle je každé předpovědi vdechován ŽIVOT!

Od té chvíle je v tvořivém pásmu společenského vědomí dáván prostor nejrůznějším lidským představám. Zvítězí ta představa, která v množině existujících možností dosáhne bodu zlomu. To znamená, že realizováno v realitě bude to, čemu je věnována největší pozornost. Předpověď může být v uvozovkách „pravdivá“, ale není ještě realizována. Je pouze představou, i když zakládající se na faktech, které k předpovědi neomylně vedou, vzhledem k tvořivému potenciálu (karmické osobní, rodové, národní) minulosti. Zda se předpověď uskuteční nebo ne, záleží na většinovém vědomí. Zrovna jako u osobních předpovědí záleží na daném jedinci, jak s osobní předpovědí naloží. Každou předpověď lze, když ne zcela tak alespoň částečně, přetvořit: pokud nepodlehneme strachu, pokud se od faktů daných předpovědí odpoutáme pozitivním slovem, myšlenkou, činem. Předpověď má sloužit pouze k tomu, abychom si určité věci hluboce uvědomili, a snažili se udělat vše pro to, aby se předpověď NEVYPLNILA. S tím souvisí, že co se odehrát má, například vzhledem ke karmě národů, to se odehraje podle toho, co je nejvíce aktualizováno na úrovni kvantového vědomí vesmíru.

Šíření negativních předpovědí budoucnosti je jen přilévání oleje do ohně! Šíření Lásky má moc „předpověď“ změnit, nebo alespoň odklonit do pozitivnějších vibrací. Jde o energetické vibrace, ne všechny se projeví okamžitě, ale budou mít schopnost vytvářet realitu pro naše děti a vnuky.

Světelné paprsky vstřebává lidské tělo do každé buňky, energie Země tyto paprsky síly posiluje svým vyzařováním, tak je lidské tělo udržováno na určité hladině energie, kterou potřebuje k životu. Čím je světlo? Světlo má vlastní vědomí, světlo je dárce existence, všechny hvězdy ve vesmíru, včetně našeho Slunce, jsou projektory, které do prostoru vysílají kódované informace života. Kódování uvnitř člověka a všeho živého na Zemi se na energetické úrovni shoduje s tím, jaký program je skryt „za světlem“, (jinak se tomu říká schopnost číst mezi řádky).

Myšlenková forma, že Slunce je jen pouhý tepelný reaktor, nám zabraňuje vidět skutečnou realitu. Energie Slunce, v každém okamžiku, zažehuje ve všem živém i neživém program zvaný matrice života. Tento program předpokládá, že všichni máme schopnost proměňovat realitu. Děláme to v každém okamžiku, moderně tomu říkáme „kvantování“. Pokud to děláme nevědomě, životní sílu směrujeme k nepodstatným a zbytečným věcem. Vytvořili jsme během několika posledních staletí systém slepé víry, založené na materialismu, a tím jsme se vzdálili od samotného vědomí Země. Tento systém společenské víry se zlehka proměňuje, ale vzhledem ke způsobu života dnešní společnosti je to prozatím proces, který je takříkajíc v plenkách. Společenská mysl zatím není uzpůsobena tak, aby formovala novou realitu světa.

Král Šalamoun: ,,Co se děje, to se dělo už dávno a to, co bude, už taky dávno bylo“

Abychom se posunuli rychleji vpřed, je zapotřebí formovat svět myšlenkami, představami a sny tak, jakoby okolní svět neexistoval – prostě formovat nové inspirativní a tvořivé myšlenky nezávisle na tom, co kolem sebe vnímáme. Myšlenky jsou jedinečným stabilizátorem, jenž má schopnost posunout dimenze viděného. (To ale neznamená, že v nekontrolovaném přívalu „pozitivizmu“ zapomeneme na kritické myšlení.) Říkáme tomu transformace vědomí, transformace ale znamená převrat ve vnímání, doslova změnu frekvence vnímání, probuzení. Čím více jedinců se dokáže změnit na osobní úrovni, tím dříve to dokážeme jako celek.

Tento proces máme zakódovaný v DNA, pouze jej prozatím neumíme aktivovat. Párové recesivní geny jsou utvářeny světelnými kódy. Kódy vztahující se k intuici a „nadpozemským“ schopnostem, a související s psychickými a duševními schopnostmi člověka, se u většiny lidí nachází v latentním, spícím stavu. Proto nás duchovní učitelé nabádají, abychom se probudili, nikoliv ze spánku jako takového, ale abychom se soustředili na aktivaci latentních programů skrytých a spících v DNA. Rozkódování DNA, nikoliv v laboratořích, ale každý sám uvnitř sebe, je proces vědomí a myšlenek, je to proces pozornosti a uvědomování, který je možný uskutečnit pouze o svobodné vůli. Nikoho k tomu nelze nutit, nikoho nelze přetvořit bez vědomé účasti, vědomá účast spočívá v informacích, vědomostech, a vnitřní touze po změně. Je to iniciační proces, stvrzený osobní zkušeností, a je nepřenosný. A není to nic nového, zkušenosti mohou být různé, dříve se lidé, kterým se děli „podivné věci“ zavírali do blázince. Dnes konečně i věda připouští to, co bylo dříve považováno za společenská tabu. Ale pořád ještě věda a esoterika (mystické moudrosti) k sobě nenašla tu správnou cestu.

Zobrazit všechny eKnihy

Každá předpověď je jen jedna z mnoha pravděpodobných možností

Je na každém, zda bude různé nebezpečné předpovědi „pozitivně ignorovat“ nebo dál šířit prostorem. Velké díky každému, kdo tvoří pomocí energie lásky a harmonie. Jasně, nejde to vždy, a každý den, jsme jenom lidé, ale každá pozitivní myšlenka, které je věnována intenzivní pozornost, je nesmírně cenná.

Součástí karmy člověka je také přístup k přírodě, k zapomenutému uctívání Země. Člověk uvedl do pohybu různé síly, o kterých si zpětně myslí, že jsou pouhým náhodným projevem aktivit Země. Podstata vesmíru je kreativita, stejnou podstatou vládne sobě a přírodě člověk, a tvoří to, co vidíme kolem sebe. Vtip je v tom, že každý vidíme realitu jinak. To, že jsme odděleni od podstaty vesmíru, je jen hluboce zakořeněná nesprávná domněnka. Na stavu vědomí lidstva záleží budoucnost Země.

Kéž bychom i v dospělém věku dokázali hravě tvořit realitu nespoutanou a nepodmíněnou fantazií, kterou disponují malé děti

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?