Vnější svět a energetická řeč lidského těla

Pro vnímání životní energie je důležité její existenci nepopírat, a naslouchat vlastnímu tělu. Tělem můžeme vnímat vše, co se kolem nás děje, lidské tělo vždy rozpozná, co se děje, ať už v souvislosti s osobním, vnitřním, nebo okolním, vnějším prostředí. Naučit se řeči těla (jemnému energetickému chvění) dobře naslouchat, je možné soustředěným vnímáním pocitů, zvláštních vjemů, vůní, barev a zvuků, tělesných vjemů (svědění, mravenčení, šimrání, pálení, teplo, chlad, pocit lehkosti, pocit tíhy). Také skrze jednoduché otázky, na které lze dostat odpověď, zda mi člověk, určitá věc či situace energii dává nebo bere. Někdy vnímáme okolní energie jako velice jemné, jindy se nás proudy energií dotýkají v podobě silných „nárazů“. Například v podobě emočních otřesů, které se mohou dostavit zčistajasna, zdánlivě bezdůvodně. Někdy energií překypujeme, jindy se cítíme být energeticky prázdní. Někdy zažijeme nečekané chvíle, kdy se v dobré náladě a skvělé kondici energeticky náhle vyprázdníme.

Pokud se soustředíte na vlastní mimiku, nebo mimiku druhých osob, podaří se vám usměrnit vlastní energetické vyzařování, nebo zachytit stopy myšlenek otisknuté v tvářích ostatních lidí

Proměnlivý obraz obličeje, kterému se neubrání nikdo z nás, je jako otevřená kniha, nese otisk osobních vzpomínek i životních idejí člověka (pozitivních i negativních). Pokud například v určité, většinou nepříjemné chvíli svraštíte čelo, je to známkou, že se snažíte akumulovat životní energii do jednoho bodu. Vytváříte si tak ochrannou vnitřní sílu, která působí tak, že odráží (psychické) energie jdoucí (ve zlém) proti vám. To samé platí o různých úšklebcích, o síle upřeného očního pohledu, o mimice obličeje, ve chvílích kdy vyjadřujete vnitřní nesouhlas či odpor k dané situaci, nebo k určitému člověku. Účinek tohoto energetického chvění záleží na tom, jakou sílu v sobě v daném okamžiku koncentrujete, zda vyzařujete sílu strachu či neohroženosti. Vždy mějte na paměti, že magnetismus očního pohledu, (zaměřeného na cíl, v propojení se správnou myšlenkou, správně zvoleným slovem), je velice silný. Nechtěně můžeme někomu pouhým slovem ublížit, případně může být na energetické úrovni ublíženo nám. Vždy je nejlepší zvolit magnetismus srdce, než nebezpečný magnetismus (zlého) pohledu, s tím úzce souvisí energie čtvrté srdeční čakry a citová vřelost.

Na čistě fyzické úrovni vnímáme člověka očima pouze povrchně, při plném soustředění na přítomný okamžik můžeme zaznamenat vyšší duchovní a mravní energii, která existuje jako světelné fluidum, a nelze ji jen tak skrýt.

Velmi silné energetické chvění se projevuje ve zvuku nahlas vyřčených slov, o přednesu modliteb, afirmací či magických formulí ani nemluvě, samostatnou kapitolou je zpěv (nejen síla zvuku, ale i obsah slov té které písně). Zvuk slov působí na nás samé i na okolí, v součinnosti s přírodními zákony, ať už se nám to líbí, nebo ne. Fluidum myšlenek, proměněných v mluvené slovo, má vliv také na astrální nehmotnou úroveň. Má vliv na budoucí čas, jako bumerang se vždy vrátí do určité realitní úrovně, související také s řetězením jednotlivých vtělení (karma).

Jakýkoliv náš projev, (vědomá i nevědomá psychická působnost), za námi zanechává energetickou stopu, ať už jde o pohled, jakýkoliv posuněk, úsměv a smích, křik, pláč a slzy, mluvené slovo, nebo o chůzi

Chůzí se přenášíme z místa na místo, a za námi zůstává stopa v podobě neviditelné energie. Můžeme si to představit tak, že každý náš krok ovlivňuje (tvaruje, zahušťuje) astrální světlo, které je základem veškerého PROSTORU. Hmotná úroveň fyzického těla je propojena s životní energií a s informačním energetickým polem, které nás obklopuje. V astrálním světě, v jemnohmotných vrstvách neviditelných energetických zrcadel, jenž se nachází všude kolem nás, zanechává chůze v prostoru naše energetické fluidum. V prostoru kolem nás se zároveň nachází fluidum energetických stop ostatních lidí, astrálních bytostí, a nejrůznějších přírodních vlivů. Naše hmotné tělo i naše vědomí v každém okamžiku přitahuje nebo odpuzuje různé energie, myšlenkové energetické útvary. S tím souvisí, že pokud chcete v životě něco dokázat, nezáleží na rychlosti kroku, ale na jeho síle, stejně tak na síle pohledu a síle slova.

Neustále jsme v přímém vztahu s přírodou, stejně tak s astrálním světem. Energetické myšlenkové útvary vznikají z vůle i nevůle ostatních lidí, některé astrální síly zpětně působí z astrální atmosféry Země do světa lidí také skrze vůli nevědoucích, materialisticky zaměřených osob. Prostor je neustále křižován energetickými fluidy, procházíme těmito formacemi, aniž si to vždy dostatečně uvědomujeme. Jiné energetické formace se nacházejí v přírodě, jiné v rušném městském prostředí. Lidé většinou nemají ponětí o tom, že všude, kde se vyskytují, zanechávají za sebou svůj dynamický, energetický podpis. Lidé sice věří na osud, ale už méně vědí, že jejich vlastní energie je velmi silnou osudovou mocností. Životní energie, otisknutá kdekoliv na naší cestě, se k nám může kdykoliv vrátit zpět. Člověk je impulsivní bytost, občas selže prudkým vzrušením, proto je dobré znát sám sebe a vědomě eliminovat vyzařování vlastních „negativních“ energií.

Chodíte-li například na procházku často stejnou trasou, (po téže vlastní stopě), příroda si vás pamatuje, zná vaše fluidum, váš oblíbený strom vás vítá na dálku. Pokud znáte základy magie, tak víte, že mág nebo čarodějka vytváří ochranný rituální kruh. Kruh se vytváří, mimo jiné, také chůzí, energeticky aktivovaný kruh se vícekrát obchází, než dojde k samotnému rituálu. Obejitím kruhu je vytvořena energetická, ochranná hranice, aktivovaná osobním fluidem, a vůlí zaměřenou k určitému záměru. Pro náš zrak je tato ochrana neviditelná, pro bytosti jemnohmotného světa je zcela zřejmá. Tradice magického kruhu má svá tajemství, která jsou známá pouze zasvěceným. Podobné spirituální tajemství je skryté například v jarním obcházení studánek, v „pohádkovém“ obcházení magické mandragory, a v mnoha dalších pohanských tradicích. Podobně každá „bába kořenářka“ třikrát v tichosti obejde místo, kde se rozhodne sbírat léčivé rostliny. Pokud máte na svém oblíbeném místě v přírodě strom, kam chodíte pravidelně čerpat energii, můžete si vytvořit osobní, ochranný rituál. Který spočívá v tom, že váš oblíbený strom vždy nejdříve třikrát obejdete, než přistoupíte k čerpání energie objetím stromu.

Tak na daném místě zanecháte svou fluidskou přítomnost, a strom si vás dobře zapamatuje. Čerpáme-li například energii stromů, dlaněmi se dotýkáme kmene a nad jeho kořeny stojíme bosí, potom námi léčivá přírodní energie bez překážek volně proudí. Nezapomeňte svůj strom pokaždé oslovit, použijte vždy stejná slova, energií slov působíte na astrální prostředí, kde se vaše slovo setkává s životní energií stromů. Vyjadřujete tak svou víru v nehmotné přírodní fluidum, víru v to, že příroda vnímá vaši mysl, a že po svém způsobu chápe smysl vašich slov.

Chodidla slouží jako jedinečné přijímače energií vyskytujících se v přírodě. Bosé nohy symbolizují upřímnost, čistotu a pokoru, jsou výrazem prostého, na hmotu se neupínajícího bytí. Symbolizují vědomí pevné půdy pod sebou. Chodidla disponují energetickými body – vztahují se ke všem tělesným orgánům, jimi k nám proudí energie země, a dále nás harmonizuje skrze hlavní čakry. Bosé nohy vnímají jemné nuance zemského živlu, procházkou naboso v trávě, v písku, na barevném podzimním listí. Přidáme-li pozitivní myšlenky, tělo samo si vezme pomocí bosých chodidel léčivou energii země, právě tolik, kolik v danou chvíli potřebuje. Uzemněte se, v klidu bosky postůjte, představte si, jak se vaše chodidla spojují se zemí a energie země stoupá vzhůru vaším tělem. Pokud se naopak potřebujete zbavit nepříjemné energie, udělejte to samé, jen si představujte opak: vnímejte, jak nepotřebnou energii skrze vaše chodidla odvádíte do země. Chodidla a nohy, naše základna, jsou-li zvednuty do vzduchu, vzdáváme se v tu chvíli opory země. Opatrní musíme být například v okamžicích, kdy cvičíme jógu, kdy stojíme na hlavě, v tu chvíli nemůžeme reagovat na své smysly. Je to pro tělo sice zdravá, ale pro začátečníka, nezvyklá pozice, která vyžaduje naprosté soustředění a pozornost. Pokud nejste dostatečně uzemnění, nedokážete se plně soustředit, vnímáte vnitřní napětí, vaše pozornost je roztříštěná, fyzicky se to projevuje tak, že je vám často zima od nohou, máte studené nohy, dotěrný pocit neklidu, nechuť soustředit se a cokoliv tvůrčího dělat.

Důležité, a svým způsobem velmi čisté, je vnímání energie dlaněmi.  Magnetismus rukou vypovídá o záření, které vydává každý člověk

Ruce a energetické body v dlaních jsou téměř dokonalým smyslovým orgánem nejen pro vnímání vibrací prostupujících hmotou, skrze dlaně životní energie také proudí, vyzařuje, léčí a konejší. Energie může být dlaněmi přiváděna, nebo odváděna. Vedlejší čakra na dlani je spojena s celým tělem, dlaní lze vnímat energie čehokoliv, například pozorováním pocitů souvisejících s dotekem. Čím více zapojíme dlaně do vnímání, tím více se stane vedlejší čakra uprostřed dlaně aktivní, tím více se otevře. Senzitivní jedinci dokáží energii bioenergetického vyzařování akumulovat, a skrze své ruce předávat do svého okolí uzdravující fluidum, léčit, potlačit bolest, zahojit rány, nebo přinejmenším ovlivnit růst rostlin. Zahřátím dlaní třením o sebe se zvýší citlivost pro pocitové vnímání. Dlaně, přiložené na kmen stromu, působí jako čtečka vyzařovaných energií, jinak se projeví energie stromu zdravého, jinak energie stromu nemocného, jiné vyzařování bude mít strom na jaře, v létě, v zimě či na podzim. Dlaní skloněnou blízko nad zemí vnímáme silnější energii, než metr a více nad zemí. Pomalu se sklánějte k zemi, dlaň je otočená směrem dolů, čím níže budete, tím větší „hustotu a odpor“ půdní energie ucítíte ve svých dlaních. Jinou energii v dlaních ucítíte, pokud zvednete ruce nad hlavu do vzduchu. Jinou pokud dáte dlaně nad hladinu vodního toku. Stisk ruky o nás také mnohé vypovídá, velmi silný stisk je projevem síly, radosti nebo vřelého přátelství, případně je skrytým projevem touhy po moci. Mdlý stisk ruky je projevem rezervovanosti, nezájmu, studu, skryté falše, případně může jít o člověka bez energie, nemocného. Také během magického rituálního tance se soustředíme na přijímání vesmírné energie dlaněmi.

Podle védské astrologie: čtyři prsty představují čtyři světové strany. Pět prstů poukazuje na pět smyslů a na pět vesmírných živlů (vzduch, oheň, voda, země, a Duch (palec). Články čtyř prstů, bez palce, představují dvanáct znamení slunečního zvěrokruhu. Na jedné ruce, spočítáme-li články prstů včetně palce, dojdeme k číslu patnáct – obě ruce, tedy všech třicet článků prstů představuje třicet dnů v měsíci. V této souvislosti lze vědomě pracovat s životní energií beze slov,  pomocí magického prstokladu (mudry). Potřebujete-li například posílit paměť, něčemu se naučit nebo něco pochopit, vytvořte pomocí prstů tuto mudru: Dlaně dejte před sebe, jako když chcete zatleskat a roztáhněte prsty. Potom spojte zrcadlově bříška prstů levé a pravé ruky. Meditujte takto třikrát denně patnáct minut. Případně nechte ruce takto spojené vždy, když se učíte, nebo si čtete a chcete si vše dobře zapamatovat.

Životní energii získáváme od sebe navzájem, pobytem v přírodě, také prostřednictvím neživých věcí

Na cokoliv se dokážeme v meditaci napojit, to nás vnitřně posiluje, ať už jde o sílu éterické hudby, ozařování barevným světlem, vyzařování geometrických tvarů (tvarových zářičů) a magických symbolů, vyzařování rostlin, stromů, polodrahokamů, pískovcových skal, vyzařování kruhů v obilí, energetických staveb jako jsou pyramidy, kamenné mohyly, sakrální stavby, katedrály. S tím souvisí, že životní energie proudí také v našich příbytcích, zahradách, pracovištích, někdy je vhodné provést energetické vyčištění prostoru, v kterém se často pohybujeme. (Například: do všech místností položte do jednoho z rohů – nejblíže k západu, buď misku se solí, nebo jedno čerstvé vejce. Sůl a vejce do sebe vstřebají negativní energetické chuchvalce. Po dvou dnech sůl odstraňte (spláchněte do kanálu), v žádném případě ji nepoužívejte. Vejce okamžitě vyhoďte, odneste do popelnice, nebo je zakopejte do země, co nejdál od vašeho obydlí.)

Potřebujete-li načerpat sílu, vyhledejte velké kameny nebo zajímavé skalní útvary. Velmi silná energetická místa, kde můžete čerpat energii, jsou právě léčivé pískovcové skály. Dotýkejte se kamene co nejčastěji, jste-li nemocní předejte svou bolest kameni, představujte si, jak se dobíjíte energií a nemoc vás opouští. Meditujte a čerpejte léčivou sílu v přírodě při každé příležitosti. Úžasných přírodních míst se silnou energií je u nás hodně, pokuste se sami nějaké objevit v blízkosti vašeho bydliště. Pokud se dokážete dobře koncentrovat, můžete se na silně energetická přírodní místa napojit také skrze vzpomínky a fotografie, které si na výletě nezapomenete pořídit.

Můžete navštívit nádherné a pro meditace jako stvořené: Adršpašské skály z kvádrových pískovců, s rozsáhlými podzemními prostory, malým jezírkem, a krásnou přírodou s několika potůčky, leží v Broumovské vrchovině. Tato „skalní města“ jsou stará okolo 150 milionů let. V okolí pramení řeka Metuje, která se nedaleko vlévá do Labe. Čerpání energie v podobě vodních toků je také velmi mocné a léčivé. Rituál po proudu řeky má uvolňující, meditační, léčivou sílu, působí na vědomí člověka jako blahodárný energetický doping.

Může se zdát na první pohled nesmyslné připisovat „živé“ vlastnosti přírodě, oblakům, vodě, stromům nebo kamenům, a myslet si, že duše či duch se nachází ve všem jsoucím, živém i neživém. Ale vzhledem k tomu, že vlákno života prochází každou živou i neživou hmotou, není na nehmotné úrovni mezi přírodou a člověkem velkého rozdílu. Rostliny v přírodě, jejichž základní životní potřeba je stejná jako u člověka: voda a světlo, také získávají energii od sebe navzájem, způsobem, který je pro nás neviditelný, svůj podíl na tom má fotosyntéza a bioenergie.

Lesy a stromy žijí svým vlastním životem, energii přijímají a vyzařují, a vzájemně mezi sebou doplňují. Oblíbený strom nám dodá životní sílu, pokud je dostatečně vitální, tehdy má dostatek energie na rozdávání.

Různé energie vnímáme v přírodě v souvislosti s ročním obdobím, v souvislosti s počasím, s postavením Měsíce, jiné před bouřkou a jiné po bouřce. (Kdo má rád bouřku, velmi citlivě si také uvědomuje magnetickou sílu bouřkové „očisty“.) Ať už je počasí jakékoliv, vždy v sobě nese resonance informací spojených s vodou jako takovou, a s vodním živlem. A samozřejmě také s živlem vzduchu a ohně.

Vesmír a příroda je složena z mnoha energetických jevů, které jsou vzájemně provázané, složité i jednoduché. Velmi zvláštní je život již zmíněných stromů, jejich vibrace a vyzařování, každý strom je „osobnost“ se specifickou povahou. Zvláštní energií disponují měsíční stromy, jejich vibrace jsou mírné, energii předávají spíše na požádání, než spontánně, nejvíce aktivní jsou před soumrakem a v období úplňku. Měsíční stromy (např. buk) poznáte podle košaté, listnaté koruny, hladký kmen stromu je chráněn před intenzivním slunečním světlem. Měsíční stromy přijímají více zemské energie, a předávají ji do svého okolí. Za úplňku přijímají navíc ještě energii Měsíce a předávají ji do okolní půdy. Paměť měsíčních stromů se vztahuje především k nočním událostem. Jinou energií disponují sluneční stromy, intenzivně vstřebávají a zpětně vyzařují energii slunečního záření, aktivní a komunikativní jsou především za denního světla. Sluneční stromy (dub, jasan) mají hrubé kmeny, otevřené koruny, sluneční světlo dopadá na listy i kmen. Sluneční stromy přijímají více kosmické energie a předávají ji svými kořeny do okolní půdy. Paměť slunečních stromů se vztahuje především k denním událostem. Rostliny vykazují stav zdraví či nemoci, stejně jako jiné bytosti, rozmnožují se a plodí, rostou a zanikají, zanechávají po sobě potenciální potomky v podobě informací uložených ve struktuře semen (DNA rostlin). Naprosto jiné druhy energií můžete vnímat na místě, kde došlo k poražení stromu, dlaněmi lze ucítit emoce/energie čerstvě poraženého stromu.

Vybavte si své oblíbené místo a přemýšlejte, z jakého důvodu vás přitahuje, pokuste se pocitově si vybavit energii tohoto místa

Může jít o místo v přírodě, vodní tok, oblíbený strom, zahradu, osobní koutek v bytě, oblíbený stůl v kavárně. Na cokoliv se soustředíte, vše má svůj vlastní příběh, (zaznamenaný v příslušném morfickém poli). Poté zapřemýšlejte o místě, kde se naopak neradi zdržujete, kde podvědomě vnímáte energie nepříjemné, stresující, odpudivé, jak v přírodě, tak ve světě lidí. Jde o jednoduché vnímání pocitů, které říkají: zde proudící energie mi dává sílu a dobrou náladu, tady jsem rád, zde se cítím dobře a spokojeně. Toto místo mi dává energii, nebo naopak: tady mi proudící energie vadí, toto místo, tato věc, tento člověk, tato situace mi energii a dobrou náladu bere. Vnímejte, co s vámi ta která informace dělá, vnímejte, jak se vám během vstřebávání různých informací mění nálada, emoce, pocity.

Není nutné očekávat v rozpoznávání stavu okolního energetického prostředí složitost, vše jde uvolněně, jednoduše a bez váhání. Začněte pozorovat energie v přírodě, později v lidském prostředí. Vnímání energie stromů jde snadno, pokud se maximálně uvolníte a soustředíte. Na okamžik si připomeňte, že vaším tělem i tělem stromu proudí informační médium – inteligentní voda. Vyberte si strom několik metrů od sebe, otočte dlaně směrem ke stromu, chvilku postůjte a nasajte atmosféru místa (krajiny, lesa, zahrady, městského parku). Potom jděte velice pomalu přímo k zvolenému stromu, snažte se vnímat vyzařování jeho aury už cestou k němu. Nekoncentrujte se pouze na dlaně, zůstaňte otevření a přístupní celým svým tělem. Celková energie lesa a ostatních stromů přestane rušit vaše vnímání, jakmile nasměrujete svou pozornost pouze na jediný strom. Je-li to pro začátek složité, vyberte si osamocený strom uprostřed louky. Stejně můžete postupovat ve větším kolektivu různých osob, pokud se budete cíleně a odpoutaně, bez předem vytvořených domněnek, soustředit pouze na konkrétního člověka.

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

Také v přírodě musíme být opatrní, i zde existují místa, kde je zemská energie potlačená energetickými otisky tragické minulosti, známé jsou stromy oběšenců v lese, místa, na kterých došlo k násilným činům či tragickým úmrtím. Vyzařování těchto „zablokovaných“ míst, kde energie neproudí, s hutným a nepříjemným ovzduším, lze vycítit pomocí smyslů a intuice, mrazením v zádech, náhlá bolest hlavy, ztížené dýchání, únava, neklid, změna nálady, náhlé tísnivé emoce a smutek. V pozadí myšlenek se stále objevuje varování: tady se nachází něco podivného. Můžete si všimnout, že na takovém místě se náhle změní příjemná atmosféra, utichne zpěv ptactva, barvy jsou matné a nejasné, z ničeho nic se zde snáší pochmurná, těžká mlha, šero až podivná „lepkavá“ tma. U velmi vnímavého jedince se v periferním vidění objevují podivné šedé stíny stojících nebo pomalu se pohybujících „nehmotných postav“. Na takovém místě jsou stresem poznamenané podivně rostlé a na pohled nezdravé stromy a keře, anebo jde o místa, kde ani tráva neroste. Nejvíce podivné energie je zde vyzařováno za stmívání, kolem třetí hodiny ranní, za úplňku či novoluní.

Související článek: Pohled z očí do očí – výměna energie

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?