Stínová dračí energie nás ovládá v nestřežených okamžicích

Temnota v nás představuje všechny naše dlouhodobě potlačené stránky. Podvědomě ovlivňuje naše sny. Pokud naše stíny nedovedeme zpracovat a přijmout, promítají se do vnějšího světa. Našim stínům vládne dračí energie, máme-li dostatek odvahy můžeme dračím bytostem v nás nabídnout přátelství, smířit se s nimi, nabídnout jim spojenectví, spoutat jejich energii. Strach nebo pohrdání energii stínů posiluje. Sami můžeme najít nejvhodnější způsob, jak čelit vnitřní temnotě. Stíny jsou součástí lidské povahy, popíráním jejich existenci posilujeme. Rozmlouvat se svým stínem znamená uvolnit jeho energii, tento akt odvahy si můžeme představit jako rozmluvu s drakem. Rozmluva s drakem je součástí transmutace vnitřního ohně.

Stíny jsou součástí podvědomých záležitostí, jedná se o potlačované energie vzteku, zlosti, chtivosti. Představují naše nejhlubší strachy, potlačované touhy, vnitřní napětí a zmatenost, podvědomé pudy a vášně, pesimismus, nevyřešená traumata z minulosti, strach ze samoty, prázdnoty a pomíjivosti.

Interakce mezi námi a vnitřním drakem může být intuitivní, jejím smyslem je seberozvoj

Dračí energie je součástí procesu seberozvoje, existuje nezávisle na naší vůli, ale jen do chvíle, než si její sílu začneme plně uvědomovat. Aktivita dračí energie zahrnuje propojování vnitřních kvalit s vnějším světem. Drak je náš nestranný průvodce, pomáhá nám, pokud jsme něčím v realitě zmatení, upozorňuje nás na vnitřní moudrost. Tyto bytosti komunikují přímo s naší intuicí, viděny mohou být vnitřním zrakem. Intuice je důležitou spojnicí se všemi úrovněmi vnějšího světa.

Symbolem intuice je lucerna, plamínek jejího světla nám svítí na cestu do nevědomí. Někdy je to jediné, co máme, co nám ukazuje cestu. Můžeme ji spatřit v rukou Poustevníka, moudrého starce, jenž představuje postavu Saturna, představuje také Čas. Nebo čekání na správný čas, na ten pravý okamžik, kdy své rozhodnutí proměníme v čin. Zhaslá lucerna symbolizuje potlačenou intuici, nebo nejasné světlo intuice v bludných temnotách.

Poustevník bývá často zobrazován v přítomnosti draka, spolu tvoří výborně sehraný pár. Zde se jedná o symboliku, že moudrý poustevník se dokáže všem svým drakům podívat zpříma do očí. To mimo jiné znamená, že dokáže být upřímný především sám k sobě. Je napojen na stav vědomí, kde je dáno více prostoru pro kouzla, kde dochází k propojení se Zdrojem, kde lze načítat informace kolektivního vědomí. Poustevník cítí a ctí půdu pod nohama, je si vědom, že nejistá chůze nebezpečnou stezkou vysoko v horách vyžaduje mít se na pozoru. Usazen ve svém vnitřním klidu sleduje noční oblohu, je si vědom, že Mléčná dráha je pro nás výživou a inspirací. Vnímá svět našich předků, dokáže ale jít velmi hluboko. Hluboko v sobě ctí povědomí o tom, že našimi předky nejsou jen lidské bytosti. Jsou to všechny vesmírné elementy, živly, láva, vítr, oheň, prach a hvězdy, kameny, krystaly, stromy a jemnohmotné bytosti. Vše je propojeno. Stvoření světa souvisí se spojováním (protikladů). Propojovacím prvkem všeho stvoření je Láska.

Inspirace pro seberozvoj – elektronické a tištěné knihy Psychologie chaosu

Naše propojení se Zdrojem je nevědomé, přesto je samozřejmé. Nikdy nejsme mimo jeho dosah, nelze plynout proti proudu Existence. Ne vždy si uvědomujeme tenké závoje mezi světy, ale na úrovni vyššího vědomí se mezi nimi pohybujeme neustále. Svou vůli (nevědomky) vtiskujeme do prostoru kolem sebe v každém okamžiku, s každým nádechem a výdechem, s každým vyřčeným slovem.

Avšak setkání s nekonečnem může být v první fázi nepříjemné, máte silné nutkání okamžitě se odvrátit. Silně pocítíte, že požadovaná úroveň chápání pro setkání se sebou sama na vyšších úrovních je ve vás nedostatečná. Obzvlášť pokud pocítíte všezahrnující moc chaosu, tvořivou dračí sílu, která vládne přírodě, tvořivou hadí sílu, která představuje životní energii. Setkání s nekonečnem vás nezvratně změní. Nejdříve se ocitnete na samém okraji svého sebeuvědomění. Postupně ale začnete vnímat proud života v jiném světle, necháte se do tvořivého proudu vtáhnout. Pohybujete se po proudu a zároveň si hlídáte svůj vnitřní svět, zůstáváte na středové úrovni – vše kolem sebe pozorujete ve stavu vnitřního klidu.

Pokud se s dračí energií vědomě identifikujete a klidně ji přijmete, pokud si své draky dokážete vizuálně představit, nezaleknete se jejich odstrašujícího vzhledu a dokážete je pojmenovat, potom se vám stanou dobrými společníky. Draci se projevují ve věcech nebo okolnostech, které nás mimořádně přitahují, nebo ve věcech, které naprosto nesnášíme. Nebo v okamžicích, pro které mysl zaměřená na levou hemisféru postrádá racionální vysvětlení.

Život je sledem rozhodnutí, rozhodování a váhavosti, rozhodujeme se neustále. Nejzásadnější rozhodnutí představují volbu mezi růstem nebo stagnací. Často volíme mezi láskou a strachem. Rozhodujeme se, zda zůstat v omezení, nebo se odpoutat. Zda žít minulost nebo přítomnost. Žít či nežít v upřímnosti. Rozhodujeme se mezi emocemi a rozumem. Zvažujeme, jak napravit vlastní chyby spočívající v nesprávném úsudku. Kolem nás se toho děje více, než oči v jeden moment vidí. Nemalé šoky prožíváme, pokud si uvědomíme, že nás ego v něčem zásadním oklamalo. Mnohá rozhodnutí činíme nevědomě. Stíny je třeba uvidět, s neviditelnými stíny nelze pracovat a porozumět jim. Občas na naše stíny poukáže někdo druhý, (draci se ve vnějším světě občas projevují také ve změněné fyzické formě, mohou na sebe vzít jakoukoli podobu). Proto je dobré otevřít se tomu, co nám má být neodkladně řečeno, nevyhýbat se náročným situacím, které vyžadují naši plnou, vědomou účast. Láska JE, pokud jsme se sebou v souladu. Neodsuzujeme druhé, díváme se pozorně, ale bez urážlivého souzení nebo odsuzování. Nepopíráme tvořivý potenciál, své nejhlubší pocity a vnitřní pravdu, svou prozíravost, schopnost naslouchat a schopnost empatie. Nepopíráme své vnitřní stíny, a zároveň s nimi nebojujeme, strach proměňujeme v optimismus.

Pokud své stíny popíráme, konfrontace s nimi může být velmi nepříjemná. Akt setkání se stínem se nenápadně splétá v neviditelné síti času a prostoru. Přijde-li konflikt, naše nevědomost o „proplétání různých událostí“ způsobuje, že se považujeme za oběť, není nám jasné, proč jsme se do určitého konfliktu se svým okolím dostali. Mysl velmi ráda spekuluje aniž by dokázala obsáhnout všechny souvislosti – celostní proplétání vláken času a prostoru na jemnohmotných úrovních. Nevidí vnější balast, a často nevidí ani poklady skryté uvnitř nás. Přesto je na všech úrovních, vnitřních i vnějších, tvořivou součástí životního příběhu. Životní okolnosti můžeme změnit změnou způsobu vlastního myšlení.

Pokud je náš osud nepříznivý, znamená to, že je k nám nespravedlivý anebo jsme to my sami, kdo se k osudu staví nespravedlivě? Pokud se podíváme pod povrch věcí a uvědomíme si, jak je to správně a zamyslíme se nad tím, co jsme se o sobě dozvěděli, potom můžeme s novým nádechem vstát jako Fénix z vlastního popela. Obnovíme oheň v nás, který byl z nejasného důvodu přidušený, uvědomíme si, proč a proti čemu jsme zahořkli, proti čemu a proč jsme se zařekli. Sebezapření proměníme v sebepřijetí a rozjasníme vnitřní světlo. Rozletíme se prostorem jako Fénix a realizujeme se s lehkostí, s vědomím vědomého tvůrce. Odhalíme nejeden paradox v paradoxu, odhalíme nejedno tajemství a už se nebudeme podivovat nad tím, že se vzápětí objeví další a další paradoxy, spletitosti a tajemství. Další a další paralely mezi stavem naší mysli a vnějším prostorem, nekonečně mnoho dalších situací, které se nám ve vnějším světě představují v podobě tajemných zrcadel našeho vnitřního světa.

Na úrovni subatomárního světa hmota existuje i neexistuje zároveň. Na této úrovni je pozorování určitých jevů příčinou jejich vzniku. Vše, co existuje, je určitou formou vědomí. Hmota, která sama je vědomím, je ovlivňována vědomím Pozorovatele.

Související články: Není nikdo, kdo by nás pozoroval, kdo by jakkoli hodnotil naše myšlenky a skutky, Setkání s vnitřním poustevníkem, Člověk je kvantový generátor myšlenek a emocí

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?