Tolerantní a trpělivý Vodnář „vylévá na svět“ vodu života – poznání a vědění

Informace je základem života. Hmota pomíjí, informace zůstávají přítomné na různých prostorových úrovních. Někdy může mít poznání a vědění, ale i jediná informace, hodnotu pokladu. Informace je cennou a ceněnou součástí života, ale ne vždy v pozitivním smyslu, obzvlášť pokud se informace stane artiklem, svým způsobem „druhem zboží“ (cennějším než zlato), předmětem obchodování v rámci manipulace (nástrojem moci), nebo předmětem zkreslování vnějšího dění. Informace, ačkoliv se jedná o nehmotný jev, jsou předmětem, který lze koupit nebo prodat, ukrást, nebo skrýt do trezoru. Některé informace lze nápadně vystavit všem na oči, přesto jen málokdo správně odhalí nebo rozpozná jejich pravý smysl. Informační šum nebo balast slouží k zamlžení skutečnosti nebo k odvedení pozornosti. Šifrovaní, zkreslovaní nebo utajovaní informací má zamezit rozpoznání jejich pravého významu. Kvanta informací mohou být do sdíleného prostředí zcela záměrně uvolňována, potom není snadné rozpoznat to podstatné a důležité, což je záměr, cíl, na který se daný informátor soustředí. Také dezinformace nejsou žádnou novinkou, každá generace má s dezinformacemi své zkušenosti, jsou součástí velmi prastaré metody vytváření klamů, iluzí a dogmat. Informační šum může sloužit také k záměrnému vyvolávání chaosu, jenž má zastínit přílivovou vlnu informací souvisejících s věkem Vodnáře a s transformací lidského vědomí.

Tolerantní a trpělivý Vodnář „vylévá na svět“ vodu života – poznání a vědění

Vodnářské energie prozatím nejsou ve společnosti dominantní, přesto je jejich efekt na mnoha úrovních čitelný. Zažíváme neobvyklé stavy vědomí a dostáváme podnětné množství potřebné inspirace. Jak se postupně vyvíjíme a propojujeme s vědomím Země, tak jsou informace přicházející k nám mimosmyslovou cestou četnější, ale zároveň jsou také poněkud obtížnější na zpracování – převést tyto informace či prožitky do běžných slov. Uvědomujeme si, že jsme součástí Vědomí Universa, a také to, že o rezonancích různých hvězdných systémů, které mají vliv na transformaci lidského vědomí, toho prozatím moc nevíme. Mimo časoprostorovou úroveň Země, mimo systém pozemského života, bude mít lidstvo přístup souběžně se zvládnutím přírodních sil (způsobem magickým, ale s respektem), také podle toho, jak a co a za jakých okolností budeme schopni Mentálně Tvořit. Jak dokážeme spoluutvářet nový obraz Světa, a přitom objevovat přesah z třetí dimenze do vyšších realit a jejich frekvenčních úrovní. Hlavním pilířem pro spoluutváření nového obrazu Světa je v této době pochopení a přijetí tvořivých energií věku Vodnáře. Kosmické energie jsou nám nápomocny v procesu tvoření nového pojetí smyslu života, nového přístupu k přírodě. Proniknout do vnitřních tajemství (zákonitostí) mikrokosmu a makrokosmu se mnozí jednotlivci snaží již po tisíce let. Některé prastaré nauky se ale mění s tím, jak se transformuje společnost a současně s tímto procesem se oživuje zájem o sledování, přijímání a následování podpůrných a novátorských kosmických energií.

Tolerantní a trpělivý Vodnář „vylévá na svět“ vodu života – poznání a vědění

Kosmické energie nám dávají podnět k vývoji, jak vitální energie Slunce a Luny, energie planet, tak i energie z hlubin vesmíru. Asimilace energií Slunce a Luny pro lidstvo od nepaměti znamená přizpůsobení se jejich působení, přijímání a přeměnu vitálních energií pro výstavbu života (hmotného těla a jeho funkcí). Asimilace znamená také přizpůsobení zcela novým energiím, probíhajícím změnám, v rámci kolektivního vědomí, kdy nadkritické množství lidí s těmito energiemi rezonuje a tím usnadňuje následné přijímání probíhajících změn většinovou společností. Skrze kolektivní vědomí dochází k expanzi přirozené lidské touhy po změnách, touhy po svobodě poznání a po svobodném rozvoji. Dochází k splývání informačních polí určitých názorových (průkopnických) skupin, které spolu vzájemně harmonizují. Ostatní se probíhajícím změnám, v rámci navyšování svých vibrací, přirozeně přizpůsobí. Dochází k zániku již nepotřebných světonázorů, spojených s negativními energiemi minulosti, a přizpůsobování se novým hodnotám a novým perspektivám. Dochází k „pohlcování“ negativních energií (strach, obavy), které ustupují novostem (dosud nerealizovaným možnostem). Strach a obavy ustupují nadšení pro objevování nových dimenzí života, ustupují radostnému tvoření, novým optimistickým představám, novým způsobům komunikace. Touze postavit se na vlastní nohy, touze po svobodě neboli touze po nových kvalitách svobody, tak se spolupodílíme na expanzi (potlačované) lidské tvořivosti. Ve všech oblastech lidské tvořivosti můžeme získat či objevit naprosto nové dimenze, nové tvořivé disciplíny a obory. Určitě to neznamená, že již nikdy nebudeme vstupovat do žádných sporů, oponovat protichůdným názorům, jiným úhlům pohledu. Snáze ale dokážeme uvést do souladu energie, které se v různých bodech mohou i nadále střetávat.

Čelíme sérii nečekaných, provokujících a transformujících změn ve společnosti. Transformace zahrnuje také období, kdy procházíme stavem okouzlení, a to v různých směrech, můžeme být dokonce i okouzleni sami sebou. Lidé mohou objevit, sami v sobě i ve společnosti, zcela nového ducha tvořivosti, nové modely vzájemného soužití. Ale také mohou mít silné nutkání pro co nejrychlejší dosažení vznešených ideálů, pro co nejrychlejší dosažení kritického množství „zasvěcených“, což znamená vést ostatní kolem sebe k „bezbřehé harmonii“. Maximální snaha svým přístupem k událostem a k druhým lidem eliminovat energie zla a tím zároveň zbytečné lidské utrpení může někoho vést k tomu, že začne opomíjet chápat smysl některých jevů a událostí ve skutečném kontextu okolního světa. Snažit se pozitivním příkladem druhé přesvědčovat ke změně sebe sama a pro dobro věci se stát dokonalou harmonickou světelnou bytostí, může být za hranou toho, co chápeme jako „konat dobro“. V širším kontextu energií, které hýbou okolním světem to může znamenat neustále a cíleně se snažit vyhýbat jakékoliv konfrontaci se vším, co je vnímáno jako negativní a temné. Takovéto pojetí dobrodiní je mylně vysvětlováno přesvědčením, že v případě, kdy nebude temnotě a zlu dodávána energie, temnota a zlo navždy zanikne.

Tento model přístupu k vlastnímu probuzení má své opodstatnění i svou logiku, je ale nutné zavčasu prohlédnout například osobní motivace, aby se vývoj daného jedince nezastavil ve strnulé poloze spasitele světa, zde hrozí ustrnutí na místě a vývoj osobnosti se v tomto bodě, paradoxně, předčasně zastaví. Něco jiného je stát se pro své okolí vzorem jaksi mimovolně, na nic si nehrát, nezasahovat do vývoje druhých lidí nadměrným úsilím, důležitější je být si vědom svých idejí, a hlavně upřímné motivace svých činů. Řídit se pravidly vyššího řádu totiž znamená nad nikoho se nepovyšovat a pilovat především osobní vlastnosti jako je opravdovost, nesobectví, důstojnost a pokora. Každý z nás máme jiný vývojový rytmus, proto platí, že avatarové nového věku Vodnáře jsou vítáni, pokud nezávislým a neotřelým způsobem, bez upjatosti a razance, dokážou propojovat různé perspektivní cíle. Beztak neexistuje jednotící pohled na to, jak vnímat vyšší složky sebe sama i ostatních bytostí, přijímat inspirace vlastí duše a vyššího Já, zde je nutnost zachovat rozmanitost, vnímat rozmanitost života, a dát lidem prostor a čas na vlastní proces sebepoznání. Energie kosmických aktivit působí na planetu Zemi i bez našeho přičinění, a možná budou působit s ještě vyšší razancí než doposud, takže svým způsobem konečným změnám nakonec stejně nikdo neunikne.

Tolerantní a trpělivý Vodnář „vylévá na svět“ vodu života – poznání a vědění

Z povrchového pohledu na (svým způsobem bouřlivé) změny, které prozatím nemusíme vnímat jako příznivé, probublávají zcela nové vzestupné energie, latentní (vždy přítomné) možnosti utváření nových společenských struktur. Vnitřní odpor se postupně rozpouští, prostředí kolem nás se mění, novými životními postoji vyjadřujeme své názory. Éra Vodnáře by za příznivých okolností měla vést nejen k duchovnímu rozvoji, ale především k osvobození lidského vědomí od nejrůznějších forem manipulace a násilí. Měla by vést k proměně medializované politiky, k zviditelnění neprůhledné (mafiánské) moci vší silou směřující k totalitě. Čemuž předchází nárůst politických a jiných debaklů, nepřehledný mix neférových zákonů (v nichž už se nevyznají ani jejich tvůrci), zviditelnění nikdy nerealizovaných slibů ve stínu vyšších zájmů na úkor „obyčejné“ společnosti. Makrokosmické síly jsou však na naší straně, a tak se kolektivní vědomí lidstva může měnit radikálním způsobem. Transformace může nastolit převratné události a nové trendy, kdy například vývoj lidského vědomí předčí vývoj (dosavadní zkostnatělé) vědy, což může přinést okamžiky různých deziluzí na různých úrovní společnosti.

Ztotožnění se starými modely pomalu mizí, nesměle se dotýkáme jednotícího principu vesmírných zákonitostí, přesto se objevují pocity ohrožení, pocity ztráty půdy pod nohama, nejistota a obrana proti novému a neznámému. Čím více se ale novostem a změně obrazu dosavadního světa bráníme, tím více se společnost zbytečně polarizuje, a tím více zdržujeme sebereflexi lidstva. Pravdou je, že nezjevným smlouvám mezi člověkem a vyššími kosmickými silami při nejlepší vůli a snaze prozatím rozumí asi jen málokdo, odhalení vlastního smyslu těchto smluv vyžaduje nějaký klíč, jehož podstata je nám dosud neznámá. Někdy můžeme mít dokonce pocit, že ať děláme cokoliv, budoucnost si stejně dělá, co chce, přijde sama, neohlášena, nečekána, dává o sobě vědět pouze v jinotajích, kterým rozumí pouze zasvěcení. Pokud jsou ale probíhající změny cyklického rázu, jednoho dne chaos ustane, utichne i nepříznivý vítr a v nastalém klidovém okamžiku se kruhový pohyb v příznivém bodě časoprostorových souřadnic posune a dojde ke spirálovitému pohybu a vývojová spirála lidské civilizace nabere ten správný a žádaný směr.

Zobrazit všechny elektronické a tištěné knihy Psychologie chaosu

Ještě bych se chtěla vrátit na začátek. A to s konstatováním, že informace je vlastně energií. Jako vše ostatní. A tak bychom k nim měli v každém okamžiku přistupovat. Jako k energiím, které podněcují vznik dalších a dalších uměle vytvořených energií, informačních energetických sítí, zářivých světel, světelných éterických bytostí, strážných andělů, přírodních elementárů, duchů země, energetických otisků posvátných míst a bájných bytostí, duchovních strážců a průvodců, tvořivých múz. Ale také šedých mentálních přízraků, informačních bublin, energetických larev bizarních tvarů, plazmatických stínů, energetických fantomů vlastních stínů, nočních můr a živých mentálních projekcí, magických služebníků, energetických parazitů, vampírů a démonů, oživlých pověr nebo obrazů rozličných zjevení, temných duchů a jiných tajemných entit rozličných astrálních sfér zemského informačního pole. A to vše na nás z jemnohmotné úrovně, „magické astrální divo-činy“, zpětně do hmotné úrovně bytí zrcadlově působí. Až jednou lidstvo pochopí, že celý vesmír je vlastně inteligentní energetická síť vzájemně na sebe působících informací, udělá Velký Pokrok ve svém vývoji.

Rozsviťme své vnitřní světlo. Rozsviťme svou mysl tak, aby se v našich myšlenkách objevilo přání duše. Poté vnitřní světlo ještě více zintenzivní a přání duše bude naplněno.

Tolerantní a trpělivý Vodnář „vylévá na svět“ vodu života – poznání a vědění

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.